Pytje Nga Lenda E Biologjise

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Ipod-8gb
I
Ipod-8gb
Community Contributor
Quizzes Created: 7 | Total Attempts: 171,597
Questions: 25 | Attempts: 42,547

SettingsSettingsSettings
Pytje Nga Lenda E Biologjise - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Biologjia është :

  • A.

   Shkencë natyrore e cila studion të gjitha qeniet e gjalla

  • B.

   Shkencë natyrore që studion dukuritë që ndodhin në natyrë.

  • C.

   Shkencë shoqërore e cila studion të kaluarën e shoqërisë njerëzore

  • D.

   Shkencë natyrore e cila studion natyrën ,përbërjen dhe ndryshimet që ndodhin në të

  Correct Answer
  A. Shkencë natyrore e cila studion të gjitha qeniet e gjalla
  Explanation
  The correct answer states that biology is a natural science that studies all living beings. This aligns with the definition of biology, as it is the scientific study of living organisms, including their structure, function, growth, evolution, distribution, and taxonomy. It encompasses the study of plants, animals, humans, and microorganisms.

  Rate this question:

 • 2. 

   Botanika është degë e biologjisë që studion :

  • A.

   Studion bimët

  • B.

   Studion kafshët

  • C.

   Studion trupin e njeriut

  • D.

   Studion prejardhjen e njeriut

  Correct Answer
  A. Studion bimët
  Explanation
  Botanika është degë e biologjisë që studion bimët.

  Rate this question:

 • 3. 

  Njësia themelore,strukturale dhe funksionale e të gjitha qenieve të gjalla quhet :

  • A.

   Ind

  • B.

   Organ

  • C.

   Qelizë

  • D.

   Organizëm

  Correct Answer
  C. Qelizë
  Explanation
  The correct answer is "Qelizë." In biology, a cell is the basic unit of structure, function, and organization in all living organisms. Cells are responsible for carrying out the essential processes of life and are the building blocks of all living things. They contain genetic material, carry out metabolic activities, and have the ability to reproduce. Therefore, the term "qelizë" accurately describes the fundamental, structural, and functional unit of all living beings.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cili shkencëtar për herë të parë i përmendi koacervatet ?

  • A.

   Lamarku

  • B.

   Oparini

  • C.

   Darvini

  • D.

   Lineu

  Correct Answer
  B. Oparini
  Explanation
  Oparin was the first scientist to mention coacervates. He proposed the theory of chemical evolution, suggesting that life originated from simple organic compounds that formed coacervates, which eventually led to the development of more complex organisms. Oparin's work laid the foundation for the study of the origin of life and the formation of primitive cells.

  Rate this question:

 • 5. 

  Kush e zbuloi qelizën ?

  • A.

   Oparini

  • B.

   Levent Hooke

  • C.

   Darvini

  • D.

   Robert Hooke

  Correct Answer
  D. Robert Hooke
  Explanation
  Robert Hooke is the correct answer because he is credited with discovering cells. In the 17th century, Hooke observed thin slices of cork under a microscope and noticed small compartments that reminded him of the cells in a monastery. He coined the term "cell" to describe these structures, which he believed were the basic building blocks of all living organisms. Hooke's discovery of cells laid the foundation for the field of cell biology and our understanding of the structure and function of living organisms.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kur u zbulua qeliza ?

  • A.

   1665

  • B.

   1753

  • C.

   1874

  • D.

   1981

  Correct Answer
  A. 1665
 • 7. 

  Cila nga këto organele mungon te qelizat bimore ?

  • A.

   Kloroplastet

  • B.

   Kromoplastet

  • C.

   Muri qelizor

  • D.

   Centriola

  Correct Answer
  D. Centriola
  Explanation
  The centriole is the organelle that is absent in plant cells. Centrioles are found in animal cells and play a crucial role in cell division by helping in the formation of the spindle fibers. Plant cells do not undergo cell division in the same way as animal cells, so they do not require centrioles. Therefore, centrioles are not present in plant cells.

  Rate this question:

 • 8. 

  Tek cila pjesë e qelizës ndodh procesi i fotosintezës ?

  • A.

   Vakuolë

  • B.

   Kloroplaste

  • C.

   Leukoplaste

  • D.

   Kromoplaste

  Correct Answer
  B. Kloroplaste
  Explanation
  Kloroplastet janë struktura qelizore që gjenden në bimë dhe janë përgjegjëse për procesin e fotosintezës. Fotosintezës ndodh brenda kloroplasteve, ku dritarja e gjelbër e quajtur klorofil absorbonte energjinë e diellit dhe e përdor për të prodhuar glukozë nga dioksidi i karbonit dhe uji. Kloroplastet janë unike për bimët dhe janë thelbësore për prodhimin e ushqimit dhe oksigjenit në natyrë. Vakuolët, leukoplastet dhe kromoplastet nuk janë përfshirë në procesin e fotosintezës.

  Rate this question:

 • 9. 

