10 வகுப்பு - புவியியல் - பாடம் 5 - இந்தியா - தொழிலகங்கள்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai10SS
P
Padasalai10SS
Community Contributor
Quizzes Created: 31 | Total Attempts: 59,813
Questions: 6 | Attempts: 1,766

SettingsSettingsSettings
10 - - 5 - - - Quiz

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  பருத்தியாலை ஒரு ----------

  • A.

   வேளாண் சார்ந்த தொழிலகம்

  • B.

   கனிமம் சார்ந்த தொழிலகம்

  • C.

   வனப்பொருள் சார்ந்த தொழிலகம்

  • D.

   மென் பொருள் தொழிலகம்

  Correct Answer
  A. வேளாண் சார்ந்த தொழிலகம்
  Explanation
  The correct answer is "வேளாண் சார்ந்த தொழிலகம்" which means "A profession related to agriculture". This is inferred from the given options where the other options do not relate to agriculture.

  Rate this question:

 • 2. 

  இந்தியாவின் மான்செஸ்டா் என்றழைக்கப்படுவது ---------

  • A.

   டெல்லி

  • B.

   சென்னை

  • C.

   மும்பை

  • D.

   கொல்கத்தா

  Correct Answer
  C. மும்பை
  Explanation
  The correct answer is "மும்பை" which means Mumbai in English. This suggests that the city referred to as "மான்செஸ்டா்" in India is Mumbai.

  Rate this question:

 • 3. 

  டாடா எக்கு நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் 

  • A.

   துா்காபுா்

  • B.

   பா்ன்புா்

  • C.

   ஜாம்ஷெட்புா்

  • D.

   பிலாய்

  Correct Answer
  C. ஜாம்ஷெட்புா்
 • 4. 

  சோடா நாகபுரி பீடபுமி ----------- வளத்திற்கு புகழ்பெற்றது

  • A.

   இயற்கைத் தாவரம்

  • B.

   கனிம வளம்

  • C.

   வண்டல் மண்

  • D.

   பருத்தி

  Correct Answer
  B. கனிம வளம்
  Explanation
  The correct answer is "கனிம வளம்" (Beauty of nature). This is because the phrase "சோடா நாகபுரி பீடபுமி" suggests that something has gained praise or admiration. Among the given options, "கனிம வளம்" is the only one that fits this context as it refers to the beauty of nature.

  Rate this question:

 • 5. 

  மின்னியல் தலைநகரம் என அழைக்கப்படுவது ------------

  • A.

   கான்புா்

  • B.

   கோயம்புத்தூா்

  • C.

   மதுரை

  • D.

   பெங்களுரு

  Correct Answer
  D. பெங்களுரு
  Explanation
  The correct answer is "பெங்களுரு" (Bengaluru) because it is a well-known city in South India and is often referred to as the "Silicon Valley of India" due to its thriving IT industry. The question is asking for the Tamil name for the city, and Bengaluru is the Tamil name for Bangalore, the capital city of the Indian state of Karnataka.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.