ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 5ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 143,496
Questions: 10 | Attempts: 7,879

SettingsSettingsSettings
 2015: 5 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα

  • A.

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  • B.

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  • C.

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  • D.

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  Correct Answer
  C. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας
  Explanation
  The correct answer is "τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας". This is because according to the law of supply and demand, when the price of a good decreases, the quantity demanded of that good increases, leading to an increase in the quantity supplied. Therefore, there is a decrease in the equilibrium price and an increase in the equilibrium quantity.

  Rate this question:

 • 2. 

  Η μείωση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα

  • A.

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  • B.

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  • C.

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  • D.

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  Correct Answer
  A. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας
  Explanation
  The correct answer is "την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας". This answer states that there is an increase in price equilibrium and a decrease in quantity equilibrium. This suggests that there is a decrease in supply and an increase in demand, leading to a higher price and a lower quantity being exchanged in the market.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται όταν

  • A.

   η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

  • B.

   η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή

  • C.

   η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή

  • D.

   η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά αυξάνεται

  Correct Answer
  C. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή
  Explanation
  The correct answer is "the demand increases and the supply is constant." This means that there is an increase in the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchase, while the quantity of goods or services that producers are willing and able to offer remains the same. This could be due to factors such as an increase in consumer income, a decrease in the price of substitute goods, or a change in consumer preferences.

  Rate this question:

 • 4. 

  Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι  QD= 50/Ρ, τότε κάθε αύξηση της προσφοράς του θα έχει αποτέλεσμα να

  • A.

   αυξηθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  • B.

   μειωθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  • C.

   μειωθεί η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  • D.

   παραμείνουν σταθερές η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  Correct Answer
  C. μειωθεί η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό
  Explanation
  If the demand for a good decreases, it will cause a decrease in the equilibrium price of the good. However, the total expenditure of consumers on the good will remain constant. This means that even though the price decreases, consumers will compensate by buying a larger quantity of the good, resulting in a stable total expenditure. Therefore, the correct answer is "μειωθεί η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό" (the equilibrium price will decrease and the total expenditure of consumers will remain constant).

  Rate this question:

 • 5. 

  Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά, βρίσκονται σε ισορροπία. Μια βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσμα

  • A.

   τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της προσφοράς του Ψ

  • B.

   τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ

  • C.

   την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ

  • D.

   την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη μείωση της ζήτησης του Ψ

  Correct Answer
  C. την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ
  Explanation
  The correct answer is "την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ". This answer suggests that both the supply of X and the demand for Y are increasing.

  Rate this question:

 • 6. 

  Αν αυξηθεί η τιμή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενός προϊόντος, ενώ η ζήτησή του παραμένει αμετάβλητη (ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτη τιμή διάφορη του άπειρο), τότε

  • A.

   μειώνεται η τιμή ισορροπίας

  • B.

   αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας

  • C.

   η τιμή ισορροπίας παραμένει σταθερή

  • D.

   η τιμή ισορροπίας αυξάνεται

  Correct Answer
  D. η τιμή ισορροπίας αυξάνεται
  Explanation
  The correct answer is "η τιμή ισορροπίας αυξάνεται" which translates to "the equilibrium value increases." This suggests that there is a change or shift in the equilibrium state, causing the equilibrium value to increase.

  Rate this question:

 • 7. 

  Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού μειώνεται όταν

  • A.

   η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει σταθερή

  • B.

   η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται

  • C.

   η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

  • D.

   η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά μειώνεται

  Correct Answer
  C. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται
  Explanation
  In the given scenario, the demand is increasing while the supply remains constant. This means that there is a higher demand for the product or service, but the supply is not increasing to meet that demand. As a result, there may be a shortage in the market, leading to higher prices and potentially increased competition among consumers to obtain the limited supply.

  Rate this question:

 • 8. 

  Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν

  • A.

   η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή

  • B.

   η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

  • C.

   η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται

  • D.

   η προσφορά παραμένει σταθερή και η ζήτηση μειώνεται

  Correct Answer
  A. η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή
  Explanation
  The correct answer is "η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή" (supply decreases and demand remains constant). This suggests that there is a decrease in the quantity of goods or services available in the market, while the level of consumer demand remains the same. This scenario could occur, for example, if there is a decrease in production or an increase in costs that leads to a reduction in the supply of goods, but consumer demand remains unchanged.

  Rate this question:

 • 9. 

  Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The given correct answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek. The explanation for this answer is not available.

  Rate this question:

 • 10. 

  Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την καμπύλη προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The given correct answer is "Σωστό" which means "Correct" in Greek.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.