Araling Asyano | Pagsasanay

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1429 | Total Attempts: 6,065,044
Questions: 30 | Attempts: 1,508

SettingsSettingsSettings
Araling Asyano | Pagsasanay - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang HINDI kabilang sa mga katangiang pisikal ng kontinente ng Asya?

  • A.

   Ang hangganan ng Asya sa iba pang mga lupain ay maaaring nasa anyong lupa o anyong tubig.

  • B.

   Taglay ng Asya ang napakaraming uri ng mga kapaligiran batay sa mga tumutubong halamanan.

  • C.

   Ang iba’t ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano.

  • D.

   Ang Asya ay tahanan ng iba’t ibang uri ng anyong lupa tulad ng tangway, kapuluan, bundok, kapatagan, talampas, disyerto, at kabundukan.

  Correct Answer
  C. Ang iba’t ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano.
  Explanation
  The statement "Ang iba't ibang panig ng Asya ay nagtataglay ng iisang uri ng klima na may malaking implikasyon sa pamumuhay ng mga Asyano" is not included in the physical characteristics of the continent of Asia. It refers to the climate of different parts of Asia, which is not a physical characteristic but rather a geographical feature. The other statements mention the geographical features of Asia such as its boundaries, diverse environments, and different types of landforms.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ano ang pagkakatulad ng mga bansang bumubuo sa Hilaga o Gitnang Asya na kinabibilangan ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, at Uzbekistan?

  • A.

   May bahid ng kulturang Tsino ang mga bansang bumubuo rito.

  • B.

   Nakararanas ang mga bansa rito ng klimang tropikal sa buong taon.

  • C.

   Dating bahagi ito ng teritoryo ng USSR o mas kilalang bilang Soviet Union.

  • D.

   Mayoryang pangkat sa buong rehiyon ang mga Arabo na binubuo ng mga Muslim.

  Correct Answer
  C. Dating bahagi ito ng teritoryo ng USSR o mas kilalang bilang Soviet Union.
  Explanation
  The correct answer is "Dating bahagi ito ng teritoryo ng USSR o mas kilalang bilang Soviet Union." This is because all the countries mentioned (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan) were formerly part of the Soviet Union.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ang Japan ay binubuo ng apat na malalaking isla. Bakit nasa maliit na bahagi lamang ng Japan nakatira ang mga tao rito?

  • A.

   Sagana sa likas na yaman.

  • B.

   Nandito ang kanilang panirahan at kabuhayan.

  • C.

   Mataba ang lupa rito na mainam sa pagsasaka.

  • D.

   Dahil ang malaking bahagi ng Japan ay kabundukan at mahirap tirahan.

  Correct Answer
  D. Dahil ang malaking bahagi ng Japan ay kabundukan at mahirap tirahan.
  Explanation
  The correct answer states that the reason why people only live in a small part of Japan is because a large part of the country is mountainous and difficult to live in. This suggests that the majority of Japan's land is not suitable for human habitation due to its mountainous terrain.

  Rate this question:

 • 4. 

  Anong rehiyon ng Asya ang minsang binansagang “Farther India” at “Little China” dahil sa impluwensiya ng mga nasabing kabihasnan sa kultura nito?

  • A.

   Hilagang Asya

  • B.

   Kanlurang Asya

  • C.

   Silangang Asya

  • D.

   Timog-Silangang Asya

  Correct Answer
  D. Timog-Silangang Asya
  Explanation
  Timog-Silangang Asya is the correct answer because the term "Farther India" and "Little China" refer to the influence of Indian and Chinese civilizations on the culture of the region. These terms were used to describe the region's cultural connections to India and China, which are both located in East and Southeast Asia. Therefore, Timog-Silangang Asya, or Southeast Asia, is the region that was once called "Farther India" and "Little China" due to the influence of these civilizations on its culture.

  Rate this question:

 • 5. 

  Alin sa mga pahayag ang HINDI nagbibigay ng wastong paglalarawan sa kontinente ng Asya?

  • A.

