10 - அறிவியல் - உயிரியல் - 04.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10S
P
Padasalai10S
Community Contributor
Quizzes Created: 19 | Total Attempts: 59,849
Questions: 25 | Attempts: 1,237

SettingsSettingsSettings
10 - அறிவியல் - உயிரியல் - 04. - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  ஒரு செல் உயிரிகளான அமீபா மற்றும் பாக்டீரியங்களில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க வகைகளில் ஒன்று ______

  • A. 

   துண்டாதல்

  • B. 

   இரண்டாகப் பிளத்தல்

  • C. 

   அரும்புதல்

  • D. 

   ஸ்போர் உண்டாதல்

  Correct Answer
  B. இரண்டாகப் பிளத்தல்
  Explanation
  இரண்டாகப் பிளத்தல் அமீபா மற்றும் பாக்டீரியங்களில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க வகைகளில் ஒன்று.

  Rate this question:

 • 2. 

  பூக்கும் தாவரங்களில் பாலினப்பெருக்க முறையில் நடைபெறும் முதல் நிகழ்வு _____

  • A. 

   கருவுருதல்

  • B. 

   முளைத்தல்

  • C. 

   இ) மீண்டும் உருவாதல் இ) மீண்டும் உருவாதல் மீண்டும் உருவாதல்

  • D. 

   மகரந்த சேர்க்கை

  Correct Answer
  D. மகரந்த சேர்க்கை
 • 3. 

  கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்று எது?

  • A. 

   நகரும் திறனற்ற, மெல்லிய சுவரையுடைய சூஸ்போர்கள்

  • B. 

   சில ஆல்காக்கள், பாக்டீரியங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளில் உண்டாகும் நகரும் தன்மையுடைய பாலிலா ஸ்போர்கள்

  • C. 

   பூஞ்சைகளில் உண்டாகும் ஓர் உட்கரு கொண்ட நகரும் திறனற்ற பாலிலா ஸ்போர்கள் கொனிடியா

  • D. 

   சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் ஆல்காக்களில் உண்டாகும் தடித்த சுவரையுடைய உடலச்செல்கள் எப்பளானோச்போர்கள்

  Correct Answer
  C. பூஞ்சைகளில் உண்டாகும் ஓர் உட்கரு கொண்ட நகரும் திறனற்ற பாலிலா ஸ்போர்கள் கொனிடியா
 • 4. 

  கருவுற்ற சூல்பை கனியாகும். ஒரு மலரின் பல இணையாத சூல் இலைகள் கொண்ட மேல்மட்ட சூற்பையிலிருந்து உர்வாகும் கனி _____

  • A. 

   திறள் கனி

  • B. 

   கூட்டுக்கனி

  • C. 

   தனிக்கனி

  • D. 

   பல கனி

  Correct Answer
  A. திறள் கனி
  Explanation
  The given passage talks about how a thorn from a shrub can cause pain when it gets stuck in the foot, and the pain can spread from the foot to the entire body. The term "திறள் கனி" (thiralkani) refers to the pain that spreads from the foot to the entire body. This is the correct answer as it accurately describes the concept mentioned in the passage.

  Rate this question:

 • 5. 

  நீரில் ஊற வைத்த விதையை அழுத்தும் போது ____ இன் வழியே நீர் கசிகிறது.

  • A. 

   இலைத்துளை

  • B. 

   லெண்டிசெல்

  • C. 

   மைக்ரோபைல்

  • D. 

   முளைவேர்

  Correct Answer
  C. மைக்ரோபைல்
  Explanation
  When the seed that was soaked in water is shaken, the water droplets attached to the seed start to move in a circular motion around the seed due to the force applied. This circular motion resembles the movement of a spiral or a helix, which is called "microbial" in Tamil. Hence, the correct answer is "மைக்ரோபைல்" which means "microbial" in English.

  Rate this question:

 • 6. 

  மாங்கனி கல் போன்ற கனி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் ________

  • A. 

   கனி வெளித்தோல் தோல் போன்றது

  • B. 

   கனி நடுத்தோல் கல் போன்றது

  • C. 

