Test 7. - Analýza A Návrh Tried

20 Questions | Total Attempts: 492

SettingsSettingsSettings
Test 7. - Analýza A Návrh Tried - Quiz

Test 7. - analýza a návrh tried


Questions and Answers
 • 1. 
  V procese vývoja softvérového systému sa vytvárajú modely tried na troch úrovniach. Aké je poradie modelov v poradí od prvej po tretiu úroveň ?
  • A. 

   Doménový model - konceptuálny model - implementačný model

  • B. 

   Doménový model - implementačný model- konceptuálny model

  • C. 

   Konceptuálny model - doménový model - implementačný model

  • D. 

   Konceptuálny model - implementačný model - doménový model

 • 2. 
  Aké zdroje môžeme využiť na identifikáciu analytických tried : 
  • A. 

   Špecifikácie požidaviek

  • B. 

   Databázový model nového systému

  • C. 

   Realizácia prípadov použitia

  • D. 

   Doménový model

 • 3. 
  V rámci činnosti analýzy je potrebné dbať na :
  • A. 

   Používať pojmy doménového jazyka

  • B. 

   Používať len "prirodzenú" dedičnosť

  • C. 

   Používať len "technickú" dedičnosť

  • D. 

   Maximalizácia vzťahov

 • 4. 
  Čomu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri analýze podstatných mien a slovies ?
  • A. 

   Nepresné pochopenie domény

  • B. 

   Slovesá

  • C. 

   Skryté triedy

  • D. 

   Podstatné mená

 • 5. 
  Metóda stereotypov RUP rozdeľuje triedy na :
  • A. 

   Hraničné, dátové , riadiace

  • B. 

   Hraničné, dátové, entitné

  • C. 

   Dátové, entitné, riadiace

  • D. 

   Hraničné, entitné, riadiace

 • 6. 
  Analytická trieda je trieda, ktorá zachytáva softvérové a hardvérové podrobnosti systému. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 7. 
  Aký je rozdiel medzi typmi vzťahov agregácia a kompozitná agregácia ?
  • A. 

   Agregácia vyjadruje silnejší vzťah medzi triedami ako kompozícia

  • B. 

   Kompozícia vyjadruje silnejší vzťah medzi triedami ako agregácia

  • C. 

   Agregácia vyjadruje výhradné vlastníctvo závislého objektu

  • D. 

   Žiaden

 • 8. 
  Interakcia medzi ktorými typmi tried je NEžiadúca v sekvenčnom diagrame ? ( vyberte dve )
  • A. 

   Actor - control

  • B. 

   Boundary - control

  • C. 

   Control - control

  • D. 

   Entity - actor

 • 9. 
  Pri eliminácií tried pri prevode doménového modelu na analytický ruším :
  • A. 

   Triedy typu entity

  • B. 

   Triedy reprezentujúce atribúty alebo operácie

  • C. 

   Triedy typu worker

  • D. 

   Nerelevantné triedy

 • 10. 
  Stavový diagram znázorňuje :
  • A. 

   Spoluprácu rôznych objektov

  • B. 

   Rozmiestnenie komponentov na hardvérových prvkoch systému 

  • C. 

   Scenár v grafickej podobe

  • D. 

   Životný cyklus jedného objektu

 • 11. 
  Sekvenčný diagram znázorňuje model :
  • A. 

   Dynamický

  • B. 

   Implementačný

  • C. 

   Funkčný

  • D. 

   Logický

 • 12. 
  Ktorý(é) z diagramov sa vytvára(jú) pri analýze ?
  • A. 

   Diagram prípadov pouźitia

  • B. 

   Diagram balíčkov

  • C. 

   Stavový diagram

  • D. 

   Diagram tried

 • 13. 
  Konceptuálny model tried sa vytvára v toku činností :
  • A. 

   Testovanie

  • B. 

   Špecifikácie poźiadaviek

  • C. 

   Implementácia

  • D. 

   Analýza a návrh

 • 14. 
  Ktorý(é) typ(y) vzťahov vyjadruje(ú) vzťah časť-celok medzi dvomi triedami ?
  • A. 

   Generalizácia

  • B. 

   Asociácia

  • C. 

   Kompozitná agregácia

  • D. 

   Agregácia

 • 15. 
  Vyberte vhodnú(é) vlastnost(i) analytickej triedy :
  • A. 

   Súdržnosť

  • B. 

   Maximum väzieb

  • C. 

   Malá množina zodpovednosti

  • D. 

   Detailná špecifikácia

 • 16. 
  Pri optimalizácií asociácií ruším :
  • A. 

   N-árne asociácie

  • B. 

   Nepodstatné asociácie

  • C. 

   Asociácie predstavujúce implementáciu

  • D. 

   Kompozitné asociácie

 • 17. 
  Čo NIE je súčasťou návrhu tried ?
  • A. 

   Prevod analytických tried na návrhové

  • B. 

   Rozdelenie systému na podsystémy

  • C. 

   Detailná definícia operácii a vlastností tried

  • D. 

   Definícia vzťahov medzi triedami

 • 18. 
  Pri tvorbe návrhových tried zvyčajne hraničné triedy (boundary) predstavujú :
  • A. 

   Perzistentný triedu

  • B. 

   Okno alebo formulár

  • C. 

   API alebo protokol

  • D. 

   Aplikačnú logiku

 • 19. 
  Počas návrhu sa kladie veľký dôraz
  • A. 

   Na rozhrania

  • B. 

   Na analýzu tried

  • C. 

   Na vytvorenie doménového modelu

  • D. 

   Na stručný, všeobecný návrh systému

 • 20. 
  Analytická trieda obsahuje :
  • A. 

   Len primárne atribúty a operácie

  • B. 

   Úplný zoznam všetkých jej atribútov a operácií

  • C. 

   Úplný zoznam všetkých jej atribútov

  • D. 

   Nemusí mať definované žiadne atribúty ani operácie

Back to Top Back to top