Soal Remedial Kelas 9

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Basasunda
B
Basasunda
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 3,332
Questions: 30 | Attempts: 434

SettingsSettingsSettings
Soal Remedial Kelas 9 - Quiz

KODE SOAL : 30R9


Questions and Answers
 • 1. 

  Mung aya kahanjakal nu katingal di sakola abdi, nya éta upami tengah-tengah taun téh sok seueur siswa anu ka luar ti sakola. Ari alesanna mah teu gaduh biaya. Éta ogé ari bayaran sakola mah gratis henteu aya, mung pédah apan sakola téh kedah gaduh acuk saragam, kedah mésér kantong, kedah mésér buku tulis, buku pangajaran sareng kanggo jajan. Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Harepan abdi kanggo pamaréntah nya éta supados bantosan téh diseueuran jumlahna. Da geuning anu ayeuna aya mah henteu nyekapan kanggo sadaya siswa SMP. Réréncangan abdi anu teu kénging bantosan, sakapeung mah sok sirik ka abdi. Pajarkeun téh guru pilih kasih masihan artos ka siswa. Padahal ku guru-guru parantos dijelaskeun yén bantuan téh kawatesanan jumlahna, kitu ogé sanés ti sakola tapi ti gubernur, kapan tos jelas namina ogé BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta ……………………………….                            

  • A.

   Bantuan Gugus pikeun Siswa

  • B.

   Bantuan Bupati Untuk Siswa

  • C.

   Bantuan Gubernur Untuk Siswa

  • D.

   Bantosan Ahér Untuk Siswa

  Correct Answer
  C. Bantuan Gubernur Untuk Siswa
  Explanation
  The passage mentions that the government provides assistance to students in the form of Bantuan Gubernur Untuk Siswa (BAGUS), which translates to Governor's Assistance for Students. This assistance includes providing school supplies such as books, bags, and uniforms. The author also expresses hope that the government will increase the amount of assistance provided. Therefore, the correct answer is Bantuan Gubernur Untuk Siswa.

  Rate this question:

 • 2. 

  Mung aya kahanjakal nu katingal di sakola abdi, nya éta upami tengah-tengah taun téh sok seueur siswa anu ka luar ti sakola. Ari alesanna mah teu gaduh biaya. Éta ogé ari bayaran sakola mah gratis henteu aya, mung pédah apan sakola téh kedah gaduh acuk saragam, kedah mésér kantong, kedah mésér buku tulis, buku pangajaran sareng kanggo jajan. Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Harepan abdi kanggo pamaréntah nya éta supados bantosan téh diseueuran jumlahna. Da geuning anu ayeuna aya mah henteu nyekapan kanggo sadaya siswa SMP. Réréncangan abdi anu teu kénging bantosan, sakapeung mah sok sirik ka abdi. Pajarkeun téh guru pilih kasih masihan artos ka siswa. Padahal ku guru-guru parantos dijelaskeun yén bantuan téh kawatesanan jumlahna, kitu ogé sanés ti sakola tapi ti gubernur, kapan tos jelas namina ogé BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Naon harepan abdi kanggo program BAGUS téh dumasar wacana di luhur?

  • A.

   Supados bantosan téh diseleksi jumlahna

  • B.

   supados bantosan téh teu diseueuran jumlahna

  • C.

   supados bantosan téh diageungan jumlahna

  • D.

   Supados bantosan téh diseueuran jumlahna

  Correct Answer
  D. Supados bantosan téh diseueuran jumlahna
  Explanation
  The passage suggests that the author hopes that the assistance program (BAGUS) will be distributed equally among all students. The author expresses disappointment that the program seems to be selective and not reaching all students, as some teachers are favoring certain students over others. Therefore, the correct answer is "supados bantosan téh diseueuran jumlahna," which means "so that the assistance program is distributed equally."

  Rate this question:

 • 3. 

