პათ. ანატომია - ჰემოდინამიკის დარღვევები

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 1,798
Questions: 56 | Attempts: 145

SettingsSettingsSettings
. -  - Quiz

თავი 4


Questions and Answers
 • 1. 

  რა ეწოდება გენერალიზებულ შეშუპებას?

  • A. 

   ჰემოთორაქსი;

  • B. 

   ანასარკა;

  • C. 

   ჰიდროპერიტონეუმი;

  • D. 

   ასციტი;

  • E. 

   ჰიდროთორაქსი

  Correct Answer
  B. ანასარკა;
  Explanation
  The correct answer is "ანასარკა" because ascites refers to the accumulation of fluid in the abdominal cavity, which is not related to generalized edema. Hematox is not a medical term, and hydroperitoneum is not a recognized condition. Hydrotorax refers to the accumulation of fluid in the pleural cavity, not generalized edema.

  Rate this question:

 • 2. 

  შეშუპების განვითარების შესაძლო მექანიზმს წარმოადგენს

  • A. 

   ვენების დილატაცია;

  • B. 

   სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;

  • C. 

   ჰიდროპერიტონეუმი;

  • D. 

   ლიმფური მილების დილატაცია;

  • E. 

   არტერიოლების ობსტრუქცია

  Correct Answer
  B. სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;
  Explanation
  The correct answer is "სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა" which translates to "increase in hydrostatic pressure in the blood vessels". This is the most plausible explanation as the other options do not directly relate to the regulation of blood pressure.

  Rate this question:

 • 3. 

  შეშუპების განვითარების შესაძლო მექანიზმი არ შეიძლება იყოს

  • A. 

   სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;

  • B. 

   ვენების დილატაცია;

  • C. 

   პლაზმის კოლოიდურ-ოსმოსური წნევის შემცირება ;

  • D. 

   არტერიოლების დილატაცია;

  • E. 

   ლიმფური მილების ობსტრუქცია

  Correct Answer
  B. ვენების დილატაცია;
  Explanation
  The correct answer is "ვენების დილატაცია" which means "dilation of veins" in English. The other options listed are related to different physiological processes such as increase in blood viscosity, dilation of arterioles, and obstruction of lymphatic vessels. However, the dilation of veins refers to the widening of veins, which can occur due to various reasons such as relaxation of smooth muscles in the vein walls or increased blood volume. This dilation allows for increased blood flow and can have various effects on the body depending on the location and extent of the dilation.

  Rate this question:

 • 4. 

  შეშუპების განვითარების მექანიზმებთან უშუალოდ არ არის დაკავშირებული

  • A. 

   პლაზმის კოლოიდურ-ოსმოსური წნევის შემცირება;

  • B. 

   სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდა;

  • C. 

   ნატრიუმის დაგროვება;

  • D. 

   ლიმფური მილების ობსტრუქცია;

  • E. 

   ნეოანგიოგენეზი

  Correct Answer
  E. ნეოანგიოგენეზი
 • 5. 

  დაასახელეთ სისხლმილშიდა ჰიდროსტატიკური წნევის გაზრდით გამოწვეული შეშუპების განვითარების პირველადი მიზეზი

  • A. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • B. 

   ნეფროზული სინდრომი;

  • C. 

   პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;

  • D. 

   გლომერულონეფრიტი;

  Correct Answer
  A. გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;
  Explanation
  The correct answer is "გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;". This is because an increase in hydrostatic pressure in the blood vessels of the left side of the heart can lead to congestive heart failure. This can occur due to conditions such as hypertension, heart valve disorders, or weakened heart muscles. When the left side of the heart is unable to pump blood efficiently, it can result in fluid accumulation in the lungs and other parts of the body, leading to symptoms such as shortness of breath, fatigue, and fluid retention.

  Rate this question:

 • 6. 

  დაასახელეთ პლაზმის კოლოიდურ-ოსმოსური წნევის შემცირებ ით გამოწვეული შეშუპების განვითარების პირველადი მიზეზი

  • A. 

   ნეფროზული სინდრომი;

  • B. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • C. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;

  Correct Answer
  A. ნეფროზული სინდრომი;
  Explanation
  The correct answer is "ნეფროზული სინდრომი" (nephrotic syndrome). Nephrotic syndrome is a kidney disorder characterized by excessive protein loss in the urine, low levels of protein in the blood, high cholesterol levels, and swelling in the body. This condition can lead to fluid retention and edema, particularly in the lower extremities. The other options listed (heart failure, parasitic infection, and glomerulonephritis) may also cause edema, but nephrotic syndrome specifically refers to the kidney-related cause of edema.

  Rate this question:

 • 7. 

  დაასახელეთ ლიმფური მილების ობსტრუქციით გამოწვეული შეშუპების განვითარების პირველადი მიზეზი

  • A. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • B. 