   Ito ang pinakamalaking kontinente.

  • B.

   Ito ang may pinakamalaking populasyon.

  • C.

   Ito ay katatagpuan ng iba’t ibang uri ng vegetation.

  • D.

   Ito ay nakararanas ng magkakatulad na uri ng klima.

  Correct Answer
  D. Ito ay nakararanas ng magkakatulad na uri ng klima.
  Explanation
  Ang pahayag na "Ito ay nakararanas ng magkakatulad na uri ng klima" ang hindi nagbibigay ng wastong paglalarawan sa kontinente ng Asya. Ang kontinente ng Asya ay kilala sa kanyang malawak na sakop at iba't ibang uri ng klima. Mula sa malamig na klima sa hilagang bahagi hanggang sa mainit at tuyong klima sa timog, mayroong malaking pagkakaiba-iba sa klima sa buong kontinente.

  Rate this question:

 • 6. 

  Bakit itinuturing na pangunahin at napakahalagang butil pananim ang palay sa maraming bansa sa Timog-Silangang Asya?

  • A.

   Maaaring ipalit ang palay sa mga butil ng trigo, mais at barley.

  • B.

   Palay ang pangunahing pagkain ng mga tao sa Timog-Silangang Asya.

  • C.

   Galing sa palay ang karamihan sa mga panluwas na produkto ng rehiyong ito.

  • D.

   Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang rehiyong ito na angkop sa pagtatanim.

  Correct Answer
  D. Sagana sa matatabang lupa at bukirin ang rehiyong ito na angkop sa pagtatanim.
  Explanation
  Palay is considered as the primary and most important grain crop in many countries in Southeast Asia because the region is abundant in fertile land and fields that are suitable for rice cultivation. This means that the soil in the region is rich in nutrients necessary for the growth of rice plants, making it an ideal environment for rice farming. As a result, the majority of the external products in the region are derived from rice, highlighting its significance as a staple food and a key agricultural commodity in Southeast Asia.

  Rate this question:

 • 7. 

  Isa sa mga mahalagang ambag ng mga likas na yaman ng bansa ay pagpunan sa aspetong panahanan ng mga tao. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang nagpapakita ng paggamit sa likas na yaman para magsilbing panahanan?

  • A.

   Pinagkukunan ng materyales para sa mga pagawaan

  • B.

   Pagsasagawa ng land conversion at pagtatambak ng lupa

  • C.

   Paggamit ng teknolohiya para tumaas ang pambansang kita

  • D.

   Pagpaparami sa produksiyon ng bansa para sapat ang pagkain

  Correct Answer
  B. Pagsasagawa ng land conversion at pagtatambak ng lupa
  Explanation
  The act of land conversion and land reclamation involves using natural resources to provide housing for people. This process involves transforming land for residential or commercial purposes, which directly contributes to fulfilling the housing needs of the population.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sa kasalukuyang panahon, ang ating kapaligiran ay tuluyan nang nasisira. Sa iyong palagay, alin sa mga sumusunod na bagay ang nagiging dahilan ng pagkasira ng kalikasan?

  • A.

   Pagkatuyo ng mga halaman

  • B.

   Matinding init sa araw at maging sa gabi

  • C.

   Pagtatapon ng mga basura sa mga anyong tubig

  • D.

   Pagbaha sa mga mababang lugar tuwing tag-ulan

  Correct Answer
  C. Pagtatapon ng mga basura sa mga anyong tubig
  Explanation
  The correct answer is "Pagtatapon ng mga basura sa mga anyong tubig" because throwing garbage in bodies of water can lead to pollution and destruction of aquatic ecosystems. It can harm marine life, contaminate the water, and disrupt the balance of the ecosystem. This can have long-term negative effects on the environment, including the degradation of water quality and loss of biodiversity.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ano ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng lebel ng mga greenhouse gas sa atmospera na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng climate change?

  • A.

   Pagsunog sa mga fossil fuels

  • B.

   Pagdami ng mga solid waste

  • C.

   Pagsasagawa ng illegal logging

  • D.

