Icr Drugi Kolokvijum

45 Questions | Total Attempts: 661

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Icr Drugi Kolokvijum

AniHaniBani RT2414


Questions and Answers
 • 1. 
  Koje su dve osnovne karateristike prozorskih sistem?
  • A. 

   Nezavisnost od specificnosti uredjaja

  • B. 

   Upravljanje visestrukim nezavisnim i isto vremenim aplikacijama

  • C. 

   Svaka aplikacija upravlja svim procesima

  • D. 

   Fja upravljanja je unutar kernela OS

 • 2. 
  Postoje dva načina upravljanja događajima u prozorkim sistemima. Koji su to?
  • A. 

   Read-evolution loop

  • B. 

   Unix

  • C. 

   Multiple interfaces

  • D. 

   Notification-based

 • 3. 
  Objasni read-evaluation loop.
  • A. 

   Unutrasnja kontrola za svaku aplikaciju

  • B. 

   Spoljasnja kontrola za svaku aplikaciju

  • C. 

   Klijent cita dogadjaje i odredjuje akcije za njih

  • D. 

   Server cita dogadjaje i odredjuje akcije za njih

 • 4. 
  Navedi 3 osnovne vrste softverskih arhitektura i objasni osnovne razlike između njih.
  • A. 

   Svaka aplikacija upravlja svim prcesima-svaka aplikacija je zaduzena za sinh. sa zaj. objektima

  • B. 

   Nezavisni procesi

  • C. 

   Fja upravljanja unutar kernela OS-veza aplikacija sa OS

  • D. 

   Fja upravljanja je posebna aplikacija-max prenosivost

 • 5. 
  Koje su osnovne karakteristike X Windows sistema?
  • A. 

   Zasnovan na Unix-u

  • B. 

   Klijent server ne moraju biti u istoj masini

  • C. 

   Klijent server moraju biti u istoj maisni

  • D. 

   Mogucnost rada sa vise prozora

 • 6. 
  Zasto je vazno odvajanje aplikacione semantike od aplikacionog prezentacionog dela?
  • A. 

   Prenosivosti

  • B. 

   Prilagodjenosti

  • C. 

   Neprilagodjenosti

  • D. 

   Visestruki interfejsi

 • 7. 
  Objasni notification based upravljanje događajima.
  • A. 

   Unutar aplikacije

  • B. 

   Izvan aplikacije

  • C. 

   Posle procedure se ne vraca centralnoj kontroli

  • D. 

   Aplikacioni program informise centralu obradu

 • 8. 
  Kakva je  kontrola dijaloga kod read evolution loop-a i kod notification based?
  • A. 

   Kod read evolution loop-a je interna

  • B. 

   Kod read evolution loop-a je externa

  • C. 

   Kod notification based-a je interna

  • D. 

   Kod notification based-a je externa

 • 9. 
  Koji su osnovni zadaci i prednosti UIMSa?
  • A. 

   Prenosivost

  • B. 

   Tehnike za realizaciju odvajanja aplikacionog od prezentacionog sloja

  • C. 

   Podrska tehnikama upravljanja

  • D. 

   Konceptualna arhitektura

 • 10. 
  Navedi dve lingvističke notacije.
  • A. 

   BNE

  • B. 

   BNF

  • C. 

   TAG

  • D. 

   TAP

 • 11. 
  Postoji više vrsta softverske arhitekture prozorskih sistema. Šta je zajedničko a po čemu serazlikuju?
  • A. 

   Zajednicko im je odvojenost upravljanja uredjaja

  • B. 

   Razlikuju se po odvojenosti upravljanja uredjaja

  • C. 

   Zajednicko je nacin upravljanja vise aplikacija istovremeno

  • D. 

   Razlikuju se u nacinu upravljanja vise aplikacija istovremeno

 • 12. 
  Razlika izmedju MVC i PAC?
  • A. 