   ნეფროზული სინდრომი;

  • C. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • D. 

   პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;

  Correct Answer
  D. პარაზიტული ინფექცია-ფილარიოზი;
  Explanation
  The first cause of lymphatic obstruction is parasitic infection-filaria. This means that the obstruction of the lymphatic vessels is caused by a parasitic infection, specifically filariasis. Filariasis is a tropical disease caused by parasitic worms that are transmitted through mosquito bites. These worms can block the lymphatic vessels, leading to the buildup of fluid and swelling in the affected area.

  Rate this question:

 • 8. 

  დაასახელეთ კანქვეშა შეშუპების განვითარების უპირატესი მიზეზი

  • A. 

   გულის უკმარისობა;

  • B. 

   კუნთაბის ატროფია;

  • C. 

   ჰემორაგიული ინსულტი;

  • D. 

   ჰიპერტენზიული კრიზი;

  • E. 

   ენცეფალიტი

  Correct Answer
  A. გულის უკმარისობა;
  Explanation
  The correct answer is "გულის უკმარისობა" which translates to "heart failure" in English. This is the most likely answer because heart failure is a condition where the heart is unable to pump enough blood to meet the body's needs. It can be a leading cause of death and can be caused by various factors such as coronary artery disease, high blood pressure, and heart muscle damage.

  Rate this question:

 • 9. 

  დაასახელეთ ფილტვის შეშუპების განვითარების უპირატესი მიზეზი

  • A. 

   გულის მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა;

  • B. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • C. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   ენცეფალიტი

  • E. 

   ჰიპერტენზიული კრიზი;

  Correct Answer
  A. გულის მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა;
  Explanation
  The correct answer is "გულის მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა" which translates to "mitral valve incompetence" in English. This is a condition where the mitral valve, located on the left side of the heart, does not close properly, causing blood to flow backward into the left atrium. This can lead to symptoms such as shortness of breath, fatigue, and fluid retention.

  Rate this question:

 • 10. 

  დაასახელეთ თავის ტვინის შეშუპების უპირატესი მიზეზი

  • A. 

   გულის მარჯვენამხრივი უკმარისობა;

  • B. 

   გულის მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა;

  • C. 

   გლომერულონეფრიტი;

  • D. 

   ჰემორაგიული კრიზი; (აქ უნდა ეწეროს ჰიპერტენზიული კრიზი);

  • E. 

   ნეფროზული სინდრომი

  Correct Answer
  D. ჰემორაგიული კრიზი; (აქ უნდა ეწეროს ჰიპერტენზიული კრიზი);
  Explanation
  The correct answer is "ჰემორაგიული კრიზი; (აქ უნდა ეწეროს ჰიპერტენზიული კრიზი);" because it is the only option that mentions "ჰიპერტენზიული კრიზი" which means "hypertensive crisis" in English. The other options do not provide any information about the cause of the stroke.

  Rate this question:

 • 11. 

  არტერიული ჰიპერემია მაკროსკოპულად ხასიათდება

  • A. 

   სხეულის ტემპერატურის მომატებით;

  • B. 

   ქსოვილების მოლურჯო-წითელი შეფერილობით;

  • C. 

   სხეულის ტემპერატურის მოკლებით ;

  • D. 

   ღვიძლის მოყვითალო შეფერილობით;

  • E. 

   კანის ყვითელი შეფერილობით

  Correct Answer
  A. სხეულის ტემპერატურის მომატებით;
  Explanation
  The correct answer is "სხეულის ტემპერატურის მომატებით" which translates to "increase in body temperature". This option suggests that arteriolar hyperemia is characterized by an increase in body temperature. Arteriolar hyperemia refers to the dilation of arterioles, resulting in increased blood flow to a specific area of the body. This increased blood flow can lead to localized redness, warmth, and swelling, which can be associated with an increase in body temperature.

  Rate this question:

 • 12. 

  ღვიძლის ქრონიკული ვენური შეგუბება მაკროსკოპულად ხასიათდება

  • A. 

   ღვიძლის ტემპერატურის მომატებით;

  • B. 

   ღვიძლის მოყვითალო შეფერილობით;

  • C. 

   ღვიძლის ანთებით;

  • D. 

   “ჯავზის კაკლისებური” სურათით;

  • E. 

   ღვიძლის მოცულობის შემცირებით

  Correct Answer
  D. “ჯავზის კაკლისებური” სურათით;
  Explanation
  The correct answer is "ჯავზის კაკლისებური" სურათით. This is because the question asks for an explanation of the "ღვიძლის ქრონიკული ვენური შეგუბება" (chronic venous insufficiency of the liver) and the correct answer is a picture of "ჯავზის კაკლისებური" (hepatic vein thrombosis), which is a common cause of chronic venous insufficiency of the liver.

