Informacioni Sistemi 2 Kolokvijum

45 Questions | Total Attempts: 117

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Informacioni Sistemi 2 Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sta se podrazumeva po arhitekturom softvera?
  • A. 

   Logicki prikaz modela soft Sistema

  • B. 

   Organizacija slucajeva koriscenja I njihova detalj analiza

  • C. 

   Struktuiranje soft Sistema sa fokusom na soft komponente koji cine funkcionalnost Sistema

 • 2. 
  Koji UML dijagrami se kreiraju u fazi analize sistema?
  • A. 

   Dijagram slucajeva koriscenja

  • B. 

   Dijagram aktivnosti

  • C. 

   Dijagram sekvenci

  • D. 

   Dijagram komunikacije

  • E. 

   Konceptualni dijagram klasa

  • F. 

   Dijagram komponenti

  • G. 

   Dijagram uvodjenja

 • 3. 
  Koji su koraci faze analize sistema?
  • A. 

   Logicki prikaz arhitekture sistema

  • B. 

   Analiza slucajeva koriscenja

  • C. 

   Identifikovanje dizajn paterna sistema

  • D. 

   Fizicki model sistema

 • 4. 
  Koje vrste arhitektura softvera postoje?
  • A. 

   Slojevita

  • B. 

   Singleton

  • C. 

   Model-view-controller

  • D. 

   Remote method invocation

 • 5. 
  Koji model arhitekture je pogodan za razvoj web aplikacija?
  • A. 

   Domain driven design arhitektura

  • B. 

   Model-view-controller arhitektura

  • C. 

   Servisno-orjentisana

 • 6. 
  Koji su koraci analize slucajeva koriscenja?
  • A. 

   Kreiranje dijagrama aktivnosti

  • B. 

   Identifikovati klase sistema na osnovu inicijalnog use case dijagrama

  • C. 

   Modelovanje interakcije izmedju klasa

  • D. 

   Analiza mehanizma arhitekture

  • E. 

   Kreiranje fizickog dijagrama klasa

 • 7. 
  Koji od navedenih UML dijagrama modelu je interakcija izmedju klasa?
  • A. 

   Use case dijagram

  • B. 

   Dijagram aktivnosti

  • C. 

   Dijagram sekvenci

  • D. 

   Dijagram komunikacije

  • E. 

   Dijagram klasa

  • F. 

   Dijagram komponenti

 • 8. 
  U koji tip klasa se mapiraju akteri sa use case dijagrama?
  • A. 

   Klasa tipa entiteta

  • B. 

   Kontrola klasa

  • C. 

   Granicna (interfejs) klasa

 • 9. 
  Koji tip klasa je rezultat relacije asocijacije izmedju aktera I use case na use case dijagramu?
  • A. 

   Klasa tipa entitet

  • B. 

   Granicna (interfejs) klasa

  • C. 

   Kontrolna klasa

  • D. 

   Klasa tipa izuzetak (exception)

 • 10. 
  Koji tip klasa je rezultat use case na use case dijagramu?
  • A. 

   Klasa tipa entitet

  • B. 

   Granicna (interfejs) klasa

  • C. 

   Kontrolna klasa

 • 11. 
  Sta je namena dijagrama komunikacije?
  • A. 

   Da se uoce veze I poruke koje razmenjuju klase

  • B. 

   Da hronoloski opise interakcije koje se javljaju izmedju klasa

  • C. 

   Da se sagleda struktura klasa I njihovi atributi I metodi

 • 12. 
  Sta je namena dijagrama sekvenci?
  • A. 

   Da se uoce veze I poruke koje razmenjuju klase

  • B. 

   Da hronoloski opise interakcije koje se javljaju izmedju klasa

  • C. 

   Da se sagleda struktura klasa I njihovi atributi I metodi

 • 13. 
  Na osnovu cega se uocavaju metode koje ce klasa izvrsavati
  • A. 

   Na osnovu poruka koje klase razmenjuju, a prikazane su na dijagramu sekvenci

  • B. 

   Na osnovu sagledavanja svih stanja jedne klase prikazanih na dijagramu stanja

  • C. 

   Na osnovu slucajeva koriscenja I hihovih veza prikazanih na use case dijagramu

  • D. 

   Na osnovu aktivnosti koje detaljnije prikazuju funkcionalnost jednog slucaja koriscenja

  • E. 

   Na osnovu komponenti uocenih na dijagramu komponenti sistema

 • 14. 
  Kakve veze mogu biti izmedju klasa na use case dijagramu?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Generalizacija

  • E. 

   Include

  • F. 

   Extend

 • 15. 
  Kakve veze mogu biti izmedju klasa na dijagramu klasa?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Generalizacija

  • E. 

   Include

  • F. 

   Extend

 • 16. 
  U koliko su dve klase zavisne jedna od druge (tj. Zivotni vek zavisne klase ce zavisiti od zivotnog veka klase o koju zavisi), koji tip veze cete prikazati na dijagramu klasa?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

 • 17. 
  Koji tip veza izmedju klasa na dijagramu klasa prikazuje odnos izmedju celine I njenih delova bez uticaja na zivotni vek klase?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

 • 18. 
  Cemu sluzi objektni dijagram?
  • A. 

