ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 4ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chepeto13
C
Chepeto13
Community Contributor
Quizzes Created: 14 | Total Attempts: 143,496
Questions: 10 | Attempts: 7,953

SettingsSettingsSettings
 2015: 4 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 

  Η προσφορά θεωρείται ελαστική, όταν

  • A.

   μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 50%

  • B.

   μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας λιγότερο από 60%

  • C.

   μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 60%

  • D.

   μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 30%

  Correct Answer
  A. μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 50%
  Explanation
  ασαδ

  Rate this question:

 • 2. 

  Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει

  • A.

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά

  • B.

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

  • C.

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

  • D.

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά

  Correct Answer
  B. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά
  Explanation
  The correct answer is "την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά". This answer suggests that the curve of the total product is upward sloping and the curve of the supply is rightward sloping. This indicates that as the quantity of inputs increases, the total product also increases, and as the price of the product increases, the quantity supplied also increases.

  Rate this question:

 • 3. 

  Η ελαστικότητα προσφοράς εξαρτάται από 

  • A.

   το εισόδημα των καταναλωτών

  • B.

   το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης

  • C.

   τις τιμές των υποκατάστατων αγαθών

  • D.

   τις προτιμήσεις των καταναλωτών

  Correct Answer
  B. το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης
  Explanation
  The correct answer is "το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης" (the time period for the adjustment of the business). This answer is supported by the fact that the other options (εισόδημα των καταναλωτών, τιμές των υποκατάστατων αγαθών, προτιμήσεις των καταναλωτών) do not directly relate to the concept of business adjustment.

  Rate this question:

 • 4. 

  Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού οδηγεί σε

  • A.

   αύξηση της προσφερόμενης ποσότητάς του

  • B.

   μείωση της προσφερόμενης ποσότητάς του

  • C.

   αύξηση της προσφοράς του

  • D.

   μείωση της προσφοράς του

  Correct Answer
  C. αύξηση της προσφοράς του
  Explanation
  The correct answer is "αύξηση της προσφοράς του" which translates to "increase in its supply". This means that there is an increase in the amount of a product or service that is available in the market.

  Rate this question:

 • 5. 

  Από τους παρακάτω προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, αυτός που μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά είναι

  • A.

   η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών

  • B.

   η βελτίωση της τεχνολογίας

  • C.

   η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων

  • D.

   οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

  Correct Answer
  B. η βελτίωση της τεχνολογίας
  Explanation
  The correct answer is "η βελτίωση της τεχνολογίας" (the improvement of technology). This answer suggests that the increase in productivity is due to advancements in technology, which allow for more efficient and effective production processes.

  Rate this question:

 • 6. 

  Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά, όταν

  • A.

   βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του

  • B.

   αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου

  • C.

   αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών

  • D.

   αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών

  Correct Answer
  D. αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών
  Explanation
  If the prices of productive factors increase, it means that the cost of production will also increase. This can lead to a decrease in supply and an increase in the prices of goods and services. When the prices of productive factors increase, businesses may have to pay more for resources such as labor, raw materials, and machinery, which can result in higher production costs. As a result, businesses may pass on these increased costs to consumers by raising the prices of their products. Therefore, an increase in the prices of productive factors can lead to an increase in the prices of production coefficients.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως παράγοντας επηρεασμού της προσφοράς, αφορά αποκλειστικά την ατομική καμπύλη προσφοράς.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 8. 

  Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο απ’ ό,τι στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
 • 9. 

  Εάν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε μετατοπίζεται η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  A. Σωστό
  Explanation
  The correct answer is "Σωστό" (Correct).

  Rate this question:

 • 10. 

  Καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μειώνουν την προσφορά τους και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά.

  • A.

   Σωστό

  • B.

   Λάθος

  Correct Answer
  B. Λάθος
  Explanation
  The correct answer is "Λάθος" which means "Wrong" in Greek.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.