แบบทดสอบ วิชา มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (ครูทับทิมทอง)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Rnmexam
R
Rnmexam
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 3,936
Questions: 10 | Attempts: 683

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบ วิชา มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (ครูทับทิมทอง) - Quiz

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกตัวเล อกที่ถูกที่สุด 


Questions and Answers
 • 1. 

  ถ้าต้องการดูผลการแสดงของ Movie ต้องกดปุ่มใด

  • A.

   Ctrl + Shift

  • B.

   Ctrl + Enter

  • C.

   Shift + Enter

  • D.

   Alt + Shift

  Correct Answer
  B. Ctrl + Enter
  Explanation
  To view the performance of a movie, you need to press the keys Ctrl + Enter.

  Rate this question:

 • 2. 

  Flash เป็นโปรแกรมที่ทำงานในด้านใด

  • A.

   สร้างภาพกราฟิก

  • B.

   ภาพเคลื่อนไหว

  • C.

   มัลติมีเดียบนเว็บ

  • D.

   ทุกข้อเป็นคำตอบ

  Correct Answer
  D. ทุกข้อเป็นคำตอบ
  Explanation
  Flash เป็นโปรแกรมที่ทำงานในด้านทุกข้อที่กล่าวมา ภาพกราฟิก, ภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดียบนเว็บ

  Rate this question:

 • 3. 

  ไฟล์ของ Flash ชนิดใดที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้

  • A.

   .swf

  • B.

   .fla

  • C.

   .exe

  • D.

   .pdf

  Correct Answer
  B. .fla
  Explanation
  The correct answer is .fla. The .fla file is the editable source file for Flash animations. It contains all the assets and elements used in the animation, such as graphics, animations, and scripts. This file can be opened and modified using Adobe Flash or Adobe Animate software. The other file extensions mentioned (.swf, .exe, .pdf) are not editable source files for Flash animations. SWF is the published file format that is viewable but not editable, .exe is an executable file format, and .pdf is a document file format.

  Rate this question:

 • 4. 

  ไฟล์ของ Flash ชนิดใดที่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้

  • A.

   .swf

  • B.

   .fla

  • C.

   .exe

  • D.

   .pdf

  Correct Answer
  B. .fla
  Explanation
  The correct answer is .fla. This file type is associated with Adobe Flash and is used for authoring multimedia and animation projects. Unlike the .swf file, which is the published version of the Flash project and cannot be easily edited, the .fla file contains the original source code and assets, allowing for modifications and updates to be made. The other file types listed (.exe and .pdf) are not related to Flash and do not allow for editing of Flash projects.

  Rate this question:

 • 5. 

  ถ้าจะสร้างงานใหม่ไปที่เมนูใด

  • A.

   File > Open

  • B.

   File > New

  • C.

   File > OpenImport

  • D.

   File > Exit

  Correct Answer
  B. File > New
  Explanation
  The correct answer is "File > New" because when creating a new document or project, it is common to go to the "File" menu and select the "New" option. The other options listed, such as "Open" and "Exit," do not pertain to creating a new file or project.

  Rate this question:

 • 6. 

  เครื่องมือใดที่ใช้พิมพ์ข้อความ

  • A.

   Pen

  • B.

   Select

  • C.

   Brush

  • D.

   Text

  Correct Answer
  D. Text
  Explanation
  The correct answer is "Text" because it is the only option that directly relates to the action of typing or printing text. A pen is used for writing, but not specifically for printing text. "Select" and "Brush" are not tools used for printing or typing text.

  Rate this question:

 • 7. 

  เครื่องมือ   paint Bucket มีหน้าที่อะไร

  • A.

   การหมุนวัตถุ

  • B.

   การปรับแสงเงาของวัตถุ

  • C.

   การใส่สีพื้นให้กับวัตถุ

  • D.

   การขยายและย่อวัตถุ

  Correct Answer
  C. การใส่สีพื้นให้กับวัตถุ
  Explanation
  The correct answer is "การใส่สีพื้นให้กับวัตถุ" which translates to "Applying base color to an object". The paint bucket tool in graphic design software is used to fill a selected area or object with a solid color or pattern. This tool is commonly used to quickly apply a base color to an object or background in order to add color to an illustration or design.

  Rate this question:

 • 8. 

  Insert Keyframe สามารถกดปุ่มจากคีย์บอร์ดได้โดยปุ่มใด

  • A.

   F5

  • B.

   F6

  • C.

   F7

  • D.

   F8

  Correct Answer
  B. F6
  Explanation
  The correct answer is F6. F6 is the key on the keyboard that can be used to insert a keyframe.

  Rate this question:

 • 9. 

  ก่อนทำการวาดเส้น Guide ต้องทำสิ่งใดก่อน

  • A.

   สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมา

  • B.

   Convert วัตถุให้เป็น Symbol

  • C.

   สร้างปุ่มใหม่ขึ้นมา

  • D.

   Add Layer Guide ก่อน

  Correct Answer
  D. Add Layer Guide ก่อน
  Explanation
  Before drawing a Guide line, you need to add a Layer Guide first.

  Rate this question:

 • 10. 

  การแปลงไฟล์ชิ้นงานสำหรับการเผยแพร่ เราเรียกว่า อะไร

  • A.

   Animation

  • B.

   Photograph

  • C.

   Account

  • D.

   Publish

  Correct Answer
  D. Publish
  Explanation
  The correct answer is "Publish." In the given question, the term "การแปลงไฟล์ชิ้นงานสำหรับการเผยแพร่" translates to "file conversion for publication." This suggests that the process being referred to is related to making a file ready for public release or distribution, which aligns with the concept of "publishing."

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 11, 2014
  Quiz Created by
  Rnmexam
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.