Ujian Penilaian Tahap Kecekapan ICT

20 Questions | Total Attempts: 511

SettingsSettingsSettings
Ujian Penilaian Tahap Kecekapan ICT - Quiz

 (MICROSOFT OFFICE) Microsoft Word, Microsoft Power Point dan Microsoft Excel


Questions and Answers
 • 1. 
  Microsoft Power Point adalah perisian?
  • A. 

   Persembahan elektronik

  • B. 

   Pemprosesan perkataan

  • C. 

   Fail aplikasi

  • D. 

   Hamparan eletronik

 • 2. 
  Ctrl + C dan Ctrl + P dalam Microsoft Power Point, Microsoft Excel dan Microsoft Word adalah berfungsi sebagai
  • A. 

   Memformat teks + Paparan

  • B. 

   Shut down + Cetak

  • C. 

   Menyalin dan Cetak

  • D. 

   Control Format + Cetak

 • 3. 
  Kekunci Enter berfungsi untuk:
  • A. 

   Membatalkan arahan

  • B. 

   Menghapus aksara di sebelah kiri kursor.

  • C. 

   Menyelitkan aksara di mana kursor berada.

  • D. 

   Memaksa teks turun ke baris berikutnya.

 • 4. 
  Jika anda ingin membuat tulisan 2 dimensi dan animasi didalam Microsoft Word, apakah fungsi yang boleh anda gunakan?
  • A. 

   Artword

  • B. 

   Wordart

  • C. 

   Watermark

  • D. 

   Clipart

 • 5. 
  Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip dalam Microsoft Word, kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut.
  • A. 

   Backspace.

  • B. 

   Enter.

  • C. 

   Spacebar.

  • D. 

   Ctrl + Delete

 • 6. 
  Microsoft Word dikenali juga sebagai:
  • A. 

   Fail aplikasi

  • B. 

   Persembahan elektronik

  • C. 

   Pemprosesan perkataan

  • D. 

   Hamparan eletronik

 • 7. 
  Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word.i. Klik butang Start.ii. Klik Microsoft Wordiii. Pilih Programs.iv. Klik Microsoft Office
  • A. 

   I, iii, iv, ii

  • B. 

   Iii, i, ii, iv

  • C. 

   I, ii, iii, iv

  • D. 

   Iii, ii, i, iv

 • 8. 
  Ctrl + C adalah berfungsi sebagai
  • A. 

   Memformat teks

  • B. 

   Menyalin

  • C. 

   Control Format

  • D. 

   Shut down

 • 9. 
  Untuk memilih semua dokumen yang telah dibuat ( Select All )
  • A. 

   Ctrl + A

  • B. 

   Ctrl + B

  • C. 

   Ctrl + C

  • D. 

   Ctrl + S

 • 10. 
  Pada sel A2 terisi nilai 75, jika fungsi  =IF(A2<65,”C”,IF(A2<75,”B”,”A”)) dilaksanakan maka akan memberikan hasil ….
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   A dan B

 • 11. 
  Kegunaan kekunci Print Screen pada kekunci bertujuan untuk :
  • A. 

   Merakam imej pada skrin komputer

  • B. 

   Mengelakkan komputer tergantung (hang)

  • C. 

   Untuk mematikan komputer

  • D. 

   Memadamkan aksara

 • 12. 
  Untuk mendapatkan Rows dan Columns dalam Microsoft Word kita perlu
  • A. 

   Table dan Insert

  • B. 

   Insert dan Symbol

  • C. 

   Tools dan Customize

  • D. 

   Format dan Position

 • 13. 
  Butang ini boleh digunakan untuk menaip tulisan yang berhuruf besar, iaitu
  • A. 

   Num Lock.

  • B. 

   Scroll Lock

  • C. 

   Key Lock.

  • D. 

   Cap Lock

 • 14. 
  Untuk mencantumkan sel – sel, arahan yang digunakan ialah
  • A. 

   Decimal Places

  • B. 

   Clear Contents

  • C. 

   Format Cells

  • D. 

   Merge & Center

 • 15. 
  Fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai purata dalam pengiraan matematik
  • A. 

   Average

  • B. 

   Max

  • C. 

   Min

  • D. 

   Sum

 • 16. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Apakah format fail dokumen dalam Microsoft Excel, sekiranya anda menyimpannya sebagai TMK?
  • A. 

   TMK.ppt

  • B. 

   TMK.doc

  • C. 

   TMK.xls

  • D. 

   TMP.pwp

 • 18. 
  Rajah di hasilkan menggunkan :  
  • A. 

   WordArt

  • B. 

   Shapes

  • C. 

   Clip Art

  • D. 

   Symbol

 • 19. 
  Perhatikan text di bawah,untuk membuat satu huruf lebih besar seperti yang terdapat pada teks di bawah, fungsi yang digunakan adalah:
  • A. 

   Drop Cap

  • B. 

   Paragraph

  • C. 

   Bullets and Numbering

  • D. 

   Font

 • 20. 
  Format fail Microsoft word adalah
  • A. 

   Wrd

  • B. 

   Xls

  • C. 

   Doc

  • D. 

   Ppt

Back to Top Back to top