   கனி உட்தோல் சதைப்பற்றுள்ளது

  • D. 

   கனி உட்தோல் கடினமானது

  Correct Answer
  D. கனி உட்தோல் கடினமானது
  Explanation
  The correct answer is "கனி உட்தோல் கடினமானது" which means "The stone is hard like iron". This is because the question states that the word "கனி" (kani) is used to refer to a stone. Among the given options, the phrase "கனி உட்தோல் கடினமானது" directly translates to "stone is hard like iron", indicating that "கனி" is used to describe the hardness of the stone.

  Rate this question:

 • 7. 

  தவறான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு.

  • A. 

   இருவித்திலை தாவர விதையில் காணப்படும் குட்டையான, செங்குத்தான, வெண்மையான பகுதிக்கு ரஃபே என்று பெயர்

  • B. 

   இருவித்திலை தாவர விதையில் காணப்படும் மிக நுண்ணிய துளைக்கு மைக்ரோபைல் என்று பெயர்

  • C. 

   கருவில் தண்டு உருவாகும் பகுதிக்கு முளைவேர் என்று பெயர்

  • D. 

   கருவில் வேர் உண்டாகும் பகுதிக்கு முளைவேர் என்று பெயர்

  Correct Answer
  C. கருவில் தண்டு உருவாகும் பகுதிக்கு முளைவேர் என்று பெயர்
  Explanation
  The correct answer is "கருவில் தண்டு உருவாகும் பகுதிக்கு முளைவேர் என்று பெயர்" because it correctly identifies the part of the plant that develops into a stem. The term "முளைவேர்" specifically refers to the shoot or stem of a plant, which grows from the seed. This explanation aligns with the given options and provides the most accurate description of the plant part mentioned.

  Rate this question:

 • 8. 

  கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் காற்றின் மூலம் கனி பரவுதலுக்கான சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு.

  • A. 

   கனிகள் மற்றும் விதைகள் திடீரென வெடித்து பரவுகின்றன

  • B. 

   டிரைடாக்ஸ் தாவரத்தில் புல்லி வட்டம் பாப்பஸ் தூவிகளாக மாறி கனி பரவுதலுக்கு உதவுகிறது

  • C. 

   சாந்தியம் தாவரங்களில் கனிகள் கூரிய முட்கள் மூலம் பரவுகிறது

  • D. 

   தென்னையில் கனி நடுத்தோல் நார் போன்று உள்ளது

  Correct Answer
  B. டிரைடாக்ஸ் தாவரத்தில் புல்லி வட்டம் பாப்பஸ் தூவிகளாக மாறி கனி பரவுதலுக்கு உதவுகிறது
  Explanation
  The correct answer states that the trichomes on the leaves of the Datura plant help in the diffusion of moisture, aiding in the process of transpiration. Trichomes are tiny hair-like structures that can absorb and release moisture, allowing the plant to regulate its water content. This adaptation helps the plant to survive in dry conditions by reducing water loss through transpiration.

  Rate this question:

 • 9. 

  மூவிணைவினால் உண்டாகும் திசு கருவின் வளர்ச்சிக்கு ஊட்டம் அளிக்க வல்லது.

  • A. 

   சைகோட்

  • B. 

   சூல் ஒட்டுத்திசு

  • C. 

   ஸ்கூட்டெல்லம்

  • D. 

   கருவூண்

  Correct Answer
  D. கருவூண்
  Explanation
  The given question asks for the tool that helps in the growth of a plant. The correct answer is "கருவூண்" which means fertilizer in English. Fertilizers provide essential nutrients to plants, promoting their growth and development.

  Rate this question:

 • 10. 

  தன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் தீமை ______

  • A. 

   மகரந்தத்தூள் வீணாவதில்லை

  • B. 

   விதைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டாகின்றன

  • C. 

   இரு பால் மலர்களில் கட்டாயமாக நடைபெறுகிறது

  • D. 

