ร้อยละ {percent}

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By F_d191nanny
F
F_d191nanny
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 591
Questions: 16 | Attempts: 591

SettingsSettingsSettings
 {percent} - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ::::โรงเรียนเเห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,250 คนวันนี้มาเรียน 1,980 คนอยากทราบว่าวันนี้มีนั้กเรียนขาดเรียนร้อยละเท่าไหร่???

  • A.

   >>ร้อยละ 22

  • B.

   >>ร้อยละ 8

  • C.

   >>ร้อยละ 88

  • D.

   >>ร้อยละ 12

  Correct Answer
  D. >>ร้อยละ 12
  Explanation
  นักเรียนทั้งหมด 2,250 คน
  วันนี้มาเรียน 1,980 คน
  นักเรียนขาดเรียน 2,250 - 1,980 = 270 คน

  เขียนสัดส่วนได้
  a/100 = 270/2250
  a = (270x100)/2250
  a = 12
  วันนี้นักเรียนขาดเรียน ร้อยละ 12

  Rate this question:

 • 2. 

  :::พี่หมึกทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 85 คะแนน หากคะแนนเต็มในวิชานี้เท่ากับ 120 คะแนน จงหาว่าพี่หมึกทำข้อสอบได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์???

  • A.

   55.42 %

  • B.

   60.58 %

  • C.

   65.95 %

  • D.

   70.83 %

  Correct Answer
  D. 70.83 %
  Explanation
  คะแนนเต็มในวิชานี้เท่ากับ 120 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 85 คะแนน
  ถ้าคะเเนนเต็มวิชานี้เท่ากับ 100 คะเเนน พี่หมึกทำข้อสอบได้ (85/120)x100 = 70.83 %

  Rate this question:

 • 3. 

  ::::ขนมคุ๊กกี้ในขวดโหล แบ่งออกเป็นคุ๊กกี้รสเนย คุ๊กกี้รสช็อคโกแลต และคุ๊กกี้รสวนิลา นับรวมทั้งหมดได้ 250 ชิ้น หากคุ๊กกี้รสช็อคโกแลตคิดเป็นร้อยละ 20 ของทั้งหมดจงหาว่ามีคุ๊กกี้รสเนยเเละรสวนิลารวมกันได้ทั้งหมดกี่ชิ้น

  • A.

   50 ชิ้น

  • B.

   100 ชิ้น

  • C.

   150 ชิ้น

  • D.

   200 ชิ้น

  Correct Answer
  D. 200 ชิ้น
  Explanation
  ร้อยละ 20 หมายถึง มีจำนวน 20 จากทั้งหมด 100 สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า 20/100 หรือกล่าวว่า
  ถ้ามีคุ๊กกี้ทั้งหมดอยู่ 100 ชิ้น จะมีคุ๊กกี้ช็อคโกเเลตอยู่ = 20 ชิ้น
  ถ้ามมีคุ๊กกี้ทั้งหมดอยู่ 250ชิ้น จะมีคุ๊กกี้รสช็อคโกเเลตอยู่ = (20/100) x 250 = 50 ชิ้น
  ดังนั้น
  มีคุ๊กกี่รสวนิลากับรสเนยรวมกัน = 250 - 50 = 200 ชิ้น

  Rate this question:

 • 4. 

  :::น้ำส้มสายชูปรุงสำเร็จถ้วยหนึ่งมีปริมาณน้ำส้มสายชูกลั่นอยู่ 7% หากน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยมีปริมาณ 150 ลูกบากศ์เซนติเมตร จงหาปริมาณน้ำส้มสายชูกลั่นใน 1 ถ้วย

  • A.

   10.5 ลูกบากศ์เซนติเมตร

  • B.

   6.5 ลูกบากศ์เซนติเมตร

  • C.

   12 ลูกบากศ์เซนติเมตร

  • D.

   11.8 ลูกบากศ์เซนติเมตร

  Correct Answer
  A. 10.5 ลูกบากศ์เซนติเมตร
  Explanation
  7% หมายถึง จำนวน 7 จากทั้งหมด สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า 7/100
  หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ถ้้ามีน้ำส้มอยู่ 100 จะมีน้ำส่วนผสมส้มสายชูกลั่นอยู่ 7 ลูกบากศ์เซนติเมตร
  ดังนั้น
  ถ้้ามีน้ำส้มอยู่ 150 จะมีน้ำส่วนผสมส้มสายชูกลั่นอยู่ (7/100)x150 = 10.5 ลูกบากศ์เซนติเมตร

  Rate this question:

 • 5. 

  ::::โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 2,500 คน เป็นนักเรียนชาย 1,600 คน   อยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด                     มีนักเรียนหญิง ร้อยละ   

  Correct Answer
  36
 • 6. 

  :::::พี่ชายมีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ด เพียง 220 ตัว อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมด                    เป็ดตายไป  % 

  Correct Answer
  12
  Explanation
  The question states that there were originally 250 ducks, but now there are only 220 ducks remaining. To find the percentage of ducks that died, we need to calculate the difference between the original number of ducks and the remaining number of ducks.

  250 - 220 = 30

  Then, we divide the difference by the original number of ducks and multiply by 100 to get the percentage.

  30 / 250 * 100 = 12%

  Therefore, the correct answer is 12.

  Rate this question:

 • 7. 

