Testi I Maturës - Gjuhë Shqipe

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Endrit04
E
Endrit04
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 11,595
Questions: 15 | Attempts: 11,599

SettingsSettingsSettings
Testi I Maturës - Gjuhë Shqipe - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Në mes tuaj kam qëndruarE jam duke përvëluar,Që t’u ap pakëzë dritë,Natënë t’ua bënj ditë.Do të tretem, të kullohem,Të digjem, të përvëlohem,Që t’u ndrinj mir’ e të shihni,Njëri-tjatërin të njihni.

 • 2. 

  Drejtori konfirmoi që unë duhej me nis punën në punëtori, meqenëse nuk isha pranuar me dalë në terren.

 • 3. 

  Fjala "i skalitur" do te thote ?

  • A. 

   I gdhendur

  • B. 

   I lakura

  • C. 

   I thermuar

  • D. 

   I topitur

  Correct Answer
  A. I gdhendur
  Explanation
  The word "i skalitur" in Albanian translates to "I gdhendur" in English, which means "carved".

  Rate this question:

 • 4. 

  Ne te gjitha veprat qe i takojne periudhes se njohur si Letersia e Vjeter Shqiptare , mbizoteron motivi:

  • A. 

   Religjioz

  • B. 

   Kombetar

  • C. 

   Social

  • D. 

   Erotik

  Correct Answer
  A. Religjioz
  Explanation
  The correct answer is "Religjioz." The explanation for this answer is that the dominant motif in the works belonging to the period known as Letersia e Vjeter Shqiptare (Ancient Albanian Literature) is religious. This means that religious themes, symbols, and ideas are the most prominent and prevalent in these literary works.

  Rate this question:

 • 5. 

  Vetja që flet në këtë pjesë të poemës – është qiriri. Në letërsi, kur një trupi a sendi i jepen atribute njerëzore, kemi të bëjmë më figurën e:

  • A. 

   Epanastrofese

  • B. 

   Personifikimit

  • C. 

   Anadiplozes

  • D. 

   Oksimoronit

  Correct Answer
  B. Personifikimit
  Explanation
  The correct answer is "Personifikimit" because the passage is describing the ability of inanimate objects or abstract concepts to speak, which is a characteristic of personification. Personification is a literary device where non-human things are given human characteristics or abilities. In this case, the "vetja" (self) is speaking, which personifies it. The other options, "Epanastrofese," "Anadiplozes," and "Oksimoronit," do not fit the context of the passage.

  Rate this question:

 • 6. 

  Fragmentin, si në vargun “që t’u ndrinj mir’ e të shihni”, si edhe gjithë poezinë e përshkon një nga tiparet e letërsisë së Rilindjes, e njohur si:

  • A. 

   Iluminizem

  • B. 

   Sentimentalizem

  • C. 

   Klasicizem

  • D. 

   Impresionizem

  Correct Answer
  D. Impresionizem
  Explanation
  The correct answer is "Impresionizem" because the fragment mentioned in the question, "që të ndrinj mirë e të shihni", is characteristic of the Impressionist literary movement. Impressionism focuses on capturing fleeting moments and sensory impressions, often using vivid and descriptive language. The fragment suggests a visual experience and a focus on observation, which aligns with the principles of Impressionism.

  Rate this question:

 • 7. 

  Naim Frashëri dhe rilindësit e tjerë përpiqeshin ta pastronin gjuhën shqipe nga fjalët e huaja duke futur në përdorim terma si “dheshkronjë” për gjeografi etj. Fryma e tillë i bën ata që në kuptim të përdorimit të gjuhës të njihen si:

  • A. 

   Nacionalistë

  • B. 

   Orientaliste

  • C. 

   Puristë

  • D. 

   Oksidentalist

  Correct Answer
  C. Puristë
  Explanation
  Naim Frashëri and other Renaissance figures were trying to purify the Albanian language from foreign words by introducing terms like "dheshkronjë" for geography, etc. This purist spirit makes them known as purists in terms of language usage.

  Rate this question:

 • 8. 

  Rima ne këtë poezi është

  • A. 

   AABB

  • B. 

   ABAB

  • C. 

   ABBA

  • D. 

   BAAB

  Correct Answer
  A. AABB
  Explanation
  The given answer AABB indicates that the poem follows a specific rhyme scheme. In this case, the first and second lines rhyme with each other (A), and the third and fourth lines also rhyme with each other (B). This pattern is consistent throughout the poem, creating a balanced and symmetrical structure.

  Rate this question:

 • 9. 

  Poezite e rilindësve shquhen per metriken e rregullt. Vargjet e kesaj poezie janë:

  • A. 

   Gjashtërrokeshe

  • B. 

   Shtatrrokeshe

  • C. 

   Tetërrokeshe

  • D. 

   Nëntërrokeshe

  Correct Answer
  C. Tetërrokeshe
  Explanation
  The correct answer is "tetërrokeshe." The explanation for this answer is that the given passage states that the poems of the Rilindas (a literary and cultural movement in Albania) are characterized by regular metrics. The passage then lists four types of verses found in this poetry: tetërrokeshe (four-verse lines), gjashtërrokeshe (six-verse lines), shtatrrokeshe (eight-verse lines), and nëntërrokeshe (nine-verse lines). Therefore, the correct answer is tetërrokeshe, as it is one of the verse types mentioned in the passage.

  Rate this question:

 • 10. 

  Periudha e mësipërme është me mardhenie:

  • A. 

   Lejore

  • B. 

   Kushtore

  • C. 

   Përqasure

  • D. 

