Quản Trị Học Test!

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By So.01219873520
S
So.01219873520
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 5,875
Questions: 50 | Attempts: 6,091

SettingsSettingsSettings
Quản Trị Học Test! - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Truyền thông là một quá trình hai chiều, trong đó mỗi người trong doanh nghiệp đóng vai là:

  • A.

   Người tổng hợp và người xử lý tin

  • B.

   Người phát và người nhận thông tin

  • C.

   Người thu nhập và người mã hóa tin

  • D.

   Người giải mả và người xử lý

  Correct Answer
  B. Người phát và người nhận thông tin
  Explanation
  The correct answer is "Người phát và người nhận thông tin" because communication is a two-way process where information is transmitted from the sender (người phát) to the receiver (người nhận). Both parties play an active role in the communication process by encoding and decoding the information.

  Rate this question:

 • 2. 

  Đặc điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ là:

  • A.

   Ra quyết định đơn phương

  • B.

   Giao nhiệm vụ theo ngẫu hứng

  • C.

   Cấp dưới được phép ra một số quyết định

  • D.

   Giám sát chặt chẽ

  Correct Answer
  C. Cấp dưới được phép ra một số quyết định
  Explanation
  The characteristic of democratic leadership style is that lower levels are allowed to make some decisions. This means that in a democratic leadership style, the leader delegates decision-making authority to subordinates, giving them the freedom to make certain decisions on their own. This promotes empowerment and autonomy among team members, fostering a sense of ownership and responsibility. It also encourages creativity and innovation, as individuals have the opportunity to contribute their ideas and perspectives to the decision-making process. Overall, this characteristic of democratic leadership style promotes a collaborative and inclusive approach to decision-making.

  Rate this question:

 • 3. 

  Biện pháp nào dưới đây không được sử dụng để động viên nhân viên:

  • A.

   Thừa nhận sự khác biệt cá nhân

  • B.

   Sử dụng đúng người, đúng việc

  • C.

   Sử dụng chế độ đãi ngộ hợp lý

  • D.

   Nới lỏng sự giám sát

  Correct Answer
  D. Nới lỏng sự giám sát
  Explanation
  The correct answer is "Nới lỏng sự giám sát" because it means loosening supervision, which goes against the goal of not motivating employees. Supervision is necessary to ensure that employees are performing their tasks correctly and efficiently. By loosening supervision, there is a higher chance of employees becoming less accountable and not meeting their responsibilities. This can lead to a decrease in productivity and overall performance. Therefore, this approach should not be used to motivate employees.

  Rate this question:

 • 4. 

  Trưởng phòng kinh doanh nên chọn kênh truyền thông nào trong trường hợp muốn thông báo cho tất cả nhân viên phòng kinh doanh tham gia cuộc họp triển khai định hướng thị trường mới?

  • A.

   Kênh truyền thông viết không đích danh

  • B.

   Kênh truyền thông trực diện

  • C.

   Kênh truyền thông qua điện thoại

  • D.

   Kênh truyền thông viết đích danh

  Correct Answer
  A. Kênh truyền thông viết không đích danh
  Explanation
  In this case, choosing the channel of communication that is anonymous (Kênh truyền thông viết không đích danh) would be the most suitable option. This is because the manager wants to inform all the members of the sales department about the new market orientation during a meeting. By using an anonymous channel, the manager can ensure that all employees receive the message without any bias or fear of reprisal. This can encourage open and honest communication, allowing employees to freely express their opinions and concerns during the meeting.

  Rate this question:

 • 5. 

  Trong nguyên tắc của Henry Fayol, không có nguyên tắc nào sau đây?

  • A.

   Tương giữa thẩm quyền và trách nhiệm

  • B.

   Tổ chức gắn với mục tiêu, đạt hiệu quả giảm chi phí

  • C.

   Thống nhất chỉ huy và thống nhất lãnh đạo

  • D.

   Trật tự

  Correct Answer
  B. Tổ chức gắn với mục tiêu, đạt hiệu quả giảm chi phí
  Explanation
  The given correct answer states that "Tổ chức gắn với mục tiêu, đạt hiệu quả giảm chi phí" (Organization is linked to goals, achieves cost reduction efficiency) is not a principle in Henry Fayol's principles. This means that according to Henry Fayol's principles, organization is not specifically linked to goals and achieving cost reduction efficiency.

  Rate this question:

 • 6. 

  Mục đích cuối cùng của hoạt động quản trị

  • A.

   Phối hợp con người lại với nhau

  • B.

   Phân phối hợp lý nguồn lực của tổ chức

  • C.

   Giúp tổ chức chủ động trước sự biến đổi của môi trường quản trị

  • D.

   Đạt được mục tiêu

  Correct Answer
  D. Đạt được mục tiêu
  Explanation
  The ultimate purpose of management activities is to achieve the organization's goals. This means that all the other options listed (coordinating people, rational resource allocation, and adapting to environmental changes) are important aspects of management, but they ultimately serve the purpose of achieving the organization's objectives.

  Rate this question:

 • 7. 

  Lý thuyết Quản trị thuộc trường phái Định lượng tập trung cơ bản vào việc:

  • A.

   Phân phối lao động hợp ký

  • B.

   Sắp xếp tổ chức công việc

  • C.

   Chú trọng đến yếu tố kỹ thuật

  • D.