  :::กระติกน้ำใบหนึ่ง  ถ้าขายในราคา 200 บาท จะได้กำไร 25% จงหาราคาทุนของกระติกน้ำใบนี้                     ราคาทุนของกระติกน้ำใบนี้  คือ  บาท 

  Correct Answer
  160
  Explanation
  The question states that if the selling price of the water bottle is 200 baht, the profit will be 25%. To find the cost price, we need to calculate 25% of 200 baht, which is 50 baht. To find the cost price, we subtract the profit from the selling price: 200 baht - 50 baht = 150 baht. Therefore, the cost price of the water bottle is 150 baht.

  Rate this question:

 • 8. 

  :::: เสื่อตัวหนึ่งปิดราคาไว้ 800 บาท เมื่อมีคนมาซื้อลดให้ 120 บาท ผู้ขายลดราคาเสื้อไปร้อยละเท่าใด                    ผู้ขายลดราคาไป  ร้อยละ   

  Correct Answer
  15
  Explanation
  The seller reduced the price by 120 baht, which is a discount of 15% off the original price of 800 baht.

  Rate this question:

 • 9. 

  ::::ถ้าจิรานำเงินไปฝากธนาคาร 1,200 บาท ธนาราคคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15 ต่อปี  จงหาว่าถ้าฝากเงินไว้นาน 6 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร                     จะได้ดอกเบี้ย  บาท      

  Correct Answer
  90
  Explanation
  If Jira deposits 1,200 baht in a bank with an interest rate of 15% per year, the interest earned in 6 months would be half of the annual interest. Therefore, the interest earned in 6 months would be 7.5% (15% divided by 2) of 1,200 baht, which is 90 baht.

  Rate this question:

 • 10. 

  :::: ซื้อส้มมา 4,000 บาท ขายได้เงิน5,400 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์                    ได้กำไร  %      

  Correct Answer
  35
  Explanation
  The profit percentage can be calculated by subtracting the cost price from the selling price, dividing the result by the cost price, and then multiplying by 100. In this case, the cost price is 4,000 baht and the selling price is 5,400 baht. Therefore, the profit is 5,400 - 4,000 = 1,400 baht. To find the profit percentage, we divide the profit by the cost price (1,400 / 4,000) and multiply by 100. The result is 0.35, which is equivalent to 35%.

  Rate this question:

 • 11. 

  :::แดงนำเงินไปฝากธนาคาร 11,200 บาท เมื่อครบ 1 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ย 896 บาท อยากทราบว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละเท่าใด                     ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้  %

  Correct Answer
  8
  Explanation
  The bank gives an interest of 896 baht on a deposit of 11,200 baht after 1 year. To find the interest rate, we divide the interest by the principal and multiply by 100. So, (896/11,200) * 100 = 8. Therefore, the bank calculates the interest rate as 8%.

  Rate this question:

 • 12. 

  ::พนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งได้ค่านายหน้า 5% ของราคาสินค้า ถ้าขายสินค้าได้เงิน 60,000 บาท เขาได้รับค่านายหน้า เท่าใด                    เขาได้รับค่านายหน้า  บาท

  Correct Answer
  3000
  Explanation
  The salesperson received a 5% commission on the selling price of the product. If the total sales amount was 60,000 baht, the commission received by the salesperson would be 5% of 60,000 baht, which is equal to 3,000 baht.

  Rate this question:

 • 13. 

  :::ปิดราคาสินค้าไว้สูงกว่าทุน 20% แต่ลดให้ผู้ซื้อ 5% จะได้กำไรร้อยละเท่าใด                     ได้กำไร  ร้อยละ    

  Correct Answer
  14
  Explanation
  The question states that the selling price of a product is set 20% higher than the cost price, but then a 5% discount is given to the buyer. To calculate the profit percentage, we need to find the difference between the selling price and the cost price, and then divide it by the cost price.

  Let's assume the cost price is 100 units. The selling price would be 120 units (20% higher than the cost price). After a 5% discount, the buyer pays 114 units.

  The profit would be the difference between the selling price and the cost price, which is 20 units (120 - 100).

  To find the profit percentage, we divide the profit by the cost price and multiply by 100: (20/100) * 100 = 20%.

  Therefore, the profit percentage is 20%.

  Rate this question:

 • 14. 

  :::แม่ค้าซื้อมะนาวมา 5 ผล 4 บาท ขายไป 4 ผล 5 บาท   ได้กำไรรอยละเท่าใด                     ได้กำไร  ร้อยละ        

  Correct Answer
  56.25
  Explanation
  The profit percentage can be calculated by finding the difference between the selling price and the cost price, dividing it by the cost price, and then multiplying by 100. In this case, the cost price of 5 limes is 4 baht and the selling price is 5 baht. The profit is 5 - 4 = 1 baht. The profit percentage is (1/4) * 100 = 25%. However, since the question asks for the profit percentage for each lime, we need to divide the profit percentage by the number of limes sold, which is 4. Therefore, the profit percentage for each lime is 25% / 4 = 6.25%.

  Rate this question:

 • 15. 

  Type question here. Example: Practice makes you ________

  Correct Answer
  N/A
 • 16. 

  :::พ่อค้าขายเสื้อไปราคาตัวละ 120 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 20% ถ้าต้องการขายไปให้ได้กำไร 20% จะต้องขายเสื้อไปตัวละเท่าไร                    จะต้องขายเสื้อไปตัวละ  บาท

  Correct Answer
  180
  Explanation
  The question states that the merchant sells shirts at a loss of 20% when they are priced at 120 baht each. To make a profit of 20%, the merchant needs to increase the selling price by 20% of the cost price. Therefore, the selling price per shirt should be 120 + (20% of 120) = 120 + 24 = 144 baht. However, this is not the correct answer given. If the correct answer is 180 baht, it suggests that there may be an error or inconsistency in the question or answer choices.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.