Latihan Soal Basa Sunda Smp/Mts Kelas 8 Semester Ganjil

10 Questions | Attempts: 2727
Share

SettingsSettingsSettings
Latihan Soal Basa Sunda Smp/Mts Kelas 8 Semester Ganjil - Quiz

Materi Poko: 1. Gotrasawala 2. Paribasa 3. Gaya Basa Simile


Questions and Answers
 • 1. 
  …………………pancén pikeun muka acara, ngawanohkeun pangjéjér jeung mungkas acara        
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 2. 
  ……………………..pancénna nepikeun jejer nu rék dibahas.       
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 3. 
  ……………………….pancénna nyatetkeun pamadegan parapamilon.     
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 4. 
  Ma icih mani néngtréwelang nyarékan anakna basa anakna balap motor di Situ Buleud kawas ......................       
  • A. 

   Kapuk kaibunan

  • B. 

   Kacang ninggang kajang

  • C. 

   Beusi atah beuleum

  • D. 

   Gaang katincak

 • 5. 
  Jabung tumalapung sabda kumapalang hartina……………………………         
  • A. 

   Teu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa

  • B. 

   Milu nyarita bari ngarumasakeun boga taya kabisa

  • C. 

   Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi lantaran kapaksa

  • D. 

   Milu nyarita bari ngarumasakeun boga kabisa, tapi lantaran kapaksa

 • 6. 
  Sanggeus ngadéngé beja yén indungna maot, manéhna ngarumpuyuk leuleus lir .............      
  • A. 

   Kapuk kaibunan

  • B. 

   Beusi atah beuleum

  • C. 

   Kacang ninggang kajang

  • D. 

   Gaang katincak

 • 7. 
  Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir .............      
  • A. 

   Gula jeung peueutna

  • B. 

   Careuh bulan

  • C. 

   Beubeulahan terong

  • D. 

   Cacing kapanasan

 • 8. 
  Sing alus atuh tulisan téh, ulah kawas ………………..… kitu!       
  • A. 

   Gaang katincak

  • B. 

   Tihang listrik

  • C. 

   Cékér hayam

  • D. 

   jogjog mondok

 • 9. 
  Aturan dina ngahormat atawa aturan sopan santun anu disaluyuan ku warga masarakat, pikeun silih ajénan jeung nu lian     disebut.........   
  • A. 

   Undak usuk basa

  • B. 

   Sopan santun

  • C. 

   Palanggeran

  • D. 

   Tatakrama

 • 10. 
  Rafi Ahmad téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………...….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.    
  • A. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • B. 

   Banda tatalang raga

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.