Latihan Soal Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil

5 Questions | Total Attempts: 923

SettingsSettingsSettings
Latihan Soal Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  Basa Sunda kudu diwariskeun ka nonoman Sunda. Kaayaaan basa Sunda perlu……………….,………………jeung dipaké dina  kahirupan sapopoé.
  • A. 

   dipiara, teu dimumulé

  • B. 

   dipiara, dimekarkeun

  • C. 

   teu dipiara, dimekarkeun

  • D. 

   dianalisis, teu dipaliré

 • 2. 
  Anu kaasup kalimah réfléktif  nyaéta …………………………..
  • A. 

   Radén Ahmadi keur ngajaran baju anyar.

  • B. 

   Radén Robi keur ngosokan huntu kuda

  • C. 

   Radén Heri keur nakolan goong kajawén.

  • D. 

   Radén Ahmad keur ngumbah mobil Ferarri.

 • 3. 
  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta .…………………………..
  • A. 

   Purnama alam

  • B. 

   Nyi Roro kidul

  • C. 

   Baruang ka nu Ngarora

  • D. 

   Azab dan Sengsara

 • 4. 
  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Baruang ka nu Ngarora.  Saha nu ngarang novel  Baruang ka nu Ngarora?
  • A. 

   R. Suradireja

  • B. 

   Radén Juliadi

  • C. 

   D.K Ardiwinata.

  • D. 

   WS. Rendra

 • 5. 
  ……………. téh carita rékaan (fiksi) anu méré kesan lir enya-enya kajadian sarta ukurana paranjang.
  • A. 

   Carpon

  • B. 

   Novel

  • C. 

   Deskripsi

  • D. 

   kawih

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.