   MVC grupise ulaze i izlaze u jedno PAC iz razdvaja

  • B. 

   PAC ima posebnu komponentu dok MVC programer odlucuje koja je to

  • C. 

   PAC se koristi u praxi

  • D. 

   MVC se koristi u praxi

 • 13. 
  Navedi dva osnovna modela hijerarhijeske podele ciljeva i zadataka?
  • A. 

   GMOS

  • B. 

   CCT

  • C. 

   PAC

  • D. 

   HTA

 • 14. 
  Šta znači skraćenica GOMS?
  • A. 

   Goals operators methods selection

  • B. 

   Graphic operators methods selection

 • 15. 
  Šta znači skraćenica CCT?
  • A. 

   Correlated color temperature

  • B. 

   Copy color temperature

 • 16. 
  BNF model daje prikaz na dijalog i to
  • A. 

   Sintaxni

  • B. 

   Semanticki

  • C. 

   Lingvisticki

  • D. 

   Hijerarhijski

 • 17. 
  TAG model je nadogradnja BNF modela?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Mozda

  • D. 

   ne znam

 • 18. 
  KLM ima 7 faza i zasnovan je na ciljevima.
  • A. 

   K B P H D M R

  • B. 

   A B V G H J K O

  • C. 

   O P R S T A G

  • D. 

   B L A B L A A

 • 19. 
  OAI skracenica?
  • A. 

   Objektno akcioni model interfejsa

  • B. 

   Osnovni akcioni model interfejsa

 • 20. 
  Navedi nekoliko oblika štampanih upustava.
  • A. 

   Upustvo za instaliranje

  • B. 

   Saveti za nestrpljive

  • C. 

   Online pomoc

  • D. 

   Detaljna upustva za rad

 • 21. 
  Koje su prednosti online upustava u odnosu na štampana?
  • A. 

   Dostupnost, prostor

  • B. 

   Manje inf na 1 ekranu

  • C. 

   Pretraga

  • D. 

   Ekonomske prednosti

 • 22. 
  Navedi 5 oblika elektronskih upustava.
  • A. 

   Online upustva za rad

  • B. 

   Prirucnici za upoznavanje sa programom

  • C. 

   Animirane demonstracije

  • D. 

   Smernice

 • 23. 
  Koji su izvori informacija pri analizi zadataka?
  • A. 

   Dokumentacija

  • B. 

   Posmatranje

  • C. 

   Brojevi

  • D. 

   Intervju

 • 24. 
  Vrste dogadjaja?
  • A. 

   Izvrsavanje akcija

  • B. 

   Ocekivani dogadjaji

  • C. 

   Neocekivani dogadjaji

  • D. 

   Vremeneski dogadjaji

 • 25. 
  Koji su nedostaci online upustava u odnosu na štampana?
  • A. 

   Interaktivne usluge

  • B. 

   Teze se cita

  • C. 

   Navigacija moze da smeta

  • D. 

   Mali uredjaji

 • 26. 
  Koje su preporuke za izradu online pomoći?
  • A. 

   Lak pristup i napustanje

  • B. 

   Sto odredjenija pomoc

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Razlicite pomoci za razlicite korisnike

 • 27. 
  Dijalog/razgovor je razmena informacija između dva ili više učesnika. Uobičajeno je kooperativan. Kada segovori o korisničkom interfejsu dijalog:– Se odnosi se na 
 • 28. 
  Lista akcija, pri klasifikaciju objekata u tehnici analize zadatka zasnovanoj na pojmu-relaciji, se opisuje pomoću:
  • A. 

   Klijent servera

  • B. 

   Agenta izvrsilaca

  • C. 

   Objekta

  • D. 

   Instrumenata

 • 29. 
  Dijalog/razgovor je razmena informacija između dva ili više učesnika. Uobičajeno je kooperativan. Kada segovori o korisničkom interfejsu dijalog:– Predstavlja obično ____________ nivo ‘razgovora’ čovek-računar.
 • 30. 
  Postoje 3 nivoa dijaloga pri analizi UI. Koji su to?
  • A. 