   Pagkakaroon ng oil spill sa dagat

  Correct Answer
  A. Pagsunog sa mga fossil fuels
  Explanation
  The main reason for the increase in greenhouse gas levels in the atmosphere that causes climate change is the burning of fossil fuels. Fossil fuels, such as coal, oil, and natural gas, release carbon dioxide and other greenhouse gases when they are burned for energy. These gases trap heat in the atmosphere, leading to a rise in global temperatures and changes in weather patterns. This process is known as the greenhouse effect and is the primary driver of climate change.

  Rate this question:

 • 10. 

  Paano nakakaapekto sa isang bansa ang mataas na unemployment rate nito?

  • A.

   Magkakaroon ng pag-unlad ang ekonomiya ng bansa.

  • B.

   Mababawasan ang mga kailangang suportahan ng pamahalaan.

  • C.

   Maglalaan ng malaking pondo ang pamahalaan para sa mga walang trabaho.

  • D.

   Madami ang aasa lamang sa mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa.

  Correct Answer
  C. Maglalaan ng malaking pondo ang pamahalaan para sa mga walang trabaho.
  Explanation
  Ang mataas na unemployment rate ay nagpapahiwatig na maraming mga indibidwal sa bansa ang walang trabaho. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga walang trabaho, ang pamahalaan ay kailangang maglaan ng malaking pondo para sa mga programa at serbisyong tutulong sa kanila. Ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng gastusin ng pamahalaan at maaaring mabawasan ang mga pondo na maaaring ilaan sa ibang mga proyekto o serbisyo.

  Rate this question:

 • 11. 

  Bakit kinakailangang mabatid ang gulang, kasarian, at life expectancy sa isang bansa?

  • A.

   Upang malaman ang dami ng babae at lalaki sa isang bansa

  • B.

   Upang malaman ang dami ng mga bata at matanda sa isang bansa

  • C.

   Upang malaman ang mga programa o proyekto na ilalaan ng pamahalaan sa isang bansa

  • D.

   Upang malaman ang dami ng tao sa isang bansa na kayang makapagtrabaho at makatulong sa ekonomiya

  Correct Answer
  D. Upang malaman ang dami ng tao sa isang bansa na kayang makapagtrabaho at makatulong sa ekonomiya
  Explanation
  Ang tamang sagot ay upang malaman ang dami ng tao sa isang bansa na kayang makapagtrabaho at makatulong sa ekonomiya. Ang impormasyon tungkol sa gulang, kasarian, at life expectancy ay mahalaga upang matukoy ang aktibong lakas-paggawa ng isang bansa. Ito ay makakatulong sa pagpaplano ng mga programa at proyekto ng pamahalaan na may layuning mapabuti ang ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan.

  Rate this question:

 • 12. 

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapahiwatig ng dahilan kung bakit bumababa ang population growth rate ng ilang mga bansa sa Asya?

  • A.

   Mabisa ang impluwensiya ng mga bansang kanluranin.

  • B.

   Ang pagbabago ay dulot ng edukasyon at mataaas na antas ng pamumuhay.

  • C.

   Tumaas ang katayuan ng kababaihan sa lipunan kaya’t sila’y laging nakatutok sa kanilang mga trabaho.

  • D.

   Ang mga pamilya ay abala sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan kaya ipinagpapaliban ang pagkakaroon ng anak.

  Correct Answer
  A. Mabisa ang impluwensiya ng mga bansang kanluranin.
  Explanation
  The reason why the population growth rate of some countries in Asia is not decreasing is because of the effective influence of Western countries.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ang mga bansa sa Asya ay mayroong iba’t ibang wika. Ano ang kahalagahan nito sa bawat pangkat?

  • A.

   Dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa pangkat

  • B.

   Dahil nagbibigay ito ng karagdagang kulay sa buhay ng mga taong kabilang sa pangkat

  • C.

   Dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga taong kabilang sa pangkat upang umunlad

  • D.

