แบบทดสอบ เรื่อง การตรากฎหมาย (วิชาสังคมศึกษาฯ ม.2)

10 | Total Attempts: 6527

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบ เรื่อง การตรากฎหมาย (วิชาสังคมศึกษาฯ ม.2)

Questions and Answers
 • 1. 
  กฎหมาย คืออะไร
  • A. 

   ข้อบังคับของรัฐ ที่ให้ประชาชนปฏิบัติตาม และมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน

  • B. 

   ข้อแนะนำของรัฐ ที่เป็นแนวทางการปฏิบัตให้ประชาชน

  • C. 

   แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ที่มีประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

  • D. 

   มีลักษณะของทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา

 • 2. 
  กฎหมาย มีลักษณะสำคัญอย่างไร
  • A. 

   เป็นลักษณะแนะนำให้ปฎิบัติตาม

  • B. 

   เป็นในลักษณะขอร้องแกมบังคับ

  • C. 

   มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด

  • D. 

   มีผลบังคับใช้ตลอดไป

 • 3. 
  บุคคลหรือหน่วยงานในข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเสนอร่างกฎหมาย
  • A. 

   ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มากกว่า 10,000 คน

  • B. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • C. 

   ศาลปกครอง

  • D. 

   สมาชิกวุฒิสภา

 • 4. 
  การพิจารณาการตรากฎหมาย ในวาระที่ 1 ของทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด
  • A. 

   พิจารณาว่า สมควรที่จะนำไปพิจารณาต่อในวาระต่อไป หรือไม่

  • B. 

   พิจารณาว่า กฎหมายที่เสนอขึ้น ขัตกับกฎหมายเดิมหรือไม่

  • C. 

   พิจารณาว่า จะมีจุดที่ต้องแก้ไขหรือไม่

  • D. 

   พิจารณาว่า กฎหมายที่เสนอขึ้น มีใครได้หรือเสียประโยชน์อย่างไร

 • 5. 
  ถ้าหากกฎหมายที่เสนอไปยังวุฒิสภาแล้ว วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบ สภาผู้แทนราษฎรจะต้องรออีกอย่างน้อยกี่วัน ถึงจะนำร่างกฎหมายเดิม กลับมาพิจารณาใหม่ได้
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   180 วัน

  • D. 

   360 วัน

 • 6. 
  กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ เมื่อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี เห็นชอบแล้ว

  • B. 

   ประกาศลงในหนังสือพิมพ์

  • C. 

   ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   ประชาชนทุกคน ลงมติเห็นชอบ

 • 7. 
  พระราชกำหนด คืออะไร
  • A. 

   กฎหมายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะบังคับใช้ตามประกาศของนายกรัฐมนตรี

  • B. 

   กฎหมายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

  • C. 

   กฎหมายรูปแบบหนึ่ง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้เสนอขึ้น

  • D. 

   รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว

 • 8. 
  ฝ่ายนิติบัญญัติ คือข้อใด
  • A. 

   รัฐสภา

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   ศาล

  • D. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • 9. 
  ฝ่ายตุลาการ คือข้อใด
  • A. 

   รัฐสภา

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   ศาล

  • D. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 • 10. 
  นอกจากประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายในระดับประเทศแล้ว ประชาชนยังสามารถเสนอกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่อหน่วยงานใด
  • A. 

   กระทรวง ทบวง กรม

  • B. 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C. 

   ธนาคารท้องถิ่น

  • D. 

   ถูกต้องทุกข้อ

Back to Top Back to top