Bài 11: Tệp Và Quản Lý Tệp

9 Questions | Total Attempts: 1590

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài 11: Tệp Và Quản Lý Tệp

Questions and Answers
 • 1. 
  Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện:
  • A. 

   Kích thước của tệp.

  • B. 

   Kiểu tệp.

  • C. 

   Ngày/giờ thay đổi tệp.

  • D. 

   Tên thư mục chứa tệp.

 • 2. 
  Trong hệ điều hành Windows, những tên tệp nào sau đây là hợp lệ?
  • A. 

   Ha?noi.TXT

  • B. 

   Le-lan.DOC

  • C. 

   Popye\Oliver.PAS

  • D. 

   Pop_3.EXE

  • E. 

   Tom/Jerry.COM

 • 3. 
  Tìm câu sai trong các câu sau:
  • A. 

   Hệ quản lí tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục.

  • B. 

   Hệ quản lí tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xóa, di chuyển tệp.

  • C. 

   Hệ quản lí tệp quản lí những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục.

 • 4. 
  Những câu nào trong các câu sau là đúng khi nói về ưu điểm của việc tổ chức thư mục và tệp theo mô hình phân cấp?
  • A. 

   Làm giảm thời gian truy cập thông tin.

  • B. 

   Tổ chức thông tin một cách khoa học.

  • C. 

   Tiết kiệm không gian đĩa.

 • 5. 
  Thành phần nào trong cách thành phần dưới đây của hệ điều hành thực hiện việc quản lí tệp?
  • A. 

   Các chương trình điều khiển và tiện ích.

  • B. 

   Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài.

  • C. 

   Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống.

  • D. 

   Chương trình hỗ trợ chuột và bàn phím.

 • 6. 
  Tìm các câu sai trong các câu dưới đây:
  • A. 

   Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

  • B. 

   Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

  • C. 

   Thư mục có thể chứ tệp cùng tên với thư mục đó.

  • D. 

   Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ.

 • 7. 
  Những ký tự nào sau đây được sử dụng để đặt tên thư mục trong Windows
  • A. 

   @

  • B. 

   #

  • C. 

   *

  • D. 

   ?

  • E. 

   $

  • F. 

   %

 • 8. 
  Độ dài tối đa của tên tệp trong Windows là bao nhiêu?
  • A. 

   255

  • B. 

   225

  • C. 

   8

  • D. 

   11

Back to Top Back to top