10 கணிதம் அலகு -1 . கணங்களும் சார்புகளும்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai10m
P
Padasalai10m
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 31,087
Questions: 20 | Attempts: 4,080

SettingsSettingsSettings
10   -1 .  - Quiz

Prepared By Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .              ;           &nbs p;           &nb sp;          & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 

  A   மற்றும்  B  என்பன இரு கணங்கள் என்க  .  A B  =A     என்பதற்கு தேவையான   மற்றும்  போதுமான    கட்டுப்பாடு (1)  B A    (2)    A B     (3)   A   B   (4)   A B = 

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  The correct answer is (1) B A. This is because the question states that A and B are two given numbers, and the equation A B = A needs to be satisfied. In order for this equation to hold true, B needs to come before A in the equation. Therefore, the correct arrangement is B A.

  Rate this question:

 • 2. 

  A  B   எனில்     AB = (1) B                       (2)  A \ B                             (3)  A                     (4) B \ A

  • A.

   (3)

  • B.

   (4)

  • C.

   (2)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (3)
 • 3. 

  P மற்றும்   Q  என்பன ஏதேனும்  இரண்டு கணங்கள் எனில்  PQ = (1)                         (2)          (3)                  (4) 

  • A.

   ( (3)

  • B.

   (1)

  • C.

   (2)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. ( (3)
 • 4. 

  A  =    B =    எனில்   A \ B = (1)        (2)        (3)          (4) 

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  If A = B, then A \ B would be equal to the empty set or the null set. This is because the backslash symbol (\) represents set difference, which means removing the elements of one set from another. If A and B are equal, then there are no elements in A that are not already in B, resulting in an empty set.

  Rate this question:

 • 5. 

  N   = 64   எனில்   n (A)   = (1)  6           (2)    8             (3)    4              (4)   5

  • A.

   (1) (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1) (1)
  Explanation
  The correct answer is (1) 6. This is because the value of n is given as 64, and option (1) is the only option that matches this value.

  Rate this question:

 • 6. 

  A ,  B   மற்றும்  C  ஆகிய  ஏதேனும் மூன்று   கணங்களுக்கு     A n (BUC)  =   (1) (AUB) U(BnC)             (2)  (AnB) U (AnC)       (3) A U(BnC)                 (4)  (AUB) n  (BUC)

  • A.

   (2)

  • B.

   (3)

  • C.

   (4)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (2)
  Explanation
  The correct answer is (2) (AnB) U (AnC). This is because the given expression A n (BUC) can be rewritten as (AnB) U (AnC) using the distributive property of intersection over union.

  Rate this question:

 • 7. 

  A , B   ஆகிய  இரண்டு கணங்களுக்கு   = (1)         (2)  (A UB )          (3)   (A nB)       (4)  (  A'  n B' )

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
 • 8. 

   கீழே  கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில்   தவறான  கூற்று  எது  ?  (1)  A \ B   = A n B'  (2)   A \ B   = A n B   (3)  A \ B   = ( A U B ) n B'   (4)   A \ B   = ( A U B )  \  B

  • A.

   (2)

  • B.

   (3)

  • C.

   (4)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (2)
 • 9. 

  A  , B  மற்றும்  C     ஆகிய மூன்று  கணங்களுக்கு     B \ (AUC )  = (1)   ( A \B )  n  (A \ C )                                    (2  )  ( B \ A  )  n  ( B  \ C )      (3)  (B \ A )  n ( A \ C )                                   (4)  (  A \ B )  n   ( B \ C )

  • A.

   (2)

  • B.

   (3)

  • C.

   (4)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (2)
  Explanation
  The correct answer is (2) (B \ A ) n ( B \ C ). This is because the symbol "\" represents the set difference, which means removing the elements that are common between the two sets. In this case, (B \ A) means removing the elements that are in both B and A, and (B \ C) means removing the elements that are in both B and C. The intersection of these two sets gives the elements that are in B but not in both A and C.

  Rate this question:

 • 10. 

  N(A) = 20  , n(B) = 30 மற்றும்  n(AUB) = 40 எனில்   n(AnB)   = (1) 50                     (2) 10                      (3) 40                (4) 70

  • A.

   (2)

  • B.

   (3)

  • C.

