10 வகுப்பு - குடிமையியல் - பாடம் 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10SS
P
Padasalai10SS
Community Contributor
Quizzes Created: 31 | Total Attempts: 59,226
Questions: 6 | Attempts: 1,420

SettingsSettingsSettings
10 - - 3 - Quiz

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  நமது நாட்டின் பழம் பெரும் சமயம்

  • A. 

   வேத சமயம்

  • B. 

   சிறித்துவ சமயம்

  • C. 

   இஸ்லாம்

  • D. 

   ஜொராஸ்டிரிய சமயம்

  Correct Answer
  A. வேத சமயம்
  Explanation
  The correct answer is "Veda Samayam" because the question asks for the "perum samayam" (greatest era) of our country, and the Vedic period is considered to be the golden age of Indian civilization. This era is known for its rich cultural, intellectual, and spiritual advancements, as well as the development of the Vedas, which are the oldest sacred texts of Hinduism.

  Rate this question:

 • 2. 

  இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலக மொழிகள்

  • A. 

   25

  • B. 

   23

  • C. 

   22

  • D. 

   27

  Correct Answer
  C. 22
  Explanation
  The correct answer is 22 because it is the only option that is grammatically correct in the given context. The question asks for the number of recognized official languages in India, and the number 22 represents the correct answer.

  Rate this question:

 • 3. 

  மொழி என்பது

  • A. 

   போக்குவரத்து

  • B. 

   நீா்ப்பாசனம்

  • C. 

   இணைப்புக் கருவி

  • D. 

   உணா்வுப்புா்வமானது

  Correct Answer
  C. இணைப்புக் கருவி
 • 4. 

  தேம்பாவணியோடு தொடா்புடையது

  • A. 

   இந்து மதம்

  • B. 

   சீக்கிய மதம்

  • C. 

   கிறித்துவ மதம்

  • D. 

   இஸ்லாம்

  Correct Answer
  C. கிறித்துவ மதம்
  Explanation
  The given options represent different religions, namely Hinduism, Sikhism, Christianity, and Islam. The correct answer is "கிறித்துவ மதம்" which translates to "Christianity" in English.

  Rate this question:

 • 5. 

  புத்த புா்ணிமாவைக் கொண்டாடுபவா்கள்  

  • A. 

   இந்தியா்கள்

  • B. 

   முஸ்லீம்கள்

  • C. 

   சமணா்கள்

  • D. 

   புத்த மதத்தினா்

  Correct Answer
  D. புத்த மதத்தினா்
  Explanation
  The correct answer is "புத்த மதத்தினா்" which means "Buddhists". The given options are different religious groups in India, and the correct answer represents the followers of Buddhism.

  Rate this question:

 • 6. 

  ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை வளா்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது

  • A. 

   இசை மற்றும் நடனம்

  • B. 

   கலை மற்றும் கட்டடக்கலை

  • C. 

   உணவு மற்றும் பழக்கங்கள்

  • D. 

   ஆடை மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள்

  Correct Answer
  A. இசை மற்றும் நடனம்
  Explanation
  The given options are different aspects of art and culture. The correct answer, "இசை மற்றும் நடனம்" (Music and Dance), highlights the importance of these two forms of expression in promoting unity and harmony. Both music and dance have the power to transcend language and cultural barriers, bringing people together and creating a sense of oneness. They are integral parts of various cultural traditions and play a significant role in preserving and promoting cultural heritage.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.