สอบกลางภาค 20 คะแนน รายวิชา แอนิเมชั่น Flash

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,011
Questions: 40 | Attempts: 2,743

SettingsSettingsSettings
สอบกลางภาค 20 คะแนน รายวิชา แอนิเมชั่น Flash - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ข้อสอบ มี 40 ข้อ  ให้เวลาทำข้อสอบ 45 นาที


Questions and Answers
 • 1. 

      ไฟล์มัลติมิเดียที่สร้างจาก Flash มีชื่อเรียกว่าอะไร

  • A.

   มูฟวี่

  • B.

   ออบเจ็กต์

  • C.

   พาเนล

  • D.

   มีเดีย

  Correct Answer
  A. มูฟวี่
  Explanation
  The term "มูฟวี่" is the Thai translation for "movie." In this context, the question is asking for the name given to multimedia files created using Flash, and the correct answer is "มูฟวี่."

  Rate this question:

 • 2. 

      ส่วนประกอบใดในโปรแกรม Flash เป็นที่รวบรวมคำสั่งและการตั้งค่าสำหรับการใช้งานของโปรแกรม

  • A.

   ทูลบ็อกซ์

  • B.

   เมนูบาร์

  • C.

   พาเนล

  • D.

   ไทม์ไลน์

  Correct Answer
  B. เมนูบาร์
  Explanation
  The correct answer is "เมนูบาร์" (Menu bar). The menu bar in Flash is a component that contains a collection of commands and settings for program usage. It allows users to access various functions and features of the program, such as creating and editing animations, adding audio and video, and publishing the final project. The menu bar is an essential part of the Flash program as it provides a convenient and organized way for users to navigate and control the software.

  Rate this question:

 • 3. 

       ส่วนประกอบใดที่ใช้วางอ๊อกเจ็คที่ยังไม่ต้องการให้แสดง

  • A.

   สเตจ

  • B.

   พื้นที่การทำงาน

  • C.

   ไทม์ไลน์

  • D.

   พาเนล

  Correct Answer
  B. พื้นที่การทำงาน
  Explanation
  The given question asks which component is used to place an object that is not intended to be displayed. The correct answer is "พื้นที่การทำงาน" (workspace), as this component is typically used to arrange and organize objects or elements before they are shown or displayed to the user. The other options, such as "สเตจ" (stage), "ไทม์ไลน์" (timeline), and "พาเนล" (panel), are not specifically designed for this purpose.

  Rate this question:

 • 4. 

       ถ้าต้องการสร้างโค๊ดเพื่อให้ชิ้นงานสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้  ต้องใช้งานพาเนลใด

  • A.

   Action

  • B.

   Library

  • C.

   Editor

  • D.

   Color

  Correct Answer
  A. Action
  Explanation
  To create code that can interact with users, one would need to use the "Action" panel. The Action panel allows developers to write scripts or code that can respond to user input and trigger specific actions or behaviors in the program or application. This panel provides the necessary tools and functions to create interactive and responsive user experiences.

  Rate this question:

 • 5. 

      ถ้าต้องการทำงานเกี่ยวกับวาดและตกแต่งภาพ ควรเลือกใช้งานกลุ่มเครื่องมือใด

  • A.

   Tool

  • B.

   Viwe

  • C.

   Edit

  • D.

   Colors

  Correct Answer
  C. Edit
  Explanation
  If you want to work with drawing and decorating images, you should choose to use the "Edit" tool.

  Rate this question:

 • 6. 

      คำสั่งใดที่ใช้ในการย้อนกลับการทำงาน

  • A.

   Paste

  • B.

   Revert

  • C.

   Undo

  • D.

   Spelling

  Correct Answer
  C. Undo
  Explanation
  The correct answer is "Undo". This command is used to reverse or cancel the previous action or series of actions that have been performed. It allows the user to revert back to a previous state or restore the document or project to its previous condition before the action was taken.

  Rate this question:

 • 7. 

      ภาพกราฟิกมีกี่ประเภท

  • A.

   2 ประเภท

  • B.

   3 ประเภท

  • C.

   4 ประเภท

  • D.

   5 ประเภท

  Correct Answer
  A. 2 ประเภท
  Explanation
  There are 2 types of graphics.

  Rate this question:

 • 8. 

      ถ้าต้องการวาดเส้นตรงในลักษณะต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือใด

  • A.

   Line Tool

  • B.

   Pencill Tool

  • C.

   Pen Tool

  • D.

