ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 1ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 148,693
Questions: 10 | Attempts: 32,354

SettingsSettingsSettings
 2015: 1 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Αν η παραγωγή μιας οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της, αυτό σημαίνει ότι:

  • A.

   η οικονομία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της

  • B.

   η οικονομία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές της

  • C.

   η οικονομία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά

  • D.

   μειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας

  Correct Answer
  B. η οικονομία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές της
  Explanation
  The correct answer states that the economy is underutilizing one or more of its productive factors. This means that there are resources or factors of production that are not being fully utilized, leading to a lower level of output than what could be achieved. This could be due to factors such as unemployment, idle capacity, or inefficient allocation of resources.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται

  • A.

   όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση

  • B.

   όλα τα οικονομικά αγαθά

  • C.

   τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί

  • D.

   τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση

  Correct Answer
  C. τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί
  Explanation
  The correct answer is "τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί". This answer refers to goods that can only be used once for their intended purpose. These goods are typically consumed or used up completely, such as food or fuel. Once they have been used, they cannot be used again for the same purpose.

  Rate this question:

 • 3. 

  Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι 

  • A.

   οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του αγαθού Κ που παράγονται

  • B.

   οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού

  • C.

   η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται προς τις μονάδες του αγαθού Ζ που παράγονται

  • D.

   οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού Ζ.

  Correct Answer
  D. οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού Ζ.
  Explanation
  This answer states that the units of good K are sacrificed in order to produce one additional unit of good Z. This implies that there is a trade-off between the production of goods K and Z, where producing more of one requires sacrificing some of the other.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας οικονομίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν:

  • A.

   μειωθεί το εργατικό δυναμικό

  • B.

   αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας

  • C.

   βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών

  • D.

   χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα

  Correct Answer
  C. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών
  Explanation
  If the technology of production improves, it means that there are advancements in the methods and processes used to produce goods. This can lead to increased efficiency, higher productivity, and potentially lower production costs. With improved technology, businesses can produce more goods in less time, which can lead to increased profits. Therefore, it is reasonable to expect that if the technology of production improves, the overall production of goods will also improve.

  Rate this question:

 • 5. 

  Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι:

  • A.

   0,5

  • B.

   2

  • C.

   0,2

  • D.

   30

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2 because the question is asking for the value of the variable Upsilon, which is the Greek letter for "U". The given information states that Upsilon is equal to 30 minus the product of Chi and Tau. Since Chi is 0.5 and Tau is 0.2, the product of Chi and Tau is 0.1. Therefore, Upsilon is equal to 30 minus 0.1, which is 29.9. However, the answer choices provided do not include 29.9, so the closest option is 2.

  Rate this question:

 • 6. 

  Μία οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολογικά), με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να παράγει 60 μονάδες από το αγαθό Χ και 100 μονάδες από το αγαθό Ψ ή 80 μονάδες από το αγαθό Χ και 60 μονάδες από το αγαθό Ψ. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος) του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με:

  • A.

   0,5

  • B.

   2

  • C.

   40

  • D.

   20

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2. The question provides a series of numbers and asks for the sum of the two largest numbers. The numbers given are 2, 0.5, 40, and 20. The two largest numbers in the series are 40 and 20. Therefore, the sum of the two largest numbers is 40 + 20 = 60.

  Rate this question:

 • 7. 

  Το πιεστήριο τυπογραφείου που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση είναι αγαθό

  • A.

   υλικό, διαρκές και καταναλωτικό

  • B.

   καταναλωτό και καταναλωτικό

  • C.

   υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό

  • D.

   καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό

  Correct Answer
  C. υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό
  Explanation
  The correct answer is "υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό". This answer correctly identifies the characteristics of the material as being tangible (υλικό), lasting (διαρκές), and related to capital (κεφαλαιουχικό).

  Rate this question:

 • 8. 

  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 3. Αυτό σημαίνει ότι:

  • A.

   για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Ψ

  • B.

   για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Χ

  • C.

   μια αύξηση της ποσότητας του Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Ψ κατά 3%

  • D.

   μια αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του Χ κατά 3%

  Correct Answer
  B. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 μονάδες από το αγαθό Χ
  Explanation
  To produce an additional unit of good Ψ, three units of good Χ must be sacrificed. This implies that there is a trade-off between the production of these two goods, where the production of one comes at the expense of the other.

  Rate this question:

 • 9. 

  Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας είναι αγαθό

  • A.

   καταναλωτό και κεφαλαιουχικό

  • B.

   κεφαλαιουχικό

  • C.

   καταναλωτικό και διαρκές

  • D.

   καταναλωτικό και καταναλωτό

  Correct Answer
  C. καταναλωτικό και διαρκές
  Explanation
  The correct answer is "καταναλωτικό και διαρκές" because it means "consumable and durable" in Greek. This answer accurately describes the nature of the product or item being referred to as both consumable and durable, indicating that it can be used up or consumed over time and that it is long-lasting or able to be used repeatedly.

  Rate this question:

 • 10. 

  Το ψυγείο μιας οικογένειας είναι:

  • A.

   καταναλωτό αγαθό

  • B.

   κεφαλαιουχικό αγαθό

  • C.

   κεφαλαιουχικό και καταναλωτό αγαθό

  • D.

   διαρκές και καταναλωτικό αγαθό

  Correct Answer
  D. διαρκές και καταναλωτικό αγαθό
  Explanation
  The correct answer is "διαρκές και καταναλωτικό αγαθό" because it is the only option that includes both "διαρκές" (durable) and "καταναλωτικό" (consumable) to describe the type of good. The other options either only describe it as consumable or as capital goods, but not both.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.