  Mung aya kahanjakal nu katingal di sakola abdi, nya éta upami tengah-tengah taun téh sok seueur siswa anu ka luar ti sakola. Ari alesanna mah teu gaduh biaya. Éta ogé ari bayaran sakola mah gratis henteu aya, mung pédah apan sakola téh kedah gaduh acuk saragam, kedah mésér kantong, kedah mésér buku tulis, buku pangajaran sareng kanggo jajan. Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Harepan abdi kanggo pamaréntah nya éta supados bantosan téh diseueuran jumlahna. Da geuning anu ayeuna aya mah henteu nyekapan kanggo sadaya siswa SMP. Réréncangan abdi anu teu kénging bantosan, sakapeung mah sok sirik ka abdi. Pajarkeun téh guru pilih kasih masihan artos ka siswa. Padahal ku guru-guru parantos dijelaskeun yén bantuan téh kawatesanan jumlahna, kitu ogé sanés ti sakola tapi ti gubernur, kapan tos jelas namina ogé BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Kunaon teu sadaya siswa dipaparin BAGUS?  …………………….

  • A.

   kumargi batosan BAGUS dipihan siswana

  • B.

   Kumargi batosan BAGUS teu kawatesan ku jumlahna

  • C.

   kumargi batosan Gubernur

  • D.

   Kumargi batosan BAGUS kawatesan ku jumlahna

  Correct Answer
  D. Kumargi batosan BAGUS kawatesan ku jumlahna
  Explanation
  The correct answer is "kumargi batosan BAGUS kawatesan ku jumlahna". This means that not all students receive the BAGUS assistance because it is limited by the number of students. The assistance is given based on the number of students, so it is not provided to all students.

  Rate this question:

 • 4. 

  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda papantunan nyaéta……………...

  • A.

   Goyong

  • B.

   Kinanti degung

  • C.

   Salaka domas

  • D.

   Pangapungan

  Correct Answer
  D. Pangapungan
  Explanation
  The given answer "pangapungan" is the correct answer because it is the only option that fits the description of "wanda papantunan" which means the melody or tune of a song. "Pangapungan" is a term used in Sundanese music to refer to the specific melody or tune of a song. The other options, "goyong," "kinanti degung," and "salaka domas," do not have the same meaning and are not related to the concept of melody or tune in music.

  Rate this question:

 • 5. 

  Umumna Kritik téh dina enas-enasna mah sarua jeung…………………

  • A.

   Luyu

  • B.

   palanggeran

  • C.

   esay

  • D.

   Nyawad

  Correct Answer
  D. Nyawad
 • 6. 

  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda jejemplangan nyaéta……………...         

  • A.

   Papatét

  • B.

   rajah

  • C.

   Jemplang karang

  • D.

   Mupu kembang

  Correct Answer
  C. Jemplang karang
  Explanation
  The question is asking for the missing word in the sentence that describes the characteristics of a pupuh. The correct answer is "jemplang karang" because it is a type of melody or tune that is used in pupuh.

  Rate this question:

 • 7. 

  Kritik téh hartina nepikeun pamanggih hiji hal nu teu……………...

  • A.

   luyu jeung kaperluan

  • B.

   Nyawad jeung kaperluan

  • C.

   Robah jeung nyawad

  • D.

   Saluyu jeung palanggeran

  Correct Answer
  D. Saluyu jeung palanggeran
 • 8. 

  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda rarancagan nyaéta……………...

  • A.

   Bayubud

  • B.

   kinanti degung

  • C.

   pangapungan

  • D.

   Laras konda

  Correct Answer
  A. Bayubud
 • 9. 

  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda kakawén nyaéta……………...

  • A.

   rajah

  • B.

   toropongan

  • C.

   Papatét

  • D.

   Pangapungan

  Correct Answer
  A. rajah
  Explanation
  The correct answer is "rajah." In the context of the given sentence, the word "rajah" fits logically as it is commonly used in the context of pupuh, which is a traditional form of Javanese poetry. It is likely that the sentence is asking for a term related to pupuh, and "rajah" is the most appropriate option among the given choices.

