Sis - Prvi Kolokvijum

247 Questions | Total Attempts: 3405

SettingsSettingsSettings
Sis - Prvi Kolokvijum - Quiz

Ovaj kviz su radili heroji VIŠER-a. Srećno svima. Žalbe ne primamo, čokolade da. Neka pitanja i odgovori su pisani ćirilicom, a neki latinicom, razlog za to mislim da je očigledan. Kod pitanja gde treba da se upiše samo odgovor (fill in the blanks), kucajte sve malim slovima. I što je najbitnije, zabavite se! :D 


Questions and Answers
 • 1. 
  Системи који треба да региструју нападе у току њиховог дешавања или накнадно, анализом података називају се: 
  • A. 

   Модели сигурности са више нивоа

  • B. 

   Системи за детекцију упада

  • C. 

   Мрежне баријере

  • D. 

   Антивирус програми

 • 2. 
  У протоколима за аутентификацију могу се користити:
  • A. 

   Симетрични и асиметрични криптографски алгоритми и хеш функције

  • B. 

   Само симетрични криптографски алгоритми

  • C. 

   Само симетрични и асиметрични криптографски алгоритми

  • D. 

   Само хеш функција

 • 3. 
  Сигурност криптосистема почива на
  • A. 

   Безбедности канала за комуникацију

  • B. 

   Тајности кључа за шифровање

  • C. 

   Тајности кључа за дешифровање

  • D. 

   Тајности алгоритма за шифровање

 • 4. 
  Дифи Хелманов алгоритам се користи за:
  • A. 

   Размену симетричних кључева

  • B. 

   Шифровање симетричног кључа

  • C. 

   Генерисање пара кључева (тајни - јавни)

  • D. 

   Генерисање тајног кључа на основу одабраног јавног

 • 5. 
  Код OTP шифре, дужина кључа:
  • A. 

   зависи од алгоритма који се користи за генерисање кључа

  • B. 

   је исте или веће дужине али се одређеним алгоритмом скраћује на потребну дужину

  • C. 

   је исте дужине као отворени текст

  • D. 

   је фиксне дужине за дати алгоритам, па се из њега генерише кључ потребне величине

 • 6. 
  Алиса жели да пошаље Бобу поруку шифровану RSA алгоритмом. Она поруку шифрује
  • A. 

   Својим приватним кључем

  • B. 

   Бобовим приватним кључем

  • C. 

   Бобовим јавним кључем

  • D. 

   Својим јавним кључем

 • 7. 
  Колика треба да је дужина хеш функције да би се постигла иста сигурност као код симетричног система коме је кључ дужине n:
  • A. 

   2*n

  • B. 

   2^n

  • C. 

   N/2

  • D. 

   N

 • 8. 
  Које се операције користе код OTP шифре?
  • A. 

   само XOR

  • B. 

   XOR и супституције

  • C. 

   само транспозиције

  • D. 

   само супституције

 • 9. 
  Алиса је послала поруку Бобу шифровану RSA алгоритмом. Боб поруку дешифрујe:
  • A. 

   Алисиним јавним кључем

  • B. 

   Алисиним приватним кључем

  • C. 

   својим јавним кључем

  • D. 

   својим приватним кључем

 • 10. 
  Нека је дужина хеш функције 128 бита. Колико различитих хеш вредности функција може да генерише:
  • A. 

   2^129

  • B. 

   2^128

  • C. 

   2^128 + 1

  • D. 

   2^128 - 1

 • 11. 
  Код OTP шифре:
  • A. 

   дужина кључа је небитна јер се скраћује/продужава на потребну дужину и употребљава се само два пута

  • B. 

   дужина кључа мора бити једнака дужини поруке и употребљава се само једном

  • C. 

   дужина кључа је једнака дужини поруке и може да се употребљава неколико пута

  • D. 

   дужина кључа је небитна јер се скраћује/продужава на потребну дужину и употребљава се само једном

 • 12. 
  Који алгоритам не припада наведеној групи:
  • A. 

   MD5

  • B. 

   SHA - 3

  • C. 

   SHA - 0

  • D. 

   AES

 • 13. 
  Недостатак OTP шифре је то:
  • A. 

   је основни захтев да кључ буде потпуно случајан низ битова што је технички неизводљиво

  • B. 

