Soal Remedial Kelas 9

30 Questions | Total Attempts: 285

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Remedial Kelas 9

KODE SOAL : 30R9


Questions and Answers
 • 1. 
  Mung aya kahanjakal nu katingal di sakola abdi, nya éta upami tengah-tengah taun téh sok seueur siswa anu ka luar ti sakola. Ari alesanna mah teu gaduh biaya. Éta ogé ari bayaran sakola mah gratis henteu aya, mung pédah apan sakola téh kedah gaduh acuk saragam, kedah mésér kantong, kedah mésér buku tulis, buku pangajaran sareng kanggo jajan. Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Harepan abdi kanggo pamaréntah nya éta supados bantosan téh diseueuran jumlahna. Da geuning anu ayeuna aya mah henteu nyekapan kanggo sadaya siswa SMP. Réréncangan abdi anu teu kénging bantosan, sakapeung mah sok sirik ka abdi. Pajarkeun téh guru pilih kasih masihan artos ka siswa. Padahal ku guru-guru parantos dijelaskeun yén bantuan téh kawatesanan jumlahna, kitu ogé sanés ti sakola tapi ti gubernur, kapan tos jelas namina ogé BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta ……………………………….                            
  • A. 

   Bantuan Gugus pikeun Siswa

  • B. 

   Bantuan Bupati Untuk Siswa

  • C. 

   Bantuan Gubernur Untuk Siswa

  • D. 

   Bantosan Ahér Untuk Siswa

 • 2. 
  Mung aya kahanjakal nu katingal di sakola abdi, nya éta upami tengah-tengah taun téh sok seueur siswa anu ka luar ti sakola. Ari alesanna mah teu gaduh biaya. Éta ogé ari bayaran sakola mah gratis henteu aya, mung pédah apan sakola téh kedah gaduh acuk saragam, kedah mésér kantong, kedah mésér buku tulis, buku pangajaran sareng kanggo jajan. Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Harepan abdi kanggo pamaréntah nya éta supados bantosan téh diseueuran jumlahna. Da geuning anu ayeuna aya mah henteu nyekapan kanggo sadaya siswa SMP. Réréncangan abdi anu teu kénging bantosan, sakapeung mah sok sirik ka abdi. Pajarkeun téh guru pilih kasih masihan artos ka siswa. Padahal ku guru-guru parantos dijelaskeun yén bantuan téh kawatesanan jumlahna, kitu ogé sanés ti sakola tapi ti gubernur, kapan tos jelas namina ogé BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Naon harepan abdi kanggo program BAGUS téh dumasar wacana di luhur?
  • A. 

   Supados bantosan téh diseleksi jumlahna

  • B. 

   supados bantosan téh teu diseueuran jumlahna

  • C. 

   supados bantosan téh diageungan jumlahna

  • D. 

   Supados bantosan téh diseueuran jumlahna

 • 3. 
  Mung aya kahanjakal nu katingal di sakola abdi, nya éta upami tengah-tengah taun téh sok seueur siswa anu ka luar ti sakola. Ari alesanna mah teu gaduh biaya. Éta ogé ari bayaran sakola mah gratis henteu aya, mung pédah apan sakola téh kedah gaduh acuk saragam, kedah mésér kantong, kedah mésér buku tulis, buku pangajaran sareng kanggo jajan. Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Harepan abdi kanggo pamaréntah nya éta supados bantosan téh diseueuran jumlahna. Da geuning anu ayeuna aya mah henteu nyekapan kanggo sadaya siswa SMP. Réréncangan abdi anu teu kénging bantosan, sakapeung mah sok sirik ka abdi. Pajarkeun téh guru pilih kasih masihan artos ka siswa. Padahal ku guru-guru parantos dijelaskeun yén bantuan téh kawatesanan jumlahna, kitu ogé sanés ti sakola tapi ti gubernur, kapan tos jelas namina ogé BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Kunaon teu sadaya siswa dipaparin BAGUS?  …………………….
  • A. 

   kumargi batosan BAGUS dipihan siswana

  • B. 

   Kumargi batosan BAGUS teu kawatesan ku jumlahna

  • C. 

   kumargi batosan Gubernur

  • D. 

   Kumargi batosan BAGUS kawatesan ku jumlahna

 • 4. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda papantunan nyaéta……………...
  • A. 

   Goyong

  • B. 

   Kinanti degung

  • C. 

   Salaka domas

  • D. 

   Pangapungan

 • 5. 
  Umumna Kritik téh dina enas-enasna mah sarua jeung…………………
  • A. 

   Luyu

  • B. 

   palanggeran

  • C. 

   esay

  • D. 

   Nyawad

 • 6. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda jejemplangan nyaéta……………...         
  • A. 

   Papatét

  • B. 

   rajah

  • C. 