  Rate this question:

 • 13. 

  ფილტვის ქრონიკული ვენური შეგუბება მაკროსკოპულად ხასიათდება

  • A. 

   ტემპერატურის მომატებით;

  • B. 

   მოყვითალო შეფერილობით;

  • C. 

   ჰაერით გადაბერვით;

  • D. 

   “ჯავზის კაკლისებური” სურათით;

  • E. 

   ციანოზური ინდურაციით

  Correct Answer
  E. ციანოზური ინდურაციით
  Explanation
  The correct answer suggests that the chronic venous stasis ulcer is caused by venous insufficiency, which refers to the impaired blood flow in the veins. This can occur due to various factors such as increased temperature, prolonged immobility, decreased air circulation, or by applying pressure on the affected area. The term "ციანოზური ინდურაციით" translates to "with ischemia," indicating that the ulcer is a result of inadequate blood supply to the tissues.

  Rate this question:

 • 14. 

  სისხლდენის, ანუ ჰემორაგიის სახეებს, სისხლმილის კედლის დაზიანების ტიპის მიხედვით განეკუთვნება:

  • A. 

   ჰემატომა;

  • B. 

   პეტექია;

  • C. 

   პურპურა;

  • D. 

   ეკქიმოზს;

  • E. 

   დიაპედეზი.

  Correct Answer
  E. დიაპედეზი.
  Explanation
  The given options are all types of blood disorders. Hematoma is a localized collection of blood outside the blood vessels, petechiae are small red or purple spots caused by bleeding into the skin, purpura is a condition characterized by purple-colored spots on the skin or mucous membranes, ecchymosis is a discoloration of the skin resulting from bleeding underneath, and disseminated intravascular coagulation (DIC) is a condition in which blood clots form throughout the body's small blood vessels. Among these options, disseminated intravascular coagulation (DIC) is the most relevant type of blood disorder in relation to the question.

  Rate this question:

 • 15. 

  ჰემორაგიის ტიპს, ზომის მიხედვით:

  • A. 

   გაჭრა (Haemorrhagia per resin);

  • B. 

   გაგლეჯა (Haemorrhagia per rhexin);

  • C. 

   გაღრღნა (Haemorrhagia per diabrosin);

  • D. 

   განვლადობის გაზრდა (Haemorrhagia per diapedesin);

  • E. 

   პეტექია.

  Correct Answer
  E. პეტექია.
  Explanation
  The given correct answer, "პეტექია" (petechiae), is a type of haemorrhage characterized by small, pinpoint-sized red or purple spots on the skin or mucous membranes. Petechiae occur when tiny blood vessels called capillaries burst, causing bleeding into the surrounding tissues. This can be caused by various factors such as trauma, infection, or certain medical conditions that affect blood clotting or blood vessel integrity. Therefore, petechiae are a distinct type of haemorrhage compared to the other options listed, which involve different mechanisms or patterns of bleeding.

  Rate this question:

 • 16. 

  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის სეროზულ ღრუებში დაგროვების ტიპის მიეკუთვნება:

  • A. 

   ჰემატომა;

  • B. 

   პეტექია;

  • C. 

   ჰემოთრაქსი;

  • D. 

   ეკქიმოზს;

  • E. 

   პურპურა;

  Correct Answer
  C. ჰემოთრაქსი;
  Explanation
  During internal bleeding, the type of blood clot formation that occurs in the serous membranes is called hemotracheosis.

  Rate this question:

 • 17. 

  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას პლევრის ღრუში ეწოდება :

  • A. 

   ჰიდროთორაქსი;

  • B. 

   პეტექია;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰემოთორაქსი;

  • E. 

   ჰიდროცელე

  Correct Answer
  D. ჰემოთორაქსი;
  Explanation
  During the process of blood clotting, the formation of a blood clot is called hemostasis. Hemostasis involves several steps, including the aggregation of platelets to form a platelet plug and the activation of the coagulation cascade. Hemorrhagic disorders refer to conditions where there is an abnormality in the blood clotting process, leading to excessive bleeding. Hemophilia is a specific hemorrhagic disorder characterized by a deficiency or dysfunction of specific clotting factors. Therefore, the correct answer is "ჰემოთორაქსი" which translates to "hemophilia" in English.

  Rate this question:

 • 18. 

  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას მუცლის ღრუში ეწოდება :

  • A. 

   ჰემოთორაქსი;

  • B. 

   ჰემოპერიტონეუმი;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰიდროპერიტონეუმი;

  • E. 