   Ovel Tool

  Correct Answer
  A. Line Tool
  Explanation
  The correct answer is the Line Tool. The Line Tool is specifically designed for drawing straight lines in various styles and shapes. It allows users to create precise and clean lines by simply clicking and dragging the mouse. The Pencil Tool is more suitable for freehand drawing, while the Pen Tool is used for creating complex paths and shapes. The Oval Tool is used for drawing oval shapes, not straight lines.

  Rate this question:

 • 9. 

      ถ้าต้องการวาดวงกลม หรือวงรี ต้องใช้เครื่องมือใด

  • A.

   Line Tool

  • B.

   Pencill Tool

  • C.

   Pen Tool

  • D.

   Ovel Tool

  Correct Answer
  D. Ovel Tool
  Explanation
  The correct answer is the Oval Tool. This tool is specifically designed for drawing circles and ovals. It allows the user to easily create perfect shapes by simply clicking and dragging on the canvas. The Oval Tool provides options to adjust the size, proportions, and rotation of the shape, making it the ideal tool for drawing circles or ellipses.

  Rate this question:

 • 10. 

      ถ้าต้องการวาดเส้นอิสระ ต้องใช้เครื่องมือใด

  • A.

   Line Tool

  • B.

   Pencill Tool

  • C.

   Pen Tool

  • D.

   Ovel Tool

  Correct Answer
  B. Pencill Tool
  Explanation
  The correct answer is Pencil Tool.

  Rate this question:

 • 11. 

      Ink Bottle Tool เป็นเครื่องใช้ทำอะไร

  • A.

   ระบายสี

  • B.

   เทสี

  • C.

   ใส่สีพื้นหลัง

  • D.

   ใส่สีเส้นขอบ

  Correct Answer
  D. ใส่สีเส้นขอบ
  Explanation
  The Ink Bottle Tool is used to apply color to the edges of an object or shape.

  Rate this question:

 • 12. 

       เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับคัดลอกสีพื้นหรือรูปแบบของลายเส้นของรูปทรงหนึ่งไปใช้กับทรงอื่น

  • A.

   Symmetry Brush

  • B.

   Eyedropper Tool

  • C.

   Eraser Tool

  • D.

   Branch angle

  Correct Answer
  B. Eyedropper Tool
  Explanation
  The Eyedropper Tool is used to copy the color or pattern of a line or shape from one object to another. It allows users to select a specific color or pattern from an image or design and apply it to another object. This tool is commonly used in graphic design and image editing software to maintain consistency in colors and patterns throughout a design.

  Rate this question:

 • 13. 

      ข้อใดต่อไปนี้คือคีย์ลัดเพื่อลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการออก

  • A.

   F

  • B.

   D

  • C.

   E

  • D.

   S

  Correct Answer
  C. E
  Explanation
  The correct answer is E. The letter "E" is the shortcut key to delete unwanted parts of an image.

  Rate this question:

 • 14. 

       เครื่องมือชนิดใดใช้สำหรับการเลือกออบเจ๊กต์

  • A.

   Selection Tool

  • B.

   Pencill Tool

  • C.

   Pen Tool

  • D.

   Oval Tool

  Correct Answer
  A. Selection Tool
  Explanation
  The selection tool is used to choose or select objects in a design or editing software. It allows the user to outline or highlight specific areas or objects to perform various actions on them, such as moving, resizing, deleting, or applying specific effects. This tool is essential for precise editing and manipulation of objects within a design or image.

  Rate this question:

 • 15. 

      ถ้าต้องการใช้เส้นที่ช่วยในการกะระยะจัดวางตำแหน่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือออบเจ็กต์ชนิดใด

  • A.

   ไม้บรรทัด

  • B.

   เส้นกริด

  • C.

   เส้นไกด์

  • D.

   เส้นไลน์

  Correct Answer
  C. เส้นไกด์
  Explanation
  เส้นไกด์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกะระยะและจัดวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ โดยเส้นไกด์จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรงและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำให้สามารถวางได้ตามตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกันยังสามารถปรับขนาดและหลายส่วนของเส้นไกด์ได้ตามความต้องการของงาน

  Rate this question:

 • 16. 

      เครื่องมือชนิดใดช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่บนสเตจ

  • A.

   ไม้บรรทัด

  • B.

   เส้นกริด

  • C.

   เส้นไกด์

  • D.

   เส้นไลน์

  Correct Answer
  A. ไม้บรรทัด
  Explanation
  ไม้บรรทัดช่วยในการกะระยะและระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ที่วางอยู่บนสเตจ โดยการวางไม้บรรทัดเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นบนสเตจ แล้วใช้ตาสองตาเพื่อมองข้ามไม้บรรทัด จากนั้นสามารถระบุตำแหน่งของออบเจ็กต์ได้โดยใช้ไม้บรรทัดเป็นเกณฑ์การวัดและกะระยะ

  Rate this question:

 • 17. 

