Bài 11: Tệp Và Quản Lý Tệp

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Nghoangphu
N
Nghoangphu
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,664
Questions: 9 | Attempts: 1,776

SettingsSettingsSettings
Bài 11: Tệp Và Quản Lý Tệp - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:

  • A. 

   Kích thước của tệp.

  • B. 

   Kiểu tệp.

  • C. 

   Ngày/giờ thay đổi tệp.

  • D. 

   Tên thư mục chứa tệp.

  Correct Answer
  B. Kiểu tệp.
  Explanation
  The correct answer is "Kiểu tệp" because the given information states that the open part of a file typically displays the file type. This means that when a file is opened, the file type is usually shown in the open part of the file.

  Rate this question:

 • 2. 

  Trong hệ điều hành Windows, những tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

  • A. 

   Ha?noi.TXT

  • B. 

   Le-lan.DOC

  • C. 

   Popye\Oliver.PAS

  • D. 

   Pop_3.EXE

  • E. 

   Tom/Jerry.COM

  Correct Answer(s)
  B. Le-lan.DOC
  D. Pop_3.EXE
  Explanation
  The correct answer is Le-lan.DOC and Pop_3.EXE because they follow the naming conventions for files in the Windows operating system. File names in Windows can contain letters, numbers, spaces, and certain special characters like hyphens and underscores. They should not contain forward slashes or backslashes, which are reserved characters used for file paths. Additionally, the file extensions .DOC and .EXE are commonly used for document and executable files respectively in Windows.

  Rate this question:

 • 3. 

  Tìm câu sai trong các câu sau:

  • A. 

   Hệ quản lí tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục.

  • B. 

   Hệ quản lí tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xóa, di chuyển tệp.

  • C. 

   Hệ quản lí tệp quản lí những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục.

  Correct Answer
  C. Hệ quản lí tệp quản lí những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục.
  Explanation
  The correct answer is "Hệ quản lí tệp quản lí những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục." This statement is incorrect because file management systems do not manage ownership of files and folders. Ownership is typically managed by the operating system or the file system itself. File management systems primarily handle tasks such as organizing, storing, retrieving, and manipulating files and folders.

  Rate this question:

 • 4. 

  Những câu nào trong các câu sau là đúng khi nói về ưu điểm của việc tổ chức thư mục và tệp theo mô hình phân cấp?

  • A. 

   Làm giảm thời gian truy cập thông tin.

  • B. 

   Tổ chức thông tin một cách khoa học.

  • C. 

   Tiết kiệm không gian đĩa.

  Correct Answer(s)
  A. Làm giảm thời gian truy cập thông tin.
  B. Tổ chức thông tin một cách khoa học.
  Explanation
  The given correct answer is "Làm giảm thời gian truy cập thông tin" (Reducing the time to access information) and "Tổ chức thông tin một cách khoa học" (Organizing information in a scientific way). These statements are correct because organizing files and folders in a hierarchical structure helps in efficient information retrieval and reduces the time taken to access specific information. It also allows for a systematic and logical arrangement of files, making it easier to locate and manage them. Additionally, organizing information in a scientific way ensures that related files are grouped together, facilitating better organization and understanding of the data.

  Rate this question:

 • 5. 

  Thành phần nào trong cách thành phần dưới đây của hệ điều hành thực hiện việc quản lí tệp?

  • A. 

   Các chương trình điều khiển và tiện ích.

  • B. 

   Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài.

  • C. 

   Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống.

  • D. 

   Chương trình hỗ trợ chuột và bàn phím.

  Correct Answer
  B. Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài.
  Explanation
  The correct answer is "Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài." This option refers to programs that help organize information on external memory. The other options mention different components of an operating system, such as control programs and utilities, programs that facilitate user interaction, and programs that support input devices like mice and keyboards. However, only the option about organizing information on external memory directly relates to the management of a system's resources.

  Rate this question:

 • 6. 

  Tìm các câu sai trong các câu dưới đây:

  • A. 

   Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

  • B. 

   Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

  • C. 

   Thư mục có thể chứ tệp cùng tên với thư mục đó.

  • D. 

   Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ.

  Correct Answer
  D. Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ.
  Explanation
  The answer is incorrect because it states that a folder and a file with the same name can be located within the same parent folder. However, in a file system, a folder and a file cannot have the same name within the same directory.

  Rate this question:

 • 7. 

  Những ký tự nào sau đây được sử dụng để đặt tên thư mục trong Windows

  • A. 

   @

  • B. 

   #

  • C. 

   *

  • D. 

   ?

  • E. 

   $

  • F. 

   %

  Correct Answer(s)
  A. @
  B. #
  E. $
  F. %
  Explanation
  The characters @, #, $, and % can be used to name directories in Windows.

  Rate this question:

 • 8. 

  Độ dài tối đa của tên tệp trong Windows là bao nhiêu?

  • A. 

   255

  • B. 

   225

  • C. 

   8

  • D. 

   11

  Correct Answer
  A. 255
  Explanation
  The maximum length of a file name in Windows is 255 characters. This means that the file name, including the extension, cannot exceed 255 characters.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.