ინგლისური - Listening Task

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Saatestato Gamocdebi
S
Saatestato Gamocdebi
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 45,012
Questions: 6 | Attempts: 45,012

SettingsSettingsSettings
ინგლისური - Listening Task - Quiz

მოცემულია ინგლისური ენის მოსასმენი ტესტი 6 საკითხიანი. (აუდიო მასალა არის 4 წუთიანი და მოიცავს მთელ ტესტს) ტექსტი მოისმინეთ ორჯერ და შეასრულეთ დავალებები მოსმენასთან ერთად.You will hear an interview with a girl called Jessica, who is a gymnastic. For each question, click on the correct answer A,B or C


Questions and Answers
 • 1. 

  Why did Jessica start to enter competitions?

  • A.

   Her mum thought it was a good idea

  • B.

   Her teacher knew she was talented

  • C.

   She wanted to be the best in her class

  Correct Answer
  B. Her teacher knew she was talented
  Explanation
  Jessica started to enter competitions because her teacher knew she was talented. This suggests that the teacher recognized Jessica's abilities and encouraged her to participate in competitions to showcase her talent.

  Rate this question:

 • 2. 

  What happened in Jessica's first competition?

  • A.

   She won the competition

  • B.

   She was too upset to perform

  • C.

   She had to stop competing

  Correct Answer
  C. She had to stop competing
  Explanation
  Jessica had to stop competing in her first competition.

  Rate this question:

 • 3. 

  What did Jessica do after her first competition?

  • A.

   She gave up gymnastics for six months

  • B.

   She did more training

  • C.

   She got a different teacher

  Correct Answer
  B. She did more training
  Explanation
  After her first competition, Jessica decided to do more training. This suggests that she was motivated to improve her skills and performance in gymnastics. Instead of giving up or seeking a different teacher, Jessica chose to dedicate herself to further training, indicating her commitment and determination to excel in the sport.

  Rate this question:

 • 4. 

  How did Jessica feel when she was told about the Olympic Games?

  • A.

   Nervous

  • B.

   Amazed

  • C.

   Excited

  Correct Answer
  A. Nervous
  Explanation
  Jessica felt nervous when she was told about the Olympic Games.

  Rate this question:

 • 5. 

  What did Jessica do after her first competition?

  • A.

   She spends no time with people her own age

  • B.

   She enjoys doing the things her friends do

  • C.

   She prefers to train than to go out with friends

  Correct Answer
  B. She enjoys doing the things her friends do
  Explanation
  The correct answer suggests that Jessica enjoys doing the same activities as her friends. This implies that after her first competition, Jessica chooses to spend time with her friends and engage in activities that they enjoy rather than isolating herself or prioritizing her training over socializing.

  Rate this question:

 • 6. 

  What does Jessica say about her future?

  • A.

   She wants to be a coach

  • B.

   She'd like to be a doctor

  • C.

   She might study science

  Correct Answer
  C. She might study science
  Explanation
  Jessica says that she might study science in the future. This implies that she is considering the possibility of pursuing a career or further education in the field of science. It suggests that she has an interest in science and is open to the idea of studying it in the future, but it does not necessarily mean that she has made a final decision or commitment to do so.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 06, 2013
  Quiz Created by
  Saatestato Gamocdebi
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.