   პეტექია;

  Correct Answer
  B. ჰემოპერიტონეუმი;
  Explanation
  During a blood clotting process, the formation of blood is called hematopoiesis. Hematopoiesis occurs in the bone marrow, specifically in the spongy tissue called hematopoietic tissue. Hemoperitoneum refers to the accumulation of blood in the peritoneal cavity, which is the space between the abdominal organs and the abdominal wall. Therefore, the correct answer is "ჰემოპერიტონეუმი" which translates to "hemoperitoneum" in English.

  Rate this question:

 • 19. 

  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას პერიკარდიუმის ღრუში ეწოდება :

  • A. 

   ჰიდროპერიკარდიუმი;

  • B. 

   ჰემოპერიკარდიუმი;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰიდროთორაქსი;

  • E. 

   ჰიდროცელე

  Correct Answer
  B. ჰემოპერიკარდიუმი;
  Explanation
  Hemopericardium refers to the accumulation of blood in the pericardial sac, which is the membrane surrounding the heart. This condition can occur due to trauma, rupture of blood vessels, or other underlying medical conditions. It is characterized by symptoms such as chest pain, difficulty breathing, and signs of cardiac tamponade. Treatment typically involves draining the accumulated blood and addressing the underlying cause.

  Rate this question:

 • 20. 

  შინაგანი სისხლდენის დროს სისხლის დაგროვებას სასახსრე პარკში ეწოდება :

  • A. 

   ჰიდრონეფროზი;

  • B. 

   ჰემოპერიკარდიუმი;

  • C. 

   ჰემართროზი;

  • D. 

   ჰიდროთორაქსი;

  • E. 

   ჰიდროცელე

  Correct Answer
  C. ჰემართროზი;
  Explanation
  ჰემართროზი refers to the process of blood clotting. In the context of the question, it is likely that the park mentioned is a place where blood donations are collected. Therefore, the correct answer is "ჰემართროზი" which means "hematrosis" or "blood clotting".

  Rate this question:

 • 21. 

  რას წარმოადგენს ჰემატომა :

  • A. 

   1-2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

  Correct Answer
  B. სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;
  Explanation
  Hematomas are defined as the collection of blood outside of blood vessels. The answer "სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში" (the accumulation of blood in tissues) accurately represents the meaning of a hematoma. The other options do not accurately describe a hematoma.

  Rate this question:

 • 22. 

  რას წარმოადგენს პეტექია :

  • A. 

   1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

  Correct Answer
  A. 1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;
  Explanation
  The correct answer represents the size of a hematoma, which is a localized collection of blood outside the blood vessels. The answer states that a hematoma of size 1-2 cm is being described.

  Rate this question:

 • 23. 

  რას წარმოადგენს პურპურა :

  • A. 

   1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

  Correct Answer
  C. > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;
  Explanation
  The correct answer means that the term "პურპურა" represents a hemorrhage of more than 3 mm in size.

  Rate this question:

 • 24. 

  რას წარმოადგენს ეკქიმოზი :

  • A. 

   1 -2 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • B. 

   სისხლის ჩაღვრას ქსოვილებში;

  • C. 

   > 3 მმ ზომის ჰემორაგიას;

  • D. 

   1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;

  Correct Answer
  D. 1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას;
  Explanation
  The correct answer implies that "1-2 სმ ზომის ჰემორაგიას" represents the size of a hemorrhage.

  Rate this question:

 • 25. 

  რას ეწოდება Haemoptoe :

  • A. 

   სისხლიან ნახველს;

  • B. 

   ცხვირიდან სისხლდენას;

  • C. 

   სისხლიან განავალს ;

  • D. 

   სისხლიან ღებინებას ;

  • E. 

   საშვილოსნოდან სისხლდენას

  Correct Answer
  A. სისხლიან ნახველს;
  Explanation
  Haemoptoe არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს სისხლის ნახველს.

  Rate this question:

 • 26. 

  რას ეწოდება Haemotemesis :

  • A. 

   ცხვირიდან სისხლდენას;

  • B. 

   სისხლიან ნახველს;

  • C. 

   სისხლიან განავალს ;

  • D. 

   სისხლიან ღებინებას ;

  • E. 

   საშვილოსნოდან სისხლდენას

  Correct Answer
  D. სისხლიან ღებინებას ;
  Explanation
  Haematemesis refers to the vomiting of blood. The term "haematemesis" specifically describes the act of vomiting blood, which can occur due to various medical conditions such as gastrointestinal bleeding, ulcers, or trauma. It is important to distinguish haematemesis from other forms of blood in the vomit, such as blood that may come from the nose or throat. The term "haematemesis" focuses on the act of vomiting blood, rather than the source or cause of the bleeding.

  Rate this question:

 • 27. 

  რას ეწოდება Epistaxis:

  • A. 

   სისხლიან ნახველს;

  • B. 

   ცხვირიდან სისხლდენას;

  • C. 

   სისხლიან განავალს ;

  • D. 

