Om 2

32 | Total Attempts: 187

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Om 2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Izbor najbolje opreme podrazumeva:1. Razumevanje dostupnih procesa tehnologije2. Razmatranje cene3. 4.5. Fleksibilnosti
  • A. 

   Kvaliteta i kapaciteta

  • B. 

   Kvaliteta i odrzavanja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Kapaciteta i odrzavanja

 • 2. 
  Izbor opreme je jedan od cinioca koji mogu obezbediti konkurentsku prednost u:1. Fleksibilnosti zahteva korisnika2. 3. Visem kvalitetu
  • A. 

   Vecoj konkurentnosti

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Nizoj ceni

  • D. 

   Boljoj organizaciji

 • 3. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju: 
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Efektivni kapacitet je uvek nizi od projektovanog kapaciteta

  • C. 

   Efektivni kapacitet je uvek visi od projektovanog kapaciteta

  • D. 

   Efektivni kapacitet je uvek isti kao projektovani kapacitet

 • 4. 
  Iskoriscenost je:
  • A. 

   Stvarni input izrazen u procentima projektovanog kapaciteta

  • B. 

   Stvarni output izrazen u procentima efektivnog kapaciteta

  • C. 

   Stvarni output izrazen u procentima projektovanog kapaciteta

  • D. 

   Ne znam

 • 5. 
  Zaokruzi tacnu jednacinu:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Efikasnost=Efektivni kapacitet/Stvarni output

  • C. 

   Efikasnost=Stvarni input/Efektivni kapacitet

  • D. 

   Efikasnost=Stvarni output/Efektivni kapacitet

 • 6. 
  Usko grlo ima_________________od svih operacija u sistemu.
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Najmanji efektivni kapacitet

  • C. 

   Najveci efektivni kapacitet

  • D. 

   Najmanji reaktivni kapacitet

 • 7. 
  Kod analize kapaciteta proizvodnog sistema vazne su tri mere:1. Procesno vreme stanice2. Procesno vreme sistema3.
  • A. 

   Vreme procesnog ciklusa

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Vreme sistemskog ciklusa

  • D. 

   Vreme kapacitetnog ciklusa

 • 8. 
  Odluke o izboru lokacije su znacajne zbog:1. Strategijskih udara2.3. Medjunarodnih aspekta ovih odluka
  • A. 

   Lokacije

  • B. 

   Troskova

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Radnika

 • 9. 
  Troskovi lokacije mogu biti:
  • A. 

   Stvarni i fiktivni

  • B. 

   Trenutni i planirani

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Opipljivi i neopipljivi

 • 10. 
  Metode za procenu alternativne lokacije su:1. Metoda procene faktora2. Analiza lokacije prelomne tacke3. Metoda centra gravitacije4. 
  • A. 

   Metoda kriticnog puta

  • B. 

   Metoda standardne devijacije

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Transportni model

 • 11. 
  Metoda centra gracitacije je matematicki metod koji se primenjuje za odredjivanje lokacije distributivnog centra koji ce
  • A. 

   Minimizirati distributivne troskove

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Minimizirati broj radnih mesta

  • D. 

   Maksimizirati proizvodne kapacitete

 • 12. 
  Prostorni raspored orijentisan na proces vezan je za strategiju
  • A. 

   Velikog obima i male fleksibilnosti

  • B. 

   Velikog obima i velike raznovrsnosti

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Malog obima i velike raznovrstnosti

 • 13. 
  Efektivni prostorni raspored moze pomoci jednoj organizaciji da ostvari strategiju koja podrzava:1. Diferencijaciju2. Nisku cenu i3.
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Odgovor

  • C. 

   Kastematizaciju

  • D. 

   Sistematizaciju

 • 14. 
  Olaksavanje protoka informacija, ljudi i materijala se postize
  • A. 

   Efektivnim prostornim rasporedom

  • B. 

   Efikasnim prostornim rasporedom

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Konzistentnim prostornim rasporedom

 • 15. 
  Razbijanje planova koji minimiziraju troskove vezane za ovakve prognoze zovu se
  • A. 

   Projetno vremensko planiranje

  • B. 

   Agregatno vremensko planiranje

  • C. 

   Procesno vremensko planiranje

  • D. 

   Ne znam

 • 16. 
  Raspored razbijanja agregatnog plana (u sitne delove) kod proizvodnje naziva se ______________.
  • A. 

   Razdruzivanje

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Rasparcavanje

  • D. 

   Razradjivanje

 • 17. 
  Master plan proizvodnje radi se za period do ________
  • A. 

   6 meseci

  • B. 

   3 meseca

  • C. 

   Godinu dana

  • D. 

   Ne znam

 • 18. 
  Mesane opcije za izradu plana mogu biti u obliku:
  • A. 

   Strategije potere ili strategije nivoa

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Strategije potere ili strategije nagrade

  • D. 

   Strategije nagrade ili strategije nivoa

 • 19. 
  Zaokruzi tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Podjednako i u usluznim i u proizvodnim delatnostima

  • B. 

   Agregatno planiranje se mnogo lakse sprovodi u usluznim nego u proizvodnim delatnostima

  • C. 

   Agregatno planiranje se mnogo lakse sprovodi u proizvodnim nego u usluznim delatnostima

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  Odluke o vremenskom planiranju odnose se na probleme usaglasavanja proizvodnje i ________________________.
  • A. 

   Planirane potraznje

  • B. 

   Fluktuirajuce potraznje

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Stvarne potraznje

 • 21. 
  ______________________________ je u velikoj zavisnosti od tehnologije i dopusnog povecanja kapaciteta.
  • A. 

   Relativna velicina pogona

  • B. 

   Optimalna velicina pogona

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Disretivna velicina pogona

 • 22. 
  U slucaju poklapanja potraznje i kapaciteta menadzment [Blank] se moze voditi:1. Ugovorenim sastancima2. Rezervacijama3. Pravilom "prvi dosao-prvi usluzen"
 • 23. 
  Efektivan prostorni raspored olaksava protok:1. Materijala2. Ljudi i3. [Blank]
 • 24. 
  Lokaciona analiza prelomne tacke moze biti:1. [Blank] i2. Matematicka
 • 25. 
  Organizacije sa fokusom na procese imaju ____________ varijabilne troskove.
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Srednje

  • C. 

   Niske

  • D. 

   Visoke