      คำสั่งใดใช้ในการยึดออบเจ็กต์ที่ถูกลากเข้ามาใกล้เส้นไกด์โดยอัตโนมัติ

  • A.

   Snap to Guides

  • B.

   Show Guides

  • C.

   Lock Guides

  • D.

   Align

  Correct Answer
  A. Snap to Guides
  Explanation
  Snap to Guides is the command that is used to automatically align an object close to the guides.

  Rate this question:

 • 18. 

      ถ้าต้องการเลื่อนออบเจ็กต์ไปหลังสุดของออบเจ็กต์ทั้งหมด จะต้องเลือกคำสั่งใด

  • A.

   Bring to Front

  • B.

   Bring to Forward

  • C.

   Send to Back

  • D.

   Send to Backward

  Correct Answer
  D. Send to Backward
  Explanation
  If you want to move an object to the back of all the objects, you would use the "Send to Backward" command. This command will send the object behind all other objects on the screen.

  Rate this question:

 • 19. 

      ข้อใดคือวิธีการที่จะทำการปรับรูปทรงของออบเจ็กต์ที่ไม่ได้สร้างมาจาก Flash

  • A.

   การหมุนวัตถุ

  • B.

   การย้ายตำแหน่งวัตถุ

  • C.

   การรวมวัตถุ

  • D.

   การแยกวัตถุ

  Correct Answer
  D. การแยกวัตถุ
  Explanation
  The correct answer is "การแยกวัตถุ" which means "Object separation" in English. This refers to the technique of separating objects in a design or animation that were not created using Flash. This can be done by using various tools and methods to isolate and manipulate individual elements within the object.

  Rate this question:

 • 20. 

      ถ้าต้องการหมุนวัตถุในแนว 3 มิติ จะต้องใช้เครื่องมือชนิดใด

  • A.

   3D Tranform

  • B.

   3D Selection

  • C.

   3D Rotation

  • D.

   3D Actions

  Correct Answer
  C. 3D Rotation
  Explanation
  To rotate an object in three dimensions, the appropriate tool to use is 3D Rotation. This tool allows for the object to be rotated along different axes, such as X, Y, and Z, giving it a three-dimensional effect. 3D Transform, 3D Selection, and 3D Actions are not specifically designed for rotating objects in three dimensions, making them incorrect choices.

  Rate this question:

 • 21. 

      ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการเลือกออบเจ็กต์

  • A.

   เลือกเฉพาะเส้นขอบ

  • B.

   เลือกเฉพาะสีพื้น

  • C.

   เลือกเฉพาะบางส่วน

  • D.

   เลือกเฉพาะสีขอบ

  Correct Answer
  D. เลือกเฉพาะสีขอบ
  Explanation
  The correct answer is "เลือกเฉพาะสีขอบ" (Select only the edge color). This is because the question asks for a method that is not a way to select objects. Selecting only the edge color does not select the entire object but only a specific attribute of the object, which is the color of its edges.

  Rate this question:

 • 22. 

      ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ส่วนประกอบของโมเดล HSB

  • A.

   RGB

  • B.

   Hue

  • C.

   Saturation

  • D.

   Brightness

  Correct Answer
  A. RGB
  Explanation
  The question asks for the component that is not part of the HSB model. The HSB model stands for Hue, Saturation, and Brightness. RGB, on the other hand, stands for Red, Green, and Blue, which is a different color model and not part of the HSB model. Therefore, RGB is the correct answer.

  Rate this question:

 • 23. 

       โมเดล RGB เกิดจากการรวมตัวของสเปกตรัมสีต่อไปนี้ ยกเว้นสีใด

  • A.

   แดง

  • B.

   เขียว

  • C.

   น้ำเงิน

  • D.

   เหลือง

  Correct Answer
  D. เหลือง
  Explanation
  The given question asks which color is not included in the RGB model. The RGB model is a color model that combines red, green, and blue to create a wide range of colors. The correct answer is "เหลือง" (yellow), which is not one of the primary colors in the RGB model. The primary colors in the RGB model are red, green, and blue, and by combining different intensities of these colors, all other colors can be created.

  Rate this question:

 • 24. 

      สีใดที่การผสมสีของโมเดล CMYK ไม่สามารถเกิดได้

  • A.

   น้ำตาล

  • B.

   บานเย็น

  • C.

   ฟ้า

  • D.

