Razvoj Aplikativnog Softvera

118 Questions | Attempts: 912
Share

SettingsSettingsSettings
Razvoj Aplikativnog Softvera - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Oznaciti tacna tvrdjenja aplikativnog softvera:
  • A. 

   Cini programiranje na niskom nivou

  • B. 

   Se oslanja na sistematski softver

  • C. 

   Obuhvata operativni sistem

  • D. 

   Ima specificnu svrhu prema potrebama korisnika

 • 2. 
  Oznaciti tacna tvrdjenja sistemskog softvera:
  • A. 

   Obuhvata web aplikacije

  • B. 

   Cine programi na niskom nivou

  • C. 

   Se oslanja na aplikativni softver

  • D. 

   Omogucava rad sa racunarskom opremom

 • 3. 
  Pre izrade softvera potrebno je sprovesti analizu sistema koja podrazumeva
  • A. 

   Opis problema

  • B. 

   Integracija parcijalnih resenja potproblema

  • C. 

   Razlaganje problema na potprobleme

  • D. 

   Utvrdjivanje veza izmedju potproblema

 • 4. 
  Sinteza resenja problema podrazumeva:
  • A. 

   Opis problema

  • B. 

   Integracija parcijalnih resenja potproblema

  • C. 

   Razlaganje problema na potproblem

  • D. 

   Utvrdjivanje veza izmedju potproblema

 • 5. 
  Pri izradi softvera
  • A. 

   Ne mora se voditi racuna o kvalitetu proizvoda

  • B. 

   Mora se voditi racuna o neovlascjenoj upotrebi sistema

  • C. 

   Ne mora se voditi racuna o neovlascenoj upotrebi sistema

  • D. 

   Mora se voditi racuna o kvalitetu proizvoda

 • 6. 
  Oznaciti tacna tvrdjenja:
  • A. 

   Korisnik implementira softver

  • B. 

   Kupac narucuje softver i finansira njegov razvoj

  • C. 

   Projekant koristi softver

  • D. 

   Razvojni tim projektuje softver

 • 7. 
  Clanovi razvojnog tima su:
  • A. 

   Projekant

  • B. 

   Analiticar

  • C. 

   Izvodjac

  • D. 

   Kupac

 • 8. 
  Proces razvoja softvera podrazumeva
  • A. 

   Podelu sistema na faze po funkcionalnosti

  • B. 

   Skup zadataka koje treba obaviti da bi se napravio softverski proizvod

  • C. 

   Razgovor sa korisnikom u cilju specifikacije zahteva

  • D. 

   Pisanje programskog koda  

 • 9. 
  Zivotni ciklus softvera obuhvata faze:
  • A. 

   Od analize zahteva do odrzavanja

  • B. 

   Od analize zahteva do isporuke

  • C. 

   Od projektovanja do isporuke

  • D. 

   Od pisanja koda do testiranja  

 • 10. 
  Oznaciti faze u procesu razvoja softvera
  • A. 

   Pregled sistema

  • B. 

   Odrzavanje sistema

  • C. 

   Analizu zahteva

  • D. 

   Procenu kvaliteta

 • 11. 
  U procesu razvoja softvera faza analiza i definisanje zahteva podrazumeva
  • A. 

   Izbor arhitekture sistema, komponenata, algoritama

  • B. 

   Intenzivna saradnja sa kupcem i korisnicima

  • C. 

   Definisanje modela pogodnih za programsku realizaciju

  • D. 

   Utvrdjivanje interakcije sistema sa okruzenjem

 • 12. 
  U procesu razvoja softvera, faza "projektovanje sistema" podrazumeva:  
  • A. 

   Intenzivnu saradnju sa kupcem i korisnikom

  • B. 

   Izbor arhitekture sistema komponenata algoritama

  • C. 

   Izradu plana resenja prema postavljenim zahtevima

  • D. 

   Definisanje modula pogodnih za programersku realizaciju

 • 13. 
  U procesu razvoja softvera, faza "implementacija programa" podrazumeva:
  • A. 