   மலர்களது மகரந்த சேர்க்கைக்கு வெளிக்காரணிகளைச் சார்ந்திருக்க அவசியமில்லை

  Correct Answer
  B. விதைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உண்டாகின்றன
  Explanation
  The passage states that the malarkal (flowers) are blooming on two sides and the malarkalathu (pollen) is not present in the air during the process of pollination. This indicates that there are fewer seeds being produced, as the pollen is not being transferred from the flowers to the stigma. Therefore, the correct answer is that there is a decrease in the number of seeds being produced due to the low quantity of pollen.

  Rate this question:

 • 11. 

  இவை அனைத்தும் பிளவுக் கனி.

  • A. 

   லெகூம், ஒருபுற வெடிக்கனி, காப்சூல்

  • B. 

   பெர்ரி, ஹெஸ்பெரிடியம், போம்

  • C. 

   லொமெண்டம், கிரிமோகார்ப், ரெக்மா

  • D. 

   தனிக்கனி, திரள்கனி, கூட்டுக்கனி

  Correct Answer
  C. லொமெண்டம், கிரிமோகார்ப், ரெக்மா
  Explanation
  The given answer, லொமெண்டம், கிரிமோகார்ப், ரெக்மா, is the only set of words that does not contain the letter "க" (ka). All the other sets of words, லெகூம், ஒருபுற வெடிக்கனி, காப்சூல் and தனிக்கனி, திரள்கனி, கூட்டுக்கனி, have at least one word that contains the letter "க" (ka). Therefore, the correct answer is லொமெண்டம், கிரிமோகார்ப், ரெக்மா.

  Rate this question:

 • 12. 

  கருவுறுதலுக்குப்பின் சூலுறைகள் ________ ஆக மாறுகின்றன.

  • A. 

   அண்டகம்

  • B. 

   விதையுறை

  • C. 

   முட்டை

  • D. 

   விதை

  Correct Answer
  B. விதையுறை
  Explanation
  After germination, seeds undergo various changes and develop into plants. The word "விதையுறை" in Tamil refers to the stage of seed development. Therefore, the correct answer is "விதையுறை" because it accurately describes the transformation of seeds during germination.

  Rate this question:

 • 13. 

  மலரின் பெண்பாகம் எது?

  • A. 

   புல்லி வட்டம்

  • B. 

   அல்லி வட்டம்

  • C. 

   மகரந்ததாள் வட்டம்

  • D. 

   சூலக வட்டம்

  Correct Answer
  D. சூலக வட்டம்
  Explanation
  The correct answer is "சூலக வட்டம்" which means "flower petal" in English. The other options "புல்லி வட்டம்" means "thorn", "அல்லி வட்டம்" means "stem", and "மகரந்ததாள் வட்டம்" means "sepal". Therefore, the correct answer refers to the petal of a flower.

  Rate this question:

 • 14. 

  காற்றின் மூலம் விதை பரவுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   ஆட்டோகோரி

  • B. 

   அனிமோகோரி

  • C. 

   ஹைடிரோகோரி

  • D. 

   சூகோரி

  Correct Answer
  B. அனிமோகோரி
 • 15. 

  நீரின் மூலம் விதை பரவுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   ஆட்டோகோரி

  • B. 

   அனிமோகோரி

  • C. 

   ஹைடிரோகோரி

  • D. 

   சூகோரி

  Correct Answer
  C. ஹைடிரோகோரி
  Explanation
  The correct answer is "ஹைடிரோகோரி" which means "hydrophobic" in English. This term refers to the property of repelling or not mixing with water.

  Rate this question:

 • 16. 

  விலங்குகளின் மூலம் விதை பரவுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   ஆட்டோகோரி

  • B. 

   அனிமோகோரி

  • C. 

   ஹைடிரோகோரி

  • D. 

   சூகோரி

  Correct Answer
  D. சூகோரி
  Explanation
  The given question is asking for the process of seed dispersal by animals. Among the given options, "சூகோரி" is the correct answer, which means "zoochory" in English. Zoochory is the process of seed dispersal by animals.

  Rate this question:

 • 17. 

  தானியங்கு முறை மூலம் விதை பரவுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   ஆட்டோகோரி

  • B. 

   அனிமோகோரி

  • C. 

   ஹைடிரோகோரி

  • D. 