  Cila nga këto pjesë të qelizës konsiderohet qendra e frymëmarrjes së qelizës ?

  • A.

   Bërthama

  • B.

   Lizozomet

  • C.

   Vakuola

  • D.

   Mitokondriet

  Correct Answer
  D. Mitokondriet
  Explanation
  Mitokondriet është pjesa e qelizës që konsiderohet qendra e frymëmarrjes. Mitokondriet është organela e qelizës që prodhon energjinë e nevojshme për të gjitha aktivitetet e qelizës përmes procesit të frymëmarrjes ose respiracionit qelizor. Në mitokondrie ndodh prodhimi i ATP-së, molekulave të energjisë që përdoren për të ushqyer qelizën dhe për të bërë funksionet e saj të ndryshme. Prandaj, mitokondriet konsiderohen qendra e frymëmarrjes së qelizës.

  Rate this question:

 • 10. 

  Dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave quhet :

  • A.

   Zoologji

  • B.

   Biosistematikë

  • C.

   Etologji

  • D.

   Gjenetikë

  Correct Answer
  B. Biosistematikë
  Explanation
  Biosistematikë është dega e biologjisë që merret me klasifikimin e shumëllojshmërisë së gjallesave. Kjo fushë përfshin studimin e ndryshimeve gjenetike dhe morfologjike në popullata të ndryshme të organizmave, si dhe marrjen e vendimeve për klasifikimin e tyre në nivele të ndryshme taksonomike. Biosistematikës i intereson si variacioni i brendshëm, ashtu edhe variacioni i jashtëm i organizmave, dhe synon të kuptojë marrëdhëniet e tyre filogeneze dhe evolucioni.

  Rate this question:

 • 11. 

  Kush eshte tersia e bimeve dhe e kafsheve qe gjinden ne Biotop ? 

  • A.

   Ekosistemi

  • B.

   Biocenoza

  • C.

   Abiotik

  • D.

   Vendjetese

  Correct Answer
  B. Biocenoza
  Explanation
  Biocenoza është përgjegjëse për tersinë e bimeve dhe kafshëve që gjenden në një biotop. Biocenoza është një term i përdorur për të përshkruar të gjitha formët e jetës që jetojnë dhe ndikojnë në një ekosistem të caktuar. Kjo përfshin bimët, kafshët, baktetrit, insektet dhe të gjitha organizmat tjera që jetojnë në një biotop. Prandaj, përgjigja e saktë është Biocenoza.

  Rate this question:

 • 12. 

  Qka eshte akuariumi ?

  • A.

   Faktore ekologjik

  • B.

   Faktore biotik

  • C.

   Ekosistem ne miniature

  • D.

   Shoqeri bimore

  Correct Answer
  C. Ekosistem ne miniature
  Explanation
  The correct answer is "Ekosistem ne miniature". This is because an aquarium is a small, enclosed ecosystem that mimics a natural environment for aquatic plants and animals. It contains living organisms such as fish, plants, and microorganisms, as well as non-living elements like water, rocks, and substrate. These components interact with each other in a balanced ecosystem, creating a self-sustaining environment. Therefore, an aquarium can be considered as a miniature version of a larger ecosystem.

  Rate this question:

 • 13. 

  Cili nga keto nuk ben pjese ne nivelet e medha ushqimore? 

  • A.

   Prodhuesit

  • B.

   Konsumuesit

  • C.

   Zberthyesit

  • D.

   Tregtuesit

  Correct Answer
  D. Tregtuesit
  Explanation
  The correct answer is "Tregtuesit" because they are not directly involved in the production or consumption of food. They are the middlemen or intermediaries who facilitate the buying and selling of food products between producers and consumers. While producers, consumers, and decomposers play important roles in the food chain, traders or tregtuesit are not directly part of the food chain but rather facilitate the movement of food within it.

  Rate this question:

 • 14. 

  Vjedulla eshte  ?

  • A.

   Bimengrenese

  • B.

   Mishngrenese

  • C.

   Mish dhe Bimengrenese

  • D.

   Asnjera

  Correct Answer
  C. Mish dhe Bimengrenese
  Explanation
  The correct answer is "Mish dhe Bimengrenese" which means "Meat and Vegetarian" in Albanian. This implies that the food being referred to is a combination of both meat and vegetarian options.

  Rate this question:

 • 15. 

  Sa perqind nga ushqimi sjell rritje ?

  • A.

   3 %

  • B.

   5 %

  • C.

   10 %

  • D.

   22 %

  Correct Answer
  C. 10 %
  Explanation
  The correct answer is 10%. This means that a 10% increase in the consumption of food will result in growth.

  Rate this question:

 • 16. 

  Prej sa qelizave perafersisht perbehet trupi i njeriut ?  

  • A.

   1 miliarde

  • B.

   10 miliarde

  • C.

   100 miliarde

  • D.

   150 miliarde

  Correct Answer
  C. 100 miliarde
  Explanation
  The human body is composed of approximately 100 billion cells.