   Lexicki

  • B. 

   Hijerarhijski

  • C. 

   Sintaxni

  • D. 

   Semanticki

 • 31. 
  STN je skraćenica za koju vrstu notacije?
  • A. 

   State transition nets

  • B. 

   Store transition news

 • 32. 
  STN mreže su loše za opis sekvencijalnih ili konkurentnih dijaloga? 
  • A. 

   Bolji je kod sekvencijalnih, problem je kod konkurentnih dijaloga.

  • B. 

   Bolji je kod konkuretntnih, problem je kod sekvencijalnih.

 • 33. 
  Modele sistema delimo u 3 grupe. Koje su to?
  • A. 

   Modeli bazirani na standardnom formalizmu

  • B. 

   PAC I MVC

  • C. 

   Modeli interakcije

  • D. 

   Modeli za neprekidno ponasanje

 • 34. 
  Formalne metode se dele na 3 grupe. Koje?
  • A. 

   Metode prosirene logike

  • B. 

   Metode povezivanja

  • C. 

   Algebarske medote

  • D. 

   Metode zasnovane na znanju

 • 35. 
  PIE model čine 3 celine. Koje?
  • A. 

   Korisnicki ulaz

  • B. 

   Odgovor sistema

  • C. 

   Povezivanje

  • D. 

   Kroisnicki izlaz

 • 36. 
  Owns( Jane, file `fred' ) )  per( Jane, request( ‘print fred’ )) Ovo je primer koje logike?
  • A. 

   Deontic logike

  • B. 

   Pie logike

  • C. 

   Bnf logike

  • D. 

   Bne logike

 • 37. 
  Shape_dict == Id  Shape predstavlja funkciju, domen ili mapiranje?
  • A. 

   Domen

  • B. 

   Mapiranje

  • C. 

   Funkciju

  • D. 

   Ne znam

 • 38. 
  Na slici je prikazana Z-notacija za stanje u testiranom grafičkomprogramu. Ispod isprekidane linije se nalazi: 
  • A. 

   Nepromenjeno stanje

  • B. 

   Komponente stanja

  • C. 

   Promenjeno stanje

  • D. 

   Ne znam

 • 39. 
  Šta označava P u modelu PIE?
  • A. 

   Mapiranje

  • B. 

   Sekvencu

  • C. 

   Odgovor sistema

  • D. 

   Korisnicki ulaz

 • 40. 
  Na slici je prikazana Z-notacija za stanje u testiranom grafičkomprogramu. Iznad isprekidane linije se nalazi: 
  • A. 

   Komponente stanja

  • B. 

   Promenjeno stanje

  • C. 

   Nepromenjeno stanje

  • D. 

   Ne znam

 • 41. 
  Ako selection označava selektovane objekte skupshapes, šta predstavlja ova notacija?
  • A. 

   Delete

  • B. 

   Select

  • C. 

   Unselect

  • D. 

   Ne znam

 • 42. 
  Sta oznacava Z?
  • A. 

   Definise stanje sistema

  • B. 

   Definise brisanje

  • C. 

   Definise selektovanje

  • D. 

   Ne znam

 • 43. 
  Šta označava I u modelu PIE?
  • A. 

   Sekvencu

  • B. 

   Mapiranje

  • C. 

   Odgovor sistema

  • D. 

   Korisnicki ulaz

 • 44. 
  Ako selection označava selektovane objekte skup shapes, šta predstavljaova notacija? 
  • A. 

   Select

  • B. 

   Unselect

  • C. 

   Delete

  • D. 

   Ne znam

 • 45. 
  Šta označava E u modelu PIE?
  • A. 

   Mapiranje

  • B. 

   Sekvencu

  • C. 

   Odgovor sistema

  • D. 

   Korisnicki ulaz