תורת האימון

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1452 | Total Attempts: 5,815,393
Questions: 34 | Attempts: 8,221

SettingsSettingsSettings
תורת האימון - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  מהם שניים מהגורמים המשפיעים על יכולת השריר לפתח כוח 

  • A.

   גיל ומין

  • B.

   תקופת אימון במהלך השנה ושיטת האימון

  • C.

   עקרונות הרציפות והפרטנות

  • D.

   סוג המאמץ ויחסי אורך מתח

  Correct Answer
  D. סוג המאמץ ויחסי אורך מתח
  Explanation
  The two factors that affect muscle strength are the type of effort and the duration of tension. Different types of exercise and the length of time the muscle is under tension can determine its ability to develop strength.

  Rate this question:

 • 2. 

  רמת  גמישות טובה 

  • A.

   יכולה לשפר את היעילות המכנית

  • B.

   יכולה להיות מושפעת ממסת השרירים

  • C.

   לא משפיע על שיעורי פציעות

  • D.

   אינה מושפעת ממבנה המפרק

  Correct Answer
  A. יכולה לשפר את היעילות המכנית
  Explanation
  A good level of flexibility can improve mechanical efficiency. This means that having good flexibility allows for smoother and more efficient movement, reducing the energy required to perform tasks or exercises. Flexibility is important for athletes and individuals participating in physical activities as it can enhance performance and prevent injuries. Flexibility is not influenced by muscle mass or joint structure, making it a separate factor to consider for overall physical fitness.

  Rate this question:

 • 3. 

  לאיזה עקרון מתקשרת המחויבות וההתמדה לאורך זמן 

  • A.

   עומס יסף

  • B.

   רציפות

  • C.

   הדרגתיות

  • D.

   תמורה פוחתת

  Correct Answer
  B. רציפות
  Explanation
  The correct answer is "רציפות" (consistency). This principle refers to the commitment and perseverance over time. It implies the ability to maintain a steady and continuous effort towards a goal or task, without giving up or being easily discouraged. Consistency is essential for achieving long-term success and maintaining a high level of performance. It involves staying focused, disciplined, and dedicated, even when faced with challenges or setbacks. By consistently putting in the necessary effort and staying committed to their goals, individuals can increase their chances of achieving success.

  Rate this question:

 • 4. 

  איזה מהאימונים המצוינים אינו אימון כוח 

  • A.

   אימון הפוגות

  • B.

   אימון איזומטרי

  • C.

   אימון פליאומטרי

  • D.

   אימון איזוקינטי

  Correct Answer
  A. אימון הפוגות
  Explanation
  The correct answer is "אימון הפוגות" because it is the only option that is not a type of strength training. The other options, אימון איזומטרי, אימון פליאומטרי, and אימון איזוקינטי, are all types of strength training exercises that focus on building muscle strength and endurance. אימון הפוגות, on the other hand, refers to training in fasting or low carbohydrate conditions, which is not specifically focused on building strength.

  Rate this question:

 • 5. 

  מבין גורמי הסיכון למחלות לב נמצא כי

  • A.

   חוסר פעילות גופנית הינה אחת מגורמי הסיכון

  • B.

   בקרב פעילים בפעילות גופנית אין פרופיל שומני חריג מהווה גורם סיכון

  • C.

   אין פעילות גופנית מהווה גורם סיכון

  • D.

   פעילות גופנית הינה הגורם המשפיע ביותר

  Correct Answer
  A. חוסר פעילות גופנית הינה אחת מגורמי הסיכון
  Explanation
  Lack of physical activity is considered one of the risk factors for heart diseases. This means that individuals who do not engage in regular physical activity are at a higher risk of developing heart diseases compared to those who are physically active. Regular physical activity has been shown to have numerous health benefits, including improving cardiovascular health and reducing the risk of heart diseases. Therefore, it is important to maintain an active lifestyle to reduce the risk of developing heart diseases.

  Rate this question:

 • 6. 

  מהו אימון סופר סט 

  • A.

   שיטת אימון

  • B.