  Rate this question:

 • 10. 

  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda Panambih nyaéta……………...

  • A.

   kinanti degung

  • B.

   Toropongan

  • C.

   papatét

  • D.

   Mupu kembang

  Correct Answer
  B. Toropongan
  Explanation
  The correct answer is "toropongan". The question is asking for the term that is included in the Panambih section of the pupuh form of poetry. The other options, kinanti degung, papatét, and mupu kembang, do not fit this description. Therefore, "toropongan" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 11. 

  ……….........................ogé barang loakan mah, moal nyaruaan barang ti toko.

  • A.

   Sabutut-butuna

  • B.

   Samurah-murahna

  • C.

   Saalus-alusna

  • D.

   Sagoréng-goréngna

  Correct Answer
  C. Saalus-alusna
  Explanation
  The correct answer is "Saalus-alusna." This is because the phrase "sagalus-alusna" means "very gentle" or "extremely polite" in Sundanese, a language spoken in West Java, Indonesia. The other options do not convey the same meaning of being extremely polite.

  Rate this question:

 • 12. 

  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..

  • A.

   Wirangrong

  • B.

   Durma

  • C.

   Dangdanggula

  • D.

   lambang

  Correct Answer
  C. Dangdanggula
  Explanation
  The given question is incomplete and does not provide enough information to generate an explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 13. 

  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup sekar Alit nyaéta pupuh………………..

  • A.

   Dangdanggula jeung balakbak

  • B.

   Asmarandana jeung sinom

  • C.

   Gurisa jeung lambang

  • D.

   Kinanti jeung sinom

  Correct Answer
  C. Gurisa jeung lambang
  Explanation
  The correct answer is "gurisa jeung lambang" because it is mentioned in the passage that there are 17 pupuh in Sundanese literature, divided into two categories: Sekar Ageung and Sekar Alit. The pupuh "gurisa jeung lambang" is part of the Sekar Alit category.

  Rate this question:

 • 14. 

  ……………………………….ogé cicing di batur, moal cara di imah sorangan.  

  • A.

   Sangenah-ngenahna

  • B.

   Sagoréng-goréngna

  • C.

   sagedé-gedéna

  • D.

   Saenak-enakna

  Correct Answer
  A. Sangenah-ngenahna
 • 15. 

  Kabupatén Purwakarta ayeuna  taun 2013 ngawengku sabaraha kacamatan?   

  • A.

   17

  • B.

   16

  • C.

   16

  • D.

   18

  Correct Answer
  A. 17
  Explanation
  The given answer, 17, is the correct answer because it is the only unique number among the options provided. The other options, 16 and 18, are repeated twice. Therefore, the correct answer is 17.

  Rate this question:

 • 16. 

  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………

  • A.

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B.

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C.

   Banda tatalang raga

  • D.

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

  Correct Answer
  A. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
  Explanation
  The correct answer is "Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok". This phrase means that even though someone starts with a small or insignificant task, they can eventually achieve something great or significant. It implies that one should not underestimate the potential or abilities of others based on their initial appearance or actions.

  Rate this question:

 • 17. 

  Si Dul téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. 

  • A.

   Banda tatalang raga

  • B.

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • C.

   Hambur bacot murah congcot

  • D.

   heunteu gedag bulu salambar

  Correct Answer
  A. Banda tatalang raga
  Explanation
  The phrase "banda tatalang raga" means a group of people who are skilled in physical activities or sports. In the given context, it suggests that when Si Dul had an accident and needed an operation, a team of skilled individuals or medical professionals at Rumah Sakit "Bayu Asih" took care of him. The phrase implies that the hospital has a competent team capable of handling such situations.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sangkan henteu méngpar tina katangtuan nu geus padanyaluyuan, dina nepikeun kritik boh sacara lisan boh tulisan kudu dirojong ku.............................................    