   што је технологија преноса низа битова (кључа) велике дужине подложна грешкама приликом преноса па је дешифровање поруке отежано

  • C. 

   што је процес генерисања велике количине бинарних низова који имају особине случајности по правилу спор а употребљава се само једном

  • D. 

   кључ мора бити случајан низ битова и не сме да се преноси несигурним каналом што значи да друга страна за дешифровање мора да генерише исти такав случајан низ битова, што је немогуће

 • 14. 
  Прислушкивање је напад на:
  • A. 

   Расположивост

  • B. 

   Интегритет

  • C. 

   Аутентификацију

  • D. 

   Поверљивост

 • 15. 
  Симетрични криптосистеми су они:
  • A. 

   који користе исти кључ и исти алгоритам и за шифровање и за дешифровање

  • B. 

   код којих је исти алгоритам за шифровање и дешифровање

  • C. 

   код којих се користи исти кључ за шифровање и дешифровање

  • D. 

   код којих су кључ за шифровање и кључ за дешифровање симетрични

 • 16. 
  Дигитални потпис је сервис који треба да обезбеди
  • A. 

   Расположивост

  • B. 

   Аутентификацију и ауторизацију

  • C. 

   Поверљивост

  • D. 

   Интегритет и непорецивост

 • 17. 
  Дужина отиска (хеш вредности) МD5 алгоритма је:
  • A. 

   128 бита

  • B. 

   160 бита

  • C. 

   256 бита

  • D. 

   512 бита

 • 18. 
  Шифровање злонамерних програма се користи да би се онемогућило његово откривање методом: 
  • A. 

   Детекције неуобичајеног понашања

  • B. 

   Детекције промена

  • C. 

   Линеаризације

  • D. 

   Детекције потписа

 • 19. 
  DoS (Denial of Service) напад је напад на:
  • A. 

   Поверљивост

  • B. 

   Расположивост

  • C. 

   Аутентификацију

  • D. 

   Интегритет

 • 20. 
  Дужина отиска (хеш вредност) SHA2 алгоритма је:
  • A. 

   512 бита

  • B. 

   256 бита

  • C. 

   У зависности од варијанте могу бити све наведене вредности

  • D. 

   384 бита

 • 21. 
  Код секвенцијалних алгоритама (који теже да превазиђу недостатке OTP шифре) шифрат се добија тако што се вредност отвореног текста сабира по модулу 2 (XOR) са:
  • A. 

   потпуно случајним кључем који је дужине отвореног текста

  • B. 

   псеудо случајним бинарним низом који се добија од кратког случајног кључа

  • C. 

   са поновљеним кратким случајним кључем

  • D. 

   са кључем који се добија од кратког случајног кључа и отвореног текста

 • 22. 
  Непорецивост је сервис који пријемној страни пружа необорив доказ да:
  • A. 

   је поруку примио од тачно одређене особе

  • B. 

   током преноса поруке није дошло до нарушавања поверљивости

  • C. 

   је порука проверена од стране одговарајућег сертификационог тела

  • D. 

   је порука стигла непромењена

 • 23. 
  Алиса шаље Бобу отворену поруку М и хеш те поруке h(M)=h . Боб по пријему поруке такође рачуна хеш h(M)=h . Упоређивањем h и h Боб проверава:
  • A. 

   Да ли је канал за комуникацију пресечен

  • B. 

   Да ли је било прислушкивања током преноса

  • C. 

   Да ли је порука М промењена током преноса

  • D. 

   Да ли је поруку послала Алиса

 • 24. 
  Нека је Z скуп знакова над којим се дефинише кључ. Уколико је кључ дужине 5 и Z={1,2,3,4,...,9,a,b,c,...,x,y,z,A,B,C,...,X,Y,Z,*,#,$}, тада је величина простора кључева уколико слова у кључу могу да се понављају:
  • A. 

   5^64

  • B. 

   5^64 - 1

  • C. 

   64^5

  • D. 

   64^5 - 1

 • 25. 
  Нека је јавни кључ (N,e) приватни d. Поступак дигиталног потписивања поруке М је дефинисан са:
  • A. 

   S=M^d (mod N)

  • B. 

   S=(M^d(mod N))^e

  • C. 

   S=(M^e(mod N))^d

  • D. 

   S=M^e(mod N)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.