   Dahil nagbibigay ito ng paraan upang makapag-usap ang mga taong kabilang sa pangkat

  Correct Answer
  A. Dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa pangkat
  Explanation
  The different languages in Asian countries provide a sense of identity and belonging to the individuals within their respective groups. Language is an important aspect of culture and heritage, and it helps people connect with their roots and understand their history. By speaking their native language, people can express their unique identity and maintain their cultural traditions. Additionally, language plays a crucial role in communication and fosters a sense of community among group members.

  Rate this question:

 • 14. 

  Alin sa mga kongklusyon ang kumakatawan sa pahayag na “Sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi”?

  • A.

   Ang wika ay may iba-ibang layunin.

  • B.

   Iba-iba ang wika ng iba-ibang tao.

  • C.

   Ang wika ay susi sa pag-unlad ng kultura at kabuhayan ng tao.

  • D.

   Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi.

  Correct Answer
  D. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi.
  Explanation
  The conclusion that represents the statement "Sinasalamin ng wika ang kultura ng isang lahi" is "Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi." This conclusion suggests that by studying language, one can understand the characteristics of a culture. Language is a reflection of a culture, and through the study of language, one can gain insight into the values, beliefs, and customs of a particular community or society.

  Rate this question:

 • 15. 

  Saan nakabatay ang kultura at tradisyon ng mga Arabo?

  • A.

   Batay sa kanilang batas.

  • B.

   Naaayon sa utos ng kanilang panginoon.

  • C.

   Kung ano ang itinakda ng kanilang pamahalaan.

  • D.

   Ito ay nakabatay sa aral at turo ng relihiyong Islam.

  Correct Answer
  D. Ito ay nakabatay sa aral at turo ng relihiyong Islam.
  Explanation
  The culture and traditions of the Arabs are based on the teachings and principles of the Islamic religion. Islam plays a significant role in shaping their way of life, including their customs, beliefs, and values. The Quran and the Hadith (sayings and actions of Prophet Muhammad) provide guidance on various aspects of life, such as family, marriage, food, clothing, and social interactions. Therefore, the correct answer is that their culture and traditions are based on the teachings and principles of the Islamic religion.

  Rate this question:

 • 16. 

  Mayaman ang Asya sa iba’t ibang anyong tubig tulad ng mga karagatan, lawa, at ilog na lubhang napakahalaga sa pamumuhay ng tao. Ang mga ilog ng Tigris at Euphrates sa Iraq, ang Indus sa India, at ang Huang Ho sa China ay ilan lamang sa mga ilog na ito. Ano ang mahalagang gampanin ng mga ito sa kasaysayan ng Asya?

  • A.

   Maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng rehiyon sa Asya ay naganap sa mga ilog na ito.

  • B.

   Ang mga ilog na ito sa Asya ay pinag-usbungan ng mga kauna-unahang kabihasnan sa rehiyon at sa buong daigdig.

  • C.

   Ang mga ilog na ito ay nagsisilbing daanan ng mga barko paloob at palabas ng bansang kinabibilangan nito para sa kalakalan.

  • D.

   Madalas magdulot ng pinsala sa ari-arian at pagkasawi ng mga buhay ang mga ilog na ito sa tuwing may nagaganap na mga pagbaha.

  Correct Answer
  B. Ang mga ilog na ito sa Asya ay pinag-usbungan ng mga kauna-unahang kabihasnan sa rehiyon at sa buong daigdig.
  Explanation
  The correct answer states that these rivers in Asia served as the origins of the earliest civilizations in the region and in the world. This is supported by historical evidence, as many ancient civilizations such as Mesopotamia in Iraq, the Indus Valley civilization in India, and the Yellow River civilization in China developed along the banks of these rivers. These civilizations relied on the fertile land and water resources provided by these rivers for agriculture, trade, and overall development. Therefore, the rivers played a crucial role in shaping the history and development of Asia.

  Rate this question:

 • 17. 

  Alin sa mga uri ng grasslands ang may damuhang mataas na malalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses na matatagpuan sa ilang bahagi ng Russia at maging sa Manchuria?

