Informacioni Sistemi 2 Kolokvijum

45 Questions | Attempts: 425

SettingsSettingsSettings
Informacioni Sistemi 2 Kolokvijum - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Sta se podrazumeva po arhitekturom softvera?
  • A. 

   Logicki prikaz modela soft Sistema

  • B. 

   Organizacija slucajeva koriscenja I njihova detalj analiza

  • C. 

   Struktuiranje soft Sistema sa fokusom na soft komponente koji cine funkcionalnost Sistema

 • 2. 
  Koji UML dijagrami se kreiraju u fazi analize sistema?
  • A. 

   Dijagram slucajeva koriscenja

  • B. 

   Dijagram aktivnosti

  • C. 

   Dijagram sekvenci

  • D. 

   Dijagram komunikacije

  • E. 

   Konceptualni dijagram klasa

  • F. 

   Dijagram komponenti

  • G. 

   Dijagram uvodjenja

 • 3. 
  Koji su koraci faze analize sistema?
  • A. 

   Logicki prikaz arhitekture sistema

  • B. 

   Analiza slucajeva koriscenja

  • C. 

   Identifikovanje dizajn paterna sistema

  • D. 

   Fizicki model sistema

 • 4. 
  Koje vrste arhitektura softvera postoje?
  • A. 

   Slojevita

  • B. 

   Singleton

  • C. 

   Model-view-controller

  • D. 

   Remote method invocation

 • 5. 
  Koji model arhitekture je pogodan za razvoj web aplikacija?
  • A. 

   Domain driven design arhitektura

  • B. 

   Model-view-controller arhitektura

  • C. 

   Servisno-orjentisana

 • 6. 
  Koji su koraci analize slucajeva koriscenja?
  • A. 

   Kreiranje dijagrama aktivnosti

  • B. 

   Identifikovati klase sistema na osnovu inicijalnog use case dijagrama

  • C. 

   Modelovanje interakcije izmedju klasa

  • D. 

   Analiza mehanizma arhitekture

  • E. 

   Kreiranje fizickog dijagrama klasa

 • 7. 
  Koji od navedenih UML dijagrama modelu je interakcija izmedju klasa?
  • A. 

   Use case dijagram

  • B. 

   Dijagram aktivnosti

  • C. 

   Dijagram sekvenci

  • D. 

   Dijagram komunikacije

  • E. 

   Dijagram klasa

  • F. 

   Dijagram komponenti

 • 8. 
  U koji tip klasa se mapiraju akteri sa use case dijagrama?
  • A. 

   Klasa tipa entiteta

  • B. 

   Kontrola klasa

  • C. 

   Granicna (interfejs) klasa

 • 9. 
  Koji tip klasa je rezultat relacije asocijacije izmedju aktera I use case na use case dijagramu?
  • A. 

   Klasa tipa entitet

  • B. 

   Granicna (interfejs) klasa

  • C. 

   Kontrolna klasa

  • D. 

   Klasa tipa izuzetak (exception)

 • 10. 
  Koji tip klasa je rezultat use case na use case dijagramu?
  • A. 

   Klasa tipa entitet

  • B. 

   Granicna (interfejs) klasa

  • C. 

   Kontrolna klasa

 • 11. 
  Sta je namena dijagrama komunikacije?
  • A. 

   Da se uoce veze I poruke koje razmenjuju klase

  • B. 

   Da hronoloski opise interakcije koje se javljaju izmedju klasa

  • C. 

   Da se sagleda struktura klasa I njihovi atributi I metodi

 • 12. 
  Sta je namena dijagrama sekvenci?
  • A. 

   Da se uoce veze I poruke koje razmenjuju klase

  • B. 

   Da hronoloski opise interakcije koje se javljaju izmedju klasa

  • C. 

   Da se sagleda struktura klasa I njihovi atributi I metodi

 • 13. 
  Na osnovu cega se uocavaju metode koje ce klasa izvrsavati
  • A. 

