ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 7 - Τεστ 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Economicsedugr
E
Economicsedugr
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 28,696
Questions: 10 | Attempts: 11,200

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 7 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2009-15


Questions and Answers
 • 1. 

  Το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The explanation for the correct answer is not available.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ενδιάμεσα αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι για περαιτέρω επεξεργασία.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The answer is "Λάθος" because the question states that "είναι αυτά που αγοράζουνται για την τελική χρήση και περαιτέρω επεξεργασία" which translates to "are those that are purchased for final use and further processing." Therefore, the correct answer is "Λάθος" which means "False" in Greek.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ο δείκτης τιμών, που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές, εκφράζει τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών σε σχέση με το επίπεδο τιμών του έτους βάσης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This implies that the statement or question being referred to is true or accurate.

  Rate this question:

 • 4. 

  Το Α.Ε.Π. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής όλων των οικονομικών – παραγωγικών μονάδων της οικονομίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which translates to "Correct" in English. This suggests that the statement or question being referred to is true or accurate.

  Rate this question:

 • 5. 

  Το Α.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The given correct answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek.

  Rate this question:

 • 6. 

  Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα, ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given answer states that the answer is correct.

  Rate this question:

 • 7. 

  Το Α.Ε.Π. είναι ποιοτικός και όχι ποσοτικός δείκτης.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek.

  Rate this question:

 • 8. 

  Η μηχανή ενός αυτοκινήτου είναι τελικό προϊόν. (θέμα Γ.Ε.Λ.)

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Στην μικροοικονομική ανάλυση σημείο αναφοράς είναι: (θέμα Γ.Ε.Λ.)

  • A.

   η συνολική κατανάλωση μιας οικονομίας.

  • B.

   το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.

  • C.

   ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.

  • D.

   ο συνολικός όγκος της παραγωγής μιας οικονομίας.

  Correct Answer
  C. ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.
  Explanation
  The correct answer is "ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού" (the determination of the price of a good). The question is asking for an explanation of the correct answer choice. In this context, the explanation is that determining the price of a good is a key factor in the overall consumption of an economy. The price of a good influences the demand and supply of that good, which in turn affects the consumption patterns and behavior of individuals and businesses within the economy. Therefore, understanding and determining the price of a good is crucial in analyzing and predicting the overall consumption of an economy.

  Rate this question:

 • 10. 

  Το κατά κεφαλήν πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας προκύπτει, αν διαιρέσουμε: (θέμα Γ.Ε.Λ.)

  • A.

   το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας.

  • B.

   το εθνικό εισόδημα με τον αριθμό των ενηλίκων της χώρας.

  • C.

   το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αφού αφαιρέσουμε τους έμμεσους φόρους, με τον πληθυσμό της χώρας.

  • D.

   το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ιδίου έτους.

  Correct Answer
  D. το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ιδίου έτους.
  Explanation
  The correct answer is "το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ιδίου έτους." This answer refers to the real gross domestic product (GDP) of a country in a given year, measured using the population of the same year. This measure takes into account the total value of all goods and services produced within the country's borders, adjusted for inflation, and divided by the population. It provides a more accurate representation of the country's economic output per person.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 06, 2015
  Quiz Created by
  Economicsedugr
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.