แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง ภาพกราฟิก

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,011
Questions: 10 | Attempts: 3,411

SettingsSettingsSettings
 1  - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว


Questions and Answers
 • 1. 

      ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้การสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน หมายถึงข้อใด

  • A.

   อาร์ตติส

  • B.

   กราฟิก

  • C.

   สถาปัตย์

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  B. กราฟิก
  Explanation
  The given question is in Thai language and it asks which art form uses lines, symbols, drawings, photographs, graphs, and cartoons to convey meaning. The correct answer is "กราฟิก" which translates to "graphic" in English. This art form involves visual representations and designs that are created using various techniques and tools. It is a broad term that encompasses various forms of visual communication and expression.

  Rate this question:

 • 2. 

      การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด

  • A.

   คอมพิวเตอร์กราฟิก

  • B.

   คอมพิวเตอร์ทัศนศิลป์

  • C.

   คอมพิวเตอร์ศึกษา

  • D.

   คอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  A. คอมพิวเตอร์กราฟิก
  Explanation
  The correct answer is "คอมพิวเตอร์กราฟิก" which means computer graphics. This is the correct answer because computer graphics refers to the creation, manipulation, and management of images using computer technology. It involves techniques such as rendering, modeling, and animation to create visual content.

  Rate this question:

 • 3. 

      ภาพกราฟิกมีกี่ประเภท

  • A.

   4 ประเภท

  • B.

   3 ประเภท

  • C.

   2 ประเภท

  • D.

   1 ประเภท

  Correct Answer
  C. 2 ประเภท
  Explanation
  The question asks how many types of graphic images there are. The correct answer is "2 types." However, without any additional information or context, it is difficult to determine what these two types are. The question is incomplete and lacks clarity, making it challenging to provide a specific explanation.

  Rate this question:

 • 4. 

      ภาพถ่าย รูปวาด สัญลักษณ์ การ์ตูนต่าง ๆ หมายถึงภาพประเภทใด

  • A.

   5 มิติ

  • B.

   4 มิติ

  • C.

   3 มิติ

  • D.

   2 มิติ

  Correct Answer
  D. 2 มิติ
  Explanation
  The correct answer is 2 มิติ. This is because photographs, drawings, and symbols of cartoons are two-dimensional representations. They only have length and width, but no depth or volume, which is what defines a three-dimensional or higher-dimensional object. Therefore, the correct answer is 2 มิติ.

  Rate this question:

 • 5. 

      จากภาพที่ปรากฏ เป็นภาพประเภทใด

  • A.

   5 มิติ

  • B.

   4 มิติ

  • C.

   3 มิติ

  • D.

   2 มิติ

  Correct Answer
  D. 2 มิติ
  Explanation
  The given image appears to be a two-dimensional image. It does not have any depth or perspective, and it is represented on a flat surface without any indication of a third dimension. Therefore, the correct answer is 2 มิติ (2-dimensional).

  Rate this question:

 • 6. 

      จากภาพที่ปรากฏ เป็นภาพประเภทใด

  • A.

   5 มิติ

  • B.

   4 มิติ

  • C.

   3 มิติ

  • D.

   2 มิติ

  Correct Answer
  C. 3 มิติ
  Explanation
  The given question asks about the type of image shown. The answer is "3 มิติ" which means "3 dimensions" in Thai. This suggests that the image is a three-dimensional image, meaning it has length, width, and depth.

  Rate this question:

 • 7. 

        จุดภาพบนจอแสดงผล หรือ จุดภาพในรูปภาพที่รวมกันเป็นภาพขึ้น หมายถึงข้อใด

  • A.

   Picture

  • B.

   Pixel

  • C.

   Pixblue

  • D.

   Potato

  Correct Answer
  B. Pixel
  Explanation
  An explanation for the correct answer "Pixel" is that a pixel refers to the smallest unit of a digital image or display. It is a tiny dot that represents a specific color or shade. In this context, the question is asking about the term used to describe the points of an image on a screen or when they are combined to form a picture. The term "pixel" accurately describes this concept.

  Rate this question:

 • 8. 

      Resolution  หมายถึงข้อใด

  • A.

   การกำหนดค่าพื้นฐาน

  • B.

   การออกแบบโมเดล

  • C.

   ความละเอียดของภาพ

  • D.

   การตกแต่งภาพถ่าย

  Correct Answer
  C. ความละเอียดของภาพ
  Explanation
  The question is asking for the meaning of the term "Resolution". The correct answer is "ความละเอียดของภาพ" which means "image resolution". This term refers to the level of detail or clarity in an image, typically measured in pixels. It determines the sharpness and quality of the image, with higher resolutions indicating a greater level of detail.

  Rate this question:

 • 9. 

      ภาพที่มีการแสดงรูปทรง ความกวาง ความยาว ความสูง และความลึก หมายถึงข้อใด

  • A.

   ภาพ 5 มิติ

  • B.

   ภาพ 4 มิติ

  • C.

   ภาพ 3 มิติ

  • D.

   ภาพ 2 มิติ

  Correct Answer
  C. ภาพ 3 มิติ
  Explanation
  The correct answer is "ภาพ 3 มิติ" because a 3-dimensional image refers to an image that has width, length, and depth, which means it has three dimensions. In contrast, a 2-dimensional image only has width and length, while a 4-dimensional image refers to a hypothetical concept that includes time as the fourth dimension. Therefore, the image that displays width, length, and depth is a 3-dimensional image.

  Rate this question:

 • 10. 

      ภาพ 3 มิติที่ใช้ในการเขียนแบบ มีกี่ชนิด

  • A.

   2 ชนิด

  • B.

   3 ชนิด

  • C.

   4 ชนิด

  • D.

   5 ชนิด

  Correct Answer
  C. 4 ชนิด
  Explanation
  There are four types of 3D models that are commonly used in design: wireframe, surface, solid, and polygonal. These different types allow designers to represent objects in different ways, depending on their needs and the level of detail required. Each type has its own advantages and disadvantages, making them suitable for different applications and industries.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.