   Ra quyết định quản trị đúng

  Correct Answer
  D. Ra quyết định quản trị đúng
  Explanation
  The theory of Management belonging to the Quantitative School focuses on making correct management decisions. This means that this theory places emphasis on the process of making decisions that are accurate and effective in managing a business or organization. It suggests that managers should carefully analyze the available information and consider various factors before making decisions to ensure that they are making the right choices for the organization's success.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sự bất trắc hay biến động về môi trường hoạt động của tổ chức càng nhiều thì:

  • A.

   Kế hoạch cụ thể thì càng rõ ra hữu hiệu

  • B.

   Kế hoạch càng cần phải thay đổi

  • C.

   Kế hoạch càng phải có tính hướng dẫn và ngắn hạn

  • D.

   Thực hiện kế hoạch càng dễ thất bại

  Correct Answer
  C. Kế hoạch càng phải có tính hướng dẫn và ngắn hạn
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that when there is uncertainty or volatility in the organization's operating environment, it is important for the plan to have guidance and be short-term. This is because in such situations, the organization needs a clear direction and flexibility to adapt to the changing circumstances. A plan with guidance provides a roadmap for decision-making and helps the organization stay focused on its objectives. Additionally, having a short-term plan allows for more frequent reassessment and adjustment, ensuring that the organization can quickly respond to any unexpected changes or challenges.

  Rate this question:

 • 9. 

  Lý thuyết tâm lý xã hội với cuộc nghiên cứu Hawthorne đã cho thấy năng suất lao động của công nhân tùy thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

  • A.

   Việc thỏa mãn các nhu cầu tâm lý của họ

  • B.

   Sự sắp xếp tổ chức của nhà quản trị

  • C.

   Hệ thống dựa trên những nguyên tắc, hệ thống thứ bậc, sự phân công rõ ràng

  • D.

   Yếu tố vật chất như tiền lương, tiền thưởng

  Correct Answer
  A. Việc thỏa mãn các nhu cầu tâm lý của họ
  Explanation
  The correct answer is "Việc thỏa mãn các nhu cầu tâm lý của họ" because the Hawthorne studies showed that the productivity of workers is influenced by their psychological needs being met. This means that when workers feel satisfied and fulfilled in their psychological needs, they tend to be more productive in their work.

  Rate this question:

 • 10. 

  Lý thuyết cổ điển và tâm lý xã hội cho rằng hiệu quả trong quản trị tùy thuộc vào yếu tố nào dưới đây

  • A.

   Các quyết định của nhà quản trị

  • B.

   Sự sắp xếp tổ chức của nhà quản trị

  • C.

   Năng suất của người lao động

  • D.

   Điều kiện làm việc

  Correct Answer
  C. Năng suất của người lao động
  Explanation
  The classical and sociological theories suggest that the effectiveness in management depends on the productivity of the labor force. This means that the efficiency and output of the workers play a crucial role in the success of a management system. The theories imply that if the employees are productive and efficient in their work, it will contribute to the overall effectiveness of the management. Therefore, the productivity of the labor force is considered an important factor in achieving success in management.

  Rate this question:

 • 11. 

  Trường phái quản trị nào nhấn mạnh đến sự hợp lý hóa lao động và sự kích thích công nhân bằng các lợi ích kinh tế?

  • A.

   Định lượng

  • B.

   Hành chính

  • C.

   Cổ điển

  • D.

   Tâm lý - xã hội

  Correct Answer
  C. Cổ điển
  Explanation
  The correct answer is "Cổ điển" because classical management emphasizes the rationalization of labor and the motivation of workers through economic incentives. Classical management theories, such as scientific management and administrative management, focus on maximizing efficiency and productivity by carefully designing work processes and providing financial rewards to employees. This approach assumes that workers are primarily motivated by economic benefits and seeks to create a rational and logical system for organizing and managing labor.

  Rate this question:

 • 12. 

  Chức năng kích thích, động viên, chỉ huy, phối hợp con người, thực hiện các mục tiêu, giải quyết các xung đột trong tập thể thông qua hệ thống thông tin quản trị là

  • A.

   Chức năng hoạch định

  • B.

   Chức năng tổ chức

  • C.

   Chức kiểm soát

  • D.

   Chức năng điều khiển

  Correct Answer
  D. Chức năng điều khiển
  Explanation
  The given answer, "Chức năng điều khiển" (Control function), is the correct answer because it refers to the function of controlling and directing the activities of individuals in order to achieve organizational goals and resolve conflicts within the group. This function involves monitoring performance, making adjustments, and ensuring that tasks are carried out effectively and efficiently. It is an essential function of management that helps in achieving coordination and synchronization among different elements of an organization.

  Rate this question:

 • 13. 

  Năng suất lao động sẽ cao trong một  tổ chức được sắp đặt hợp lý, là chủ trương của trường phái:

  • A.

   Quản trị cổ điển

  • B.

   Tâm lý xã hội

  • C.

   Quản trị hệ thống

  • D.

   Quản trị hành chính

  Correct Answer
  D. Quản trị hành chính
  Explanation
  Quản trị hành chính, or administrative management, focuses on organizing and coordinating the resources and activities within an organization to achieve its goals effectively and efficiently. This includes managing human resources, implementing policies and procedures, and ensuring smooth operations. By having a well-structured administrative management system in place, productivity can be maximized as tasks are properly assigned, communication is streamlined, and resources are utilized optimally. Therefore, it can be inferred that a well-organized administrative management is likely to result in high labor productivity within an organization.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ai trong tác giả sau đây được sắp xếp cùng một trường phái lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol?