   სისხლიან ღებინებას ;

  • E. 

   საშვილოსნოდან სისხლდენას

  Correct Answer
  B. ცხვირიდან სისხლდენას;
  Explanation
  Epistaxis is the medical term for nosebleed, specifically referring to bleeding from the nose. The word "epistaxis" is derived from the Greek words "epi" meaning "upon" or "above" and "staxis" meaning "a dripping." Therefore, the correct answer "ცხვირიდან სისხლდენას" translates to "bleeding from the nose" in English, accurately describing the condition of epistaxis.

  Rate this question:

 • 28. 

  რას ეწოდება Melena :

  • A. 

   სისხლიან ნახველს;

  • B. 

   ცხვირიდან სისხლდენას;

  • C. 

   სისხლიან ღებინებას;

  • D. 

   სისხლიან განავალს;

  • E. 

   საშვილოსნოდან სისხლდენას

  Correct Answer
  D. სისხლიან განავალს;
  Explanation
  Melena is the term used to describe the passage of black, tarry stools that contain digested blood. This can occur due to bleeding in the upper gastrointestinal tract, such as the stomach or small intestine. The phrase "სისხლიან განავალს" translates to "bloody bowel movement," which accurately describes the characteristic of melena. Therefore, the correct answer is "სისხლიან განავალს."

  Rate this question:

 • 29. 

  რას ეწოდება Metroragia :

  • A. 

   სისხლიან ნახველს;

  • B. 

   ცხვირიდან სისხლდენას;

  • C. 

   სისხლიან განავალს;

  • D. 

   სისხლიან ღებინებას;

  • E. 

   საშვილოსნოდან სისხლდენას

  Correct Answer
  E. საშვილოსნოდან სისხლდენას
  Explanation
  Metroragia is the term used to describe the condition of bleeding from the uterus outside of the normal menstrual period. This can include bleeding between periods, heavier or longer periods, or bleeding after menopause. The correct answer, "საშვილოსნოდან სისხლდენას" translates to "bleeding from the uterus," which accurately describes metroragia.

  Rate this question:

 • 30. 

  რომელი მოვლენა არ მონაწილეობს თრომბოზის პათოგენეზში:

  • A. 

   ენდოთელიუმის დაზიანება;

  • B. 

   ნორმალური სისხლის ნაკადის დარღვევა;

  • C. 

   პირველად ჰიპერკოაგულაცია;

  • D. 

   მეორად ჰიპერკოაგულაცია;

  • E. 

   მედიის ჰიპერტროფია

  Correct Answer
  E. მედიის ჰიპერტროფია
  Explanation
  Medial hypertrophy refers to the thickening of the muscular layer of the blood vessel wall. This condition is commonly seen in pulmonary hypertension, where the blood vessels in the lungs become narrowed and the right side of the heart has to work harder to pump blood through them. The other options listed do not involve the thickening of the blood vessel wall and are not associated with thrombosis pathogenesis.

  Rate this question:

 • 31. 

  თრომბოზის პათოგენეზში რის გამო ვითარდება ენდოთელიუმის დაზიანება:

  • A. 

   ანთების, ტრავმის გამო;

  • B. 

   სტაზის, ტურბულენტური დინების გამო;

  • C. 

   ლეიდენის მუტაციის გამო;

  • D. 

   წოლითი რეჟიმის, ადინამიის გამო;

  Correct Answer
  A. ანთების, ტრავმის გამო;
  Explanation
  Thrombosis refers to the formation of a blood clot within a blood vessel, which can obstruct blood flow. Endothelial damage is one of the main factors that can lead to the development of thrombosis. In this context, the answer "ანთების, ტრავმის გამო" (inflammation, trauma) suggests that inflammation or trauma to the endothelial lining of the blood vessel can cause damage, leading to thrombosis.

  Rate this question:

 • 32. 

  თრომბოზის პათოგენეზში რის გამო ვითარდება ნორმალური სისხლის ნაკადის დინების დარღვევა:

  • A. 

   ანტითრომბინ III-ის დეფიციტის გამო;

  • B. 

   ლეიდენის მუტაციის გამო;

  • C. 

   სტაზის, ტურბულენტური დინების გამო;

  • D. 

   წოლითი რეჟიმის, ადინამიის გამო;

  Correct Answer
  C. სტაზის, ტურბულენტური დინების გამო;
  Explanation
  In the pathogenesis of thrombosis, the disruption of normal blood flow plays a crucial role. Stasis, turbulence, and endothelial injury are known as Virchow's triad, which are the three main factors that contribute to the formation of blood clots. Stasis refers to the slowing or stagnation of blood flow, while turbulence refers to the irregular or disturbed flow of blood. Both stasis and turbulence can lead to the formation of blood clots by promoting the activation of clotting factors and the aggregation of platelets. Therefore, the correct answer is stasis, turbulent blood flow.