   เหลือง

  Correct Answer
  A. น้ำตาล
  Explanation
  The CMYK color model is used in printing and stands for Cyan, Magenta, Yellow, and Key (black). It is a subtractive color model, which means that the more colors are added, the darker the resulting color becomes. The color brown, which is represented by the color brown, cannot be created by mixing cyan, magenta, yellow, and black inks. Therefore, the correct answer is "น้ำตาล" (brown).

  Rate this question:

 • 25. 

      โมเดลสีรูปแบบใดที่เป็นมาตรฐานกลางของการวาดสีทุกรูปแบบ

  • A.

   โมเดล Lab

  • B.

   โมเดล Hue

  • C.

   โมเดล Brightness

  • D.

   โมเดล Saturation

  Correct Answer
  A. โมเดล Lab
  Explanation
  The Lab color model is a standardized color model that is used to represent all possible colors. It consists of three components: L (lightness), a (green-red axis), and b (blue-yellow axis). It is designed to be device-independent and is often used in industries such as printing and photography for accurate color representation. The Lab color model allows for precise control and measurement of colors, making it the standard model for color representation.

  Rate this question:

 • 26. 

      ถ้าต้องการให้สามารถไล่สีแบบซ้ำๆ กัน จะต้องเลือกรูปแบบใด

  • A.

   Double

  • B.

   Normal

  • C.

   Repeat

  • D.

   Mirror

  Correct Answer
  C. Repeat
  Explanation
  If you want to apply the same color repeatedly, you should choose the "Repeat" pattern. This pattern will duplicate the selected color multiple times in a row, creating a repeated pattern.

  Rate this question:

 • 27. 

      ข้อใดคือข้อดี ของการเลือก Stroke Color จากพาเนล Swatches

  • A.

   มีสีให้เลือกมากกว่า

  • B.

   มีรูปแบบการผสมสีให้เลือกมากกว่า

  • C.

   สั่งให้แสดงพาเนลไว้บนจอภาพได้ตลอด

  • D.

   มีรูปแบบการไล่สีให้เลือกมากกว่า

  Correct Answer
  C. สั่งให้แสดงพาเนลไว้บนจอภาพได้ตลอด
  Explanation
  The advantage of selecting Stroke Color from the Swatches panel is that it allows the user to display the panel on the screen at all times. This makes it easier for the user to access and select the desired color quickly without having to navigate through menus or search for the color they want.

  Rate this question:

 • 28. 

      ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ รูปแบบของข้อความใน Flash

  • A.

   สแตติก

  • B.

   ไดนามิก

  • C.

   อินพุทเท็กซ์

  • D.

   ซินโนอิก

  Correct Answer
  D. ซินโนอิก
  Explanation
  ซินโนอิกไม่ใช่รูปแบบของข้อความใน Flash.

  Rate this question:

 • 29. 

       ข้อความที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามค่ากำหนดจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นจัดเป็นข้อความแบบใด

  • A.

   สแตติก

  • B.

   ไดนามิก

  • C.

   อินพุทเท็กซ์

  • D.

   ซินโนอิก

  Correct Answer
  B. ไดนามิก
  Explanation
  The correct answer is "ไดนามิก" because it refers to dynamic text, which can be changed or modified according to the program's specifications.

  Rate this question:

 • 30. 

       ถ้าต้องการกำหนดย่อหน้าจะต้องตั้งค่าที่คำสั่งใด

  • A.

   Top Margin

  • B.

   Column Spacing

  • C.

   Bottom Margin

  • D.

   Indentation

  Correct Answer
  D. Indentation
  Explanation
  To set an indentation, you need to specify the amount of space to be indented from the left margin. Indentation is used to create a visual separation or hierarchy between paragraphs or sections of text.

  Rate this question:

 • 31. 

      ถ้าต้องการให้เมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วแสดงหน้าเว็บเปิดหน้าเพจใหม่จะต้องเลือกรูปแบบใด

  • A.

   _top

  • B.

   _parent

  • C.

   _blank

  • D.

   _self

  Correct Answer
  C. _blank
  Explanation
  When linking to a website and wanting to open the linked page in a new tab or window, the correct format to use is "_blank". This will ensure that the linked page opens in a new tab or window, allowing the user to easily navigate back to the original page.

  Rate this question:

 • 32. 

       ถ้าต้องการให้เมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วแสดงหน้าเว็บแบบเต็มจอจะต้องเลือกรูปแบบใด

  • A.

   _top

  • B.

   _parent

  • C.

   _blank

  • D.

   _self

  Correct Answer
  A. _top
  Explanation
  Choosing the "_top" format will open the linked webpage in the full screen, replacing the current webpage. This means that the linked webpage will appear as the top-level browsing context, without any frames or iframes.