  • A.

   Max Weber

  • B.

   Henry Gantt

  • C.

   Lilian Gilbreth

  • D.

   Mc Gregor

  Correct Answer
  A. Max Weber
  Explanation
  Max Weber is the correct answer because he is associated with the theory of bureaucratic management, which is a key component of Henry Fayol's administrative management theory. Both Fayol and Weber emphasized the importance of hierarchical authority, division of labor, and clear rules and procedures in organizational management. Weber's work on bureaucracy complemented Fayol's ideas and contributed to the development of modern management principles.

  Rate this question:

 • 15. 

  Phát biểu nào dưới đây là không chính xác khi nói về kỹ năng của nhà quản trị:

  • A.

   Đã là nhà quản trị, ở bất cứ vị trí nào thì tất yếu phải có 3 kỹ như nhau, đó là kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự và kỹ tư duy

  • B.

   Kỹ năng kỹ thuật là khả năng cần thiết để thực hiện 1 công việc cụ thể

  • C.

   Kỹ năng tuy duy là khả năng hiểu rõ mức độ phức tạp của hoàn cảnh và biết cách giảm thiểu sự phức tạp đó xuống 1 mức độ có thể đối phó được

  • D.

   Kỹ năng nhân sự liên quan đến khả năng làm việc, động viên và điều khiển con người trong tổ chức

  Correct Answer
  A. Đã là nhà quản trị, ở bất cứ vị trí nào thì tất yếu phải có 3 kỹ như nhau, đó là kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự và kỹ tư duy
  Explanation
  The statement is not accurate because it suggests that all managers need to have the same level of skills in technical, human, and thinking skills. In reality, the required level of skills may vary depending on the specific position and responsibilities of the manager. Different managerial roles may require a greater emphasis on certain skills over others.

  Rate this question:

 • 16. 

  Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là:

  • A.

   Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng

  • B.

   Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng tư duy càng quan trọng

  • C.

   Các kỹ năng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả cấp bậc quản trị

  • D.

   Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng nhận thức càng quan trọng

  Correct Answer
  B. Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng tư duy càng quan trọng
  Explanation
  As the level of management increases, the importance of critical thinking and problem-solving skills also increases. This is because higher-level managers are responsible for making strategic decisions and solving complex problems that require analytical thinking and creativity. These skills are crucial for effectively managing resources, identifying opportunities, and adapting to changing business environments. While technical skills may still be important at higher levels of management, the ability to think critically and make informed decisions becomes increasingly vital.

  Rate this question:

 • 17. 

  Những nhà quản trị cấp cao có nhiệm vụ chủ yếu là:

  • A.

   Xây dựng chiến lược tổng quát và phát triển tổ chức

  • B.

   Hướng dẫn và động viên các thuộc cấp trong các công việc hàng ngày

  • C.

   Thực thi chiến lược và kế hoạch của tổ chức

  • D.

   Cả ba nhiệm vụ trên

  Correct Answer
  A. Xây dựng chiến lược tổng quát và phát triển tổ chức
  Explanation
  The correct answer is "Xây dựng chiến lược tổng quát và phát triển tổ chức" which means "Building overall strategy and organization development". This is the main responsibility of senior managers. They are in charge of creating and implementing a comprehensive strategy for the organization's growth and development. They are responsible for setting goals, making important decisions, and ensuring that the organization is moving in the right direction.

  Rate this question:

 • 18. 

  Khi sử dụng thông tin , nhà quản trị cần lưu ý:

  • A.

   Chất lượng thông tin phụ thuộc vào phương tiện truyền thông

  • B.

   Khó có thể kiểm tra được nguồn của thông tin

  • C.

   Thông tin bị tác động bởi chủ quan con người trong quá trình xử lý

  • D.

   Thông tin chất lượng không dễ dàng thu thập được

  Correct Answer
  C. Thông tin bị tác động bởi chủ quan con người trong quá trình xử lý
  Explanation
  The given answer states that information is influenced by subjective human factors during the processing stage. This means that individuals may interpret or manipulate information based on their own biases, beliefs, or intentions. This can result in the distortion or alteration of the original information. Therefore, it is important for managers to be aware of this subjectivity and consider it when using information for decision-making or analysis.

  Rate this question:

 • 19. 

  Chọn khái niệm đúng:

  • A.

   Thông tin là những dữ liệu đã được xử lý sao cho có ý nghĩa với người sử dụng

  • B.

   Dữ liệu là những thông tin đã được xử lý phục vụ cho kết quả nghiên cứu

  • C.

   Thông tin là những số liệu, sự kiện quan sát được ban đầu

  • D.

   Dữ liệu chính xác hơn so với thông tin vì nó chưa qua xử lý

  Correct Answer
  A. Thông tin là những dữ liệu đã được xử lý sao cho có ý nghĩa với người sử dụng
  Explanation
  The correct answer is "Thông tin là những dữ liệu đã được xử lý sao cho có ý nghĩa với người sử dụng" because it correctly defines information as processed data that has meaning and relevance to the user. This definition highlights the importance of data processing in transforming raw data into meaningful information that can be understood and utilized by individuals.