   צורת אימון

  • C.

   אמצעי אימון לפיתוח מסת שריר

  • D.

   אימון מחזורי למתקדמים

  Correct Answer
  A. שיטת אימון
  Explanation
  The correct answer is "שיטת אימון" which translates to "training method" in English. This answer is correct because the question is asking for the meaning of "אימון סופר סט" which translates to "super set training" in English. Therefore, the correct answer is "training method" as it accurately describes what "אימון סופר סט" refers to.

  Rate this question:

 • 7. 

  על אימון כוח לילדים ניתן לומר 

  • A.

   אין לאמן ילדים באימון כוח

  • B.

   אין השפעה לאימון כוח על הילדים

  • C.

   יש לאמנם באופן שמאמנים בוגרים

  • D.

   אין השפעה על גדילה

  Correct Answer
  C. יש לאמנם באופן שמאמנים בוגרים
  Explanation
  The correct answer states that it is possible to train children in strength training, just like adults. This implies that children can benefit from strength training and that it is not limited to adults only.

  Rate this question:

 • 8. 

  הבדלים ביכולת הגופנית בין נשים וגברים ניתן להסביר כיוון ש 

  • A.

   מסת השומן באחוזים גבוהה יותר אצל הגברים

  • B.

   תדירות הנשימות במאמץ אבסולוטי שווה גדול יותר אצל גברים

  • C.

   פוטנציאל ניצול החמצן נמוך יותר אצל גברים

  • D.

   הכוח אבסולוטי של גברים גדול מזה של נשים

  Correct Answer
  D. הכוח אבסולוטי של גברים גדול מזה של נשים
  Explanation
  The absolute strength of men is greater than that of women. This can be explained by the fact that men generally have a higher muscle mass and testosterone levels, which contribute to greater physical strength. Additionally, men tend to have larger bone structures, which can also contribute to their greater overall strength.

  Rate this question:

 • 9. 

  מה ישקפו עקרונות האימון 

  • A.

   הפרדה בין הכנה כללית לייחודית

  • B.

   יישום מעשי של העלאת רמת המיומנות והביצוע

  • C.

   שיפור ביכולת הצבת מטרות

  • D.

   ניצחון בתחרות

  Correct Answer
  B. יישום מעשי של העלאת רמת המיומנות והביצוע
  Explanation
  The principles of training reflect the practical application of improving skill level and performance. This means that in order to enhance one's abilities and execution, it is necessary to implement practical methods that focus on raising the level of skill. This principle emphasizes the importance of actively applying techniques and strategies to improve performance and achieve desired goals.

  Rate this question:

 • 10. 

  מהם משתני תוכן של אימון הכוח 

  • A.

   שיטת אימון

  • B.

   עומס יתר פיצוי יתר ואימון יתר

  • C.

   צורת אימון

  • D.

   נפח עומס וסדר ביצוע התרגילים

  Correct Answer
  D. נפח עומס וסדר ביצוע התרגילים
  Explanation
  The correct answer is "נפח עומס וסדר ביצוע התרגילים" (load volume and exercise order). This refers to the amount of weight or resistance used during the training and the order in which exercises are performed. Load volume refers to the total amount of weight lifted or the total resistance encountered during a training session, while exercise order refers to the sequence in which different exercises are performed. Both factors play a crucial role in determining the effectiveness and outcomes of strength training.

  Rate this question:

 • 11. 

  הערכת כושר גופני של מתאמן מתחיל בחדר כושר תכלול

  • A.

   אין צורך במבחנים להערכת יכולת של מתאמן מתחיל

  • B.

   לחיצת חזה מבחן RM6

  • C.

   מבחן ריצת 12 דקות להערכת יכולתו האירובית

  • D.

   מבחן גמישות שב והשג

  Correct Answer
  C. מבחן ריצת 12 דקות להערכת יכולתו האירובית
  Explanation
  The correct answer is the "מבחן ריצת 12 דקות להערכת יכולתו האירובית". This is because the question is asking about the assessment of the trainee's physical fitness, and the 12-minute run test is a common method used to evaluate aerobic capacity.