   Na osnovu poruka koje klase razmenjuju, a prikazane su na dijagramu sekvenci

  • B. 

   Na osnovu sagledavanja svih stanja jedne klase prikazanih na dijagramu stanja

  • C. 

   Na osnovu slucajeva koriscenja I hihovih veza prikazanih na use case dijagramu

  • D. 

   Na osnovu aktivnosti koje detaljnije prikazuju funkcionalnost jednog slucaja koriscenja

  • E. 

   Na osnovu komponenti uocenih na dijagramu komponenti sistema

 • 14. 
  Kakve veze mogu biti izmedju klasa na use case dijagramu?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Generalizacija

  • E. 

   Include

  • F. 

   Extend

 • 15. 
  Kakve veze mogu biti izmedju klasa na dijagramu klasa?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Generalizacija

  • E. 

   Include

  • F. 

   Extend

 • 16. 
  U koliko su dve klase zavisne jedna od druge (tj. Zivotni vek zavisne klase ce zavisiti od zivotnog veka klase o koju zavisi), koji tip veze cete prikazati na dijagramu klasa?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

 • 17. 
  Koji tip veza izmedju klasa na dijagramu klasa prikazuje odnos izmedju celine I njenih delova bez uticaja na zivotni vek klase?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

 • 18. 
  Cemu sluzi objektni dijagram?
  • A. 

   Da proveri da li je dijagram klasa dobro postavljen prolazeci kroz neki realni scenario

  • B. 

   Da proveri attribute I metode klasa na dijagramu klasa testirajuci system

  • C. 

   Da uoci sve metode analizom svih stanja u kojima klasa moze da se nadje

 • 19. 
  Koji su koraci projektovanja inforimacionih Sistema?
  • A. 

   Modelovanje korisnickih zahteva

  • B. 

   Detaljna analiza Sistema

  • C. 

   Identifikovanje dizajn paterna

  • D. 

   Projektovanje slucajeva koriscenja

  • E. 

   Implementacija Sistema

  • F. 

   Uvodjenje Sistema

 • 20. 
  Koji uml dijagrami se razvijaju u fazi projektovanja Sistema
  • A. 

   Glavni use case dijagram

  • B. 

   Logicki dijagram sekvenci

  • C. 

   Dijagram komponenti

  • D. 

   Dijagram uvodjenja

  • E. 

   Fizicki dijagram klasa

  • F. 

   Logicki dijagram komunikacije(kolabracije)

 • 21. 
  Sta se podrazumeva pod teminom “dizajn patern”?
  • A. 

   Ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opste resenje za ucestale problem u razvoju aplikacije

  • B. 

   Paterni structure softverskog Sistema koji prikazuju kolekciju softverskih komponenata I njihovih veza

  • C. 

   Patern ponasanja klasa koji predstavljaju strateske odluke o standardima, politikama I praksama razvoja softvera

 • 22. 
  Koji od ponudjenih dizajn paterna se koristi sa instanciranje klasa?
  • A. 

   Dizajn patern stanja(state design pattern)

  • B. 

   Singleton dizajn patern

  • C. 

   Ovserver dizajn patern

 • 23. 
  Koji od ponudjenih dizajn paterna resave problem provere razlicitih stanja u kojima klasa moze da se nadje?
  • A. 

   Singleton dizajn patern

  • B. 

   State dizajn patern

  • C. 

   Observer dizajn patern

 • 24. 
  Sta je interfejs?
  • A. 

   Apstrakcija koja nema implementaciju svojih metoda

  • B. 

   Obezbedjuje difoltna ponasanja za klase koje ga realizuju

  • C. 

   Observer dizajn patern

 • 25. 
  Koji od elemenata dizajna realizuje interfejs, obezbedjuje odredjenu funkcionalnost tj. Ponasanje I lako moze biti zamenljiv?
  • A. 

   Paket

  • B. 

   Podsistem

  • C. 

   Interfejs

  • D. 

   Klasa

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.