12 - இயற்பியல் - அலகு - 4

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai12physi
P
Padasalai12physi
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 14,261
Questions: 15 | Attempts: 1,307

SettingsSettingsSettings
12 - - - 4 - Quiz

மின்காந்தத் தூண்டலும், மாறுதிசை மின்னோட்டமும் Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  மின்காந்தத் தூண்டல் பயன்படுத்தப்படாதது

  • A. 

   மின்மாற்றி

  • B. 

   அறைச் சூடேற்றி

  • C. 

   மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி

  • D. 

   அடைப்புச் சுருள்

  Correct Answer
  B. அறைச் சூடேற்றி
  Explanation
  The given answer "அறைச் சூடேற்றி" means "to avoid short circuit" in English. In the context of the question, it suggests that the use of an electric fuse or circuit breaker is necessary to prevent short circuits. This is a valid explanation as short circuits can cause damage to electrical equipment and pose a safety hazard.

  Rate this question:

 • 2. 

  பரப்பளவையும்  10 சுற்றுகளையும் கொண்ட ஒரு கம்பிச் சுருளின் தளம்  காந்தப் புலத்திற்கு குத்தாக உள்ளபோது கம்பிச் சுருளின் வழியே  பாயும் காந்தப் பாயம்

  • A. 

   100 Wb

  • B. 

   10 Wb

  • C. 

   1 Wb

  • D. 

   சுழி

  Correct Answer
  C. 1 Wb
  Explanation
  When a compass needle is placed near a wire carrying a current, the magnetic field produced by the current causes the needle to align itself with the field. The strength of the magnetic field is measured in units called Weber (Wb). In this case, the compass needle is placed near a loop of wire carrying a current of 10 Amps. Since the question states that the compass needle points towards the loop, it implies that the magnetic field produced by the loop is in the same direction as the compass needle. Therefore, the magnetic field strength must be 1 Weber (Wb), as that is the only option that aligns the compass needle in the given scenario.

  Rate this question:

 • 3. 

  லென்ஸ் விதி    ..............  விதியின் அடிப்படையில் அமைகிறது.

  • A. 

   மின்னூட்ட அழிவின்மை

  • B. 

   பாய அழிவின்மை

  • C. 

   உந்த அழிவின்மை

  • D. 

   ஆற்றல் அழிவின்மை

  Correct Answer
  D. ஆற்றல் அழிவின்மை
  Explanation
  The correct answer is "ஆற்றல் அழிவின்மை" (Motion blur). This is because the question is asking about the characteristic or property of a lens, and "ஆற்றல் அழிவின்மை" refers to the blurring or distortion of motion in an image caused by the lens.

  Rate this question:

 • 4. 

  நேர்க்கடத்தியின் தன் மின் தூண்டல் எண் ...........

  • A. 

   சுழி

  • B. 

   முடிவிலி

  • C. 

   மிக அதிகம்

  • D. 

   மிகவும் சிறியது

  Correct Answer
  A. சுழி
  Explanation
  The correct answer is "சுழி" which means "slender" in English. This answer is the most appropriate because the question is asking for the description of the நேர்க்கடத்தி (timepiece) and "சுழி" accurately describes a slender or slim timepiece.

  Rate this question:

 • 5. 

  ஹென்றி என்ற அலகினை இப்படியும் எழுதலாம். (1) (2) (3) (4) அனைத்தும்

  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 6. 

  ஒரு கம்பிச் சுருளில் பாயும் மின்னோட்டம் வினாடிக்கு என்ற வீதத்தில் மாறும்போது, தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை எனில், கம்பிச் சுருளின் தன்மின் தூண்டல் எண்    .........

  • A. 

   0.3 H

  • B. 

   0.003 H

  • C. 

   30 H

  • D. 

   4.8 H

  Correct Answer
  A. 0.3 H
  Explanation
  When a coil is wound around a magnetic core, it creates an inductance value. The inductance value determines the amount of opposition to the change in current flowing through the coil. In this question, when the magnetic core of the coil is changed, the inductance value of the coil also changes. The given answer of 0.3 H suggests that the inductance value of the coil is 0.3 Henrys when the magnetic core is altered.

  Rate this question:

 • 7. 

  5 A DC மின்னோட்டம் உருவாக்கும் அதே அளவு வெப்ப விளைவை உருவாக்கும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் அளவு   ..............

  • A. 

   50 A rms மின்னோட்டம்

  • B. 

   5 A பெரும மின்னோட்டம்

  • C. 

   5 A rms மின்னோட்டம்

  • D. 

   மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

  Correct Answer
  C. 5 A rms மின்னோட்டம்
  Explanation
  The given question is asking for the value of the voltage produced by a DC motor with the same current as the given AC currents. The correct answer is "5 A rms மின்னோட்டம்" which means that the voltage produced by the DC motor will be 5 A rms.

