Računarske Mreže - Ispit (Prvi Deo)

132 Questions | Total Attempts: 892

SettingsSettingsSettings
Računarske Mreže - Ispit (Prvi Deo) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osnovna jedinica za prenos podataka na mrežnom sloju je:
  • A. 

   Okvir

  • B. 

   Segment

  • C. 

   Paket

  • D. 

   Frejm

 • 2. 
  Mrežni sloj je odgovoran za:
  • A. 

   Prosleđivanje paketa od jednog do drugog kraja žice

  • B. 

   Prosleđivanje paketa sa jednog do drugog kraja mreže

  • C. 

   Detekciju i korekciju greški na prenosnom putu

  • D. 

   Obezbeđivanje pouzdanog prenosa između krajnjih računara

 • 3. 
  Uređaj koji radi u mrežnom sloju je:
  • A. 

   Switch

  • B. 

   Hub

  • C. 

   Router

  • D. 

   Repeater

 • 4. 
  Tabele rutiranja određuju:
  • A. 

   Najbolji sledeći skok na osnovu IP adrese odredišta u paketu

  • B. 

   Broj skokova od izvorišta do odredišta da bi paketi bili isporučeni

  • C. 

   Pravila za potpuno sigurnu isporuku paketa odredištu

  • D. 

   Postupke za konverziju formata podataka u raznorodnim okruženjima

 • 5. 
  Mrežni sloj je odgovoran za:
  • A. 

   Prosleđivanje paketa od jednog do drugog kraja žice

  • B. 

   Detekciju i korekciju greški na prenosnom putu

  • C. 

   Obezbeđivanje pouzdanog prenosa između krajnjih računara

  • D. 

   Prosleđivanje paketa sa jednog do drugog kraja mreže

 • 6. 
  Karakteristike decentralizovanog rutiranja su:
  • A. 

   Koriste se u mainframe-based mrežama

  • B. 

   Odluke o rutiranju se donose u svakom ruteru nezavisno od drugih

  • C. 

   Ruteri razmenjuju informacije kako bi formirali tabele rutiranja

  • D. 

   Odluke o rutiranju, kao i tabele rutiranja se donose autonomno, bez dogovaranja između rutera.

 • 7. 
  Vrste decentralizovanog rutiranja su:
  • A. 

   Ekspres rutiranje

  • B. 

   Statičko rutiranje

  • C. 

   Stohastičko rutiranje

  • D. 

   Pouzdano rutiranje

  • E. 

   Dinamičko rutiranje

 • 8. 
  Kod statičkog rutiranja karakteristično je sledeće:
  • A. 

   Koriste se fiksne tabele rutiranja koje definiše administrator

  • B. 

   Prate sve promene u topologiji mreže i trenutnom saobraćaju

  • C. 

   Svaki čvor ima sopstvenu tabelu rutiranja

  • D. 

   Koristi se kod jednostavnih mreža

 • 9. 
  Kod dinamičkog rutiranja karakteristično je sledeće:
  • A. 

   Zasniva se na automatskom kreiranju i ažuriranju ruting tabela

  • B. 

   Prate sve promene u topologiji mreže i trenutnom saobraćaju

  • C. 

   Koriste se fiksne tabele rutiranja koje definiše administrator

  • D. 

   Svaki čvor ima sopstvenu tabelu rutiranja

  • E. 

   Koristi se kod jednostavnih mreža

 • 10. 
  „Link state routing“ algoritam ima sledeće karakteristike:
  • A. 

   Koristi se najsvežija informacija o stanju veze

  • B. 

   Sporo se postiže uravnoteženost mreže

  • C. 

   Dobijena putanja nikada nije optimalna

  • D. 

   Vrši se periodična razmena stanja veze između čvorova kako bi informacije bile aktuelne

  • E. 

   Mogu se rutirati samo kratki paketi

  • F. 

   Koristi različite informacije (broj skokova, opterećenost, brzina,...)

 • 11. 
  Zagušenje na ruterima može da nastane iz sledećih razloga:
  • A. 

   Pojava velikog broja paketa sa zahtevom za istom izlaznom linijom

  • B. 

   Pristigli paket sadrži broadcast MAC adresu odredišta

  • C. 

   Pojedine linije mogu biti sa malim propusnim opsegom

  • D. 