  Rate this question:

 • 20. 

  Trong giờ học, sinh viên thực hành thảo luận nhóm về các chủ đề khác nhau để chuẩn bị cho thuyết trình, giảng viên điều chỉnh, đóng góp ý kiến về cách triển khai bài thuyết trình, đây là hình thức kiểm tra nào?

  • A.

   Kiểm tra lường trước

  • B.

   Kiểm tra phản hồi

  • C.

   Cả 3 loại trên

  • D.

   Kiểm tra đồng thời

  Correct Answer
  A. Kiểm tra lường trước
  Explanation
  The correct answer is "Kiểm tra lường trước" because the passage describes students discussing different topics in preparation for a presentation and the instructor providing feedback and suggestions on how to develop the presentation. This indicates that the purpose of this activity is to assess the students' preparation and planning before the actual presentation, which aligns with the concept of "kiểm tra lường trước" or "pre-assessment."

  Rate this question:

 • 21. 

  Sự thông đạt có thể được kiểm tra dễ dàng nhờ vào sự phản hồi. Nhờ sự phản hồi, chúng ta có thể chắc chắn:

  • A.

   Thông tin đã được mã hóa, truyền đi, giải mã và được hiểu một cách đầy đủ

  • B.

   Biết được sự phản ứng của người nhận tin

  • C.

   Biết được nhân viên đã nhận thông tin

  • D.

   Biết mọi người đều thực hiện tốt công việc

  Correct Answer
  A. Thông tin đã được mã hóa, truyền đi, giải mã và được hiểu một cách đầy đủ
  Explanation
  Feedback is essential in ensuring effective communication. Through feedback, we can be certain that information has been encoded, transmitted, decoded, and understood correctly. It also allows us to gauge the recipient's reaction, confirm that the message has been received by the intended recipient, and ensure that everyone is performing their job well.

  Rate this question:

 • 22. 

  Quyết định theo chương trình có đặc điểm:

  • A.

   Đã có tiền lệ

  • B.

   Mang tính sáng tạo, ít lặp lại

  • C.

   Do tập thể quyết định

  • D.

   Do nhà quản trị cao cấp làm

  Correct Answer
  A. Đã có tiền lệ
  Explanation
  The correct answer is "Đã có tiền lệ" because it indicates that there is a precedent or established practice that serves as a basis for making the decision. This suggests that the decision is not being made randomly or without any prior knowledge or experience. Having a precedent can provide guidance and help ensure consistency and fairness in decision-making.

  Rate this question:

 • 23. 

  Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A.

   Khi ra quyết định nhà quản trị nhất thiết phải thu thập đầy đủ thông tin

  • B.

   Mọi quyết định đề ra phải tuyệt đối chính xác

  • C.

   Ra quyết định không nằm trong chức năng hoạch định

  • D.

   Công việc của nhà quản trị xoay quanh trục ra quyết định

  Correct Answer
  D. Công việc của nhà quản trị xoay quanh trục ra quyết định
  Explanation
  The correct answer is "Công việc của nhà quản trị xoay quanh trục ra quyết định" (The work of a manager revolves around making decisions). This statement accurately reflects the role of a manager, as decision-making is a crucial aspect of their job. Managers are responsible for gathering information, analyzing it, and making informed decisions that can impact the organization's success. Therefore, this statement aligns with the importance of decision-making in a manager's role.

  Rate this question:

 • 24. 

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A.

   Ra quyết định tập thể sẽ sản sinh ra nhiều phương án

  • B.

   Ra quyết định tập thể có hiệu quả và nhanh hơn cá nhấn ra quyết định

  • C.

   Trách nhiệm là mơ hồ nếu ra quyết định tập thể

  • D.

   Ra quyết định tập thể cung cấp thông tin hoàn chỉnh

  Correct Answer
  B. Ra quyết định tập thể có hiệu quả và nhanh hơn cá nhấn ra quyết định
  Explanation
  The statement "Ra quyết định tập thể có hiệu quả và nhanh hơn cá nhấn ra quyết định" is incorrect. The correct statement should be "Ra quyết định tập thể có thể mất nhiều thời gian hơn so với ra quyết định cá nhân". This is because making decisions as a group often involves more discussions and considerations, which can take longer than making decisions individually.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ưu điểm của loại hình kiểm tra phản hồi là:

  • A.

   Thu thập ý kiến và giám sát được nhân viên 1 cách trực tiếp

  • B.

   Cung cấp thông tin cho nhà quản trị để lập kế hoạch tốt hơn

  • C.

   Đánh giá được những vấn đề sai lệch sẽ phát sinh

  • D.

   Giảm được thời gian sự cố xảy ra

  Correct Answer
  B. Cung cấp thông tin cho nhà quản trị để lập kế hoạch tốt hơn
  Explanation
  The advantage of feedback surveys is that they provide information to administrators for better planning.

  Rate this question:

 • 26. 

  Khi xây dựng cơ chế kiểm tra, nhà quản trị cần thực hiện nguyên tắc sau:

  • A.

   Kiểm tra phải được thực hiện đại trà trên toàn bộ doanh nghiệp

  • B.

   Kiểm tra bất thường để tăng hiệu quả hoạt động của nhân viên

  • C.

   Kiểm tra phải khách quan

  • D.