   சூகோரி

  Correct Answer
  A. ஆட்டோகோரி
 • 18. 

  விலங்குகளின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   சூபிலி

  • B. 

   அனிமோபிலி

  • C. 

   ஹைடிரோபிலி

  • D. 

   எண்டோபிலி

  Correct Answer
  A. சூபிலி
  Explanation
  விலங்குகளின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல் சூபிலி எனப்படும். (Translation: The process of fertilization through the pollen of plants is called சூபிலி in Tamil.)

  Rate this question:

 • 19. 

  காற்றின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   சூபிலி

  • B. 

   அனிமோபிலி

  • C. 

   ஹைடிரோபிலி

  • D. 

   எண்டோபிலி

  Correct Answer
  B. அனிமோபிலி
 • 20. 

  நீரின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   சூபிலி

  • B. 

   அனிமோபிலி

  • C. 

   ஹைடிரோபிலி

  • D. 

   எண்டோபிலி

  Correct Answer
  C. ஹைடிரோபிலி
  Explanation
  Water facilitates the process of dissolving substances, which is known as hydration. Hydration is a crucial step in the process of solubility. Therefore, the correct answer is "ஹைடிரோபிலி" (Hydrophilic), which means "water-loving" in English.

  Rate this question:

 • 21. 

  பறவைகளின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   அனிமோபிலி

  • B. 

   ஆர்னித்தோபிலி

  • C. 

   ஹைடிரோபிலி

  • D. 

   எண்டோபிலி

  Correct Answer
  B. ஆர்னித்தோபிலி
  Explanation
  Birds migrate in order to find better food sources and breeding grounds. ஆர்னித்தோபிலி refers to the migration of birds.

  Rate this question:

 • 22. 

  பூச்சிகளின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுதல் __________ எனப்படும்.

  • A. 

   ஆர்னித்தோபிலி

  • B. 

   அனிமோபிலி

  • C. 

   ஹைடிரோபிலி

  • D. 

   எண்டோபிலி

  Correct Answer
  D. எண்டோபிலி
  Explanation
  Endophily is the term used to describe the process of pollination by insects. In this case, the correct answer is "எண்டோபிலி," which translates to "endophily" in English. This suggests that the pollination of flowers is occurring through the action of insects.

  Rate this question:

 • 23. 

  கருவுறுதலுக்குப்பின் சூலானது ________ ஆக மாறுகின்றன.

  • A. 

   அண்டகம்

  • B. 

   விதையுறை

  • C. 

   முட்டை

  • D. 

   விதை

  Correct Answer
  D. விதை
  Explanation
  The word "விதை" (seed) is the correct answer because it is the only option that makes sense in the given sentence. The sentence talks about something changing after germination, and seeds are known to germinate and grow into plants. The other options, such as "அண்டகம்" (egg) and "முட்டை" (eggshell), do not fit the context and do not undergo the process of germination. Therefore, the correct answer is "விதை" (seed).

  Rate this question:

 • 24. 

  கருவுறுதலுக்குப்பின் சூல்பையானது ________ ஆக மாறுகின்றன.

  • A. 

   கனி

  • B. 

   விதையுறை

  • C. 

   முட்டை

  • D. 

   விதை

  Correct Answer
  A. கனி
  Explanation
  After grinding, the texture of the substance changes and becomes powdery. This is why the correct answer is "கனி" which means powder.

  Rate this question:

 • 25. 

  கருவுறாக் கனிகளை ________ என்கிறோம்.

  • A. 

   மீசோகார்ப்

  • B. 

   எண்டோகார்ப்

  • C. 

   பார்த்தினோகார்பிக்

  • D. 

   எபிகார்ப்

  Correct Answer
  C. பார்த்தினோகார்பிக்
  Explanation
  We refer to the ears of a vehicle as "கனி" (kani) in Tamil. The verb form of this word is "பார்த்தினோகார்பிக்" (paarthinokaarbig), which means "to equip with ears" or "to install ears". Therefore, the correct answer is "பார்த்தினோகார்பிக்" (paarthinokaarbig), as it fits the sentence structure and conveys the intended meaning.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.