   Spori mikroprocesori

 • 12. 
  Odbacivanje paketa na ruterima kao posledica velikog opterećenja, radi se na sledeći način:
  • A. 

   U prenosu datoteka vredniji su stariji paketi

  • B. 

   Za multimedijalne aplikacije vredniji su noviji paketi

  • C. 

   U prenosu datoteka vredniji su noviji paketi

  • D. 

   Za multimedijalne aplikacije vredniji su stariji paketi

 • 13. 
  Prekomerni gubitak paketa (npr. 10 do 20%) na prenosnom putu za pošiljaoca znači:
  • A. 

   U žičnim sistemima, nastupili su problemi i treba ubrzati predaju da bi paketi što pre stigli na odredište

  • B. 

   U bežičnim sistemima, to je normalno i treba nastaviti sa predajom

  • C. 

   U žičnim sistemima, nastupili su problemi i treba usporiti predaju

  • D. 

   U bežičnim sistemima, nastupili su problemi i treba usporiti predaju

 • 14. 
  IPv4 je protokol (OSI i TCP/IP):
  • A. 

   Fizičkog sloja

  • B. 

   Mrežnog sloja

  • C. 

   Sloja veze

  • D. 

   Transportnog sloja

  • E. 

   Aplikativnog sloja

 • 15. 
  IP adresa u IPv4 ima dužinu od:
  • A. 

   16 bajtova

  • B. 

   16 bita

  • C. 

   32 bita

  • D. 

   32 bajta

 • 16. 
  IPv4 adrese se najčešće predstavljaju:
  • A. 

   Binarno

  • B. 

   Decimalno

  • C. 

   Heksadecimalno

 • 17. 
  Maksimalna moguća dužina IP paketa je:
  • A. 

   16 KB

  • B. 

   64 KB

  • C. 

   32 KB

  • D. 

   128 KB

 • 18. 
  Fragmentacija paketa označava:
  • A. 

   Dopunjavanje paketa do njegove maksimalne moguće dužine

  • B. 

   Prosleđivanje paketa do sloja veze podataka i smeštanje u koristan deo okvira

  • C. 

   Deljenje paketa na veći broj paketa sa manjom dužinom

  • D. 

   Izračunavanje kontrolne sume u cilju pouzdanog prenosa

 • 19. 
  1. Krakteristično za fragment nekog paketa je da:
  • A. 

   1. Svaki fragment uvek sadrži kompletno zaglavlje originalnog paketa

  • B. 

   2. Samo prvi fragment sadrži kompletno zaglavlje originalnog paketa

  • C. 

   3. Svaki fragment ima svoje posebno zaglavlje (umesto IP adresa postavlja se obeležje fragmenta)

  • D. 

   4. Samo prvi i zadnji fragment sadrže kompletno zaglavlje originalnog paketa

 • 20. 
  IP adresa po standardu IPv4 sadrži:
  • A. 

   Identifikaciju računara u datoj mreži

  • B. 

   Identifikaciju proizvođača Ethernet kartice i njen serijski broj

  • C. 

   Identifikaciju korisnika i njegov password

  • D. 

   Identifikaciju države i identifikaciju mreže u toj državi

 • 21. 
  Osim IPv4 adrese za uspešno adresiranje je neophodno imati i:
  • A. 

   Masku podmreže (subnet mask)

  • B. 

   Default gateway

  • C. 

   IP adrese DNS servera

 • 22. 
  Ukoliko su prva dva bita mrežne adrese fiksirana na “01” u pitanju je:
  • A. 

   Mreža klase B

  • B. 

   Mreža klase C

  • C. 

   Mreža klase A

 • 23. 
  Ukoliko su prva dva bita mrežne adrese fiksirana na “10” u pitanju je:
  • A. 

   Mreža klase A

  • B. 

   Mreža klase B

  • C. 

   Mreža klase C

 • 24. 
  Ukoliko su prva tri bita mrežne adrese fiksirana na “110” u pitanju je:
  • A. 

   Mreža klase C

  • B. 

   Mreža klase B

  • C. 

   Mreža klase A

 • 25. 
  Rezervacija 8 bitova za mrežu i 14 bita za čvor je karakteristika:
  • A. 

   Mreže klase B

  • B. 

   Mreže klase C

  • C. 

   Mreže klase A

Back to Top Back to top