   Da proveri da li je dijagram klasa dobro postavljen prolazeci kroz neki realni scenario

  • B. 

   Da proveri attribute I metode klasa na dijagramu klasa testirajuci system

  • C. 

   Da uoci sve metode analizom svih stanja u kojima klasa moze da se nadje

 • 19. 
  Koji su koraci projektovanja inforimacionih Sistema?
  • A. 

   Modelovanje korisnickih zahteva

  • B. 

   Detaljna analiza Sistema

  • C. 

   Identifikovanje dizajn paterna

  • D. 

   Projektovanje slucajeva koriscenja

  • E. 

   Implementacija Sistema

  • F. 

   Uvodjenje Sistema

 • 20. 
  Koji uml dijagrami se razvijaju u fazi projektovanja Sistema
  • A. 

   Glavni use case dijagram

  • B. 

   Logicki dijagram sekvenci

  • C. 

   Dijagram komponenti

  • D. 

   Dijagram uvodjenja

  • E. 

   Fizicki dijagram klasa

  • F. 

   Logicki dijagram komunikacije(kolabracije)

 • 21. 
  Sta se podrazumeva pod teminom “dizajn patern”?
  • A. 

   Ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opste resenje za ucestale problem u razvoju aplikacije

  • B. 

   Paterni structure softverskog Sistema koji prikazuju kolekciju softverskih komponenata I njihovih veza

  • C. 

   Patern ponasanja klasa koji predstavljaju strateske odluke o standardima, politikama I praksama razvoja softvera

 • 22. 
  Koji od ponudjenih dizajn paterna se koristi sa instanciranje klasa?
  • A. 

   Dizajn patern stanja(state design pattern)

  • B. 

   Singleton dizajn patern

  • C. 

   Ovserver dizajn patern

 • 23. 
  Koji od ponudjenih dizajn paterna resave problem provere razlicitih stanja u kojima klasa moze da se nadje?
  • A. 

   Singleton dizajn patern

  • B. 

   State dizajn patern

  • C. 

   Observer dizajn patern

 • 24. 
  Sta je interfejs?
  • A. 

   Apstrakcija koja nema implementaciju svojih metoda

  • B. 

   Obezbedjuje difoltna ponasanja za klase koje ga realizuju

  • C. 

   Observer dizajn patern

 • 25. 
  Koji od elemenata dizajna realizuje interfejs, obezbedjuje odredjenu funkcionalnost tj. Ponasanje I lako moze biti zamenljiv?
  • A. 

   Paket

  • B. 

   Podsistem

  • C. 

   Interfejs

  • D. 

   Klasa

 • 26. 
  Sta opisuje dijagram stanja?
  • A. 

   A) Opisuje definisane attribute I metode klasa sa tipovima podataka I parametrima

  • B. 

   B) Opisuje interakciju izmedju objekata I vizuelizuje jedan scenario

  • C. 

   C) Opisuje zivotni vek objekata u vidu dogadjaja koji dovode do promena u stanjima objekata

 • 27. 
  Komponente koje se prikazuju na dijagramu komponenti mogu biti
  • A. 

   Komponenta izvornog koda

  • B. 

   Granicne komponente

  • C. 

   Izvrsne komponente

  • D. 

   Kontrolne komponente

 • 28. 
  Namena dijagrama komponenti je
  • A. 

   Opisivanje fizicke implementacije Sistema prikazivanjem softverskih komponenti I njihovih medjusobnih relacija

  • B. 

   Opisivanje rasporedjivanja softverskih komponenti na cvorove na mrezi

  • C. 

   Opisuje rasporedjivanje softverskih komponenata po slojevima arhitekture

 • 29. 
  Koje su karakteristike komponenata Sistema koje se prikazuju na dijagramu komponenti?
  • A. 

   Autonomnost

  • B. 

   Ponovna upotrebljivost

  • C. 

   Obezvedjuje jedan ili vise interfejsa

  • D. 

   Lako se mogu zameniti drugom komponentom

  • E. 

   Moze biti I klijent I server

  • F. 

   Slojevitost

  • G. 

   Zavisnost tj. jaka povezanost sa drugim koponentama Sistema

 • 30. 
  Sta se podrazumeva pod temirnom “debeli klijent” (fat client)?
  • A. 

   Vise funkcionalnosti obradjuje server

  • B. 

   Vise funkcionalnosti se izvrsava na klijent masini

  • C. 

   Funkcionalnosti su podjednako podeljene I na klijent I na server strain

 • 31. 
  Sta se podrazumeva pod terminom “debeli server” (fat server)?
  • A. 

   Vise funkcionalnosti se obradjuje na strani servera

  • B. 

   Vise funnkc se obradjuje na klijent masini

  • C. 

