ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 5ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 6212

SettingsSettingsSettings
 2015: 5 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα
  • A. 

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  • B. 

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  • C. 

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  • D. 

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

 • 2. 
  Η μείωση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα
  • A. 

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  • B. 

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

  • C. 

   τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

  • D. 

   την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

 • 3. 
  Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται όταν
  • A. 

   η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

  • B. 

   η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή

  • C. 

   η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή

  • D. 

   η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά αυξάνεται

 • 4. 
  Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι  QD= 50/Ρ, τότε κάθε αύξηση της προσφοράς του θα έχει αποτέλεσμα να
  • A. 

   αυξηθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  • B. 

   μειωθούν η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  • C. 

   μειωθεί η τιμή ισορροπίας του και να μείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

  • D. 

   παραμείνουν σταθερές η τιμή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό

 • 5. 
  Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά, βρίσκονται σε ισορροπία. Μια βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσμα
  • A. 

   τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της προσφοράς του Ψ

  • B. 

   τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ

  • C. 

   την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ

  • D. 

   την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη μείωση της ζήτησης του Ψ

 • 6. 
  Αν αυξηθεί η τιμή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενός προϊόντος, ενώ η ζήτησή του παραμένει αμετάβλητη (ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτη τιμή διάφορη του άπειρο), τότε
  • A. 

   μειώνεται η τιμή ισορροπίας

  • B. 

   αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας

  • C. 

   η τιμή ισορροπίας παραμένει σταθερή

  • D. 

   η τιμή ισορροπίας αυξάνεται

 • 7. 
  Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού μειώνεται όταν
  • A. 

   η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει σταθερή

  • B. 

   η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται

  • C. 

   η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

  • D. 

   η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά μειώνεται

 • 8. 
  Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν
  • A. 

   η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει σταθερή

  • B. 

   η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται

  • C. 

   η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται

  • D. 

   η προσφορά παραμένει σταθερή και η ζήτηση μειώνεται

 • 9. 
  Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την καμπύλη προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.