  • A.

   Prairie

  • B.

   Savanna

  • C.

   Steppe

  • D.

   Tundra

  Correct Answer
  A. Prairie
  Explanation
  Prairie ang tamang sagot dahil ito ang uri ng grassland na may damuhang mataas na malalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses. Ito ay matatagpuan sa ilang bahagi ng Russia at sa Manchuria.

  Rate this question:

 • 18. 

  Matatagpuan ang silangan at timg-silangang bahagi ng Asya sa tinatawag na Pacific Ring of Fire o Circum-Pacific Seismic Belt. Bukod sa pagsabog ng mga bulkan, ano pa ang isang kalamidad na kadalasang nagaganap sa mga bansang nabibilang dito?

  • A.

   Pagbagyo

  • B.

   Pagbaha

  • C.

   Pagguho ng lupa

  • D.

   Paglindol

  Correct Answer
  D. Paglindol
  Explanation
  The correct answer is "Paglindol" which means earthquake in English. The Pacific Ring of Fire is known for its high seismic activity and is prone to frequent earthquakes. This is why earthquakes are a common occurrence in the eastern and southeastern parts of Asia that are part of the Pacific Ring of Fire.

  Rate this question:

 • 19. 

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa katangiang pisikal ng Hilagang Asya?

  • A.

   May mga malalawak na damuhan na may iba’t ibang anyo rito.

  • B.

   Nakararanas ito ng napakahabang taglamig at napakaikling tag-init.

  • C.

   May kaunting bahagi na boreal forest na may kagubatang coniferous.

  • D.

   Mabuhangin at mabato at karaniwang natutuyo ang mga lawa at ilog dito.

  Correct Answer
  D. Mabuhangin at mabato at karaniwang natutuyo ang mga lawa at ilog dito.
  Explanation
  The correct answer is "Mabuhangin at mabato at karaniwang natutuyo ang mga lawa at ilog dito." This statement contradicts the physical characteristics of Northern Asia because it states that the lakes and rivers in the region are sandy and rocky and usually dry up. However, Northern Asia is known for its vast grasslands, extreme cold winters, and short summers, as well as having boreal forests with coniferous trees.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang Yellow River sa China ay nagkukulay-dilaw dahil sa banlik na loess na sumasama sa daloy nito. Tinatawag din ito bilang “River of Sorrow” dahil sa pinsalang idinudulot nito sa tuwing babaha ito. Ano ang isa pang pangalan ng Yellow River?

  • A.

   Irrawaddy River

  • B.

   Huang Ho River

  • C.

   Mekong River

  • D.

   Yangtze River

  Correct Answer
  B. Huang Ho River
  Explanation
  The Yellow River in China is called the Huang Ho River. It is known for its yellow color due to the loess sediment that mixes with its flow. It is also referred to as the "River of Sorrow" because of the devastating floods it causes.

  Rate this question:

 • 21. 

  Lahat MALIBAN sa isa ay nagpapakita ng halimbawa ng klima. Alin ito?

  • A.

   Dumaranas ng tagsibol at taglagas ang bansang Japan.

  • B.

   Umiihip ang northeast monsoon pagsapit ng Disyembre.

  • C.

   Umuulan ngayong hapon matapos ang maaraw na umaga.

  • D.

   Tumatama ang bagyo sa Pilipinas simula sa buwan ng Hunyo.

  Correct Answer
  C. Umuulan ngayong hapon matapos ang maaraw na umaga.
  Explanation
  The given correct answer is "Umuulan ngayong hapon matapos ang maaraw na umaga." This is the correct answer because it describes a weather condition, specifically the occurrence of rain in the afternoon after a sunny morning. The other options mention different climate patterns or events, such as the changing seasons in Japan, the northeast monsoon in December, and the occurrence of typhoons in the Philippines starting in June. However, only the option about rain in the afternoon after a sunny morning directly describes a specific weather condition.

  Rate this question:

 • 22. 

  Nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm kaya nangunguna ang rehiyong ito sa industriya ng telang sutla. Anong rehiyon ito ng Asya?