   Linh hoạt và mềm dẻo trong xử lý vi phạm

  Correct Answer
  C. Kiểm tra phải khách quan
  Explanation
  The given correct answer states that "Kiểm tra phải khách quan" which means "Inspections must be objective". This means that when establishing a checking mechanism, the administrator needs to ensure that the inspections are conducted in an unbiased and impartial manner. This is important to maintain fairness and integrity in the evaluation process and to avoid any favoritism or discrimination. By being objective, the administrator can ensure that the inspections are conducted based on established criteria and standards, rather than personal biases or preferences.

  Rate this question:

 • 27. 

  Phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa chức năng hoạch định và kiểm tra là sai?

  • A.

   Hai chức năng này độc lập

  • B.

   Hai chức năng này có liên hệ chặt chẽ

  • C.

   Kiểm tra để thực hiện đúng như hoạch định

  • D.

   Hoạch định cung cấp thông tin cho việc kiểm tra

  Correct Answer
  A. Hai chức năng này độc lập
  Explanation
  The correct answer is "Hai chức năng này độc lập" (These two functions are independent). This means that the functions of planning and checking are not related or dependent on each other. They can be performed separately and do not rely on each other for their execution.

  Rate this question:

 • 28. 

  Theo học thuyết của Maslow, các nhu cầu chưa được thỏa mãn sẽ có tác dụng động viên cho đến khi:

  • A.

   Chúng bị lãng quên

  • B.

   Nhà quản trị phát hiện ra

  • C.

   Chúng được thỏa mãn

  • D.

   Nhân viên phàn nàn về chế độ làm việc

  Correct Answer
  C. Chúng được thỏa mãn
  Explanation
  According to Maslow's theory, unfulfilled needs will continue to motivate individuals until they are satisfied. This means that when a person's needs are met, they no longer act as a driving force for motivation.

  Rate this question:

 • 29. 

  Theo lý thuyết động viên của Herzberg, yếu tố nào nếu được nhà quản trị giải quyết tốt sẽ không gây ra sự bất mãn nhưng cũng không thỏa mãn nhân viên ?

  • A.

   Các yếu tố động viên

  • B.

   Các yếu tố duy trì

  • C.

   Các yếu tố liên quan đến chức năng nhân sự

  • D.

   Tất cả sai lầm

  Correct Answer
  B. Các yếu tố duy trì
  Explanation
  According to Herzberg's two-factor theory, maintenance factors are those that, when managed well by the manager, will not cause dissatisfaction but also will not satisfy employees. These factors include job security, salary, benefits, and working conditions. Therefore, the correct answer is "Các yếu tố duy trì" (Maintenance factors).

  Rate this question:

 • 30. 

  Theo lý thuyết của Douglas MxGregor, câu phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A.

   Thuyết X tán thành cách tiếp cận nghiêm khắc và ủng hộ cách quản trị bằng lãnh đạo và kiểm tra

  • B.

   Thuyết Y tán thành cách tiếp cận nghiêm khắc và ủng hộ cách quản trị bằng lãnh đạo và kiểm tra

  • C.

   Thuyết X cho rằng nhân viên sẽ tận tụy gắn bó với công việc nếu họ được khen thưởng kịp thời

  • D.

   Thuyết Y cho rằng hầu hết mọi người có ít khả năng sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của tổ chức

  Correct Answer
  A. Thuyết X tán thành cách tiếp cận nghiêm khắc và ủng hộ cách quản trị bằng lãnh đạo và kiểm tra
  Explanation
  According to Douglas McGregor's theory, Theory X supports a strict approach and advocates management through control and supervision. This theory believes that employees will be loyal and committed to their work if they are rewarded in a timely manner. Therefore, the statement "Thuyết X tán thành cách tiếp cận nghiêm khắc và ủng hộ cách quản trị bằng lãnh đạo và kiểm tra" is correct.

  Rate this question:

 • 31. 

  Đặc điểm nào sau đây thuộc phong cách chuyên quyền:

  • A.

   Tham khảo ý kiến chuyên gia

  • B.

   Cho phép cấp dưới tham gia ý kiến

  • C.

   Giám sát quá trình thực hiện quyết định

  • D.

   Mức độ thỏa mãn nhân viên cao

  Correct Answer
  C. Giám sát quá trình thực hiện quyết định
  Explanation
  The characteristic that belongs to the autocratic style is "Giám sát quá trình thực hiện quyết định" which means "Monitoring the process of decision implementation". In an autocratic style of leadership, the leader makes decisions on their own without seeking input or opinions from subordinates. They closely monitor and control the execution of these decisions to ensure they are carried out as intended. This style often results in high levels of employee satisfaction as they have little to no say in the decision-making process.

  Rate this question:

 • 32. 

  Theo thuyết 2 nhân tố của Herzberg, đâu là yếu tố có giá trị duy trì ?

  • A.

   Sự ghi nhận trong công việc, điều kiện làm việc

  • B.

   Tăng trách nhiệm trong công việc, lương bổng

  • C.

   Cơ hội thăng tiến, phúc lợi

  • D.