  Rate this question:

 • 12. 

  מבחן יכולת סבולת כוח יהיה

  • A.

   מספר עליות און מרבי

  • B.

   ריצת 30 מטר

  • C.

   תרגיל סקווט RM1

  • D.

   ריצת 1500 מטר

  Correct Answer
  D. ריצת 1500 מטר
 • 13. 

  מהו מרשם לפעילות אירובית עד גיל התבגרות 

  • A.

   משחקים תוך דגש על הנאה ושעשוע

  • B.

   שילוב של רצף משתנה והפוגות נרחב

  • C.

   אימוני רצף בלבד

  • D.

   אין צורך לפעילות אירובית לפני גיל התבגרות

  Correct Answer
  A. משחקים תוך דגש על הנאה ושעשוע
  Explanation
  The correct answer is "משחקים תוך דגש על הנאה ושעשוע" because it emphasizes the importance of enjoyment and fun in aerobic activities for adolescents. This suggests that engaging in aerobic activities should be enjoyable and entertaining for teenagers, rather than solely focusing on the physical benefits or specific training routines.

  Rate this question:

 • 14. 

  מהם גורמי ההישג בספורט 

  • A.

   רציפות פרטנות וגיוון

  • B.

   הצבת מטרות ומימוש תוצאות

  • C.

   טכניקה טקטיקה יכולת גופנית ויכולת מנטאלית

  • D.

   סבולת כוח מהירות וגמישות

  Correct Answer
  C. טכניקה טקטיקה יכולת גופנית ויכולת מנטאלית
  Explanation
  The factors that contribute to success in sports are technique, tactics, physical ability, and mental ability. These elements are crucial for achieving success in any sport. Technique refers to the proper execution of skills and movements, while tactics involve strategic decision-making during gameplay. Physical ability encompasses strength, speed, and flexibility, which are essential for performing at a high level. Lastly, mental ability refers to the psychological aspects of sports, such as focus, determination, and resilience. Combining these factors is key to achieving success in sports.

  Rate this question:

 • 15. 

  ממה נובעת הירידה בגמישות 

  • A.

   אימוני כוח

  • B.

   אימוני סבולת

  • C.

   הגדלת המסה השרירית

  • D.

   חוסר באימון

  Correct Answer
  D. חוסר באימון
  Explanation
  The decrease in flexibility can be attributed to a lack of training.

  Rate this question:

 • 16. 

  באיזו שיטה זמן המנוחה בין החזרות יהיה ארוך ביותר

  • A.

   רצף משתנה עצים

  • B.

   הפוגות נרחב

  • C.

   הפוגות עצים

  • D.

   רצף נרחב

  Correct Answer
  D. רצף נרחב
  Explanation
  The correct answer is "רצף נרחב" because in this method, the rest time between sets is longer compared to the other options. Resting for a longer period allows the muscles to recover and replenish energy more effectively, leading to better performance and less fatigue during subsequent sets. This can be beneficial for individuals who are focusing on strength and muscle building, as it allows them to lift heavier weights and perform more repetitions with proper form.

  Rate this question:

 • 17. 

  האימון הינו 

  • A.

   תהליך למימוש תכניות אימון

  • B.

   מקרה בודד לקידום יכולת גופנית

  • C.

   אמצעי למיצוי היכולת הגופנית

  • D.

   אמצעי לפיתוח שמירה או מיתון הדעיכה של רמת הישגים וביצועים גופניים

  Correct Answer
  D. אמצעי לפיתוח שמירה או מיתון הדעיכה של רמת הישגים וביצועים גופניים
  Explanation
  The correct answer is "A means for developing maintenance or delaying the decline of physical achievements and performance." This answer accurately describes the purpose of training, which is to maintain or delay the decline of physical abilities and performance. Training involves implementing training programs to improve physical capabilities and promote physical fitness.

  Rate this question:

 • 18. 

  איזה גורם משפיע על גמישות 

  • A.

