Quản Trị Học Test!

50 Questions | Total Attempts: 2818

SettingsSettingsSettings
Quản Trị Học Test! - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Truyền thông là một quá trình hai chiều, trong đó mỗi người trong doanh nghiệp đóng vai là:
  • A. 

   Người tổng hợp và người xử lý tin

  • B. 

   Người phát và người nhận thông tin

  • C. 

   Người thu nhập và người mã hóa tin

  • D. 

   Người giải mả và người xử lý

 • 2. 
  Đặc điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ là:
  • A. 

   Ra quyết định đơn phương

  • B. 

   Giao nhiệm vụ theo ngẫu hứng

  • C. 

   Cấp dưới được phép ra một số quyết định

  • D. 

   Giám sát chặt chẽ

 • 3. 
  Biện pháp nào dưới đây không được sử dụng để động viên nhân viên:
  • A. 

   Thừa nhận sự khác biệt cá nhân

  • B. 

   Sử dụng đúng người, đúng việc

  • C. 

   Sử dụng chế độ đãi ngộ hợp lý

  • D. 

   Nới lỏng sự giám sát

 • 4. 
  Trưởng phòng kinh doanh nên chọn kênh truyền thông nào trong trường hợp muốn thông báo cho tất cả nhân viên phòng kinh doanh tham gia cuộc họp triển khai định hướng thị trường mới?
  • A. 

   Kênh truyền thông viết không đích danh

  • B. 

   Kênh truyền thông trực diện

  • C. 

   Kênh truyền thông qua điện thoại

  • D. 

   Kênh truyền thông viết đích danh

 • 5. 
  Trong nguyên tắc của Henry Fayol, không có nguyên tắc nào sau đây?
  • A. 

   Tương giữa thẩm quyền và trách nhiệm

  • B. 

   Tổ chức gắn với mục tiêu, đạt hiệu quả giảm chi phí

  • C. 

   Thống nhất chỉ huy và thống nhất lãnh đạo

  • D. 

   Trật tự

 • 6. 
  Mục đích cuối cùng của hoạt động quản trị
  • A. 

   Phối hợp con người lại với nhau

  • B. 

   Phân phối hợp lý nguồn lực của tổ chức

  • C. 

   Giúp tổ chức chủ động trước sự biến đổi của môi trường quản trị

  • D. 

   Đạt được mục tiêu

 • 7. 
  Lý thuyết Quản trị thuộc trường phái Định lượng tập trung cơ bản vào việc:
  • A. 

   Phân phối lao động hợp ký

  • B. 

   Sắp xếp tổ chức công việc

  • C. 

   Chú trọng đến yếu tố kỹ thuật

  • D. 

   Ra quyết định quản trị đúng

 • 8. 
  Sự bất trắc hay biến động về môi trường hoạt động của tổ chức càng nhiều thì:
  • A. 

   Kế hoạch cụ thể thì càng rõ ra hữu hiệu

  • B. 

   Kế hoạch càng cần phải thay đổi

  • C. 

   Kế hoạch càng phải có tính hướng dẫn và ngắn hạn

  • D. 

   Thực hiện kế hoạch càng dễ thất bại

 • 9. 
  Lý thuyết tâm lý xã hội với cuộc nghiên cứu Hawthorne đã cho thấy năng suất lao động của công nhân tùy thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
  • A. 

   Việc thỏa mãn các nhu cầu tâm lý của họ

  • B. 

   Sự sắp xếp tổ chức của nhà quản trị

  • C. 

   Hệ thống dựa trên những nguyên tắc, hệ thống thứ bậc, sự phân công rõ ràng

  • D. 

   Yếu tố vật chất như tiền lương, tiền thưởng

 • 10. 
  Lý thuyết cổ điển và tâm lý xã hội cho rằng hiệu quả trong quản trị tùy thuộc vào yếu tố nào dưới đây
  • A. 

   Các quyết định của nhà quản trị

  • B. 

   Sự sắp xếp tổ chức của nhà quản trị

  • C. 

   Năng suất của người lao động

  • D. 

   Điều kiện làm việc

 • 11. 
  Trường phái quản trị nào nhấn mạnh đến sự hợp lý hóa lao động và sự kích thích công nhân bằng các lợi ích kinh tế?
  • A. 

   Định lượng

  • B. 

   Hành chính

  • C. 

   Cổ điển

  • D. 

   Tâm lý - xã hội

 • 12. 
  Chức năng kích thích, động viên, chỉ huy, phối hợp con người, thực hiện các mục tiêu, giải quyết các xung đột trong tập thể thông qua hệ thống thông tin quản trị là
  • A. 

   Chức năng hoạch định

  • B. 

   Chức năng tổ chức

  • C. 

   Chức kiểm soát

  • D. 

   Chức năng điều khiển

 • 13. 
  Năng suất lao động sẽ cao trong một  tổ chức được sắp đặt hợp lý, là chủ trương của trường phái:
  • A. 

   Quản trị cổ điển

  • B. 

   Tâm lý xã hội

  • C. 

   Quản trị hệ thống

  • D. 

   Quản trị hành chính

 • 14. 
  Ai trong tác giả sau đây được sắp xếp cùng một trường phái lý thuyết quản trị hành chính của Henry Fayol?
  • A. 

   Max Weber

  • B. 