  Rate this question:

 • 17. 

  Qfare roli kane qelizat epiteliale ?

  • A.

   Mbrojtes,absorbues dhe sekretues

  • B.

   Mbrojtes,absorbues dhe ekskretues.

  • C.

   Mbrojtes,absorbues dhe perçues

  • D.

   Mbrojtes,sulmues dhe absorbues

  Correct Answer
  A. Mbrojtes,absorbues dhe sekretues
  Explanation
  Epithelial cells play a protective role by forming a barrier between different body compartments and protecting underlying tissues from mechanical and chemical damage. They also have the ability to absorb substances from the external environment or from the lumen of organs. Additionally, epithelial cells can secrete various substances such as mucus, enzymes, hormones, and antibodies. Therefore, the correct answer is "mbrojtes, absorbues, dhe sekretues" (protective, absorptive, and secretory).

  Rate this question:

 • 18. 

  Cili lloj indi ndahet ne  terthorovijor,te lemuar dhe te zemres ?

  • A.

   Indi lidhor

  • B.

   Indi nervor

  • C.

   Indi muskulor

  • D.

   Indi epitelial

  Correct Answer
  C. Indi muskulor
  Explanation
  The question is asking for a type of tissue that is found in the brain, spinal cord, and heart. The correct answer, "Indi muskulor" (muscular tissue), fits this description as it is found in these organs and is responsible for their contraction and movement.

  Rate this question:

 • 19. 

  Syri,mëlçia,zemra,lukthi etj. Janë :

  • A.

   Inde

  • B.

   Qeliza

  • C.

   Sisteme te organeve

  • D.

   Organe

  Correct Answer
  D. Organe
  Explanation
  The given answer "Organe" is correct because the words "Syri" (eye), "mëlçia" (liver), "zemra" (heart), and "lukthi" (lung) are all organs of the human body. Therefore, the answer "Organe" accurately categorizes these words as organs.

  Rate this question:

 • 20. 

  Fjala latine locomotio do te thote :

  • A.

   Aftesi

  • B.

   Lakër

  • C.

   Lëvizje

  • D.

   Luspë

  Correct Answer
  C. Lëvizje
  Explanation
  The correct answer is "Lëvizje" because "locomotio" is a Latin word that translates to "movement" or "motion" in English. Therefore, the word "locomotio" in Latin means "lëvizje" in Albanian.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ashti me i gjate ne trupin tone eshte ?

  • A.

   Ashti i kafkes

  • B.

   Femuri

  • C.

   Kafazi i kraherorit

  • D.

   Humerusi

  Correct Answer
  B. Femuri
  Explanation
  The correct answer is Femuri. The femur is the longest bone in the human body and is located in the thigh. It is responsible for supporting the weight of the body and facilitating movement.

  Rate this question:

 • 22. 

  Sa eshtra ka trupi i njeriut ?

  • A.

   196

  • B.

   201

  • C.

   206

  • D.

   218

  Correct Answer
  C. 206
  Explanation
  The question is asking about the number of bones in the human body. The correct answer is 206. This is because the human skeleton is made up of 206 individual bones, including bones in the skull, spine, ribs, arms, legs, and hands and feet.

  Rate this question:

 • 23. 

  Eshtrat e kafkes lidhen me :

  • A.

   Nyje

  • B.

   Sutura

  • C.

   Ligamente

  • D.

   Disqe

  Correct Answer
  B. Sutura
  Explanation
  The correct answer is Sutura. Sutura refers to the surgical technique of stitching or sewing together tissues, such as in wound closure or during surgery. It is commonly used in medical procedures to join two edges of a wound or incision. The other options, Nyje (joint), Ligamente (ligament), and Disqe (disc), are not directly related to the concept of stitching or suturing.

  Rate this question:

 • 24. 

  Sa unaza i ka shtylla rruazore ?

  • A.

   33-34

  • B.

   27-28

  • C.

   23-24

  • D.

   43-44

  Correct Answer
  A. 33-34
  Explanation
  The correct answer is 33-34. This answer suggests that the ring has a column of teeth, and the numbers 33-34 indicate the range of the teeth on the ring.

  Rate this question:

 • 25. 

  Qka eshte skolioza ?

  • A.

   Ngritja e shputes

  • B.

   Jo osifikimi i eshtrave

  • C.

   Shtremberimi i shtylles rruazore

  • D.

   Lendim i nyjave

  Correct Answer
  C. Shtremberimi i shtylles rruazore
  Explanation
  Skolioza është një shtremberim i shtyllës rruazore, i cili shkaktohet nga një deformim i kurrizit. Kjo deformim shkakton një kthesë ose shtrembërim të shtyllës rruazore, duke e bërë atë të duket si një formë e "S" ose "C". Skolioza mund të shkaktojë dhimbje në kurriz, probleme të frymëmarrjes dhe ndikim në posturën e trupit.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.