Kuiz Nga Gjuha Shqipe - Pjesa 1

10 Pyetjet | Total Attempts: 56431

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Nga Gjuha Shqipe - Pjesa 1

Questions and Answers
 • 1. 
  Ngritja dhe ulja e zërit quhet:
  • A. 

   Rrokje

  • B. 

   Intonacion

  • C. 

   Varg

  • D. 

   Tingull

 • 2. 
  Cila nuk është pjesë e ndyrshueshme e ligjeratës?
  • A. 

   Folja

  • B. 

   Emri

  • C. 

   Numërori

  • D. 

   Mbiemri

 • 3. 
  Lakimi i dytë i emrave paraqitet kur emri mbaron me:
  • A. 

   I

  • B. 

   U

  • C. 

   A-ja

  • D. 

   Asnjë

 • 4. 
  Folja lexoj në të kryerën e dëftores, në diatezën veprore bën:
  • A. 

   Lexoj

  • B. 

   Lexoja

  • C. 

   Kam lexuar

  • D. 

   Kisha lexuar

 • 5. 
  Mënyra urdhërore ka vetën: (Kujdes: mund të ketë më shumë se 1 opsion të saktë)
  • A. 

   E parë njëjës

  • B. 

   E dytë njëjës

  • C. 

   E dytë shumës

  • D. 

   E tretë shumës

 • 6. 
  Lidhëza "ose" është lidhëz:
  • A. 

   Veçuese

  • B. 

   Shtuese

  • C. 

   Kundërshtore

  • D. 

   Përmbyllëse

 • 7. 
  Fjalitë e përbëra me nënrenditje kanë:
  • A. 

   Dy pjesë të varura nga njëra tjetra

  • B. 

   Asnjë pjesë

  • C. 

   8 e më shumë folje

  • D. 

   Një pjesë të pavarur, kurse pjesa tjetër e varur nga pjesa tjetër

 • 8. 
  Pasthirma "au" paraqet ndjenja:
  • A. 

   Gëzimi

  • B. 

   Frike

  • C. 

   Nxitje

  • D. 

   Habie

 • 9. 
  Fonetika është degë e gjuhës e cila merret me:
  • A. 

   Drejtshkrimin

  • B. 

   Tingujt

  • C. 

   Gramatikën

  • D. 

   Asnjërën

 • 10. 
  Gjuha shqipe ka: (Kujdes: më shumë se 1 përgjigje është e saktë)
  • A. 

   7 zanore

  • B. 

   24 shkronja

  • C. 

   29 bashkëtingëllore

  • D. 

   36 shkronja

Back to Top Back to top