ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 1ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 24564

SettingsSettingsSettings
 2015: 1 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Αν η παραγωγή μιας οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της, αυτό σημαίνει ότι:
  • A. 

   η οικονομία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της

  • B. 

   η οικονομία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές της

  • C. 

   η οικονομία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά

  • D. 

   μειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας

 • 2. 
  Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται
  • A. 

   όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση

  • B. 

   όλα τα οικονομικά αγαθά

  • C. 

   τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί

  • D. 

   τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση

 • 3. 
  Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι 
  • A. 

   οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του αγαθού Κ που παράγονται

  • B. 

   οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού

  • C. 

   η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται προς τις μονάδες του αγαθού Ζ που παράγονται

  • D. 

   οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού Ζ.

 • 4. 
  Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν:
  • A. 

   μειωθεί το εργατικό δυναμικό

  • B. 

   αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας

  • C. 

   βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών

  • D. 

   χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα

 • 5. 
  Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι:
  • A. 

   0,5

  • B. 

   2

  • C. 

   0,2

  • D. 

   30

 • 6. 
  Μία οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολογικά), με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να παράγει 60 μονάδες από το αγαθό Χ και 100 μονάδες από το αγαθό Ψ ή 80 μονάδες από το αγαθό Χ και 60 μονάδες από το αγαθό Ψ. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος) του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με:
  • A. 

   0,5

  • B. 

   2

  • C. 

   40

  • D. 

   20

 • 7. 
  Το πιεστήριο τυπογραφείου που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση είναι αγαθό
  • A. 

   υλικό, διαρκές και καταναλωτικό

  • B. 

   καταναλωτό και καταναλωτικό

  • C. 

   υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό

  • D. 

   καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό

 • 8. 
  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι:
  • A. 

   για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Ψ

  • B. 

   για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Χ

  • C. 

   μια αύξηση της ποσότητας του Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Ψ κατά 3%

  • D. 

   μια αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Χ κατά 3%

 • 9. 
  Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι αγαθό
  • A. 

   καταναλωτό και κεφαλαιουχικό

  • B. 

   κεφαλαιουχικό

  • C. 

   καταναλωτικό και διαρκές

  • D. 

   καταναλωτικό και καταναλωτό

 • 10. 
  Το ψυγείο μιας οικογένειας είναι:
  • A. 

   καταναλωτό αγαθό

  • B. 

   κεφαλαιουχικό αγαθό

  • C. 

   κεφαλαιουχικό και καταναλωτό αγαθό

  • D. 

   διαρκές και καταναλωτικό αγαθό

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.