  • A.

   pinter nyarita dina nepikeun kritik

  • B.

   Basa anu merenah

  • C.

   Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna

  • D.

   Sikep, réngkak jeung peta anu luyu

  Correct Answer
  C. Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna
  Explanation
  The correct answer is "pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna." This answer is supported by the information provided in the question. The question states that when providing criticism, whether orally or in writing, it should be supported by a good understanding of the subject being criticized. Therefore, the answer "pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna" aligns with this requirement as it means "understanding of the subject being criticized."

  Rate this question:

 • 19. 

  Lamun aya kahayang téh........................ngomong anu bener, ulah buad-baeud kitu!  

  • A.

   Prak

  • B.

   Jol

  • C.

   Pok

  • D.

   Pek

  Correct Answer
  C. Pok
  Explanation
  The correct answer is "pok". In the given sentence, the word "pok" is used to emphasize the speaker's frustration or annoyance towards someone who talks without thinking or without considering the consequences of their words. The word "pok" is a colloquial expression in Sundanese language, which means "careless" or "thoughtless". It is used to criticize someone's behavior of speaking without being mindful of the impact their words may have.

  Rate this question:

 • 20. 

  Waktu jumatan bedug nu di tajug téh ditakol ku................... Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah   nyaéta……..............................   

  • A.

   Muazin

  • B.

   Palika

  • C.

   sarati

  • D.

   Merebot

  Correct Answer
  A. Muazin
  Explanation
  The correct answer is "muazin". In Islamic tradition, the muazin is the person who calls the adhan (the Islamic call to prayer) from the minaret of a mosque. The adhan is usually called before the Friday prayer (jumatan), and the sound of the bedug (a traditional drum) is often used to signal the start of the prayer. Therefore, it makes sense that the muazin would be the one responsible for striking the bedug in the mosque's minaret.

  Rate this question:

 • 21. 

  Upama diwincik deui mah kecappamyeluk téh aya anu patalina jeung rasa. Pikeun ngebréhkeun rasa tingtrim nyaéta……..

  • A.

   alhamdulillah

  • B.

   Ambuing

  • C.

   aduh

  • D.

   Horé

  Correct Answer
  A. alhamdulillah
  Explanation
  The correct answer is "alhamdulillah" because it is the only option that makes sense in the given context. The phrase "Upama diwincik deui mah kecappamyeluk téh aya anu patalina jeung rasa" is in Indonesian language and translates to "If you think about it, there is something that is related to taste and feeling." Out of the given options, "alhamdulillah" is the most appropriate response as it is an Arabic phrase commonly used by Muslims to express gratitude and thankfulness.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ubur-ubur téh hirupna teu netep, salawasna ………………… kabawa ombak laut.    

  • A.

   pundah-pindah

  • B.

   Pindah-pindah

  • C.

   Pipindahan

  • D.

   Parindah

  Correct Answer
  A. pundah-pindah
  Explanation
  The correct answer is "pundah-pindah" because it is the only option that makes sense in the given sentence. The sentence talks about jellyfish not staying in one place and being carried by ocean waves. "Pundah-pindah" means moving or changing places frequently, which fits the context of the sentence. The other options do not convey the same meaning.

  Rate this question:

 • 23. 

  Ari kana ngojay mah bisaeun ubur-ubur téh, tapi (laun). Kecap laun upama maké rajékan dwipurwa + - an, jadi ....     

  • A.

   Kalaunan

  • B.

   Lalaunan

  • C.

   dilaunan

  • D.

   Ngalaunan

  Correct Answer
  B. Lalaunan
  Explanation
  The passage mentions that the jellyfish is beautiful, so the word that follows should also describe something beautiful. "Lalaunan" is the only option that fits this description, as it means "beautiful" in Sundanese. Therefore, "lalaunan" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 24. 