  Rate this question:

 • 33. 

  თრომბოზის პათოგენეზში რის გამო ვითარდება პირველადი ჰიპერკოაგულაცია უფრო ხშირად:

  • A. 

   ანტითრომბინ III-ის დეფიციტის გამო;

  • B. 

   სტაზის, ტურბულენტური დინების გამო;

  • C. 

   შედედების V ფაქტორის გენის, ანუ ლეიდენის მუტაციის გამო;

  • D. 

   წოლითი რეჟიმის, ადინამიის გამო;

  Correct Answer
  C. შედედების V ფაქტორის გენის, ანუ ლეიდენის მუტაციის გამო;
 • 34. 

  თრომბოზის პათოგენეზში რის გამო ვითარდება პირველადი ჰიპერკოაგულაცია შედარებით იშვიათად:

  • A. 

   ანტითრომბინ III-ის დეფიციტის გამო;

  • B. 

   სტაზის, ტურბულენტური დინების გამო;

  • C. 

   შედედების V ფაქტორის გენის, ანუ ლეიდენის მუტაციის გამო;

  • D. 

   წოლითი რეჟიმის, ადინამიის გამო;

  Correct Answer
  A. ანტითრომბინ III-ის დეფიციტის გამო;
  Explanation
  The first step in the pathogenesis of thrombosis is a deficiency of Antithrombin III, a natural anticoagulant. Antithrombin III inhibits the activity of thrombin, a key enzyme in the clotting cascade. Without sufficient levels of Antithrombin III, there is an imbalance in the coagulation system, leading to hypercoagulability and an increased risk of thrombosis. Therefore, the initial hypercoagulability in thrombosis can be attributed to a deficiency of Antithrombin III.

  Rate this question:

 • 35. 

  თრომბოზის პათოგენეზში რის გამო ვითარდება მეორადი ჰიპერკოაგულაცია შედარებით იშვიათად:

  • A. 

   ანტითრომბინ III-ის დეფიციტის გამო;

  • B. 

   კარდიომიოპათიის გამო;

  • C. 

   V ფაქტორის გენის მუტაციის, ანუ ლეიდენის მუტაციის გამო;

  • D. 

   ხანგრძლივი წოლითი რეჟიმის, ან უმოძრაობის-ადინამიის გამო;

  • E. 

   მედიის ჰიპერტროფიის გამო

  Correct Answer
  B. კარდიომიოპათიის გამო;
  Explanation
  The occurrence of secondary hypercoagulation in thrombosis pathogenesis can be explained by the deficiency of Antithrombin III. Antithrombin III is a natural anticoagulant that inhibits the activity of coagulation factors, including thrombin. Therefore, its deficiency can lead to an imbalance in the coagulation system, resulting in hypercoagulation and an increased risk of thrombosis. This suggests that the deficiency of Antithrombin III contributes to the development of secondary hypercoagulation in thrombosis.

  Rate this question:

 • 36. 

  დაასახელეთ რა ფერისაა არტერიული თრომბები:

  • A. 

   წითელი ფერის;

  • B. 

   ჭრელი შესახედაობის;

  • C. 

   მონაცრისფრო-თეთრი ფერის;

  • D. 

   მოყვითალო ფერის;

  • E. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer
  C. მონაცრისფრო-თეთრი ფერის;
  Explanation
  The correct answer is "მონაცრისფრო-თეთრი ფერის" which translates to "pearl-white color". This answer is correct because it accurately describes the color of the thrombi as pearl-white.

  Rate this question:

 • 37. 

  დაასახელეთ რა ფერისაა ვენური თრომბები:

  • A. 

   წითელი ფერის;

  • B. 

   ჭრელი შესახედაობის;

  • C. 

   მონაცრისფრო-თეთრი ფერის;

  • D. 

   მოყვითალო ფერის;

  • E. 

   მორუხო-ჟანგისფერი

  Correct Answer
  A. წითელი ფერის;
  Explanation
  The correct answer is "წითელი ფერის" because the question asks for the color of a venous thrombus, which is a blood clot that forms within a vein. Venous thrombi are typically red in color due to the presence of oxygenated blood.

  Rate this question:

 • 38. 

  რა მიეკუთვნება თრომბოზის ლეტალური გამოსავალს:

  • A. 

   თრომბის დაშლა;

  • B. 

   თრომბის მოწყვეტა და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილება;

  • C. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტის შედეგად განვითარებული სიკვდილი;

  • D. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვა;

  • E. 

   თრომბის ჩანაცვლება შემაერთებელი ქსოვილით

  Correct Answer
  C. კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტის შედეგად განვითარებული სიკვდილი;
  Explanation
  The explanation for the given answer is that the lethal outcome of thrombosis is due to the infarction of myocardium caused by coronary thrombosis. This means that the blood clot blocks the blood flow to the heart muscle, leading to tissue death and ultimately resulting in death.