   Phúc lợi, điều kiện làm việc

  Correct Answer
  D. Phúc lợi, điều kiện làm việc
  Explanation
  According to Herzberg's two-factor theory, the factors that are considered to be motivating are the ones that contribute to job satisfaction and are related to the work itself, such as recognition, achievement, and the nature of the job. On the other hand, the factors that are considered to be hygiene factors are the ones that do not necessarily lead to job satisfaction, but their absence can cause job dissatisfaction. These factors include working conditions and benefits. Therefore, the correct answer "Phúc lợi, điều kiện làm việc" (Benefits, working conditions) aligns with the hygiene factors in Herzberg's theory.

  Rate this question:

 • 33. 

  Phân chia tầm hạn quản trị rộng sẽ thuận lợi khi :

  • A.

   Nhà quản trị có đầy đủ năng lực, cấp dưới có trình độ làm việc khá

  • B.

   Nhà quản trị không kiểm soát được hết công việc của nhân viên

  • C.

   Nhà quản trị không muốn ủy quyền quá nhiều cho cấp dưới

  • D.

   Công việc của cấp dưới thường xuyên thay đổi

  Correct Answer
  A. Nhà quản trị có đầy đủ năng lực, cấp dưới có trình độ làm việc khá
  Explanation
  A wide span of control is beneficial when the manager has sufficient capabilities and the subordinates have a decent level of competence. This means that the manager is able to effectively oversee and manage a larger number of subordinates because they are capable and competent in their work.

  Rate this question:

 • 34. 

  "Khi một nhu cầu được thỏa mãn, nó không còn là động cơ thúc đẩy" là quan điểm của :

  • A.

   Herzberg

  • B.

   Vroom

  • C.

   Maslow

  • D.

   Clayton

  Correct Answer
  C. Maslow
  Explanation
  The statement "Khi một nhu cầu được thỏa mãn, nó không còn là động cơ thúc đẩy" translates to "When a need is satisfied, it is no longer a motivator." This aligns with Maslow's theory of motivation, known as Maslow's Hierarchy of Needs. According to this theory, individuals have a hierarchy of needs, starting with physiological needs (such as food and shelter) and progressing to higher-level needs such as social belongingness, esteem, and self-actualization. Once a lower-level need is satisfied, it no longer serves as a motivator, and individuals are driven by the next higher-level need.

  Rate this question:

 • 35. 

  Chính sách phúc lợi xã hội thuộc yếu tố môi trường :

  • A.

   Vĩ mô

  • B.

   Vi mô

  • C.

   Tác nghiệp

  • D.

   Nghành

  Correct Answer
  A. Vĩ mô
  Explanation
  The correct answer is "Vĩ mô". The question is asking about the relationship between social welfare policies and the environment. Vĩ mô refers to the macro level, or the overall economy and society. Therefore, the correct answer suggests that social welfare policies have a broader impact on the environment at a macro level.

  Rate this question:

 • 36. 

  Giá trị của lịch sử quản trị thể hiện cao nhất ở chỗ :

  • A.

   Các nhà quản trị sử dụng những lý thuyết quản trị và kinh nghiệm quản trị trong lịch sử vào các hoạt động tác nghiệp của mình

  • B.

   Có rất nhiều tác phẩm viết về lịch sử quản trị đã, đang và sẽ được xuất bản

  • C.

   Hầu hết các sinh viên đều phải học "Quản trị học"

  • D.

   Lý thuyết cổ điển về quản trị được áp dụng nhiều nhất trong hoạt động quản trị của các doanh nghiệp hiện nay

  Correct Answer
  A. Các nhà quản trị sử dụng những lý thuyết quản trị và kinh nghiệm quản trị trong lịch sử vào các hoạt động tác nghiệp của mình
  Explanation
  The value of administrative history is highest in the fact that managers use management theories and historical management experiences in their operational activities. This implies that managers recognize the importance of understanding and learning from past management practices and apply them to their own work. By studying and applying historical management theories and experiences, managers can gain insights and learn from the successes and failures of previous management practices, which can help them make informed decisions and improve their own managerial performance.

  Rate this question:

 • 37. 

  Nhà quản trị nào là những người hướng dẫn, đốc thúc, điều khiển nhân viên trong côn việc thường nhật để hoàn thành mục tiêu của tổ chức ?

  • A.

   Nhà quản trị cấp cơ sở

  • B.

   Nhà quản trị cấp trung

  • C.

   Nhà quản trị cấp cao

  • D.

   Tất cả đều sai

  Correct Answer
  A. Nhà quản trị cấp cơ sở
  Explanation
  The correct answer is "Nhà quản trị cấp cơ sở" because it refers to the managers who provide guidance, supervision, and control over employees in carrying out day-to-day tasks to achieve the organization's goals.

  Rate this question:

 • 38. 

  Mô hình tổ chức trực tuyến có đặc điểm :

  • A.

   Định hướng nhóm và định hướng khách hàng

  • B.

   Ổn định không linh hoạt và tập trung vào công việc

  • C.

   Công việc tạm thời và lực lượng lao động đa dạng

  • D.

   Dễ thay đổi và luân chuyển nhân viên trong các bộ phận

  Correct Answer
  B. Ổn định không linh hoạt và tập trung vào công việc
  Explanation
  The correct answer suggests that the online organization has a stable but inflexible structure that is focused on work tasks. This means that the organization has a set hierarchy and division of labor, with clear job responsibilities and a lack of flexibility in adapting to changes or accommodating individual needs. The emphasis is on completing tasks efficiently rather than being adaptable or responsive to external factors.

  Rate this question:

 • 39. 

