תורת האימון

34 Questions | Total Attempts: 4361

SettingsSettingsSettings
Please wait...
תורת האימון

.


Questions and Answers
 • 1. 
  תוכן האימון להעלאת יכולת הפקת כוח יכלול 
  • A. 

   עצימות בנונית ומספר חזרות קטן

  • B. 

   עצימות קטנה ומספר חזרות קטן

  • C. 

   עצימות גבוהה ומספר חזרות קטן

  • D. 

   עצימות בנונית ומספר חזרות גדול

 • 2. 
  רמת  גמישות טובה 
  • A. 

   יכולה לשפר את היעילות המכנית

  • B. 

   יכולה להיות מושפעת ממסת השרירים

  • C. 

   לא משפיע על שיעורי פציעות

  • D. 

   אינה מושפעת ממבנה המפרק

 • 3. 
  פרטלק הינו אימון 
  • A. 

   אימון רצף

  • B. 

   הפוגות נרחב

  • C. 

   רצף עם קצב משתנה

  • D. 

   הפוגות עצים

 • 4. 
  על אימון כוח לילדים ניתן לומר 
  • A. 

   אין לאמן ילדים באימון כוח

  • B. 

   אין השפעה לאימון כוח על הילדים

  • C. 

   יש לאמנם באופן שמאמנים בוגרים

  • D. 

   אין השפעה על גדילה

 • 5. 
  משתנה משפיע במיוחד על היכולת האירובית 
  • A. 

   לבוש

  • B. 

   תפוקת לב

  • C. 

   שטח החתך של השרירים

  • D. 

   מרחק הריצה

 • 6. 
  ממה נובעת הירידה בגמישות 
  • A. 

   אימוני כוח

  • B. 

   אימוני סבולת

  • C. 

   הגדלת המסה השרירית

  • D. 

   חוסר באימון

 • 7. 
  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 
  • A. 

   גיל ומין

  • B. 

   תקופת אימון במהלך השנה ושיטת האימון

  • C. 

   עקרונות הרציפות והפרטנות

  • D. 

   סוג המאמץ ויחסי אורך מתח

 • 8. 
  מהם משתני תוכן של אימון הכוח 
  • A. 

   שיטת אימון

  • B. 

   עומס יתר פיצוי יתר ואימון יתר

  • C. 

   צורת אימון

  • D. 

   נפח עומס וסדר ביצוע התרגילים

 • 9. 
  מהם המשתנים בנוסחת קרבונן
  • A. 

   דופק מרבי ודופק רגיעה

  • B. 

   קצב התאוששות ודופק מטרה

  • C. 

   התקופה בשנה וגיל הספורטאי

  • D. 

   דופק מנוחה דופק מרבי ומקדם המאמץ

 • 10. 
  מהם המרכיבים למימוש האימון 
  • A. 

   למידה ותרגול

  • B. 

   בקרה ישירה תקופתית ורב שנתית

  • C. 

   רצף רצף משתנההפוגות נרחבות והפוגות עצימות

  • D. 

   מטרה שיטה תוכן צורה ואמצעי

 • 11. 
  מהם גורמי ההישג בספורט 
  • A. 

   רציפות פרטנות וגיוון

  • B. 

   הצבת מטרות ומימוש תוצאות

  • C. 

   טכניקה טקטיקה יכולת גופנית ויכולת מנטאלית

  • D. 

   סבולת כוח מהירות וגמישות

 • 12. 
  מהוא כושר גופני ספציפי 
  • A. 

   מונח מתייחס לענפי קרב בלבד

  • B. 

   קידום יכולות גופניות בהתאם לדרישות ההישג

  • C. 

   שמרה על יכולת מנטאלית בתקופתתחרויות

  • D. 

   תוצר של מבדקים תקופתיים

 • 13. 
  מהו מרשם לפעילות אירובית עד גיל התבגרות 
  • A. 

   משחקים תוך דגש על הנאה ושעשוע

  • B. 

   שילוב של רצף משתנה והפוגות נרחב

  • C. 

   אימוני רצף בלבד

  • D. 

   אין צורך לפעילות אירובית לפני גיל התבגרות

 • 14. 
  מהו אימון סופר סט 
  • A. 

   שיטת אימון

  • B. 

