Vnaa Appi 1-2 Test

36 Questions | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Vnaa Appi 1-2 Test - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Thuật ngữ "Wing span" được định nghĩa như sau: The term «wing span» is defined as
  • A. 

   Giá trị trung bình của khoảng cách từ Leading edge đến trailing edge. the average distance between its leading edge and its trailing edge

  • B. 

   Khoảng cách từ đầu mút cánh bên trái đến bên phải. the distance measured between its left and right wing tips

  • C. 

   Sự khác biệt của góc tấn giữa các điểm khác nhau trên cánh dù. the difference of angle of attack between different points on the wing

  • D. 

   Tải trọng trên cánh dù. the average load per unit of surface area

 • 2. 
  Trước khi cất cánh, điều cuối cùng bạn cần phải kiểm tra là gì? Before you take off what is the last thing you must check
  • A. 

   Cánh dù của bạn đã trải ra đúng cách hay chưa?That your paraglider is laid out properly

  • B. 

   Các khóa đã được đóng chặt chưa?That your buckles are fastened

  • C. 

   Xem go pro của mình đã được bật lên chưaThat your Go Pro Camera is turned on

  • D. 

    Khoảng không gian phía trước đã trống trải chưaThat your airspace is clear

 • 3. 
  Tại thời điểm cất cánh, một phi công thấy một dây ở nhóm B bị đứt. Phi công phải làm gì? Upon take off a pilot notices that one of the bottom B-lines of the glider is torn. What should the pilot do?
  • A. 

   Buộc dây lại bằng 1 nút phẳng Tie the ends together with a flat knot

  • B. 

   Buộc chỗ đứt lại bằng nút thuyền chài Tie the ends together with a fisherman's knot

  • C. 

   Nối dây lại bằng một đoạn dây, đảm bảo độ dài chỗ nối sẽ bằng với các dây xung quanh. Reconnect the ends with a short piece of extra line, making sure that the «repaired» line has the same length as the neighboring B-line

  • D. 

   Hủy chuyến bay  cancel the flight

 • 4. 
  Thuật ngữ "Chord trung bình" có thể được định nghĩa như sau: The term «average chord» can be defined as
  • A. 

   The average distance between the leading and trailing edges of a wing.

  • B. 

    the distance between both wing tips.

  • C. 

    the variations in angle of attack of different parts of the wing.

  • D. 

    the average weight per unit of surface area.

 • 5. 
  Các giai đoạn của hiện tượng stress là The phases of a stress are:
  • A. 

   Báo động, kháng cự, buông xuôi  alert, resistance, surrender

  • B. 

   điều tiết cảm xúc, hỗ trợ từ xã hội, thoát khỏi và tìm kiếm thông tin emotional regulation, social support, escape and search for information

  • C. 

   Sự tập trung, cảm xúc, động lực, yếu tố tính cách concentration, emotion, motivation, personality factors

  • D. 

   Dự đoán, phản ứng, phân tích anticipate, react, analyse

 • 6. 
  Các yếu tố con người có ảnh hưởng đến căng thẳng là: The human factors that have an influence on stress are:
  • A. 

   Cảnh giác, kháng cự, đầu hàng alert, resistance, surrender

  • B. 

   điều tiết cảm xúc, hỗ trợ xã hội, thoát khỏi và tìm kiếm thông tin emotional regulation, social support, escape and search for information

  • C. 

   Sự tập trung, cảm xúc, động lực, yếu tố tính cách  concentration, emotion, motivation, personality factors

  • D. 

    dự đoán, phản ứng, phân tích  anticipate, react, analyse

 • 7. 
  Loại mũ bảo hiểm nào tốt nhất để mặc dù lượn? What kind of helmet its best to wear for paragliding?
  • A. 

   Một chiếc mũ bảo hiểm đi xe đạp là OK miễn là nó phù hợp chính xác. A cycling helmet is OK as long as it fits correctly. 

  • B. 

   Một chiếc mũ bảo hiểm chu kỳ động cơ là OK miễn là bạn có thể nghe rõ. A motor cycle helmet is OK as long as you can hear properly.  

  • C. 

   Bất kỳ mũ bảo hiểm là OK miễn là nó an toàn.  Any helmet is OK as long as it is secure.

  • D. 