   עצבוב שרירי וחיישנים במפרקים

  • B.

   מתח השריר

  • C.

   כל התשובות נכונות

  • D.

   מבנה המפרק

  Correct Answer
  C. כל התשובות נכונות
  Explanation
  All of the answers are correct. The flexibility of joints can be influenced by the structure of the joint, the tension of the muscles surrounding the joint, and the sensitivity of the sensory receptors in the joints and muscles.

  Rate this question:

 • 19. 

  ההמלצות על פעילות גופנית לקשישים מציינים על 

  • A.

   אימוני מהירות והספק

  • B.

   אימון אירובי בעצימות של 12-13 בסולם בורג

  • C.

   הימנעות מאימון התנגדות

  • D.

   ריצה למרחקים ארוכים בתדירות יומית

  Correct Answer
  B. אימון אירובי בעצימות של 12-13 בסולם בורג
  Explanation
  The recommendations for physical activity for the elderly emphasize aerobic training with a moderate to high intensity. This includes activities such as climbing stairs and running long distances on a daily basis. The suggested answer, "אימון אירובי בעצימות של 12-13 בסולם בורג" (aerobic training with an intensity of 12-13 on the Borg scale), aligns with the recommendation for aerobic exercise. The Borg scale is a subjective rating of perceived exertion, with 12-13 indicating a moderate to somewhat hard level of intensity.

  Rate this question:

 • 20. 

  מה גוררת התמחות מוקדמת 

  • A.

   הישגים מיטביים אחרי גיל צעיר

  • B.

   יציבות הישגית בתחרויות

  • C.

   מעט פציעות

  • D.

   התקדמות מהירה בהישגים

  Correct Answer
  D. התקדמות מהירה בהישגים
  Explanation
  The answer suggests that early specialization leads to rapid progress in achievements.

  Rate this question:

 • 21. 

  חימום לפני פעילות גופנית 

  • A.

   מאופיין בתרגילי מתיחות בלבד

  • B.

   ישפיע על האצת תהליכי אספקת האנרגיה

  • C.

   לא ימנע פציעות

  • D.

   אינו נחוץ לפני תחרויות

  Correct Answer
  B. ישפיע על האצת תהליכי אספקת האנרגיה
  Explanation
  חימום לפני פעילות גופנית מאופיין בתרגילי מתיחות בלבד, ולכן הוא לא יכול להשפיע על האצת תהליכי אספקת האנרגיה.

  Rate this question:

 • 22. 

  במה תלויה יעילות האימון 

  • A.

   ביכולת גופנית של הספורטאי

  • B.

   בכמות האנרגיה שהספורטאי מוציא

  • C.

   בניתוב ובויסות

  • D.

   בטכניקה של הספורטאי

  Correct Answer
  C. בניתוב ובויסות
  Explanation
  The efficiency of training depends on the athlete's technique and coordination. This means that the way the athlete performs the exercise and how well they coordinate their movements can greatly impact the effectiveness of their training. Having proper form and technique ensures that the athlete is targeting the correct muscles and performing the exercise correctly, leading to better results. Additionally, good coordination allows the athlete to perform the exercise smoothly and efficiently, minimizing wasted energy and maximizing the benefits of the training.

  Rate this question:

 • 23. 

  פרטלק הינו אימון 

  • A.

   אימון רצף

  • B.

   הפוגות נרחב

  • C.

   רצף עם קצב משתנה

  • D.

   הפוגות עצים

  Correct Answer
  C. רצף עם קצב משתנה
  Explanation
  The correct answer is "רצף עם קצב משתנה" because the given options are all related to training, and this option specifically mentions a sequence with a variable pace. This suggests that פרטלק is a type of training that involves a varying pace throughout the sequence.

  Rate this question:

 • 24. 

  מהוא כושר גופני ספציפי 

  • A.

   מונח מתייחס לענפי קרב בלבד

  • B.

   קידום יכולות גופניות בהתאם לדרישות ההישג

  • C.

   שמרה על יכולת מנטאלית בתקופתתחרויות

  • D.