  • A.

   Hilagang Asya

  • B.

   Kanlurang Asya

  • C.

   Silangang Asya

  • D.

   Timog-Silangang Asya

  Correct Answer
  C. Silangang Asya
  Explanation
  The given passage states that the region mentioned is leading in the silk fabric industry because they plant mulberry trees for silkworms to feed on. Based on this information, the region mentioned is most likely East Asia, as it is known for its silk production and has a suitable climate for mulberry tree cultivation.

  Rate this question:

 • 23. 

  Pangunahing iniluluwas na produkto ng rehiyong ito ay ang caviar o itlog ng mga sturgeon, ang malalaking isdang likas dito. Anong rehiyon ito ng Asya?

  • A.

   Hilagang Asya

  • B.

   Kanlurang Asya

  • C.

   Silangang Asya

  • D.

   Timog-Silangang Asya

  Correct Answer
  A. Hilagang Asya
  Explanation
  The correct answer is Hilagang Asya. The passage mentions that the main product exported from this region is caviar or sturgeon eggs, which are found in the region's natural large fish. This information suggests that the region being referred to is Northern Asia, as it is known for its large sturgeon population and caviar production.

  Rate this question:

 • 24. 

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa epekto ng malaking populasyon sa kalikasan?

  • A.

   Tumataas ang produksyon ng basura

  • B.

   Tumataas ang pangangailangan sa likas na yaman

  • C.

   Tumataas ang pangangailangan ng tao sa espasyo

  • D.

   Tumataas ang suplay ng yamang likas sa kapaligiran

  Correct Answer
  D. Tumataas ang suplay ng yamang likas sa kapaligiran
  Explanation
  Ang malaking populasyon ay mayroong maraming epekto sa kalikasan, kabilang dito ang pagtaas ng produksyon ng basura, pagtaas ng pangangailangan sa likas na yaman, at pagtaas ng pangangailangan ng tao sa espasyo. Ngunit ang pagtaas ng suplay ng yamang likas sa kapaligiran ay hindi kasama sa mga epekto ng malaking populasyon.

  Rate this question:

 • 25. 

  Sa bawat paaralan ay itinuturo ang mga natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa. Ikaw bilang Pilipino at Asyano, ano ang kapakinabangan mo sa pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa katangian ng mga natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa?

  • A.

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang makapasa sa darating na pagsusulit.

  • B.

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang makakapaghanda ako sa oras ng kalamidad.

  • C.

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang makapagdagdag ako sa mga dahilan ng kalamidad.

  • D.

   Mayroon na akong sapat na kaalaman upang ipaalam ito sa iba pang mamamayan at makapaghanda kami sa oras ng kalamidad.

  Correct Answer
  D. Mayroon na akong sapat na kaalaman upang ipaalam ito sa iba pang mamamayan at makapaghanda kami sa oras ng kalamidad.
  Explanation
  Having sufficient knowledge about the characteristics of natural calamities in our country enables me to inform other citizens and prepare ourselves during times of disaster.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ano ang posibleng dahilan ng pandarayuhan ng mga tao?

  • A.

   Mas malamig ang klima sa bansang kanilang lilipatan.

  • B.

   Maraming krimen ang nagyayari sa bansang kanilang iniwan.

  • C.

   Mas madaming magandang tanawin sa bansang kanilang lilipatan.

  • D.

   Mas madaming oportunidad ang naghihintay sa bansang kanilang lilipatan.

  Correct Answer
  D. Mas madaming oportunidad ang naghihintay sa bansang kanilang lilipatan.
  Explanation
  The possible reason for people's migration is that there are more opportunities waiting for them in the country they are going to.

  Rate this question:

 • 27. 

  Paano nakakaapekto ang edukasyon sa antas ng pag-unlad ng isang bansa?

  • A.

   Dahil ang edukasyon ang susi sa pagtatagumpay ng isang tao.

  • B.

   Dahil ang edukasyon ay hindi mananakaw ng kahit na sino.

