Modelovanie Interakcií

24 Questions | Total Attempts: 1867

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Modelovanie Interakcií

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Komunikácia (správa) v komunikačnom diagrame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Môže obsahovať tzv. dot notáciu

  • B. 

   Musí obsahovať podmienku

  • C. 

   Môže obsahovať číslo označujúce jej poradie

  • D. 

   Musí obsahovať iteráciu

  • E. 

   Môže obsahovať iteráciu

 • 2. 
  Pri modelovaní interakcií sa posielajú správy: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Iba synchrónne

  • B. 

   Aj synchrónne aj asynchrónne

  • C. 

   Iba synchrónne

 • 3. 
  Iterácia sa v komunikácii (správe) označuje: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Iba okrúhlymi zátvorkami (iterácia)

  • B. 

   Hviezdičkou a okrúhlymi zátvorkami *(iterácia)

  • C. 

   Iba hranatými zátvorkami [iterácia]

  • D. 

   Hviezdičkou a hranatými zátvorkami *[iterácia]

 • 4. 
  Komunikácia medzi prvkami v sekvenčnom diagrame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Musí obsahovať číslo sekvencie

  • B. 

   Je zobrazená ako plná čiara so šípkou

  • C. 

   Môže obsahovať podmienku

  • D. 

   Je zobrazená ako čiarkovaná čiara bez šípky

 • 5. 
  Operátory riadenia (control operators) slúžia na modelovanie: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Cyklu

  • B. 

   Vytvorenie prvku

  • C. 

   Zániku prvku

  • D. 

   Možnosti výberu postupnosti správ

 • 6. 
  Aktivácia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Reprezentuje časovú periódu, počas ktorej prvok vykonáva operáciu

  • B. 

   Reprezentuje časovú periódu, počas ktorej prvok nevykonáva žiadnu operáciu

  • C. 

   Sa používa v komunikačnom diagrame

  • D. 

   Sa používa v sekvenčnom diagrame

 • 7. 
  Poradie komunikácií v sekvenčnom diagrame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Je reprezentované vertikálnou osou

  • B. 

   Je reprezentované horizontálnou osou

  • C. 

   Môžeme určiť aj inak

  • D. 

   Sa nedá zistiť

 • 8. 
  Komunikačný diagram: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Nezobrazuje postupnosť správ medzi prvkami

  • B. 

   Dáva dôraz na zobrazenie štrukturálnych vzťahov medzi prvkami

  • C. 

   Zobrazuje postupnosť správ medzi prvkami

  • D. 

   Dáva dôraz na postupnosť správ medzi prvkami

 • 9. 
  Znak * pred hranatými zátvorkami v komunikácii označuje: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Podmienku

  • B. 

   Opakovanie - iteráciu

  • C. 

   Zrušenie cyklu

  • D. 

   Vytvorenie nového prvku

 • 10. 
  Čiara života: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Smeruje horizontálne od jedného prvku k druhému

  • B. 

   Sa používa v sekvenčnom diagrame

  • C. 

   Sa používa v komunikačnom diagrame

  • D. 

   Smeruje vertikálne od prvku dole

 • 11. 
  Dot notácia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Slúži na zobrazenie rôznych úrovní komunikácie

  • B. 

   Musí byť v každom diagrame

  • C. 

   Slúži na označenie podmienky v komunikácii

  • D. 

   Slúži na označenie iterácie v komunikácii

 • 12. 
  Pre znázornenie vzťahov a interakcii medzi prvkami interakcie použijeme diagram: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Interakcií

  • B. 

   Tried

  • C. 

   Prípadov použitia

  • D. 

   Komunikačný

 • 13. 
  Označte správne tvrdenia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Interakcia je množina správ medzi prvkami

  • B. 

   Interakcia je množina tried, ich správ a ich asociácií

  • C. 

   Spolupráca (collaboration) je kolekcia tried, ich správ a ich asociácií

 • 14. 
  Pre znázornenie interakcii medzi dvoma prvkami interakcie použijeme diagram: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Sekvenčný

  • B. 

   Interaktívny

  • C. 

   Prípadov použitia

  • D. 

   Tried

 • 15. 
  Vzťah medzi interakciou a prípadom použitia môže byť: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Interakcia je generalizáciou prípadu použitia

  • B. 

   Interakcia je realizáciou prípadu použitia

  • C. 

   Prípad použitia je realizáciou interakcie

  • D. 

   Prípad použitia je generalizáciou interakcie

 • 16. 
  Sekvenčný diagram slúži na zobrazenie: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   V akom štrukturálnom vzťahu sú prvky v čase

  • B. 

   Ako pôsobí čas na vzájomné štrukturálne vzťahy medzi prvkami

  • C. 

   Ako na seba vzájomne pôsobia prvky v čase

  • D. 

   Ako pôsobia prvky v čase na prípady použitia

 • 17. 
  Rola v interakcii: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Definuje použitie operácie triedy v interakcii

  • B. 

   Definuje použitie inštancie triedy v interakcii

  • C. 

   Definuje použitie atribútu triedy v interakcii

  • D. 

   Definuje použitie asociácie v interakcii

 • 18. 
  Reflexná komunikácia: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Označuje správu odrazenú od prvku

  • B. 

   Označuje správu poslanú od prvku k nemu samému

  • C. 

   Označuje správu poslanú od prvku k inému prvku

 • 19. 
  Sekvenčný diagram znázorňuje podobné informácie ako: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Stavový diagram

  • B. 

   Komunikačný diagram

  • C. 

   Diagram aktivít

  • D. 

   Diagram prípadov použitia

 • 20. 
  CRC karty slúžia na: Vyberte jedni alebo viac:
  • A. 

   Zobrazenie nasadenia prvkov

  • B. 

   Zobrazenie štrukturálnych vzťahov medzi prvkami

  • C. 

   Znázornenie zodpovednosti a spolupráce prvkov

  • D. 

   Znázornenie základných požiadaviek na funkčnosť systému

 • 21. 
  V hranatých zátvorkách môže byť v sekvenčnom diagrame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Počet opakovaní - iterácia

  • B. 

   Parametre interakcie

  • C. 

   Podmienka interakcie

  • D. 

   Poradie interakcie

 • 22. 
  Modelovanie interakcií je: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   špeciálny prípad modelovania nasadenia

  • B. 

   špeciálny prípad modelovania správania

  • C. 

   špeciálny prípad modelovania štruktúry systému

 • 23. 
  Rola triedy (class role) v interakcii: Vyberte aspoň jednu odpoveď:
  • A. 

   Definuje konkrétne použitie objektu triedy v interakcii

  • B. 

   Definuje konkrétne použitie operácie triedy v interakcii

  • C. 

   Definuje konkrétne použitie atribútu triedy v interakcii

  • D. 

   Definuje konkrétne použitie roly v interakcii

 • 24. 
  Poradie komunikácií v komunikačnom diagrame: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Môžeme zistiť inak

  • B. 

   Sa nedá zistiť

  • C. 

   Je reprezentovaný horizontálnou osou

  • D. 

   Je reprezentovaný vertikálnou osou