Kiểm Tra 1 Tiết Tin 11

20 Questions | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Kiểm Tra 1 Tiết Tin 11 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp?
  • A. 

   Là một tập hợp các số nguyên;

  • B. 

   Độ dài tối đa của mảng là 255;

  • C. 

   Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu;

  • D. 

   Mảng không thể chứa kí tự;

 • 2. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần:
  • A. 

   Khai báo một hằng số là số phần tử của mảng;

  • B. 

   Khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng;

  • C. 

   Khai báo chỉ số kết thúc của mảng;

  • D. 

   Không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định;

 • 3. 
  Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?
  • A. 

   Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng;

  • B. 

   Dùng để quản lí kích thước của mảng;

  • C. 

   Dùng trong vòng lặp với mảng;

  • D. 

   Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng;

 • 4. 
  Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?
  • A. 

   Mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

  • B. 

   Mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

  • C. 

   Mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];

  • D. 

   Mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

 • 5. 
  Which one do you like?
  • A. 

   For k := 16 down to 0 write(a[k]);

  • B. 

   For k:= 0 to 15 do write(a[k]);

  • C. 

   For k := 16 downto 0 do write(a[k]);

  • D. 

   For k := 1 to 16 do write(a[k]);

 • 6. 
  Cho khai báo mảng như sau:            VAR m: ARRAY[0..10] of Integer;Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
  • A. 

   A[10]

  • B. 

   A(10)

  • C. 

   A[9]

  • D. 

   A(9)

 • 7. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng. Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là:
  • A. 

   256

  • B. 

   255

  • C. 

   365535

  • D. 

   Tùy ý

 • 8. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là:
  • A. 

   12

  • B. 

   13

  • C. 

   14

  • D. 

   15

 • 9. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S)là:
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 10. 
  Cho khai báo sau:       VAR st: STRING;Phát biểu nào sau đây là đúng?
  • A. 

   Câu lệnh sai vì thiếu độ dài tối đa của xâu;

  • B. 

   Xâu có độ dài lớn nhất là 0;

  • C. 

   Xâu có độ dài lớn nhất là 255;

  • D. 

   Cần phải khai báo kích thước của xâu sau đó;

 • 11. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện
  • A. 

   Chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt

  • B. 

   Chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu từ vị trí vt

  • C. 

   Nối xâu S2 vào S1

  • D. 

   Sao chép vào cuối S1 một phần của S2 từ vị trí vt ;

 • 12. 
  Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào?Program Welcome ;Var a : string[10];Begin       a := ‘tinhoc’;       writeln(length(a));End.
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 13. 
  Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?            for  i := length(str) downto 1 do                       write(str[i]) ;
  • A. 

   In xâu ra màn hình;

  • B. 

   In từng kí tự xâu ra màn hình;

  • C. 

   In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, trừ kí tự đầu tiên;

  • D. 

   In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược;

 • 14. 
  Phát biểu nào sau đây là đúng?
  • A. 

   Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các số nguyên.

  • B. 

   Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu dữ liệu.

  • C. 

   Có thể dùng bất cứ một kiểu dữ liệu chuẩn nào để đánh chỉ số cho các phần tử của mảng một chiều.

  • D. 

   Khi xây dựng kiểu mảng một chiều, người lập trình không cần khai báo kiểu dữ liệu của phần tử của mảng.

 • 15. 
  Phát biểu nào sau đây là sai?
  • A. 

   Mỗi phần tử của mảng một chiều đều được đánh chỉ số, được chỉ định nhờ chỉ số tương ứng của nó.

  • B. 

   Với khai báo xây dựng kiểu mảng một chiều, không thể biết được mảng chứa tối đa bao nhiêu phần tử.

  • C. 

   Trong khai báo xây dựng kiểu mảng một chiều, có thể biết được cách đánh chỉ số cho các phần tử của mảng.

  • D. 

   Chỉ số được đánh tuần tự, liên tiếp cho các phần tử kề nhau của mảng một chiều, từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối.

 • 16. 
  Phát biểu nào dưới đây là sai?
  • A. 

   Xâu là một dãy các kí tự trong bảng mã ASCII. Kiểu xâu là một kiểu dữ liệu có cấu trúc.

  • B. 

   Có thể xem mỗi xâu có cấu trúc giống như một mảng một chiều mà mỗi phần tử của mảng là một kí tự trong bảng mã ASCII, được đánh chỉ số từ 1.

  • C. 

   Số lượng kí tự trong một xâu chính là độ dài của xâu.

  • D. 

   Các phép toán thao tác với xâu tương tự như các phép toán thao tác với mảng.

 • 17. 
  Biểu thức quan hệ nào dưới đây cho giá trị TRUE?
  • A. 

   'MOOR' < 'LOOK'

  • B. 

   'MATHEMATIC' < 'LOOK'

  • C. 

   'AB123CD' < ' '

  • D. 

   'MOOR' < 'MOORK'

 • 18. 
  Biểu thức quan hệ nào dưới đây cho giá trị FALSE?
  • A. 

   'ABCDOR' < 'ABDOR'

  • B. 

   'MOOR' < 'LOOK'

  • C. 

   'AB123CD' < 'ABCDAB'

  • D. 

   'MOOR' < 'MOORK'

 • 19. 
  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng?
  • A. 

   Type 1chieu=array[1..100] of char;

  • B. 

   Type mang=array[1-100] of char;

  • C. 

   Type mang1c=array(1..100) of char;

  • D. 

   Type mang1c=array[1..100] of char;

 • 20. 
  Hãy chọn phương án hợp lý nhất. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal
  • A. 

   Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo chỉ số;

  • B. 

   Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo giá trị giảm dần;

  • C. 

   Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo giá trị tăng dần;

  • D. 

   Các phần tử của mảng một chiều không sắp thứ tự.

Back to Top Back to top