   Tốt nhất nên sử dụng mũ bảo hiểm có chứng nhận EN966 vì đây là chứng nhận cụ thể cho dù lượn  It's best to use helmet with EN966 certification because it's a specific certification for paragliding

 • 8. 
  Thuật ngữ «góc tấn » đại diện cho góc giữa The term «angle of attack» represents the angle between
  • A. 

   Góc hợp bởi trục của dù và đường chân trời the chord of the profile and horizon.

  • B. 

    Góc hợp bởi trục của dù và gió tương đối thổi qua dù the chord of the profile and the relative wind.

  • C. 

   Mặt dưới của dù tại trailing edge và đường chân trời the lower surface at the trailing edge and the horizon.

  • D. 

    Đường chân trời và gió tương đối the horizon and the relative wind

 • 9. 
  Các số ở dưới tương ứng với các thành phần nào sau đây của dù: cạnh trước, cạnh sau, độ rộng của thân dù? Which of the following numbers represents the leading edge, the trailing edge & the chord of the profile ?
  • A. 

    1, 3 & 4

  • B. 

   2, 3 & 4

  • C. 

   3, 2 & 1

  • D. 

   3, 2 & 4

 • 10. 
  1. Câu hỏi:         ở mức độ trung bình, thì lực nâng được phân bổ đều trên cánh dù ở trim speed như thế nào (tay cao)?
  Question:       On average, how is the lift distributed over the wing flying at trim speed (hands up)?
  • A. 

   ½ ở mặt trên, ½ ở mặt dưới (1/2 on the upper surface, 1/2 on the lower surface)

  • B. 

   1/3 ở mặt trên, 2/3 ở mặt dưới (1/3 on the upper surface, 2/3 on the lower surface)

  • C. 

   2/3 ở mặt trên, 1/3 ở mặt dưới (2/3 on the upper surface, 1/3 on the lower surface)

  • D. 

   ¼ ở mặt trên, ¾ ở mặt dưới (1/4 on the upper surface, 3/4 on the lower surface)

 • 11. 
  Câu hỏi:         Các dây nhóm A được nối vào phần nào của cánh dù? Question:       Where do the A lines attach to the wing?
  • A. 

   Cạnh sau của dù (At the trailing edge.)

  • B. 

   Nhóm dây cân bằng (stabiles) ( On the stabiles)

  • C. 

   Vào trục dọc cánh dù (On the longitudinal axis.)

  • D. 

   Vào cạnh trước của dù (At the leading edge.)

 • 12. 
  Câu hỏi:         Theo quy định của APPI, mua bảo hiểm của bên thứ 3 Question:       According to APPI, third party liability insurance
  • A. 

   Là bắt buộc với tất cả phi công nếu được (is mandatory for all pilots if available.)

  • B. 

   Bắt buộc cho người mới chơi (is mandatory only for beginners)

  • C. 

   Chỉ bắt buộc cho HLV is mandatory only for instructors.

  • D. 

   Không bắt buộc (is optional)

 • 13. 
  Câu hỏi:         Sau khi hạ cánh, cánh dù cần phải tiếp đất theo hướng nào: Question:       After landing a paraglider, the glider itself should…
  • A. 

   Không bao giờ đển dù hạ xuống 1 bên, bởi lực kéo dồn sang 1 bên có thể làm dây dù 1 bên bị dãn (never fall on its side as the continuous one-sided loading of the lines can result in them being asymmetrically stretched)  

  • B. 

   Không bao giờ để dù rơi ra phía sau để tránh cho dây bị hỏng (never fall backward to the ground to avoid the lines damage)

  • C. 

   Không bao giờ để dù cắm ra phía trước và đập cửa gió xuống đất vì khi không khí không thoát ra ngoài nó sẽ làm áp suất bên trong dù tăng lên, có thể làm hỏng các cell dù (never fall forward as air cannot escape from the cells, thereby increasing the internal pressure and risk of ripping of the cell walls)

  • D. 

   Tất cả các câu trên đều đúng (All of these answers are correct)

 • 14. 
  Câu hỏi:         Cánh dù bị dính nước biển nên cần: Question:       A paraglider that has been in contact with sea water should be…
  • A. 

   Làm khô nhanh nhất bằng cách kite dù trong gió biển (dried as quickly as possible by kiting in the sea breeze)

  • B. 

   Làm khô trong bóng râm và giũ cho muối rơi ra (dried in the shade and then well shaken out to remove the salt)

  • C. 

   Rửa bằng nước ngọt nhanh nhất có thể và làm khô trong bóng râm (rinsed thoroughly with clean water asap and then dried in the shade)

  • D. 