  Rate this question:

 • 39. 

  რას ნიშნავს თრომბოზის გამოსავალი _ ”თრომბის პროგრესია”:

  • A. 

   თრომბის დაშლას;

  • B. 

   თრომბის მოწყვეტას და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილებას;

  • C. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;

  • D. 

   თრომბის ჩანაცვლებას შემაერთებელი ქსოვილით

  • E. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტით სიკვდილს;

  Correct Answer
  C. თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;
 • 40. 

  რას ნიშნავს თრომბოზის გამოსავალი _ ”თრომბოემბოლია”:

  • A. 

   თრომბის დაშლას;

  • B. 

   თრომბის მოწყვეტას და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილებას;

  • C. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტით სიკვდილს;

  • D. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;

  • E. 

   თრომბის ჩანაცვლებას შემაერთებელი ქსოვილით

  Correct Answer
  B. თრომბის მოწყვეტას და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილებას;
  Explanation
  The term "თრომბოემბოლია" refers to the formation of a thrombus and its movement within the blood circulation. This answer choice specifically mentions the disintegration of the thrombus and its redistribution within the blood circulation. Therefore, it accurately describes the meaning of "თრომბოემბოლია".

  Rate this question:

 • 41. 

  რას ნიშნავს თრომბოზის გამოსავალი _ ”თრომბის ლიზისი”:

  • A. 

   თრომბის დაშლას;

  • B. 

   თრომბის მოწყვეტას და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილებას;

  • C. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტით სიკვდილს;

  • D. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;

  • E. 

   თრომბის ჩანაცვლებას შემაერთებელი ქსოვილით

  Correct Answer
  A. თრომბის დაშლას;
 • 42. 

  რას ნიშნავს თრომბოზის გამოსავალი _ ”თრომბის ორგანიზაცია”:

  • A. 

   თრომბის დაშლას;

  • B. 

   თრომბის მოწყვეტას და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილებას;

  • C. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტით სიკვდილს;

  • D. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;

  • E. 

   თრომბის ჩანაცვლებას შემაერთებელი ქსოვილით

  Correct Answer
  E. თრომბის ჩანაცვლებას შემაერთებელი ქსოვილით
 • 43. 

  რას ნიშნავს თრომბოზის გამოსავალი _ ”თრომბის რეკანალიზაცია”:

  • A. 

   თრომბში ნაპრალების და არხების გაჩენას;

  • B. 

   თრომბის მოწყვეტას და სისხლის ცირკულაციაში გადაადგილებას;

  • C. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტით სიკვდილს;

  • D. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;

  • E. 

   თრომბის ჩანაცვლებას შემაერთებელი ქსოვილით

  Correct Answer
  A. თრომბში ნაპრალების და არხების გაჩენას;
  Explanation
  Thrombosis is the formation of a blood clot inside a blood vessel, obstructing the flow of blood. The answer choice "თრომბში ნაპრალების და არხების გაჩენას" translates to "the release of platelets and blood vessels in thrombus". This explanation accurately describes the process of thrombosis, where platelets and blood vessels are involved in the formation of a blood clot.

  Rate this question:

 • 44. 

  რას ნიშნავს “დისემინირებული სისხლმილშიდა შედედების სინდრომი ( DIC)”:

  • A. 

   პირველად მეზენტერიალურ ფლებოთრომბოზს;

  • B. 

   თრომბოემბოლიურ სისტემურ გართულებას;

  • C. 

   კორონაროთრომბოზით გამოწვეული მიოკარდიუმის ინფარქტს;

  • D. 

   თრომბზე თრომბოციტებისა და ფიბრინის დალექვას;

  • E. 

   თრომბოჰემორაგიულ მეორად გართულებას

  Correct Answer
  E. თრომბოჰემორაგიულ მეორად გართულებას
  Explanation
  DIC არის სისტემური გართულება, რომელიც ხდება დისემინირებულ სისხლმილში. თრომბოჰემორაგიულ მეორად გართულება არის DIC-ის ერთ-ერთი სიმპტომი, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს სისხლმილში მიმდინარე გართულების შემდეგ. თავისი სიმპტომები შეიძლება შეიცავდეს სისხლის გამოწვეულის გართულებას, მი

  Rate this question:

 • 45. 

  ქვემოთ ჩამოთვლილი ემბოლიის სახეებიდან რომელია დაკავშირებული ჰემოცირკულაციის მოშლის სხვა ფორმასთან და ამასთანავე არის საკმაოდ ხშირი?

  • A. 

   ცხიმოვანი ემბოლია;

  • B. 

   აიროვანი ემბოლია;

  • C. 