   תוצר של מבדקים תקופתיים

  Correct Answer
  B. קידום יכולות גופניות בהתאם לדרישות ההישג
  Explanation
  The term "כושר גופני ספציפי" refers to the promotion of physical abilities according to performance requirements. This means that individuals work to improve their physical capabilities in order to meet specific performance goals or achievements. It does not necessarily involve maintaining mental abilities during competitions or being the result of periodic tests.

  Rate this question:

 • 25. 

  מהם המשתנים בנוסחת קרבונן

  • A.

   דופק מרבי ודופק רגיעה

  • B.

   קצב התאוששות ודופק מטרה

  • C.

   התקופה בשנה וגיל הספורטאי

  • D.

   דופק מנוחה דופק מרבי ומקדם המאמץ

  Correct Answer
  D. דופק מנוחה דופק מרבי ומקדם המאמץ
  Explanation
  The variables in the carbonation formula are resting heart rate, maximum heart rate, and effort factor. These variables are used to calculate the level of intensity or effort during physical activity. Resting heart rate represents the baseline heart rate at rest, maximum heart rate indicates the highest heart rate achievable during exercise, and effort factor determines the level of exertion or intensity during physical activity. By considering these variables, the carbonation formula helps individuals tailor their workouts to achieve optimal results.

  Rate this question:

 • 26. 

  כיצד בנוי האימון המחזורי 

  • A.

   מסדרה של תרגילים המבוצעים במספר סבבים

  • B.

   מרצף של לפחות מארבעה תרגילי כוח שונים

  • C.

   מתרגילים ארובים בלבד

  • D.

   משילוב בין תרגילי שיווי משקל ותרגילי גמישות

  Correct Answer
  A. מסדרה של תרגילים המבוצעים במספר סבבים
  Explanation
  The training is structured as a series of exercises performed in multiple rounds. Each round consists of at least four different strength exercises. The exercises are performed in circuit fashion, meaning that one exercise is immediately followed by the next without rest. The training also includes a combination of weight-bearing exercises and flexibility exercises.

  Rate this question:

 • 27. 

  מהם המרכיבים למימוש האימון 

  • A.

   למידה ותרגול

  • B.

   בקרה ישירה תקופתית ורב שנתית

  • C.

   רצף רצף משתנההפוגות נרחבות והפוגות עצימות

  • D.

   מטרה שיטה תוכן צורה ואמצעי

  Correct Answer
  D. מטרה שיטה תוכן צורה ואמצעי
  Explanation
  The correct answer is "מטרה שיטה תוכן צורה ואמצעי" which translates to "goal, method, content, form, and means". This answer suggests that the components for implementing training and learning include having a clear goal, a well-defined method, relevant content, appropriate form, and effective means of delivery. These components are essential in ensuring that the training and learning process is effective and successful.

  Rate this question:

 • 28. 

  תוכן האימון להעלאת יכולת הפקת כוח יכלול 

  • A.

   עצימות בנונית ומספר חזרות קטן

  • B.

   עצימות קטנה ומספר חזרות קטן

  • C.

   עצימות גבוהה ומספר חזרות קטן

  • D.

   עצימות בנונית ומספר חזרות גדול

  Correct Answer
  C. עצימות גבוהה ומספר חזרות קטן
  Explanation
  The correct answer is "עצימות גבוהה ומספר חזרות קטן". This is because high intensity exercises with a low number of repetitions are more effective for increasing strength and power. High intensity exercises involve lifting heavy weights or performing difficult movements that challenge the muscles to generate maximum force. By doing a low number of repetitions, the focus is on exerting maximum effort and recruiting a higher number of muscle fibers, leading to greater strength gains.

  Rate this question:

 • 29. 

  משתנה משפיע במיוחד על היכולת האירובית 

  • A.

   לבוש

  • B.

   תפוקת לב

  • C.

   שטח החתך של השרירים

  • D.

   מרחק הריצה

  Correct Answer
  B. תפוקת לב
 • 30. 