   (4)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (2)
 • 11. 

  ஒரு சமனிச்சார்பை குறிக்கிறது எனில்  (1)   (2,4)                 (2)  (4,2)                 (3)  ( 2,2 )              (4) (4,4)

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  The given question is incomplete and not readable.

  Rate this question:

 • 12. 

  ஒரு மாறிலிச் சார்பை  குறிக்கிநது எனில்  a - ன் மதிப்பு (1)  7         (2)   11             (3)  5       (4) 9

  • A.

   (2)

  • B.

   (3)

  • C.

   (1)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (2)
  Explanation
  The correct answer is (2) 11.

  Rate this question:

 • 13. 

  என்பது  N- லிருந்து  Z - க்கு வறையறுக்கப்பட்டுள்ளது . f - ன் வீச்சகம் (1)                     (2)  N                        (3)               (4)  Z

  • A.

   (3)

  • B.

   (4)

  • C.

   (1)

  • D.

   (2)

  Correct Answer
  A. (3)
 • 14. 

  எனில்   , 3 - ன் முன் உருக்கள் (1)  5 மற்றும் -1              (2)  6 மற்றும் 8            (3)  8 மற்றும் -1     (4)  6 மற்றும் 5

  • A.

   (4)

  • B.

   (3)

  • C.

   (2)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (4)
  Explanation
  The given question is asking for the numbers that come before 3. Looking at the options, we can see that option (4) has the numbers 6 and 5, which come before 3. Therefore, option (4) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 15. 

     மற்றும்  என்க . என்றவாறு அமைந்த சார்பு  என்பது (1) ஒன்றுக்கு  ஒன்றான சார்பு 2) மேல் சார்பு (3) இருபுறச்சார்பு (4) சார்பு அல்ல

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  The given question is asking for the definition of the term "சார்பு" (meaning "relation" in English). The correct answer is option (1) which states that it refers to a one-to-one relation.

  Rate this question:

 • 16. 

       என கொடுக்கப்பட்டுள்ள   சார்பு  , ஒரு    (1)  மேல் சார்பு     (2)  மாறிலிச் சார்பு   (3)   ஒன்றுக்கு ஒன்றான  சார்பு    (4)  சார்பு அல்ல

  • A.

   (4)

  • B.

   (3)

  • C.

   (2)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (4)
 • 17. 

  என்க . என்றவாறு  வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பு  இன் வீச்சகம்  

  • A.

   (4)

  • B.

   (1)

  • C.

   (2)

  • D.

   (3)

  Correct Answer
  A. (4)
 • 18. 

  எனில் (1) 26                      (2) 21                         (3) 20                (4)  -20

  • A.

   (2)

  • B.

   (3)

  • C.

   (4)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  A. (2)
  Explanation
  The given question is in Tamil language and it presents a series of numbers. The numbers are listed in a specific order and the task is to identify the correct answer based on the given options. In this case, the correct answer is (2) because it is the second number in the series.

  Rate this question:

 • 19. 

  ஒரு சார்பின் வீச்சகம்  ஓருறுப்பு க் கணமானால் , அது  ஒரு (1) மாறிலிச்சார்பு      (2)  சமனிச்சார்பு       (3)   இருபுறச்சார்பு     (4) ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  The correct answer is (1) மாறிலிச்சார்பு. This is because the question is asking for the type of relationship that is indicated by a particular வீச்சகம் (Veechakam). Among the given options, மாறிலிச்சார்பு (Mārilicchārbu) is the correct term to describe this type of relationship.

  Rate this question:

 • 20. 

  ஒரு இருபுறச்சார்பு  மற்றும்   n(A) = 5  எனில்  n(B) = (1) 10                (2) 4                    (3) 5                (4)  25

  • A.

   (3)

  • B.

   (4)

  • C.

   (1)

  • D.

   (2)

  Correct Answer
  A. (3)
  Explanation
  The question states that n(A) = 5, which means that there are 5 elements in set A. The value of n(B) is asked. Since no information is given about the relationship between sets A and B, we cannot determine the exact value of n(B). However, since the options given are 10, 4, 5, and 25, the most logical choice would be (3) 5, as it is the same value as n(A).

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 10, 2013
  Quiz Created by
  Padasalai10m
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.