   სიმსივნური ემბოლია;

  • D. 

   სანაყოფე წყლებით გამოწვეული;

  • E. 

   თრომბოემბოლია

  Correct Answer
  E. თრომბოემბოლია
  Explanation
  Thromboembolism refers to the formation of a blood clot (thrombus) that breaks loose and travels through the bloodstream, eventually blocking a blood vessel. This condition is relatively common and can occur in various forms, including deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism. Thromboembolism is considered to be relatively rare compared to other forms of embolism, such as fat embolism or air embolism. Therefore, the correct answer is "თრომბოემბოლია" (thromboembolism).

  Rate this question:

 • 46. 

  რა წარმოადგენს “თრომბოემბოლიის” განვითარების წინაპირობას?

  • A. 

   ქვემო კიდურების ღრმა ვენების თრომბოზი;

  • B. 

   ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა;

  • C. 

   სამშობიარო და მშობიარობის შემდგომი გართულებები;

  • D. 

   სამეანო პროცედურები;

  • E. 

   კესონის,ანუ დეკომპრესიული დაავადება

  Correct Answer
  A. ქვემო კიდურების ღრმა ვენების თრომბოზი;
  Explanation
  The correct answer means "thrombosis of the deep veins of the lower extremities." This is a condition where blood clots form in the deep veins of the legs, which can lead to pain, swelling, and potentially life-threatening complications if the clot travels to the lungs.

  Rate this question:

 • 47. 

  რა წარმოადგენს “ცხიმოვანი ემბოლიის” განვითარების წინაპირობას?

  • A. 

   ქვემო კიდურების ღრმა ვენების თრომბოზი;

  • B. 

   ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა;

  • C. 

   სამშობიარო და მშობიარობის შემდგომი გართულებები;

  • D. 

   სამეანო პროცედურები;

  • E. 

   კესონის,ანუ დეკომპრესიული დაავადება

  Correct Answer
  B. ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა;
  Explanation
  The correct answer is "ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა" which means "decalcification of bone tissue". This is the process of loss of calcium and other minerals from the bones, leading to weakened and brittle bones.

  Rate this question:

 • 48. 

  რა წარმოადგენს “ჰაეროვანი ემბოლიის” განვითარების წინაპირობას?

  • A. 

   ქვემო კიდურების ღრმა ვენების თრომბოზი;

  • B. 

   ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა;

  • C. 

   ქსოვილების იშემია;

  • D. 

   სამეანო პროცედურები, პნევმოთორაქსი;

  • E. 

   კესონის,ანუ დეკომპრესიული დაავადება

  Correct Answer
  D. სამეანო პროცედურები, პნევმოთორაქსი;
  Explanation
  The correct answer is "სამეანო პროცედურები, პნევმოთორაქსი." This means "mediastinal procedures, pneumothorax." The other options mentioned, such as "blood clots in the lower extremities" and "dislocation of the ribs," are unrelated to the management of "ჰაეროვანი ემბოლიის" (pulmonary embolism). The correct answer refers to the possible complications or procedures involved in the management of pulmonary embolism, specifically mediastinal procedures and the potential development of pneumothorax.

  Rate this question:

 • 49. 

  რა წარმოადგენს “აიროვანი (აზოტოვანი) ემბოლიის” განვითარების წინაპირობას?

  • A. 

   პნევმოთორაქსი;

  • B. 

   ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა;

  • C. 

   სამშობიარო და მშობიარობის შემდგომი გართულებები;

  • D. 

   სამეანო პროცედურები;

  • E. 

   კესონის, ანუ დეკომპრესიული დაავადება

  Correct Answer
  E. კესონის, ანუ დეკომპრესიული დაავადება
  Explanation
  The given answer states that "Kesonis, or postnatal depression" represents the sequence of "azotovani (nitrogen embolism) recovery". This suggests that postnatal depression is a part of the recovery process for nitrogen embolism.

  Rate this question:

 • 50. 

  რა წარმოადგენს “ამნიონური სითხის ემბოლიის” განვითარების წინაპირობას?

  • A. 

   პნევმოთორაქსი;

  • B. 

   ლულისებრი ძვლების მოტეხილობა;

  • C. 

   სამშობიარო და მშობიარობის შემდგომი გართულებები;

  • D. 

   მენოპაუზა;

  • E. 

   კესონის, ანუ დეკომპრესიული დაავადება

  Correct Answer
  C. სამშობიარო და მშობიარობის შემდგომი გართულებები;
  Explanation
  The correct answer is that "სამშობიარო და მშობიარობის შემდგომი გართულებები" represents the sequelae of pneumonia. This means that it refers to the complications or consequences that can occur after a person has had pneumonia. These sequelae can include lung scarring, respiratory problems, or other health issues that may persist even after the initial infection has been treated.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.