   Kiểm tra độ thẩm khí bởi 1 chuyên gia (porosity tested by an expert)

 • 15. 
  Câu hỏi:         Khái nhiệm “góc tấn” được xác định góc giữa:Question:       The term «angle of attack» represents the angle between
  • A. 

   Trục của dù và đường chân trời (the chord of the profile and horizon)

  • B. 

   Trục của dù và gió tương đối qua dù (the chord of the profile and the relative wind)

  • C. 

   Mặt dưới của dù tại trailing edge và đường chân trời (the lower surface at the trailing edge and the horizon)

  • D. 

   Đường chân trời và gió tương đối qua dù (the horizon and the relative wind)

 • 16. 
  Câu hỏi: Các bước nào dưới đây là chính xác cho 6 điểm kiểm tra khi cất cánh? Question: Which of the following is the correct order for the 6 point check on take off?
  • A. 

   1. Các khóa được đóng chặt, 2. Thiết bị: dù, dây dù, hệ thống tăng tốc, khóa dù phụ, 3. Stop line, 4. Đường chạy, gió và thời tiết. 5. Tuyến bay trống. 6. Tận hưởng (yếu tố tinh thần) (1. Buckles fastened 2. Equipment: glider & lines, speed system, reserve pin 3. Stop line 4. Airflow, wind & weather 5. Free Air space 6. Enjoy (mental state))

  • B. 

   1. Stop line, hướng rẽ, 2. Gió và thời tiết, 3. Không phận bay. 4. Các khóa đã đóng chặt, 5. Dù và dây dù, khóa dù phụ, 6. Tận hưởng (yếu tố tinh thần) (1. Stop line, Turn direction 2. Wind & weather 3. Air space 4. Buckles fastened 5. Glider & lines, reserve pin 6. Enjoy (mental state))

  • C. 

   1. Không phận bay, 2. Stop line, hướng rẽ, 3. Gió và thời tiết, 4. Dù và dây, khóa dù phù, 5. Khóa đóng chặt, 6. Tận hưởng (yếu tố tinh thần) (1. Air space 2. Stop line, Turn direction 3. Wind & weather

 • 17. 
  Câu hỏi:         Khi bị gió thổi trực tiếp vào người trong thời gian lâu thì cơ thể chúng ta sẽ Question:       When the human body is exposed to an airflow for an extended period
  • A. 

   Nhu cầu về oxy tăng lên rõ rệt (Its demand for oxygen increases considerably)

  • B. 

   Nhu cầu bổ sung nước tăng lên rất cao (Its demand for liquids increase considerably)

  • C. 

   Nhu cầu bổ sung protein tăng lên rất cao (Its demand for protein increases considerably)

  • D. 

   Nhu cầu bổ sung vitamin tăng lên rất cao (Its demand for vitamins increases considerably)

 • 18. 
  Câu hỏi:         Khi một phi công đã sử dụng các chất kích thích như cồn, cần sa… tác dụng của chúng lên phản ứng khi bay của anh ta sẽ ra sao? Question:       When a pilot has consumed substances like alcohol or drugs what effects on his flying ability can he expect?
  • A. 

   Không bị ảnh hưởng gì cả, anh ta chỉ đơn thuần là rất phê (There is no effect on flying, as he is high)

  • B. 

   Nó sẽ giúp cho bay tốt hơn và thoải mái hơn (This helps thermalling as pilot is more relaxed)

  • C. 

   Khả năng đánh giá tình huống sẽ giảm xuống do ảnh hưởng của cần và cồn (His judgement is reduced due to the effects of drugs or alcohol)

 • 19. 
  Câu hỏi:         Phi công có bắt buộc phải ghi lại quá trình bay của mình? Question:       Is a pilot obligated by law to log his flights in a logbook?
  • A. 

   Chỉ ở mức tối thiểu để làm bằng chứng làm mới chứng chỉ bay (Only the minimum required for renewal of the license)

  • B. 

   Có Yes.

  • C. 

   Không, nhưng được khuyến khích (No, but recommended.)

  • D. 

   Chỉ khoảng 500 chuyến bay đầu tiên (Only the first 500 flights)

 • 20. 
  Câu hỏi:         Đai ngồi có phần bảo vệ bằng túi khí (bơm trước khi bay) thay vì bằng mút có các lợi thế như thế nào? (lựa chọn đúng nhất) Question:       Harnesses with ram-air type airbags (pre-inflated) instead of foam back protection have the advantage that: (most correct)
  • A. 