  העצימות של אימון אירובי  למתאמן מתחיל נקבעת לפי 

  • A.

   הרגשתו הסובייקטיבית של המתאמן לדרגת מאמץ של 12-14 לפי סולם בורג

  • B.

   מחצית מצריכת החמצן המרבית שנמצאה בבדיקה של VO2MAX

  • C.

   מחצית ממהירותו במבחן של ריצת 100 מטרים בשיא המהירות

  • D.

   מחצית מדופק המרבי שנמצא בבדיקה של HRMAX

  Correct Answer
  B. מחצית מצריכת החמצן המרבית שנמצאה בבדיקה של VO2MAX
  Explanation
  The answer suggests that half of the maximum oxygen consumption (VO2MAX) is determined by the intensity of aerobic training for the trainee. This means that the more intense the aerobic training, the higher the VO2MAX will be.

  Rate this question:

 • 31. 

  ההגדרה כמות מקסימאלית של מומנט ששריר או קבוצת שרירים יכולה להפיק בתנועה ובמהירות פרטנית מתאימה לתיאור של 

  • A.

   כוח מתפרץ

  • B.

   כוח מהיר

  • C.

   כוח מרבי

  • D.

   כוח אפקטיבי

  Correct Answer
  C. כוח מרבי
  Explanation
  The given correct answer is "כוח מרבי" (maximum force). This is because the definition states that it is the maximum amount of momentum that a muscle or group of muscles can produce in a movement and at an appropriate speed. The term "כוח מרבי" accurately describes this concept of maximum force production.

  Rate this question:

 • 32. 

  המלצות על פעילות גופנית לנשים בהריון יצביעו על 

  • A.

   ביצוע תרגילי גמישות עצימים

  • B.

   הפסקת פעילות רק על רקע של הפלות קודמות

  • C.

   להימנע מתרגילים מורכבים שדורשים רמה גבוהה של שיווי משקל

  • D.

   המשך פעילות גופנית סדירה בנפח ועצימות שקדמה להריון

  Correct Answer
  D. המשך פעילות גופנית סדירה בנפח ועצימות שקדמה להריון
  Explanation
  The recommendation for continuing regular physical activity before pregnancy indicates that maintaining a consistent level of physical fitness and strength prior to becoming pregnant is beneficial. This suggests that engaging in regular exercise routines that focus on cardiovascular fitness and muscle strength can be advantageous for pregnant women. It is important to note that the other options, such as avoiding strenuous exercises that require a high level of balance and ceasing physical activity due to previous miscarriages, are not supported by the given information.

  Rate this question:

 • 33. 

  באיזה אימון נבצע את מספר החזרות הגדול ביותר בכל מערכה 

  • A.

   היפרטרופיה

  • B.

   כוח מתפרץ

  • C.

   כוח מרבי

  • D.

   סבולת כוח

  Correct Answer
  D. סבולת כוח
  Explanation
  The correct answer is "סבולת כוח" (endurance training) because endurance training focuses on performing a high number of repetitions with lighter weights. This type of training helps to improve muscle endurance and stamina, allowing individuals to perform a greater number of repetitions in each set. Therefore, the highest number of repetitions in a given set is likely to be achieved through endurance training.

  Rate this question:

 • 34. 

  כיצד בנוי אימון PNF

  • A.

   אימון אישי מתחת לסף כאב

  • B.

   ממערכה אחת של דקה מתיחה וחצי דקה התנגדות מתחת לסף כאב

  • C.

   מגירוי חד צירי

  • D.

   עשר שניות מתיחה ו עשר שניות התנגדות הרפיה בנשימה עמוקה כפול 3

  Correct Answer
  C. מגירוי חד צירי
  Explanation
  The correct answer is "מגירוי חד צירי" which translates to "unidirectional stimulation". This refers to the training technique in PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) where the muscles are stimulated in a specific direction or plane of movement. In this case, the training involves a minute of stretching followed by half a minute of resistance below the pain threshold in a single plane of movement. This technique helps improve muscle strength, flexibility, and coordination.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.