10 - கணிதம் - அலகு 12 . நிகழ்தகவு

20 Questions | Total Attempts: 475

SettingsSettingsSettings
Please wait...
10 - - 12 .

Prepared By Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .              ;           &nbs p;           &nb sp;          & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 
   Ø  என்பது  ஒரு இயலா நிகழ்ச்சி  எனில்  P(Ø) =
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   1/4

  • D. 

   1/2

 • 2. 
   S  என்பது  ஒரு சமவாய்ப்பு  சோதனையின் கூறுவெளி  எனில்   P(S) =
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   1/8

  • D. 

   1/2

 • 3. 
  A என்ற  நிகழ்ச்சியின்  நிகழ்தகவு  P  எனில் , பின்வருவனவற்றில் P  எதை நிறைவு செய்யும்
  • A. 

   0 ≤ p ≤ 1

  • B. 

   0 < p < 1

  • C. 

   0 ≤ p < 1

  • D. 

   0 < p ≤ 1

 • 4. 
   A  மற்றும்  B  என்பன ஏதேனும்  இரு நிகழ்ச்சிகள் . மேலும்  S என்பது சமவாய்ப்பு சோதனையின்  கூறுவெளி எனில்   P(Ā ∩B) =
  • A. 

   P(B)- P(A∩B)

  • B. 

   P (A ∩B)- P(B)

  • C. 

   P(S)

  • D. 

   P[ (AUB)']

 • 5. 
   ஒரு மாணவன் கணிதத்தில்  100 மதிப்பெண் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு   4/5. அவர் 100 மதிப்பெண் பெறமலிருக்க நிகழ்தகவு 
  • A. 

   1/5

  • B. 

   2/5

  • C. 

   3/5

  • D. 

   4/5

 • 6. 
   A  மற்றும்  B  என்ற  இரு நிகழ்ச்சிகளில்  P(A) = 0.25, P(B) = 0.05 and P(A∩B)=0.14,  எனில் P(AUB) =
  • A. 

   0.16

  • B. 

   0.61

  • C. 

   0.14

  • D. 

   0.6

 • 7. 
  20 பொருட்களில்  6 பொருட்கள் குறைபாடுடையவை .சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பொருள் தேர்தெடுக்கும்போது  அது குறையற்றதாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 
  • A. 

   7/10

  • B. 

   0

  • C. 

   3/10

  • D. 

   2/3

 • 8. 
   A  மற்றும்  B  என்பன இரண்டு ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் என்க . அந்நிகழ்ச்சியின் கூறுவெளி S P(A) =1/3     P(B) மற்றும்  S= AUB,  எனில்  P(A)=
  • A. 

   1/4

  • B. 

   1/2

  • C. 

   3/4

  • D. 

   3/8

 • 9. 
   A, B  மற்றும்  C என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் மூன்று நிகழ்ச்சிகள்  என்க.  அவற்றின்  நிகழ்தகவுகள் முறையே  1/3,1/4  மற்றும்  5/12.  எனில்  P(AUBUC)  =
  • A. 

   1

  • B. 

   19/12

  • C. 

   11/12

  • D. 

   7/12

 • 10. 
   P(A)= 0.25 , P(B)= 0.50 , P(AB) = 0.14 எனில்   P( A யும்  அல்ல மற்றும்  B யும் அல்ல) =
  • A. 

   0.39

  • B. 

   0.25

  • C. 

   0.11

  • D. 

   0.24

 • 11. 
  ஒரு பையில் 5 கருப்பு  , 4 வெள்ளை மற்றும்  3 சிவப்பு  நிறப் பந்துகள் உள்ளன. சம வாய்ப்பு முறையில்  தேர்தெடுக்கும் ஒரு பந்து  சிவப்பு நிறமாக இல்லாமலிருக்க  நிகழ்தகவு
  • A. 

   3/4

  • B. 

   5/12

  • C. 

   4/12

  • D. 

   3/12

 • 12. 
  ஒரே நேரத்தில்  அரு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. பகடையின்  அரு முகங்களிலும்  ஒரே எண்ணாக இருக்க நிகழ்தகவு
  • A. 

   1/6

  • B. 

   1/36

  • C. 

   1/3

  • D. 

   2/3

 • 13. 
  ஒரு சீரான பகடை ஒரு முறை உருட்டப்படும்போது  கிடைக்கும் எண் பகா எண் அல்லது பகு எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு
  • A. 

   5/6

  • B. 

   1

  • C. 

   0

  • D. 

   1/6

 • 14. 
  ஒரு நாணயத்தை மூன்று முறை சுண்டும் சோதனையில் 3 தலைகள்  அல்லது 3 பூக்கள்  கிடைக்க நிகழ்தகவு
  • A. 

   1/4

  • B. 

   1/8

  • C. 

   3/8

  • D. 

   1/2

 • 15. 
  52 சீட்டுகள்  கொண்ட ஒரு சீட்டு கட்டிலிருந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கும் போது  அது ஒரு ஏஸ்  ஆக இல்லாமலும்  மற்றும் ஒரு இராசாவாக  இல்லாமலிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு
  • A. 

   11/13

  • B. 

   2/13

  • C. 

   4/13

  • D. 

   8/13

 • 16. 
  ஒரு நெட்டாண்டில்   53 வெள்ளிக்கிழமைகள்   அல்லது 53 சனிக்கிழமைகள்  வருவதற்கான  நிகழ்தகவு
  • A. 

   3/7

  • B. 

   2/7

  • C. 

   1/7

  • D. 

   4/7

 • 17. 
  ஒரு சாதாரண வருடமானது 53 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்  மற்றும் 53 திங்கட்கிழமைகள்  கொண்டிருப்பதற்கான  நிகழ்தகவு
  • A. 

   0

  • B. 

   1/7

  • C. 

   2/7

  • D. 

   3/7

 • 18. 
  52 சீட்டுகள்  கொண்ட ஒரு சீட்டுக்கட்டிலிருந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கும்போது  அது ஹார்ட் அரசியாக  இருப்பதற்கான  நிகழ்தகவு
  • A. 

   1/52

  • B. 

   16/52

  • C. 

   1/13

  • D. 

   1/26

 • 19. 
  ஒரு உறுதியான நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   100

  • D. 

   0.1

 • 20. 
  ஒரு சமவாய்ப்புச்  சோதனையின் முடிவானது வெற்றியாகவோ அல்லது தோல்வியாகவோ  இருக்கும் . அச்சோதனையில்  வெற்றி பெறுவதற்கான  நிகழ்தகவு  தோல்விக்கான நிகழ்தகவினைப்போல்  இரு மடங்கு எனில் , வெற்றி பெறுவதற்கான   நிகழ்தகவு
  • A. 

   2/3

  • B. 

   1/3

  • C. 

   1

  • D. 

   0

Back to Top Back to top