   Podeljene na klijent I server strain

 • 32. 
  Sta se podrkoji tip arhitekture odgovara cloud aplikaciji kojoj klijent pristupa putem web browsera?
  • A. 

   Debeli klijent

  • B. 

   Debeli server

  • C. 

   Peer-to-peer

 • 33. 
  Posmatrajuci viseslojnu arhitekturu sofrt, na kom sloju se nalaze servisi koji su nezavisni od aplikacije I platform gde ce se system izvrsavati?
  • A. 

   Sloj prezentacije

  • B. 

   Sloj poslovnih servisa

  • C. 

   Middleware sloj

  • D. 

   Sloj podataka

 • 34. 
  Koje korake je nepohodno uraditi da bi se kreirao dijagram uvodjenja?
  • A. 

   Prikazati fizicko okruzenje mreze npr prikazati topologije mreze, sirinu opsega svakog segmenta

  • B. 

   Opisati konfig cvorova na mrezi npr. Primarna svrha cvora, velicina prostora na disku, proc, sta je sve instalirano na cvoru

  • C. 

   Prikazati nacin rasporedjivanje soft komponenata aplikacije po cvorovima na mrezi

  • D. 

   Prikazati slucajeve koriscenja koji se izvrsavaju na odredjenom cvoru

  • E. 

   Prikazati koje klase se izvrsavaju na kom sloju na mrezi

  • F. 

   Prikazati nacin testiranja komponenti po cvorovima na mrezi

 • 35. 
  Sta se podrazumeva pod cvorovima na mrezi prikazanih na dijagramu ovodjenja?
  • A. 

   Mehanizam komunikacije koji opisuju fizicki medijum prenosa ili protocol

  • B. 

   Fizicki objekat koji predstavlja resurs obrade I odgovoran je za jednu ili vise soft komponenti

  • C. 

   Soft moduli koji sadrze interfejse I internu implementaciju komponenti

 • 36. 
  Da li uredjaj kao sto je stampac moze da predstavlja cvor na mrezi prikazanog na dijagramu uvodjenja?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Pod odredjenim uslovima

 • 37. 
  Sta se kreira tokom faze implementacije Sistema?
  • A. 

   Izvorni kod

  • B. 

   Izvestaj o bagovima u sistemu

  • C. 

   Projektna dokumentacija

  • D. 

   Prirucnici za obuku

  • E. 

   Planovi oporavka od soka

  • F. 

   Plan bezbednosti Sistema

 • 38. 
  Koju metadologiju za implementaciju sap poslovnog resenja poznajete?
  • A. 

   Msf

  • B. 

   Oup

  • C. 

   Asap

  • D. 

   Abap

 • 39. 
  Koji su koraci uvodjenja resenja u realno okruzenje?
  • A. 

   Priprema okruzenja (npr. Nabavka hardvera, licenci)

  • B. 

   Azuriranje dokumentacije

  • C. 

   Obucavanje korisnika

  • D. 

   Projektovanje Sistema

  • E. 

   Kreiranje projektne dokumentacije Sistema

  • F. 

   Kreiranje dijagrama uvodjenja

 • 40. 
  Sta je asap?
  • A. 

   Metadologija uvodjenja Sistema u produkciono okruzenje

  • B. 

   Metadologija razvoja kompletnog Sistema koju je razvila sap kompanija

  • C. 

   Metadologija brze implementacije sap poslovnog Sistema

 • 41. 
  Sta se podrazumeva pod teminom “nula bagova”
  • A. 

   Kada ne postoji kriticki, ozbiljni, srednji ni mali bagovi u sistemu

  • B. 

   Tacka u kojoj broj bagova koji se pronalazi je isti broj bagova koji se razresava

  • C. 

   Tacka u projektu kada razvojni tim razresi sve bagove koji su se pojavili u toku testiranja Sistema

 • 42. 
  Sta je SAP CRM?
  • A. 

   Metodologija za brzi razvoj poslovnih Sistema

  • B. 

   Softverska kuca koja se bavi razvojem poslovnih Sistema

  • C. 

   Softverska resenja koje automatizuje process proizvodnje u organizaciji

 • 43. 
  Sta je SAP?
  • A. 

   Metodologija za brzi razvoj poslovnih Sistema

  • B. 

   Softverska kuca koja se bazi razvojem poslovnih Sistema

  • C. 

   Softverska resenja koje automatizuje process proizvodnje u organizaciji

 • 44. 
  Sta se podrazumeva pod pojmom kastimizacije poslovnog Sistema?
  • A. 

   Prilagodjavanje gotovog poslovnog Sistema realnom okruzenju organizacije

  • B. 

   Razvoj poslovnog Sistema od pocetka za potrebe organizacije?

  • C. 

   Process implementacije I uvodjenja Sistema u realno okruzenje

 • 45. 
  Sta je ABAP?
  • A. 

   Programski jezik

  • B. 

   Poslovno resenje

  • C. 

   Softverski modul

  • D. 

   Metodologija implementacije SAP sistema