Softvérové Modelovanie - Test Z úvodnej Prednášky

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Jan
J
Jan
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,987
Questions: 9 | Attempts: 1,987

SettingsSettingsSettings
Softv�rov� Modelovanie - Test Z �vodnej Predn�ky - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Pod pojmom veta v UML rozumieme

  • A. 

   Vzťah medzi dvoma pojmami

  • B. 

   Jednoduchý diagram

  • C. 

   časť symbolu, napr. čiara

  Correct Answer
  B. Jednoduchý diagram
  Explanation
  The correct answer is "jednoduchý diagram." In UML, a sentence refers to a simple diagram that represents a concept or an idea. It is a visual representation that helps in understanding the relationships and interactions between different elements or entities.

  Rate this question:

 • 2. 

  Koľko typov UML diagramov v súčasnom štandarde poznáme

  • A. 

   14

  • B. 

   13

  • C. 

   15

  • D. 

   12

  Correct Answer
  B. 13
  Explanation
  The correct answer is 13. UML (Unified Modeling Language) is a standardized modeling language used in software engineering. It consists of various types of diagrams that help in visualizing, specifying, constructing, and documenting the software system. Some of the commonly used UML diagrams include use case diagrams, class diagrams, sequence diagrams, activity diagrams, and state machine diagrams, among others. Therefore, the statement "13" indicates that there are 13 types of UML diagrams in the current standard.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pod pojmom REUSE si predstavujeme

  • A. 

   Reštart modelu

  • B. 

   Preformátovanie modelu

  • C. 

   Znovupoužiteľnosť

  Correct Answer
  C. Znovupoužiteľnosť
  Explanation
  The correct answer is "znovupoužiteľnosť" which translates to "reusability" in English. This term refers to the ability of an object or system to be used again for a similar or different purpose, without the need for significant modifications or alterations. In the context of the given options, "reštart modelu" means "model restart" and "preformátovanie modelu" means "model reformatting", neither of which accurately represent the concept of reusability. Therefore, the correct answer is "znovupoužiteľnosť" or "reusability".

  Rate this question:

 • 4. 

  Medzi základné princípy modelovania patrí

  • A. 

   Vždy vytvárame len jeden model

  • B. 

   Výber správnych modelov

  • C. 

   Modely môžu byť vyjadrené na rôznej úrovni abstrakcie

  • D. 

   Najlepšie modely neprepájame na realitu

  Correct Answer(s)
  B. Výber správnych modelov
  C. Modely môžu byť vyjadrené na rôznej úrovni abstrakcie
  Explanation
  The correct answer is "výber správnych modelov,modely môžu byť vyjadrené na rôznej úrovni abstrakcie". This answer is correct because it accurately identifies two of the basic principles of modeling. The first principle is the selection of the right models, which means choosing the most appropriate models for the specific problem or situation. The second principle is that models can be expressed at different levels of abstraction, meaning that models can vary in their level of detail and complexity.

  Rate this question:

 • 5. 

  UML, tak ako bolo vyvinuté, je implementačne nezávislý jazyk

  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

  Correct Answer
  A. Pravda
  Explanation
  UML, ako bol vyvinutý, je implementačne nezávislý jazyk. To znamená, že UML je navrhnutý tak, aby bol nezávislý na konkrétnej implementácii a technológii. Toto umožňuje používať UML pre modelovanie a návrh softvéru bez ohľadu na to, aký programovací jazyk, platformu alebo technológiu sa použije na implementáciu. UML poskytuje abstraktnú reprezentáciu systému, ktorá je zrozumiteľná pre rôzne zainteresované strany a môže byť preložená do konkrétnej implementácie podľa potreby.

  Rate this question:

 • 6. 

  Pod pojmom softvérový model rozumieme

  • A. 

   Abstrakcia reálneho systému

  • B. 

   Súhrn rôznych pohľadov na systém

  • C. 

   Realita abstraktného systému

  • D. 

   UML

  Correct Answer(s)
  A. Abstrakcia reálneho systému
  B. Súhrn rôznych pohľadov na systém
  Explanation
  The correct answer is "abstrakcia reálneho systému, súhrn rôznych pohľadov na systém." This is because a software model is a representation or abstraction of a real system, and it encompasses various perspectives or views of the system. UML, on the other hand, is a modeling language used to represent software systems and is not the definition of a software model itself.

  Rate this question:

 • 7. 

  Je pravda, ak hovoríme, že UML je určený na implementáciu softvérových systémov?

  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

  Correct Answer
  B. Nepravda
  Explanation
  The statement "UML je určený na implementáciu softvérových systémov" translates to "UML is intended for the implementation of software systems." The correct answer "Nepravda" translates to "False." Therefore, the explanation is that UML is not specifically designed for the implementation of software systems. UML (Unified Modeling Language) is a visual modeling language used for specifying, visualizing, constructing, and documenting the artifacts of a software-intensive system. It is a general-purpose modeling language that can be used for various purposes, including analysis, design, and communication among stakeholders.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sémantika UML špecifikuje význam prvkov modelu

  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

  Correct Answer
  A. Pravda
  Explanation
  The given statement is true. Sémantika UML specifikuje význam prvkov modelu, which means "The semantics of UML specifies the meaning of model elements." In UML, semantics define the behavior and meaning of the various elements used in a model, such as classes, objects, relationships, and operations. It ensures that the model is correctly interpreted and understood by both humans and software tools.

  Rate this question:

 • 9. 

  Koľko typov diagramov je nutné použiť pri modelovaní informačného systému napr. pre banku?

  • A. 

   Len potrebné

  • B. 

   Všetky

  • C. 

   Vždy iba jeden

  • D. 

   Aspoň 5

  Correct Answer
  A. Len potrebné
  Explanation
  The correct answer is "len potrebné" which translates to "only necessary" in English. This suggests that when modeling an information system, only the necessary types of diagrams should be used, rather than using all types, always using only one type, or using at least five types.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.