  Rate this question:

 • 33. 

      ซิมบอลจะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนใด

  • A.

   Library

  • B.

   Scene

  • C.

   Time Line

  • D.

   Instance

  Correct Answer
  A. Library
  Explanation
  A SIM card is typically stored in a library in computer programming. A library is a collection of pre-compiled code that can be reused in different parts of a program. In this case, the SIM card is considered as a reusable component that can be accessed and used by different parts of the program. Therefore, the correct answer is "Library".

  Rate this question:

 • 34. 

      ถ้าต้องการสร้างซิมบอลให้มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวจะต้องเลือกซิมบอลประเภทใด

  • A.

   Animation

  • B.

   Movie clip

  • C.

   Graphic

  • D.

   Button

  Correct Answer
  B. Movie clip
  Explanation
  To create a soccer ball with animated movement, the appropriate choice would be a "Movie clip." Movie clips in animation software allow for the creation of complex animations by combining multiple frames and timelines. This would enable the soccer ball to have the desired visual motion effect.

  Rate this question:

 • 35. 

       วิธีการใดเป็นวิธีสร้างซิมบอลที่ง่ายที่สุด

  • A.

   แปลงออบเจ็กต์ที่สร้างไว้แล้ว

  • B.

   เลือกออบเจ็กต์ใหม่ขึ้นมา

  • C.

   นำอินสแตนซ์ไปใช้บนสเตจ

  • D.

   ทำสำเนาซิมบอลมาไว้บนสเตจ

  Correct Answer
  A. แปลงออบเจ็กต์ที่สร้างไว้แล้ว
  Explanation
  The correct answer is "แปลงออบเจ็กต์ที่สร้างไว้แล้ว" which means "Convert the existing object". This is the easiest and simplest way to create a football team. Instead of creating a new object or using instances or making copies, you can simply convert an existing object into a football team.

  Rate this question:

 • 36. 

      อินสแตนซ์เป็นการทำสิ่งใดกับซิมบอล

  • A.

   การคัดแยกสำเนา

  • B.

   การทำสำเนา

  • C.

   การลบสำเนา

  • D.

   การสร้างซิมบอล

  Correct Answer
  B. การทำสำเนา
  Explanation
  อินสแตนซ์เป็นการทำสำเนาซึ่งหมายถึงการคัดลอกหรือทำสำเนาของซิมบอล ซึ่งหมายความว่าการทำสำเนาเป็นการทำอินสแตนซ์

  Rate this question:

 • 37. 

      หากต้องการปรับแต่งความมืด  ความสว่างให้กับอินสแตนซ์ จะต้องเลือกคำสั่งใด

  • A.

   Alpha

  • B.

   Advanced

  • C.

   Tint

  • D.

   Brightness

  Correct Answer
  D. Brightness
  Explanation
  To adjust the darkness or brightness of an instance, the correct option to choose is "Brightness". This option allows you to increase or decrease the overall brightness level of the instance.

  Rate this question:

 • 38. 

      ไฟล์ภาพชนิดใดที่ Flash ไม่สามารถนำเข้าได้

  • A.

   psd

  • B.

   tif

  • C.

   png

  • D.

   bmp

  Correct Answer
  D. bmp
  Explanation
  BMP (Bitmap) files cannot be imported into Flash. BMP is a raster graphics file format that is not supported by Flash. Flash supports vector graphics formats such as SWF, AI, and EPS, as well as some raster graphics formats such as JPG, PNG, and GIF. However, BMP files are not compatible with Flash and cannot be imported into the software.

  Rate this question:

 • 39. 

       ไฟล์ภาพที่มีนามสกุล .fh7 เป็นไฟล์ภาพชนิดใด

  • A.

   Photoshop

  • B.

   AutoCAD

  • C.

   Freehand

  • D.

   Bitmap

  Correct Answer
  C. Freehand
  Explanation
  The correct answer is Freehand. The file extension .fh7 is commonly associated with Freehand, which is a vector-based drawing program. This means that the file contains scalable graphics that can be resized without losing quality. Photoshop is a raster-based program used for editing and manipulating images, AutoCAD is a software used for creating 2D and 3D designs, and Bitmap is a file format that represents images as a grid of pixels.

  Rate this question:

 • 40. 

       ข้อใด ไม่ใช่ การบีบอัดภาพที่มีรายละเอียดมาก

  • A.

   Comprier

  • B.

   AutoCAD

  • C.

   Lossy

  • D.

   Zip

  Correct Answer
  A. Comprier
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.