10 கணிதம் அலகு -1 . கணங்களும் சார்புகளும்

20 Questions | Total Attempts: 3056

SettingsSettingsSettings
10   -1 .  - Quiz

Prepared By Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .              ;           &nbs p;           &nb sp;          & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 
  A   மற்றும்  B  என்பன இரு கணங்கள் என்க  .  A B  =A     என்பதற்கு தேவையான   மற்றும்  போதுமான    கட்டுப்பாடு (1)  B A    (2)    A B     (3)   A   B   (4)   A B = 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
  A  B   எனில்     AB = (1) B                       (2)  A \ B                             (3)  A                     (4) B \ A
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 3. 
  P மற்றும்   Q  என்பன ஏதேனும்  இரண்டு கணங்கள் எனில்  PQ = (1)                         (2)          (3)                  (4) 
  • A. 

   ( (3)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  A  =    B =    எனில்   A \ B = (1)        (2)        (3)          (4) 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
  N   = 64   எனில்   n (A)   = (1)  6           (2)    8             (3)    4              (4)   5
  • A. 

   (1) (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
  A ,  B   மற்றும்  C  ஆகிய  ஏதேனும் மூன்று   கணங்களுக்கு     A n (BUC)  =   (1) (AUB) U(BnC)             (2)  (AnB) U (AnC)       (3) A U(BnC)                 (4)  (AUB) n  (BUC)
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 7. 
  A , B   ஆகிய  இரண்டு கணங்களுக்கு   = (1)         (2)  (A UB )          (3)   (A nB)       (4)  (  A'  n B' )
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
   கீழே  கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகளில்   தவறான  கூற்று  எது  ?  (1)  A \ B   = A n B'  (2)   A \ B   = A n B   (3)  A \ B   = ( A U B ) n B'   (4)   A \ B   = ( A U B )  \  B
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 9. 
  A  , B  மற்றும்  C     ஆகிய மூன்று  கணங்களுக்கு     B \ (AUC )  = (1)   ( A \B )  n  (A \ C )                                    (2  )  ( B \ A  )  n  ( B  \ C )      (3)  (B \ A )  n ( A \ C )                                   (4)  (  A \ B )  n   ( B \ C )
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 10. 
  N(A) = 20  , n(B) = 30 மற்றும்  n(AUB) = 40 எனில்   n(AnB)   = (1) 50                     (2) 10                      (3) 40                (4) 70
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 11. 
  ஒரு சமனிச்சார்பை குறிக்கிறது எனில்  (1)   (2,4)                 (2)  (4,2)                 (3)  ( 2,2 )              (4) (4,4)
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 12. 
  ஒரு மாறிலிச் சார்பை  குறிக்கிநது எனில்  a - ன் மதிப்பு (1)  7         (2)   11             (3)  5       (4) 9
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (4)

 • 13. 
  என்பது  N- லிருந்து  Z - க்கு வறையறுக்கப்பட்டுள்ளது . f - ன் வீச்சகம் (1)                     (2)  N                        (3)               (4)  Z
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

 • 14. 
  எனில்   , 3 - ன் முன் உருக்கள் (1)  5 மற்றும் -1              (2)  6 மற்றும் 8            (3)  8 மற்றும் -1     (4)  6 மற்றும் 5
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 15. 
     மற்றும்  என்க . என்றவாறு அமைந்த சார்பு  என்பது (1) ஒன்றுக்கு  ஒன்றான சார்பு 2) மேல் சார்பு (3) இருபுறச்சார்பு (4) சார்பு அல்ல
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 16. 
       என கொடுக்கப்பட்டுள்ள   சார்பு  , ஒரு    (1)  மேல் சார்பு     (2)  மாறிலிச் சார்பு   (3)   ஒன்றுக்கு ஒன்றான  சார்பு    (4)  சார்பு அல்ல
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 17. 
  என்க . என்றவாறு  வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பு  இன் வீச்சகம்  
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (3)

 • 18. 
  எனில் (1) 26                      (2) 21                         (3) 20                (4)  -20
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 19. 
  ஒரு சார்பின் வீச்சகம்  ஓருறுப்பு க் கணமானால் , அது  ஒரு (1) மாறிலிச்சார்பு      (2)  சமனிச்சார்பு       (3)   இருபுறச்சார்பு     (4) ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 20. 
  ஒரு இருபுறச்சார்பு  மற்றும்   n(A) = 5  எனில்  n(B) = (1) 10                (2) 4                    (3) 5                (4)  25
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

Back to Top Back to top