ΑΟΘ 2015: Κεφάλαιο 4ο - Τεστ 1 (Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός)

10 Questions | Total Attempts: 6499

SettingsSettingsSettings
 2015: 4 - 1 (: ) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου πανελλαδικώ&n u; εξετάσεων 2000 - 2015 στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


Questions and Answers
 • 1. 
  Η προσφορά θεωρείται ελαστική, όταν
  • A. 

   μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 50%

  • B. 

   μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας λιγότερο από 60%

  • C. 

   μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 60%

  • D. 

   μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 30%

 • 2. 
  Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει
  • A. 

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά

  • B. 

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

  • C. 

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά

  • D. 

   την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά

 • 3. 
  Η ελαστικότητα προσφοράς εξαρτάται από 
  • A. 

   το εισόδημα των καταναλωτών

  • B. 

   το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης

  • C. 

   τις τιμές των υποκατάστατων αγαθών

  • D. 

   τις προτιμήσεις των καταναλωτών

 • 4. 
  Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού οδηγεί σε
  • A. 

   αύξηση της προσφερόμενης ποσότητάς του

  • B. 

   μείωση της προσφερόμενης ποσότητάς του

  • C. 

   αύξηση της προσφοράς του

  • D. 

   μείωση της προσφοράς του

 • 5. 
  Από τους παρακάτω προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, αυτός που μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά είναι
  • A. 

   η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών

  • B. 

   η βελτίωση της τεχνολογίας

  • C. 

   η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων

  • D. 

   οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

 • 6. 
  Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά, όταν
  • A. 

   βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του

  • B. 

   αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου

  • C. 

   αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών

  • D. 

   αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών

 • 7. 
  Ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως παράγοντας επηρεασμού της προσφοράς, αφορά αποκλειστικά την ατομική καμπύλη προσφοράς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο απ’ ό,τι στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Εάν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε μετατοπίζεται η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μειώνουν την προσφορά τους και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.