ΑΟΘ ΕΠΑ.Λ. 2015 : Κεφάλαιο 7 - Τεστ 1

10 Questions | Attempts: 8288

SettingsSettingsSettings
 .. 2015 : 7 - 1 - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2009-15


Questions and Answers
 • 1. 
  Το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ενδιάμεσα αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι για περαιτέρω επεξεργασία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο δείκτης τιμών, που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές, εκφράζει τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών σε σχέση με το επίπεδο τιμών του έτους βάσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το Α.Ε.Π. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής όλων των οικονομικών – παραγωγικών μονάδων της οικονομίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το Α.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα, ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το Α.Ε.Π. είναι ποιοτικός και όχι ποσοτικός δείκτης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η μηχανή ενός αυτοκινήτου είναι τελικό προϊόν. (θέμα Γ.Ε.Λ.)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Στην μικροοικονομική ανάλυση σημείο αναφοράς είναι: (θέμα Γ.Ε.Λ.)
  • A. 

   η συνολική κατανάλωση μιας οικονομίας.

  • B. 

   το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.

  • C. 

   ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.

  • D. 

   ο συνολικός όγκος της παραγωγής μιας οικονομίας.

 • 10. 
  Το κατά κεφαλήν πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας προκύπτει, αν διαιρέσουμε: (θέμα Γ.Ε.Λ.)
  • A. 

   το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας.

  • B. 

   το εθνικό εισόδημα με τον αριθμό των ενηλίκων της χώρας.

  • C. 

   το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αφού αφαιρέσουμε τους έμμεσους φόρους, με τον πληθυσμό της χώρας.

  • D. 

   το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ιδίου έτους.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.