   Jemplang karang

  • D. 

   Mupu kembang

 • 7. 
  Kritik téh hartina nepikeun pamanggih hiji hal nu teu……………...
  • A. 

   luyu jeung kaperluan

  • B. 

   Nyawad jeung kaperluan

  • C. 

   Robah jeung nyawad

  • D. 

   Saluyu jeung palanggeran

 • 8. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda rarancagan nyaéta……………...
  • A. 

   Bayubud

  • B. 

   kinanti degung

  • C. 

   pangapungan

  • D. 

   Laras konda

 • 9. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda kakawén nyaéta……………...
  • A. 

   rajah

  • B. 

   toropongan

  • C. 

   Papatét

  • D. 

   Pangapungan

 • 10. 
  Umumna rumpaka tembang disanggi dina wangun pupuh. Nu kaasup wanda Panambih nyaéta……………...
  • A. 

   kinanti degung

  • B. 

   Toropongan

  • C. 

   papatét

  • D. 

   Mupu kembang

 • 11. 
  ……….........................ogé barang loakan mah, moal nyaruaan barang ti toko.
  • A. 

   Sabutut-butuna

  • B. 

   Samurah-murahna

  • C. 

   Saalus-alusna

  • D. 

   Sagoréng-goréngna

 • 12. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..
  • A. 

   Wirangrong

  • B. 

   Durma

  • C. 

   Dangdanggula

  • D. 

   lambang

 • 13. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup sekar Alit nyaéta pupuh………………..
  • A. 

   Dangdanggula jeung balakbak

  • B. 

   Asmarandana jeung sinom

  • C. 

   Gurisa jeung lambang

  • D. 

   Kinanti jeung sinom

 • 14. 
  ……………………………….ogé cicing di batur, moal cara di imah sorangan.  
  • A. 

   Sangenah-ngenahna

  • B. 

   Sagoréng-goréngna

  • C. 

   sagedé-gedéna

  • D. 

   Saenak-enakna

 • 15. 
  Kabupatén Purwakarta ayeuna  taun 2013 ngawengku sabaraha kacamatan?   
  • A. 

   17

  • B. 

   16

  • C. 

   16

  • D. 

   18

 • 16. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………
  • A. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Banda tatalang raga

  • D. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

 • 17. 
  Si Dul téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. 
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • C. 

   Hambur bacot murah congcot

  • D. 

   heunteu gedag bulu salambar

 • 18. 
  Sangkan henteu méngpar tina katangtuan nu geus padanyaluyuan, dina nepikeun kritik boh sacara lisan boh tulisan kudu dirojong ku.............................................    
  • A. 

   pinter nyarita dina nepikeun kritik

  • B. 

   Basa anu merenah

  • C. 

   Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna

  • D. 

   Sikep, réngkak jeung peta anu luyu

 • 19. 
  Lamun aya kahayang téh........................ngomong anu bener, ulah buad-baeud kitu!  
  • A. 

   Prak

  • B. 

   Jol

  • C. 

   Pok

  • D. 

   Pek

 • 20. 
  Waktu jumatan bedug nu di tajug téh ditakol ku................... Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah   nyaéta……..............................   
  • A. 

   Muazin

  • B. 

   Palika

  • C. 

   sarati

  • D. 

   Merebot

 • 21. 
  Upama diwincik deui mah kecappamyeluk téh aya anu patalina jeung rasa. Pikeun ngebréhkeun rasa tingtrim nyaéta……..
  • A. 

   alhamdulillah

  • B. 

   Ambuing

  • C. 

   aduh

  • D. 

   Horé

 • 22. 
  Ubur-ubur téh hirupna teu netep, salawasna ………………… kabawa ombak laut.    
  • A. 

   pundah-pindah

  • B. 

   Pindah-pindah

  • C. 

   Pipindahan

  • D. 

   Parindah

 • 23. 
  Ari kana ngojay mah bisaeun ubur-ubur téh, tapi (laun). Kecap laun upama maké rajékan dwipurwa + - an, jadi ....     
  • A. 

   Kalaunan

  • B. 

   Lalaunan

  • C. 

   dilaunan

  • D. 

   Ngalaunan

 • 24. 
  Ubur-ubur kaasup sato nu kadaharan (sapoé) sabangsa daging. Kecap sapoé upama maké rajékan dwimadya +  - na, jadi ....      
  • A. 

   sapoéna

  • B. 

   Disapoékeun

  • C. 

   Sapopoéna

  • D. 

   Kapoé

 • 25. 
  Kamari abdi ………………. ........... buku pakét basa Sunda di Toko “Buku Labil Ekonomi.”    
  • A. 

   Ngagaleuh

  • B. 

   Meuli

  • C. 

   Meulian

  • D. 

   Mésér

Back to Top Back to top