  Điểm mạnh và điểm yếu (trong mô hình phân tích SWOT) thông thường là:

  • A.

   Nguyên nhân chính dẫn đến thành công hay thất bại trong doanh nghiệp

  • B.

   Vấn đề quan trọng nhất đối với các CEOs và ban giám đốc

  • C.

   Những vấn đề có thể kiểm soát được trong một doanh nghiệp

  • D.

   Không quan trọng như các cơ hội và thách thức từ bên ngoài

  Correct Answer
  C. Những vấn đề có thể kiểm soát được trong một doanh nghiệp
  Explanation
  The correct answer is "Những vấn đề có thể kiểm soát được trong một doanh nghiệp". This answer is correct because in the context of SWOT analysis, strengths and weaknesses refer to internal factors that a business can control or change. The other options mentioned in the question, such as the main reasons for success or failure in a business, the most important issues for CEOs and directors, and opportunities and challenges from external factors, are not specifically related to strengths and weaknesses.

  Rate this question:

 • 40. 

  Vai trò của hoạch định nhằm giúp cho nhà quản trị :

  • A.

   Tăng khả năng đạt được mục tiêu và kết quả mong muốn của tổ chức

  • B.

   Giảm áp lực kiểm soát kết quả hoạt động của nhân viên

  • C.

   Giảm thiểu thời gian kiểm tra lường trước

  • D.

   Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

  Correct Answer
  A. Tăng khả năng đạt được mục tiêu và kết quả mong muốn của tổ chức
  Explanation
  The purpose of the strategic plan is to help the manager increase the organization's ability to achieve its goals and desired outcomes. This involves setting clear objectives and developing strategies to reach them. By having a well-defined plan in place, the manager can align the efforts of the employees towards the desired outcomes, making it more likely for the organization to succeed. This also helps in providing a sense of direction and focus, allowing the manager to make informed decisions and allocate resources effectively. Ultimately, the strategic plan enhances the organization's chances of achieving its goals and desired results.

  Rate this question:

 • 41. 

  Nhược điểm của mô hình cơ cấu kiểu truyền thống là:

  • A.

   Phụ thuộc quá nhiều vào vai trò của nhà quản trị

  • B.

   Nhân viên phải làm việc dưới sự quản lí trực tiếp của hai người khác nhau

  • C.

   Mâu thuẫn của các phòng ban cao

  • D.

   Cả ba câu trên đều sai

  Correct Answer
  A. Phụ thuộc quá nhiều vào vai trò của nhà quản trị
  Explanation
  The traditional hierarchical structure relies heavily on the role of managers, which can be seen as a drawback. This means that decision-making and control are concentrated in the hands of a few individuals, limiting the autonomy and empowerment of employees. This can lead to a lack of innovation, slow decision-making processes, and a rigid organizational culture.

  Rate this question:

 • 42. 

  Cơ cấu tổ chức quản trị hỗn hợp là :

  • A.

   Cơ cấu tổ chức ma trận

  • B.

   Cơ cấu tổ chức phân chia theo : sản phẩm, khách hàng và địa lý

  • C.

   Cơ cấu tổ chức kết hợp trực tuyến và chức năng

  • D.

   Cơ cấu tổ chức ma trận và chức năng

  Correct Answer
  C. Cơ cấu tổ chức kết hợp trực tuyến và chức năng
  Explanation
  The correct answer is "Cơ cấu tổ chức kết hợp trực tuyến và chức năng". This answer suggests that the mixed organizational structure combines both online and functional structures. This means that the organization utilizes both online platforms and functional departments to manage its operations.

  Rate this question:

 • 43. 

  Yếu tố nào sau đây thuộc về thuộc về thuyết X :

  • A.

   Các nhu cầu bậc cao kích thích nhân viên

  • B.

   Con người muốn lẩn tránh trách nhiệm

  • C.

   Con người sẽ gắn bó với tổ chức nếu được khen thưởng kịp thời

  • D.

   Con người thích nhận lãnh trách nhiệm

  Correct Answer
  B. Con người muốn lẩn tránh trách nhiệm
  Explanation
  The correct answer is "Con người muốn lẩn tránh trách nhiệm" because it aligns with the theory X, which suggests that people have an inherent dislike for work and will avoid it if possible. This theory assumes that individuals are motivated by external factors such as rewards and punishments, and they will try to avoid taking responsibility or making decisions.

  Rate this question:

 • 44. 

  Theo Herzberg các yếu tố nào là yếu tố có giá trị động viên ?

  • A.

   Lương bổng, phúc lợi, an tâm công tác

  • B.

   Sự công nhận

  • C.

   Phúc lợi, điều kiện làm việc

  • D.

   Sự giám sát

  Correct Answer
  B. Sự công nhận
  Explanation
  Theo Herzberg, sự công nhận được xem là một yếu tố có giá trị động viên. Herzberg cho rằng sự công nhận từ phía người quản lý và đồng nghiệp có thể tạo động lực và sự hài lòng trong công việc. Sự công nhận có thể đến từ việc khen ngợi, thưởng thức thành tích, hoặc cung cấp cơ hội thăng tiến.

  Rate this question:

 • 45. 

  Theo quan điểm của Maslow, dộng cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ :

  • A.

   Nhu cầu chưa được thỏa mãn

  • B.

   Những gì mà nhà quản trị hứa sẽ thưởng sau khi hoàn thành công việc

  • C.