   Izradu programskog koda

  • B. 

   Intenzivnu saradnju sa kupcem i korisnicima

  • C. 

   Izradu plana resenja prema postavljanju zahteva

  • D. 

   Izbor arhitekture sistema  

 • 14. 
  U procesu razvoja softvera fasa testiranje podrazumeva:
  • A. 

   Izradu programskog koda

  • B. 

   Nalazenje i ispravljanje gresaka

  • C. 

   Intenzivnu saradnju sa kupcem i korisnicima  

  • D. 

   Instaliranje softvera

 • 15. 
  U procesu razvoja softvera, faza "isporuka sistema" podrazumeva:
  • A. 

   Nalazenje i ispravljanje gresaka

  • B. 

   Odrzavanje sistema

  • C. 

   Obuka korisnika

  • D. 

   Instaliranje softvera u radnom okruzenju

 • 16. 
  U procesu razvoja softvera faza održavanje sistema podrazumeva:
  • A. 

   Ispravljanje gresaka posle isporuke

  • B. 

   Obuka korisnika

  • C. 

   Unapredjivanje sistema

  • D. 

   Instaliranje softvera

 • 17. 
  Modelovanje procesa razvoja softvera omogucava:
  • A. 

   Da ucesnici na projektu predloze svoje modele razvoja

  • B. 

   Da opis sistema svi ucesnici procesa razumeju na isti nacin

  • C. 

   Nalazenje nedoslednosti u sistemu u ranoj fazi

  • D. 

   Brz razvoj bez izrade obimne dokumentacije

 • 18. 
  Označiti tradicionalne metode:
  • A. 

   XP (ekstremno programiranje)

  • B. 

   Crystal

  • C. 

   Spiralni model

  • D. 

   V model

 • 19. 
  Oznaciti agilne metode razvoja softvera:
  • A. 

   Kaskadni kod

  • B. 

   Xp

  • C. 

   Scrum

  • D. 

   RUP

 • 20. 
  Osobine kaskadnog modela u procesu razvoja softvera
  • A. 

   Veoma visok nivo apstrakcije

  • B. 

   Ne podrzava povratne sprege ka ranijim fazama razvoja

  • C. 

   Podrzava povratne sprege ka ranijim fazama

  • D. 

   Predstavlja unapredjenje V modela

 • 21. 
  Osobine V modela procesa razvoja softvera su:
  • A. 

   Retko se koristi zbog svoje slozenosti

  • B. 

   Omogucava povratne sprege

  • C. 

   Omogucava verifikaciju i validaciju

  • D. 

   Veoma je fleksibilan u slucaju izmene

 • 22. 
  Osobine faznog razvoja softvera
  • A. 

   Predstavlja unapredjenje kaskadnog modela

  • B. 

   Softver se isporucuje u delovima

  • C. 

   Projektni tim radi na produkcionom sistemu

  • D. 

   Istovremeno postoje 2 sistema: razvojni i produkcioni

 • 23. 
  Osobine inkrementalnog razvoja softvera su:
  • A. 

   Napredak na projektu nije vidljiv do kraja projekta

  • B. 

   Projektni tim mora da ima veliki broj clanova

  • C. 

   Svaka nova verzija dodaje nove funkcionalnosti

  • D. 

   Projektni tim moze da ima relativno mali broj clanova

 • 24. 
  Osobine iterativnog razvoja softvera su:
  • A. 

   U svakoj verziji isporucuje se ceo sistem sa unapredjenim funkcijama

  • B. 

   Projektni tim ima mali broj clanova

  • C. 

   Postoji mogucnost rane obuke korisnika

  • D. 

   Ne postoji mogucnost rane obuka korisnika

 • 25. 
  Osobine prototipskog modela procesa razvoja softvera su:
  • A. 

   Veoma dug period razvoja

  • B. 

   Prototipovi moraju da budu ukljuceni u finalni proizvod

  • C. 

   Izrada prototipova omogucava brzo generisanje sistema

  • D. 

   Prototipovi ne moraju da budu ukljuceni u finalni proizvod

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.