  Rate this question:

 • 8. 

  மின்மாற்றி செயல்படுவது

  • A. 

   AC - யில் மட்டும்

  • B. 

   DC - யில் மட்டும்

  • C. 

   AC - மற்றும் DC - யில்

  • D. 

   DC - ஐ விட AC - யில் திறம்பட செயல்படும்

  Correct Answer
  A. AC - யில் மட்டும்
  Explanation
  The correct answer states that "AC - யில் மட்டும்" which means "only in AC". This suggests that the action of "மின்மாற்றி செயல்படுவது" (electric conversion) occurs exclusively in AC. The other options mention DC as well, but the correct answer specifies that it only happens in AC.

  Rate this question:

 • 9. 

  கம்பிச் சுருளில் இருந்து புறச்சுற்றுக்கு மின்னோட்டத்தைப்  பாயச் செய்யும் மாறுதிசை மின்னியற்றியின் உறுப்பு

  • A. 

   புலக் காந்தம்

  • B. 

   பிளவு பட்ட வளையம்

  • C. 

   நழுவு வளையங்கள்

  • D. 

   தூரிகைகள்

  Correct Answer
  D. தூரிகைகள்
 • 10. 

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதனை மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்தி உயர்த்த முடியாது?

  • A. 

   உள்ளீடு மின்னோட்டம்

  • B. 

   உள்ளீடு மின்னழுத்தம்

  • C. 

   உள்ளீடு திறன்

  • D. 

   அனைத்தையும்

  Correct Answer
  C. உள்ளீடு திறன்
  Explanation
  The correct answer is "உள்ளீடு திறன்" which means "Input power". This option suggests that increasing the input power is not enough to increase the height of the jump. Therefore, it cannot be used to achieve the desired result.

  Rate this question:

 • 11. 

  மின் அனுப்பீட்டுக் கம்பிகளில் ஏற்படும் திறன் இழப்பு எப்பொழுது குறைவாக இருக்கும் ?

  • A. 

   மின்னழுத்தம் குறைவாகவும், மின்னோட்டம் அதிகமாகவும் உள்ள போது

  • B. 

   மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் இரண்டும் அதிகமாக உள்ள போது

  • C. 

   மின்னழுத்தம் அதிகமாகவும், மின்னோட்டம் குறைவாகவும் உள்ள போது

  • D. 

   மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டம் இரண்டும் குறைவாக உள்ள போது

  Correct Answer
  C. மின்னழுத்தம் அதிகமாகவும், மின்னோட்டம் குறைவாகவும் உள்ள போது
 • 12. 

  நேர்திசை மின்னோட்டத்தை தன் வழியே அனுமதிக்காத கருவி எது?

  • A. 

   மின்தடை

  • B. 

   மின்தேக்கி

  • C. 

   மின்தூண்டி

  • D. 

   மேற்கண்ட அனைத்தும்

  Correct Answer
  B. மின்தேக்கி
  Explanation
  The correct answer is "மின்தேக்கி". This is because the question asks for the device that does not allow the clockwise rotation of the clock hand. "மின்தேக்கி" is a device that prevents the clockwise rotation of the clock hand, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 13. 

  ஒரு  AC -  மின்சுற்றில்

  • A. 

   மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு சுழி

  • B. 

   மின்னோட்டங்களின் இருமடிச் சராசரி மதிப்பு சுழி

  • C. 

   சராசரி திறன் இழப்பு சுழி

  • D. 

   Rms மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு, மின்னோட்டத்தின் உச்ச மதிப்பைப் போல் 1.414 மடங்கு

  Correct Answer
  A. மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு சுழி
  Explanation
  The given answer states that the root mean square (rms) value of an AC voltage is equal to 1.414 times the average value of the AC voltage. This is a well-known relationship in electrical engineering. The rms value represents the effective value of the AC voltage, which takes into account both the magnitude and the alternating nature of the voltage waveform. The average value, on the other hand, only considers the magnitude of the voltage waveform. The ratio of 1.414 is derived from the mathematical relationship between the rms value and the peak value of a sinusoidal waveform.

  Rate this question:

 • 14. 

  ஒரு மாறுதிசை மின்சுற்றில் செயல்படுத்தப்படும் மின்னியக்குவிசை  , மின்னோட்டம் -ஐ விட   ............  அளவில் முந்திச் செல்லும். (1) (2) (3) (4)

  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
 • 15. 

  311 V  பெரும மதிப்பைப் பெற்ற மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தின் rms மதிப்பு

  • A. 

   220 V

  • B. 

   311 V

  • C. 

   180 V

  • D. 

   320 V

  Correct Answer
  A. 220 V
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.