Soal Remedial Kelas Quiz

15 Questions | Total Attempts: 301

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Remedial Kelas Quiz

KODE SOAL 15/PG


Questions and Answers
 • 1. 
  Dina sastra Sunda aya nu disebut  wawacan. Kakara dina ahir abad ka……………………….aya wawacan anu dicitak sarta diwuwuhan ku pangarangna.   
  • A. 

   14

  • B. 

   15

  • C. 

   16

  • D. 

   19

 • 2. 
  Wawacan sumebarna silihsalin jeung awalna teu ditulis ngaran pangarangna. Dina sastra Sunda aya Wawacan Purnama Alam. Saha nu ngarang Wawacan Purnama Alam?       
  • A. 

   Ahmad Muhamad

  • B. 

   R. Suradireja

  • C. 

   R.H Muhammad Musa

  • D. 

   H. Abdussalam

 • 3. 
  Wawacan mimiti sumebarna silihsalin sareng teu kanyahoaan saha nu ngarangna. Wawacan nyaéta lalakon nu ditulis dina wangun…………………..       
  • A. 

   Drama

  • B. 

   Pupuh

  • C. 

   Sajak

  • D. 

   Kawih

 • 4. 
  Wawacan dina sastra Sunda ditulis dina wangun pupuh. Mimiti sumebar wawacan ku cara……………………………tur teu kanyahoan saha nu ngarangna.     
  • A. 

   Silihasih

  • B. 

   Silihtiron

  • C. 

   Silihbacakeun

  • D. 

   Silihsalin

 • 5. 
  Wawacan dina sastra Sunda ditulis dina wangun pupuh. Wawacan Rengganis karangan……………………..      
  • A. 

   Hmad Muhamad

  • B. 

   R. Suradireja

  • C. 

   R.H Muhammad Musa

  • D. 

   H. Abdussalam

 • 6. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa, asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………    
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

 • 7. 
  Nyai Jupe téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Thamrin Purwakarta”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.     
  • A. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • B. 

   Banda tatalang raga

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

 • 8. 
  Dina Sastra Sunda aya wawacan nu mimiti sumebarna ku cara silihsalin. Wawacan dina macana sok ……………………………….lantaran ditulis dina wangun pupuh.     
  • A. 

   dibacakeun

  • B. 

   Dikukus

  • C. 

   Ditembangkeun

  • D. 

   Ditulis

 • 9. 
  Dina Gontrasawala aya sababaraha istilah dina lumangsungna .…………………pancén pikeun muka acara, ngawanohkeun pangjéjér jeung mungkas acara        
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 10. 
  Dina gotrasawala nu nyatetkeun bahasan nyaeta girang serat. ……………………..pancénna nepikeun jejer nu rék dibahas.    
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Panuyun

 • 11. 
  Lumangsungna gotrasawala kudu aya nu ngatur pikeun ngadugikeun pamadegan.  ……………………….pancénna nyatetkeun pamadegan parapamilon.      
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 12. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Alit nyaéta pupuh………………..    
  • A. 

   Kinanti, sinom, asmarandana

  • B. 

   Sinom, kinanti, dangdanggula

  • C. 

   Wirangrong, lambang, gurisa

  • D. 

   Sinom, kinanti, juru demung

 • 13. 
  Dina basa Sunda aya istilah organisasi, nu ngawengku ais pangampihna Sinonim kecap ketua nyaéta………………………..       
  • A. 

   Girang serat

  • B. 

   Pupuhu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Sinonim kecap narpati nyaéta………………………..
  • A. 

   Wadana

  • B. 

   Bupati

  • C. 

   Raja

  • D. 

   Putri

 • 15. 
  Wawacan ditulis dina wangun pupuh. Wawacan Mahabarata karangan……………………..        
  • A. 

   Ahmad Muhamad jeung R. Satjadibrata

  • B. 

   R. Suradireja jeung R. Satjadibrata

  • C. 

   R. Méméd Sastrahadiprawira jeung R. Satjadibrata

  • D. 

   R.H Muhammad Musa jeung R. Satjadibrata

Back to Top Back to top