   Chúng bảo vệ ta ngày trước khi cất cánh (They already provide full protection before the take off)

  • B. 

   Chúng sẽ nổi nếu ta bị rớt xuống nước, chúng sẽ giảm thiểu khả năng bị đuối nước (They provide flotation in the event of a possible water landing, thereby minimizing the risk of the pilot drowning)

  • C. 

   Chúng có lực cản ít hơn (They have less drag)

  • D. 

   Chúng sẽ gập lại nhỏ hơn trong túi đựng. Phi công sẽ được bảo vệ tốt hơn trong các va chạm mạnh và tất cả lực tác động sẽ phân bổ trực tiếp lên phần bảo vệ (They fold smaller in the rucksack. Pilots are generally better protected against high impact falls and the impact is straight onto the protection)

 • 21. 
  Câu hỏi:         Khi nào bạn phải kiểm tra khóa dù phụ và tay nắm được đảm bảo?. Question:       When should you check if your reserve pin and handle are secure?
  • A. 

   Mỗi năm 1 lần khi bạn gấp lại dù phụ (Once a year when you fold and repack your reserve parachute)

  • B. 

   Một lần duy nhất trước 1 chuỗi các ngày bay, coi như là một phần của kiểm tra hàng ngày ( Once at the start of the days flying, part of your daily inspection)

  • C. 

   Là một phần của việc kiểm tra trước khi bay, thực hiện trước mỗi chuyến bay. (As part of your pre flight check before each and every flight)

  • D. 

   Không cần thiết, nó được cài sẵn từ nhà máy (you don't need to, its factory set)

 • 22. 
  Câu hỏi: Ý nào sau đây là đúng? Question: Which of the following statements is/are correct?
  • A. 

   APPI đồng ý cho tôi bay nếu tôi uống 1 chút rượu hoặc hút 1 ít cần sa (APPI allows me to fly if I drank a little alcohol or smoked cannabis.)

  • B. 

   APPI không liên quan  đến vấn đề này (APPI is not affected by this problem.)

  • C. 

   Theo quy định của APPI, việc sử dụng chất gây nghiện hoặc chất có cồn trong chuyến bay bị cấm. (According to APPI regulations, the use of drugs or alcohol before or during flight activities is forbidden.)

 • 23. 
  Câu hỏi:         Nếu bạn kéo 1 bên lái sâu quá hông và thả nhanh bên còn lại thì hiện tượng gì có thể xảy ra? Question:       If you pull down one control toggle deep whilst you release the other up quickly what may happen?
  • A. 

   Bạn có thể tạo ra hiện tượng sụp dù 1 bên (You create an asymmetric collapse)  

  • B. 

   Bạn sẽ quay phẳng (You will make a flat turn)

  • C. 

   Một bên có thể bị stall và dù có thể bị vào spin (One side may stall and the paraglider could enter a spin)

 • 24. 
  Những maillon kết nối giữa riser và hệ thống dây dù (quick link) phải được: The maillons which connect the lines to the risers (Quick links) must be…
  • A. 

   Vặn chặt nhất có thể, tốt nhất là vặn bằng kìm (tightened as firm as possible with a wrench.)

  • B. 

   Chỉ cần vặn nhẹ bằng tay (tightened lightly by hand)

  • C. 

   Vặn bằng tay sau đó dung kìm vặn thêm ¼ vòng. (Tightened by hand then a ¼ turn more with a wrench)

  • D. 

   Vặn chặt bằng kìm và sau đó mở ra khoảng ¼ vòng. (Fully tightened with a wrench and then reopened a ¼ turn.)

 • 25. 
  Kể tên 3 yếu tố chính gây nguy hại đến cánh dù? (Name the 3 principals factors which damage the glider)
  • A. 

   Tia cực tím (UV), nhiệt độ, độ ẩm. (UV, heat, Humidity)

  • B. 

   Nhiệt độ, giật mạnh đột ngột khi điều khiển, ẩm ướt. (heat, Sudden action while controlling the glider, wet)

  • C. 

   Tia cực tím (UV), ẩm ướt, mòn do ma sát. (UV, Wet, Friction)

  • D. 

   Ẩm ướt, giật mạnh đột ngột khi điều khiển, mòn do ma sát. (wet, Sudden action while controlling the glider)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.