  Ubur-ubur kaasup sato nu kadaharan (sapoé) sabangsa daging. Kecap sapoé upama maké rajékan dwimadya +  - na, jadi ....      

  • A.

   sapoéna

  • B.

   Disapoékeun

  • C.

   Sapopoéna

  • D.

   Kapoé

  Correct Answer
  C. Sapopoéna
  Explanation
  The given sentence is in Sundanese language, and it translates to "Jellyfish is a type of animal that has no bones. If jellyfish is cooked with spices + and - then it becomes ...." The correct answer "sapopoéna" means "delicious" in Sundanese. Therefore, when jellyfish is cooked with spices, it becomes delicious.

  Rate this question:

 • 25. 

  Kamari abdi ………………. ........... buku pakét basa Sunda di Toko “Buku Labil Ekonomi.”    

  • A.

   Ngagaleuh

  • B.

   Meuli

  • C.

   Meulian

  • D.

   Mésér

  Correct Answer
  D. Mésér
  Explanation
  The correct answer is "mésér". This is because the sentence is in the Indonesian language, and "mésér" is the Indonesian word for "buy". The sentence is saying that Kamari Abdi is buying a package of Sundanese language books at the "Buku Labil Ekonomi" bookstore.

  Rate this question:

 • 26. 

  Buku ti perpustakaan téh tos ……................ ku abdi, bade diwangsulkeun dinten ayeuna.       

  • A.

   . dicandak

  • B.

   Dijungjung

  • C.

   Dijingjing

  • D.

   Dibantun

  Correct Answer
  D. Dibantun
  Explanation
  The correct answer, "dibantun," is the past tense form of the verb "bantun" which means "to help" in Indonesian. The sentence structure suggests that the book in the library was helped or assisted by the speaker, and it will be returned today.

  Rate this question:

 • 27. 

  Nilik kana wanguna jeung gunana, kecap panyeluk téh bisa mangrupa pangajak. Nu kaasup pangajak nyaéta……..

  • A.

   Ambuing

  • B.

   Hatur nuhun

  • C.

   Wilujeng sumping

  • D.

   Mangga

  Correct Answer
  D. Mangga
  Explanation
  The correct answer is "mangga." The given question is in Indonesian language and it asks about the meaning of the word "panyeluk." The options provided are "Ambuing," "Hatur nuhun," "Wilujeng sumping," and "mangga." Out of these options, "mangga" is the most appropriate answer as it means "invitation" in Indonesian.

  Rate this question:

 • 28. 

  Sanggeus ngadéngé beja yén indungna maot, manéhna ngarumpuyuk leuleus lir .............     

  • A.

   kapuk kaibunan

  • B.

   Kacang ninggang kajang

  • C.

   gaang katincak

  • D.

   Beusi atah beuleum

  Correct Answer
  A. kapuk kaibunan
  Explanation
  The correct answer is "kapuk kaibunan". This is because the sentence mentions that the mother is sick, and the word "kapuk kaibunan" means "to take care" or "to nurse" in Sundanese, which implies that the speaker will take care of their mother.

  Rate this question:

 • 29. 

  Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir .............                                   

  • A.

   Beubeulahan terong

  • B.

   Gula jeung peueutna

  • C.

   Beubeulahan pinang

  • D.

   Cacing kapanasan

  Correct Answer
  A. Beubeulahan terong
  Explanation
  The correct answer is "beubeulahan terong" because the sentence is comparing twin children to something that is similar to them. "Beubeulahan terong" means "like eggplant" in Sundanese language. So the sentence is saying that the twin children are similar to eggplant.

  Rate this question:

 • 30. 

  Sing alus atuh tulisan téh, ulah kawas ………………..… kitu!     

  • A.

   Gaang katincak

  • B.

   tihang listrik

  • C.

   cékér hayam

  • D.

   cékér japati

  Correct Answer
  C. cékér hayam
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.