   Henry Gantt

  • C. 

   Lilian Gilbreth

  • D. 

   Mc Gregor

 • 15. 
  Phát biểu nào dưới đây là không chính xác khi nói về kỹ năng của nhà quản trị:
  • A. 

   Đã là nhà quản trị, ở bất cứ vị trí nào thì tất yếu phải có 3 kỹ như nhau, đó là kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự và kỹ tư duy

  • B. 

   Kỹ năng kỹ thuật là khả năng cần thiết để thực hiện 1 công việc cụ thể

  • C. 

   Kỹ năng tuy duy là khả năng hiểu rõ mức độ phức tạp của hoàn cảnh và biết cách giảm thiểu sự phức tạp đó xuống 1 mức độ có thể đối phó được

  • D. 

   Kỹ năng nhân sự liên quan đến khả năng làm việc, động viên và điều khiển con người trong tổ chức

 • 16. 
  Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và kỹ năng quản trị là:
  • A. 

   Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng kỹ thuật càng quan trọng

  • B. 

   Cấp bậc quản trị càng cao, kỹ năng tư duy càng quan trọng

  • C. 

   Các kỹ năng đều có tầm quan trọng như nhau trong tất cả cấp bậc quản trị

  • D. 

   Cấp bậc quản trị càng cao thì kỹ năng nhận thức càng quan trọng

 • 17. 
  Những nhà quản trị cấp cao có nhiệm vụ chủ yếu là:
  • A. 

   Xây dựng chiến lược tổng quát và phát triển tổ chức

  • B. 

   Hướng dẫn và động viên các thuộc cấp trong các công việc hàng ngày

  • C. 

   Thực thi chiến lược và kế hoạch của tổ chức

  • D. 

   Cả ba nhiệm vụ trên

 • 18. 
  Khi sử dụng thông tin , nhà quản trị cần lưu ý:
  • A. 

   Chất lượng thông tin phụ thuộc vào phương tiện truyền thông

  • B. 

   Khó có thể kiểm tra được nguồn của thông tin

  • C. 

   Thông tin bị tác động bởi chủ quan con người trong quá trình xử lý

  • D. 

   Thông tin chất lượng không dễ dàng thu thập được

 • 19. 
  Chọn khái niệm đúng:
  • A. 

   Thông tin là những dữ liệu đã được xử lý sao cho có ý nghĩa với người sử dụng

  • B. 

   Dữ liệu là những thông tin đã được xử lý phục vụ cho kết quả nghiên cứu

  • C. 

   Thông tin là những số liệu, sự kiện quan sát được ban đầu

  • D. 

   Dữ liệu chính xác hơn so với thông tin vì nó chưa qua xử lý

 • 20. 
  Trong giờ học, sinh viên thực hành thảo luận nhóm về các chủ đề khác nhau để chuẩn bị cho thuyết trình, giảng viên điều chỉnh, đóng góp ý kiến về cách triển khai bài thuyết trình, đây là hình thức kiểm tra nào?
  • A. 

   Kiểm tra lường trước

  • B. 

   Kiểm tra phản hồi

  • C. 

   Cả 3 loại trên

  • D. 

   Kiểm tra đồng thời

 • 21. 
  Sự thông đạt có thể được kiểm tra dễ dàng nhờ vào sự phản hồi. Nhờ sự phản hồi, chúng ta có thể chắc chắn:
  • A. 

   Thông tin đã được mã hóa, truyền đi, giải mã và được hiểu một cách đầy đủ

  • B. 

   Biết được sự phản ứng của người nhận tin

  • C. 

   Biết được nhân viên đã nhận thông tin

  • D. 

   Biết mọi người đều thực hiện tốt công việc

 • 22. 
  Quyết định theo chương trình có đặc điểm:
  • A. 

   Đã có tiền lệ

  • B. 

   Mang tính sáng tạo, ít lặp lại

  • C. 

   Do tập thể quyết định

  • D. 

   Do nhà quản trị cao cấp làm

 • 23. 
  Phát biểu nào sau đây là đúng ?
  • A. 

   Khi ra quyết định nhà quản trị nhất thiết phải thu thập đầy đủ thông tin

  • B. 

   Mọi quyết định đề ra phải tuyệt đối chính xác

  • C. 

   Ra quyết định không nằm trong chức năng hoạch định

  • D. 

   Công việc của nhà quản trị xoay quanh trục ra quyết định

 • 24. 
  Phát biểu nào sau đây là sai:
  • A. 

   Ra quyết định tập thể sẽ sản sinh ra nhiều phương án

  • B. 

   Ra quyết định tập thể có hiệu quả và nhanh hơn cá nhấn ra quyết định

  • C. 

   Trách nhiệm là mơ hồ nếu ra quyết định tập thể

  • D. 

   Ra quyết định tập thể cung cấp thông tin hoàn chỉnh

 • 25. 
  Ưu điểm của loại hình kiểm tra phản hồi là:
  • A. 

   Thu thập ý kiến và giám sát được nhân viên 1 cách trực tiếp

  • B. 

   Cung cấp thông tin cho nhà quản trị để lập kế hoạch tốt hơn

  • C. 

   Đánh giá được những vấn đề sai lệch sẽ phát sinh

  • D. 

   Giảm được thời gian sự cố xảy ra

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.