   צורת אימון

  • C. 

   אמצעי אימון לפיתוח מסת שריר

  • D. 

   אימון מחזורי למתקדמים

 • 15. 
  מה ישקפו עקרונות האימון 
  • A. 

   הפרדה בין הכנה כללית לייחודית

  • B. 

   יישום מעשי של העלאת רמת המיומנות והביצוע

  • C. 

   שיפור ביכולת הצבת מטרות

  • D. 

   ניצחון בתחרות

 • 16. 
  מה גוררת התמחות מוקדמת 
  • A. 

   הישגים מיטביים אחרי גיל צעיר

  • B. 

   יציבות הישגית בתחרויות

  • C. 

   מעט פציעות

  • D. 

   התקדמות מהירה בהישגים

 • 17. 
  מבין גורמי הסיכון למחלות לב נמצא כי
  • A. 

   חוסר פעילות גופנית הינה אחת מגורמי הסיכון

  • B. 

   בקרב פעילים בפעילות גופנית אין פרופיל שומני חריג מהווה גורם סיכון

  • C. 

   אין פעילות גופנית מהווה גורם סיכון

  • D. 

   פעילות גופנית הינה הגורם המשפיע ביותר

 • 18. 
  מבחן יכולת סבולת כוח יהיה
  • A. 

   מספר עליות און מרבי

  • B. 

   ריצת 30 מטר

  • C. 

   תרגיל סקווט RM1

  • D. 

   ריצת 1500 מטר

 • 19. 
  לאיזה עקרון מתקשרת המחויבות וההתמדה לאורך זמן 
  • A. 

   עומס יסף

  • B. 

   רציפות

  • C. 

   הדרגתיות

  • D. 

   תמורה פוחתת

 • 20. 
  כיצד בנוי האימון המחזורי 
  • A. 

   מסדרה של תרגילים המבוצעים במספר סבבים

  • B. 

   מרצף של לפחות מארבעה תרגילי כוח שונים

  • C. 

   מתרגילים ארובים בלבד

  • D. 

   משילוב בין תרגילי שיווי משקל ותרגילי גמישות

 • 21. 
  כיצד בנוי אימון PNF
  • A. 

   אימון אישי מתחת לסף כאב

  • B. 

   ממערכה אחת של דקה מתיחה וחצי דקה התנגדות מתחת לסף כאב

  • C. 

   מגירוי חד צירי

  • D. 

   עשר שניות מתיחה ו עשר שניות התנגדות הרפיה בנשימה עמוקה כפול 3

 • 22. 
  חימום לפני פעילות גופנית 
  • A. 

   מאופיין בתרגילי מתיחות בלבד

  • B. 

   ישפיע על האצת תהליכי אספקת האנרגיה

  • C. 

   לא ימנע פציעות

  • D. 

   אינו נחוץ לפני תחרויות

 • 23. 
  הערכת כושר גופני של מתאמן מתחיל בחדר כושר תכלול
  • A. 

   אין צורך במבחנים להערכת יכולת של מתאמן מתחיל

  • B. 

   לחיצת חזה מבחן RM6

  • C. 

   מבחן ריצת 12 דקות להערכת יכולתו האירובית

  • D. 

   מבחן גמישות שב והשג

 • 24. 
  העצימות של אימון אירובי  למתאמן מתחיל נקבעת לפי 
  • A. 

   הרגשתו הסובייקטיבית של המתאמן לדרגת מאמץ של 12-14 לפי סולם בורג

  • B. 

   מחצית מצריכת החמצן המרבית שנמצאה בבדיקה של VO2MAX

  • C. 

   מחצית ממהירותו במבחן של ריצת 100 מטרים בשיא המהירות

  • D. 

   מחצית מדופק המרבי שנמצא בבדיקה של HRMAX

 • 25. 
  המלצות על פעילות גופנית לנשים בהריון יצביעו על 
  • A. 

   ביצוע תרגילי גמישות עצימים

  • B. 

   הפסקת פעילות רק על רקע של הפלות קודמות

  • C. 

   להימנע מתרגילים מורכבים שדורשים רמה גבוהה של שיווי משקל

  • D. 

   המשך פעילות גופנית סדירה בנפח ועצימות שקדמה להריון