แบบทดสอบที่1 เรื่อง Cms

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Manas_03167
M
Manas_03167
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,191
Questions: 10 | Attempts: 1,193

SettingsSettingsSettings
1 Cms - Quiz

ให้นักเรียนทำข้อสอบตามเ ลาที่กำหนด โดยห้ามข้ามข้อสอบ เพราะไม่สามารถย้อนกลับม ทำข้อหลังได้


Questions and Answers
 • 1. 

      CMS  ย่อมาจากข้อใด

  • A. 

   Content Management System

  • B. 

   Contant Management System

  • C. 

   Contunt Management System

  • D. 

   Contont Management System

  Correct Answer
  A. Content Management System
  Explanation
  The correct answer is "Content Management System". CMS is an abbreviation for Content Management System, which is a software application used to create, manage, and modify digital content. It allows users to easily organize and control the creation, editing, and publishing of website content without requiring technical knowledge or coding skills.

  Rate this question:

 • 2. 

      ข้อใดคือข้อดีของ CMS

  • A. 

   ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์

  • B. 

   ไม่เสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ ไม่เสียเงินจำนวนมาก

  • C. 

   ง่ายต่อการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
  Explanation
  CMS มีข้อดีที่ถูกทุกข้อที่กล่าวมา เพราะผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ และไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์หรือเสียเงินจำนวนมาก นอกจากนี้ CMS ยังง่ายต่อการดูแลเนื่องจากมีระบบจัดการทุกอย่างให้เราหมด ทำให้สามารถดูแลเว็บไซต์ได้อย่างง่ายและสะดวก

  Rate this question:

 • 3. 

      ข้อใดไม่ใช่ โปรแกรมที่ใช้สร้าง CMS

  • A. 

   Joomla

  • B. 

   Photoshop

  • C. 

   Wordpress

  • D. 

   Mambo

  Correct Answer
  B. Photoshop
  Explanation
  Photoshop is not a program used to create CMS (Content Management System). It is a software primarily used for image editing and graphic design. Joomla, Wordpress, and Mambo are all examples of CMS platforms that are specifically designed to help users create and manage website content.

  Rate this question:

 • 4. 

      ข้อใดหมายถึง Domain Name

  • A. 

   หน้าเว็บหลายๆหน้า เชื่อมโยงกัน

  • B. 

   หน้าแรกของเว็บไซต์

  • C. 

   ชื่อเว็บไซต์

  • D. 

   ส่วนที่แสดงลิขสิทธิ์

  Correct Answer
  C. ชื่อเว็บไซต์
  Explanation
  Domain Name หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ระบุและระบุตำแหน่งของเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต โดยมักจะประกอบด้วยชื่อโดเมนและนามสกุลเช่น example.com ซึ่งชื่อโดเมนเป็นส่วนที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้และนามสกุลจะระบุประเภทของเว็บไซต์ เช่น .com หรือ .org ซึ่งชื่อเว็บไซต์จะใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  Rate this question:

 • 5. 

      เว็บย่อยของเว็บไซต์ หมายถึงข้อใด

  • A. 

   ซับโดเมน (SupDomain)

  • B. 

   โดเมน (Domain)

  • C. 

   เว็บไซต์ (Website)

  • D. 

   เว็บเพจ (Webpage)

  Correct Answer
  A. ซับโดเมน (SupDomain)
  Explanation
  A subdomain is a subset of a larger domain, typically used to organize and categorize content within a website. It is a way to create separate sections or branches within a domain, allowing for easier navigation and management of different types of content. In this context, a subdomain can be seen as a "sub-website" or a smaller, more specific part of a larger website.

  Rate this question:

 • 6. 

      โดเมน มีกี่ประเภท

  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

  Correct Answer
  A. 2 ประเภท
  Explanation
  The correct answer is 2 ประเภท. This is because the question is asking about the number of types of domains. The answer states that there are 2 types of domains.

  Rate this question:

 • 7. 

      www.Pheruk.ac.th  จากโดเมนที่กำหนด เป็นโดเมนประเภทใด

  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

  Correct Answer
  C. 3 ระดับ
  Explanation
  The correct answer is 3 ระดับ. From the given domain name "www.Pheruk.ac.th", it can be inferred that the domain belongs to the third level. The "www" represents the third level subdomain, "Pheruk" represents the second level domain, and ".ac.th" represents the top-level domain.

  Rate this question:

 • 8. 

      www.Google.com จากโดเมนที่กำหนด เป็นโดเมนประเภทใด

  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

  Correct Answer
  B. 2 ระดับ
 • 9. 

      ข้อใดคือความหมายคำย่อของโดเมน .ac

  • A. 

   สถาบันการศึกษา

  • B. 

   องค์กรทางทหาร

  • C. 

   องค์กรรัฐบาล

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ก และ ค

  Correct Answer
  A. สถาบันการศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "สถาบันการศึกษา" which means "educational institution" in English. This is the meaning of the domain .ac, which is commonly used by educational institutions such as universities and colleges. The other options, "องค์กรทางทหาร" (military organization) and "องค์กรรัฐบาล" (government organization), do not accurately represent the meaning of the .ac domain. Therefore, the correct answer is "สถาบันการศึกษา".

  Rate this question:

 • 10. 

      ข้อใดคือความหมายคำย่อของโดเมน .org  

  • A. 

   องค์กรการค้า

  • B. 

   องค์กรทางทหาร

  • C. 

   องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

  • D. 

   องค์กรรัฐบาล

  Correct Answer
  C. องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  Explanation
  The correct answer is "องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร" which translates to "non-profit organization". This answer is the abbreviation for the domain name ".org" which is commonly used by non-profit organizations.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.