  • C.

   Dahil kung ang mga tao ay nakapag-aral, hindi sila agad na maloloko.

  • D.

   Dahil kung ang mga tao ay nakapag-aral, sila ay may kakayahang makapagtrabaho.

  Correct Answer
  D. Dahil kung ang mga tao ay nakapag-aral, sila ay may kakayahang makapagtrabaho.
  Explanation
  Edukasyon ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa dahil ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga tao na makapagtrabaho. Kapag ang mga tao ay nakapag-aral, sila ay natututo ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan sa mga trabaho. Ito ay nagreresulta sa pagkakaroon ng mas mataas na antas ng produktibidad at pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Sa pamamagitan ng edukasyon, ang mga tao ay nagiging mas handa at mas kahandaan sa mga hamon ng mundo ng trabaho, na nagdudulot ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa.

  Rate this question:

 • 28. 

  Bilang kabataan, paano ka makakatulong sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa o proyekto nito tungkol sa populasyon?

  • A.

   Pag-aaralan ko ang mga programa o proyekto ng pamahalaan.

  • B.

   Magpo-post ako sa Facebook at Twitter ng mga programa o proyekto ng pamahalaan.

  • C.

   Sasali ako sa mga organisasyong nagsusulong sa programa o proyekto ng pamahalaan.

  • D.

   Ipapaalam ko ito sa mga kaibigan ko na wala masyadong kaalaman sa mga programa o proyekto ng pamahalaan.

  Correct Answer
  C. Sasali ako sa mga organisasyong nagsusulong sa programa o proyekto ng pamahalaan.
  Explanation
  By joining organizations that advocate for government programs or projects, the youth can actively contribute to the implementation of these initiatives. By being part of these organizations, they can participate in activities such as awareness campaigns, lobbying, and community outreach, which can help promote and support the government's population-related programs. This active involvement allows the youth to have a direct impact on the success and effectiveness of these initiatives, ensuring that they are properly implemented and reaching the target population.

  Rate this question:

 • 29. 

  Paano nakakaapekto ang populasyon sa kaunlaran ng isang bansa?

  • A.

   Sa pagliit ng populasyon ay naghihirap ang bansa.

  • B.

   Sa paglaki ng populasyon ay umuunlad ang bansa.

  • C.

   Sa pagliit ng populasyon ay umuunlad ang isang bansa.

  • D.

   Sa paglaki ng populasyon ay hindi naghihirap ang bansa.

  Correct Answer
  C. Sa pagliit ng populasyon ay umuunlad ang isang bansa.
  Explanation
  A smaller population can lead to development and progress in a country. With a smaller population, resources can be allocated more efficiently, there is less strain on infrastructure, and there is a higher likelihood of higher standards of living and access to basic needs. This can result in economic growth and improved quality of life for the population.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ang pagkakaiba-iba ng klima sa Asya ay bunsod ng iba’t ibang salik kabilang na rito ang lokasyon at topograpiya ng isang lugar. Kung sa Kanlurang Asya ay bihira ang ulan at hindi palagian ang klima at sa Hilagang Asya naman ay mahaba ang taglamig at maigsi ang tag-init, ano naman ang katangian ng klima sa Timog-Silangang Asya?

  • A.

   Sobrang lamig sa rehiyon at hindi kayang tirahan ng tao.

  • B.

   Ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.

  • C.

   May mainit na panahon sa ilang bahagi at may mga bahagi ng rehiyon na nababalutan ng yelo.

  • D.

   Mahalumigmig, taglamig, tag-init at tagtuyot ang nararanasan sa rehiyong ito sa iba’t ibang buwan sa loob ng isang taon.

  Correct Answer
  B. Ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.
  Explanation
  The correct answer is "Ang mga bansa sa rehiyon ay nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan." This answer states that the countries in the region experience different seasons throughout the year, including summer, winter, spring, and rainy seasons. This suggests that the climate in Southeast Asia is characterized by seasonal variations rather than extreme cold temperatures or constant heat.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 14, 2019
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.