10 வகுப்பு -புவியியல் - பாடம் 2 - இந்தியா - காலநிலை

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10SS
P
Padasalai10SS
Community Contributor
Quizzes Created: 31 | Total Attempts: 59,226
Questions: 6 | Attempts: 3,258

SettingsSettingsSettings
10 - - 2 - - - Quiz

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  இந்தியாவில் நிலவுவது

  • A. 

   மிதவெப்ப மண்டலக் காலநிலை

  • B. 

   வெப்ப மண்டல பருவகாற்று நிலை

  • C. 

   வெப்ப மண்டலக் காலநிலை

  • D. 

   குளிர் காலநிலை

  Correct Answer
  B. வெப்ப மண்டல பருவகாற்று நிலை
  Explanation
  The given text is in Tamil language and it describes the different climate conditions in India. The correct answer, "வெப்ப மண்டல பருவகாற்று நிலை" translates to "temperate seasonal climate" in English. This means that the climate in India experiences moderate and varying temperatures throughout the year, with distinct seasons.

  Rate this question:

 • 2. 

  கடற்கரை பகுதிகளில் நிலவுவது

  • A. 

   கண்ட காலநிலை

  • B. 

   சமமான காலநிலை

  • C. 

   ஈரப்பத காலநிலை

  • D. 

   வெப்ப காலநிலை

  Correct Answer
  B. சமமான காலநிலை
  Explanation
  The given options are related to the different types of tides in the ocean. "சமமான காலநிலை" translates to "neap tide" in English. Neap tides occur when the gravitational forces of the moon and the sun are perpendicular to each other, resulting in weaker tides. This is in contrast to "ஈரப்பத காலநிலை" (spring tide), where the gravitational forces of the moon and the sun are aligned, causing stronger tides. Therefore, the correct answer is "சமமான காலநிலை" or "neap tide".

  Rate this question:

 • 3. 

  மேற்கத்திய இடையுறுகளால் மழைபெறும் இடங்கள் ----------

  • A. 

   பஞ்சாப்

  • B. 

   மும்பை

  • C. 

   அலகாபாத்

  • D. 

   சென்னை

  Correct Answer
  A. பஞ்சாப்
  Explanation
  The given question asks for the places that receive rainfall from the western winds. The correct answer, "பஞ்சாப்" (Punjab), is a region in India that lies in the path of the western winds, which bring rainfall to this area. The other options, Mumbai, Alakapath, and Chennai, are not known for receiving significant rainfall from the western winds.

  Rate this question:

 • 4. 

  தென்மேற்கு பருவகாற்று திசைக்கு இணையாக அமைந்துள்ள மலைகள் ------------

  • A. 

   சாத்புரா

  • B. 

   விந்தியா

  • C. 

   ஆரவல்லி

  • D. 

   மைக்காலா

  Correct Answer
  C. ஆரவல்லி
  Explanation
  The correct answer is "ஆரவல்லி." This is because the question asks for the mountains that are connected to the south-west monsoon direction. Among the given options, "ஆரவல்லி" is the only mountain range that is located in the south-west direction. Therefore, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  கோடை பருவத்தில் இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் வீசும் உள்ளுா் புயலின் பெயா் ---------

  • A. 

   ”லூ”

  • B. 

   மாந்தூரல்

  • C. 

   நார்வெஸ்டா்ஸ்

  • D. 

   பருவகாற்று

  Correct Answer
  C. நார்வெஸ்டா்ஸ்
  Explanation
  The correct answer is "நார்வெஸ்டா்ஸ்". This is because the question asks for the Tamil translation of the phrase "north-west monsoon," and "நார்வெஸ்டா்ஸ்" is the correct translation for this phrase.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.