   Các nhu cầu của con người theo lý thuyết thang nhu cầu của Maslow

  • D.

   Các nhu cầu bậc cao

  Correct Answer
  A. Nhu cầu chưa được thỏa mãn
  Explanation
  According to Maslow's perspective, the strongest motivation for human behavior comes from unsatisfied needs. Maslow's hierarchy of needs theory suggests that individuals are motivated to fulfill their basic physiological and safety needs before moving on to higher-level needs such as belongingness, esteem, and self-actualization. Therefore, the answer "Nhu cầu chưa được thỏa mãn" (unsatisfied needs) aligns with Maslow's theory of motivation.

  Rate this question:

 • 46. 

  Quá trình kiểm tra về cơ bản gồm các bước sau đây:

  • A.

   Phân tích nguyên nhân điều chỉnh sai lệch, xác định các tiêu chuẩn

  • B.

   Xác định các tiêu chuẩn, điều chỉnh sai lệch, đo lường sự sự thực hiện

  • C.

   Xác định các tiêu chuẩn, đo lường sự thực hiện, điều chỉnh sai lệch

  • D.

   Xác định các tiêu chuẩn, điều chỉnh sai lệch, cải tiến hoạt động

  Correct Answer
  C. Xác định các tiêu chuẩn, đo lường sự thực hiện, điều chỉnh sai lệch
  Explanation
  The correct answer is "Xác định các tiêu chuẩn, đo lường sự thực hiện, điều chỉnh sai lệch". This is the correct sequence of steps in the basic testing process. First, standards are established to determine the desired outcome. Then, the actual performance is measured to see if it meets the standards. Finally, any deviations or errors are identified and adjusted accordingly. This ensures that the testing process is thorough and effective in identifying and addressing any issues or discrepancies.

  Rate this question:

 • 47. 

  Chức năng kiểm tra là công việc của :

  • A.

   Nhà quản trị cấp cơ sở

  • B.

   Tất cả các cấp quản trị

  • C.

   Nhà quản trị cấp trung

  • D.

   Nhà quản trị cấp cao

  Correct Answer
  B. Tất cả các cấp quản trị
  Explanation
  The correct answer is "Tất cả các cấp quản trị" because the question asks about the function of testing, which is a task that is performed by all levels of management. Testing is an important process that helps to identify any issues or problems in a system or product before it is released or implemented. Therefore, it is a responsibility of all levels of management to ensure that testing is carried out effectively in their respective areas of control.

  Rate this question:

 • 48. 

  Phát biểu nào sau đây là đúng ?

  • A.

   Khi nói về kết quả của một quá trình quản trị thì cũng có ý nghĩa nói về hiệu quả của quá trình đó

  • B.

   Kết quả hay còn gọi là hiệu quả của quá trình quản trị là đầu ra của quá trình đó

  • C.

   Hiệu quả của quá trình quản trị chỉ đầy đủ ý nghĩa khi nó hàm ý so sánh kết quả bỏ ra trong quá trình quản trị đó

  • D.

   Kết quả của quá trình quản trị cao thì hiển nhiên hiệu quả của quá trình quản trị đó cũng sẽ rất cao

  Correct Answer
  C. Hiệu quả của quá trình quản trị chỉ đầy đủ ý nghĩa khi nó hàm ý so sánh kết quả bỏ ra trong quá trình quản trị đó
  Explanation
  The statement "Hiệu quả của quá trình quản trị chỉ đầy đủ ý nghĩa khi nó hàm ý so sánh kết quả bỏ ra trong quá trình quản trị đó" is correct because it emphasizes the importance of comparing the outputs or results of the management process in order to determine its effectiveness. Simply stating the results or outcomes of the process does not fully capture the meaning of effectiveness unless there is a comparison involved.

  Rate this question:

 • 49. 

  Trường phái quản trị khoa học nhấn mạnh đến vấn đề nào ?

  • A.

   Sự hợp lý hóa lao động

  • B.

   Dùng kinh tế như là đồng bẫy để kích thích công nhân

  • C.

   Sự hợp lý hóa lao động và kích thích về kinh tế để tăng năng suất

  • D.

   Quản lý công việc theo nhu cầu của công nhân

  Correct Answer
  C. Sự hợp lý hóa lao động và kích thích về kinh tế để tăng năng suất
  Explanation
  The correct answer is "Sự hợp lý hóa lao động và kích thích về kinh tế để tăng năng suất". This answer suggests that the school of management emphasizes both rationalization of labor and economic stimulation to increase productivity. This implies that the school believes in optimizing work processes and incentivizing workers economically to improve efficiency and output.

  Rate this question:

 • 50. 

  Dùng bảng mô tả công việc (job description) để chọn lựa công nhân, là ý tưởng của tác giả nào ?

  • A.

   Henry Gantt

  • B.

   Max Weber

  • C.

   Henry Fayol

  • D.

   Frederick Taylor

  Correct Answer
  D. Frederick Taylor
  Explanation
  Frederick Taylor is the author who proposed the idea of using a job description to select workers. He is known as the father of scientific management and his principles focused on improving efficiency and productivity in the workplace. Taylor believed that by carefully analyzing and standardizing job tasks, employers could select workers who were best suited for specific roles, leading to increased productivity. His ideas revolutionized industrial management practices and had a significant impact on the field of organizational theory.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.