M5

20 Pitanja | Total Attempts: 57

SettingsSettingsSettings
Please wait...
M5

Questions and Answers
 • 1. 
  Senon je uzeo u obzir:
  • A. 

   Termicki sum

  • B. 

   Intermodularni sum

  • C. 

   Impusni sum

  • D. 

   Frekvencijski sum

 • 2. 
  Za brzinu prenosa 2000 b/s koliki je frekvencijski opseg prenosnog sistema dovoljan za dobru reprezentaciju?
  • A. 

   2000 Hz

  • B. 

   4000 Hz

  • C. 

   1000 Hz

  • D. 

   8000 Hz

 • 3. 
  Koji se uredjaj koristi da bi se digitalni signali pretvorili u analogni signal?
  • A. 

   Filter

  • B. 

   Modem

  • C. 

   Koder

  • D. 

   Dekoder

 • 4. 
  Kada signali razlicite ucestanosti dele isti transmisioni medijum moze da dodje do pojave: 
  • A. 

   Termickog suma

  • B. 

   Impuslnog suma

  • C. 

   Intermodularnog suma

  • D. 

   Belog suma

 • 5. 
  Nikvist je posmatrao kanal: 
  • A. 

   Sa sumom od 30 dB

  • B. 

   Bez ikakvog suma

  • C. 

   Samo sa intermodularnim sumom

  • D. 

   Sa termickim sumom

 • 6. 
  Sta je odnos signal-sum?
  • A. 

   Odnos snage signala prema snazi suma i izrazava se W

  • B. 

   Odnos snage signala prema snazi koja se sadrzi u prisutnom sumu i izrazava se u dB

  • C. 

   Odnos koji govori koja je maksimalna brzina moguca na transmisionom medijumu

  • D. 

   Odnos snage signala prema snazi suma izrazava se dB

 • 7. 
  Nikvistov kapacitet je definisan jednacinom:
  • A. 

   C=10 log (S/N)

  • B. 

   C=2B log2 M

  • C. 

   C=B log2 (1+S/N)

  • D. 

   C=20 B log2 M

 • 8. 
  Kako se prevazilazi slabljenje prilikom digitalnog prenosa signala?
  • A. 

   Ripiterima

  • B. 

   Multipleksima

  • C. 

   Filtrima

  • D. 

   Ruterima

 • 9. 
  Koji je efekat intermodularnog suma?
  • A. 

   Proizvodi ucestanosti koje su 2 puta vece od najvece ucestanosti u signalu

  • B. 

   Proizvodi ucestanosti koje su suma originalnih ucestanosti

  • C. 

   Proizvodi ucestanosti koje su suma, razlika i multitip originalnih ucestanosti

  • D. 

   Proizvodi ucestanosti koje su korisnik originalnih ucestanosti

 • 10. 
  Senonov kapacitet je definisan jednacinom:
  • A. 

   C=B log2(1+S/N)

  • B. 

   C=B ln M

  • C. 

   C=2B log2 M

  • D. 

   C=B log2(S/N)

 • 11. 
  Koja vrsta suma je osnovni izvor gresaka u digitalnim komunikacijama?
  • A. 

   Termicki sum

  • B. 

   Impulsni sum

  • C. 

   Sum usled preslusavanja

  • D. 

   Modulacioni sum

 • 12. 
  Impulsni sum je osnov greske u:
  • A. 

   Analognim sistemima prenosa

  • B. 

   Digitalnim sistemima prenosa

  • C. 

   Javlja se u analognim i digitalnim sistemima prenosa

  • D. 

   Nema uticaja ni na jedan od njih

 • 13. 
  Koji se uredjaj koristi da bi se analogni signal pretvorio u digitalni signal?
  • A. 

   Modem

  • B. 

   Telefon

  • C. 

   Koder

  • D. 

   Dekoder

 • 14. 
  Nedostatak potrebnih visokih ucestanosti u spektru signala znaci:
  • A. 

   Da treba povecati donju granicu propusnog opsega prenosnog sistema

  • B. 

   Da treba povecati gornju granicu opsega prenosnog sistema

  • C. 

   Da treba povecati ucestanost odmeravanja

  • D. 

   Da treba smanjiti kolicinu podataka koja se prenosi

 • 15. 
  Ako se signal sastoji od prostoperiodicnih komponenata 3MHz, 5MHz, 7MHz i 9 MHz onda je opseg tog signala:
  • A. 

   9MHz

  • B. 

   6MHz

  • C. 

   11MHz

  • D. 

   24MHz

 • 16. 
  Kapacitet kanala po Senonu sa 30dB suma je:
  • A. 

   3 Kb/s

  • B. 

   6 Kb/s

  • C. 

   10 Kb/s

  • D. 

   30 Kb/s

 • 17. 
  Ako se kaze beli sum misli se na:
  • A. 

   Impusni sum

  • B. 

   Termicki sum

  • C. 

   Intermodulacioni sum

  • D. 

   Sum usled preslusavanja

 • 18. 
  Pojam Pupinizacije se odnosi na poboljsanje karakteristike
  • A. 

   Slabljenje kanala

  • B. 

   Kasnjenje kanala

  • C. 

   Veovatnoce gresaka kanala

  • D. 

   Modulacijie signala

 • 19. 
  Za brzinu podataka R, trajanje bita je:
  • A. 

   2R

  • B. 

   1/R

  • C. 

   1/2R

  • D. 

   R

 • 20. 
  Preslusavanje je :
  • A. 

   Nezaobilazna karakteristika prenosnih puteva

  • B. 

   Zeljeno ukrstanje prenosnih puteva

  • C. 

   Nezeljeno ukrstanje prenosnih puteva

  • D. 

   Karakteristika digitalnog prenosnog signala

Back to Top Back to top