   Kundershtore

  Correct Answer
  A. Lejore
  Explanation
  The correct answer is "lejore" because the phrase "Periudha e mësipërme" suggests that we are talking about a previous period or era. The word "lejore" means permissive or lenient, indicating that this previous period was characterized by a more relaxed or tolerant approach.

  Rate this question:

 • 11. 

  Forma gege e shprehjes “me dalë”, në periudhen e mësipërme duhet të zëvendësohet me:

  • A. 

   Paskajoren standarde

  • B. 

   Pjesoren standarde

  • C. 

   Lidhoren standarde

  • D. 

   Percjelloren standarde

  Correct Answer
  A. Paskajoren standarde
  Explanation
  The correct answer is "paskajoren standarde". In Albanian, the expression "me dalë" means "to come out". However, in this context, it should be replaced with the expression "paskajore standarde", which means "according to standard". This replacement ensures that the sentence is grammatically correct and conveys the intended meaning.

  Rate this question:

 • 12. 

  Forma e paskajores gege ,,me dalë’’ në shqipen standarde duhet të zëvendësohet me:

  • A. 

   Për të dalë

  • B. 

   Të dalë

  • C. 

   Dalë

  • D. 

   Duke dalë

  Correct Answer
  A. Për të dalë
  Explanation
  The correct answer is "për të dalë". In Albanian, the phrase "për të dalë" means "to go out" or "to exit". The verb "dalë" is in the infinitive form, and when combined with the preposition "për" (meaning "for"), it forms the phrase "për të dalë". This phrase is used to express the purpose or intention of going out or exiting. Therefore, "për të dalë" is the appropriate translation for "to go out" in this context.

  Rate this question:

 • 13. 

  Fjala e huazuar “konfirmoi”mund të zëvendësohet nga fjala shqipe:

  • A. 

   Kembenguli

  • B. 

   U perpoq

  • C. 

   Vërtetoi

  • D. 

   U mudnua

  Correct Answer
  C. Vërtetoi
  Explanation
  The correct answer is "vërtetoi". The word "konfirmoi" in Albanian means "to confirm", and the word "vërtetoi" also means "to confirm" in Albanian. Therefore, "vërtetoi" is a suitable replacement for "konfirmoi" in this context.

  Rate this question:

 • 14. 

  Tek emri ,,punëtori’’ i përdorur në këtë periudhë, formati “i” në fjalëformim është:

  • A. 

   Parashtesë

  • B. 

   Prapashtesë

  • C. 

   Pjesëz

  • D. 

   Mbaresë

  Correct Answer
  D. Mbaresë
  Explanation
  The correct answer is "mbaresë" because the word "mbaresë" is a noun that refers to the person who carries out the action of the verb. In this case, "punëtori" (worker) is the subject of the sentence and "mbaresë" is the word that describes the worker. The other options, "parashtesë" (prefix), "prapashtesë" (suffix), and "pjesëz" (participle), do not accurately describe the role of the word "punëtori" in the sentence.

  Rate this question:

 • 15. 

  Cila fjali eshte shkruajtur drejt :

  • A. 

   Ne kemi shitur tetëdhjetë bileta, për të luajtur për javën e ardhshme.

  • B. 

   Ne kemi shitur për javën e ardhshme tetëdhjetë bileta, për të luajtur.

  • C. 

   Ne kemi shitur tetëdhjetë bileta për lojën e javës së ardhshme.

  • D. 

   Ne kemi shitur për javën e ardhshme tetëdhjetë bileta të lojës.

  Correct Answer
  A. Ne kemi shitur tetëdhjetë bileta, për të luajtur për javën e ardhshme.
  Explanation
  The correct answer is "Ne kemi shitur tetëdhjetë bileta, për të luajtur për javën e ardhshme." This sentence is written correctly because it follows the correct word order in Albanian. The subject "Ne" (We) is followed by the verb "kemi shitur" (have sold), then the object "tetëdhjetë bileta" (eighty tickets), and finally the purpose phrase "për të luajtur për javën e ardhshme" (to play for the upcoming week). The other options have incorrect word order or use different phrases that do not convey the same meaning.

  Rate this question:

 • 16. 

  Nëse procesi rrëfimor, në një prozë epike, ka së paku tre protagonistë: ai për të cilin flitet, ai që flet, ai të cilit i flitet – atëherë, sipas kësaj renditjeje, kemi përfytyrimin për:

  • A. 

   personazhin,rrefyesin dhe lexuesin

  • B. 

   lexuesin, personazhin dhe autorin

  • C. 

   lexuesin, personazhin dhe rrëfyesin

  • D. 

   autorin, rrëfyesin dhe personazhin

  Correct Answer
  A. personazhin,rrefyesin dhe lexuesin
  Explanation
  The correct answer is "personazhin, rrefyesin dhe lexuesin" because the passage is discussing a narrative process in which there are at least three protagonists: the one being talked about, the one speaking, and the one being spoken to. Therefore, the correct order of consideration is the character, the narrator, and the reader.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pyetja e parë në të cilën poetika duhet të japë përgjigje është:

  • A. 

   Ç'eshte retorika

  • B. 

   Ç’është letërsia?

  • C. 

   Ç’është kritika?

  • D. 

   Ç’është semantika?

  Correct Answer
  A. Ç'eshte retorika
  Explanation
  Retorika është studimi i mënyrave se si të komunikojmë dhe bindim të tjerët përmes fjalëve dhe gjuhës. Përdorimi i teknikave retorike si logos (logjika), patos (emocioni) dhe etos (besueshmëria) ndihmon në bindjen e audiencës. Retorika përdoret në politikë, debat, letërsi dhe në shumë aspekte të jetës së përditshme për të ndikuar dhe bindur të tjerët.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.