Meteorologija

104 Questions | Total Attempts: 130

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Meteorologija


Questions and Answers
 • 1. 
  Vazdušni omotač oko Zemlje nazivamo:
  • A. 

   Troposfera

  • B. 

   Egzosfera

  • C. 

   Atmosfera

  • D. 

   Homosfera

 • 2. 
  Kojim redosledom se prostiru slojevi  atmosfere,  prema promeni  temperature sa visinom
  • A. 

   Troposfera,stratosfera,mezosfera,jonosfera,egzosfera

  • B. 

   Sratosfera,troposfera,mezosfera,jonosfera

  • C. 

   Sratosfera,jonosfera,troposfera,mezosfera

  • D. 

   Troposfera,jonosfera,stratosfera,mezosfera

 • 3. 
  U kom sloju atmosfere  se odvijaju procesi  koji utiču na vreme i vremenske  pojave
  • A. 

   U tropopauzi.

  • B. 

   U mezosferi

  • C. 

   U stratosferi

  • D. 

   U troposferi

 • 4. 
  Najniži sloj atmosfere  koji se prostire od Zemljine površine do 10-12 km visine naziva se:
  • A. 

   Jonosfera

  • B. 

   Tropopauza

  • C. 

   Troposfera

  • D. 

   Stratosfera

 • 5. 
  Kako zovemo prelazni sloj atmosfere  u kome temperatura raste sa promenom visine, a koji se u standardnoj atmosferi nalazi na 11 km MSL:
  • A. 

   Stratopauza

  • B. 

   Tropopauza

  • C. 

   Mezopauza

  • D. 

   Jonopauza

 • 6. 
  Izotermija  je :
  • A. 

   Kada temperatura vazduha sa porastom visine ostaje ista

  • B. 

   Opadanje temperature sa visinom

  • C. 

   Porast temperature vazduha sa porastom visine

  • D. 

   Razlika temperature i tačke rose.

 • 7. 
  Šta je inverzija  temperature:
  • A. 

   Nema promene temperature sa visinom.

  • B. 

   Neodreñena promena temperature pri zemlji.

  • C. 

   Opadanje temperature sa visinom

  • D. 

   Porast temperature sa visinom

 • 8. 
  Kakvo vreme možemo očekivati zimi u inverzionom sloju:
  • A. 

   Maglu ili sumaglicu,slab vetar i nisku oblačnost

  • B. 

   Pojavu oluje

  • C. 

   Miran vazduh sa termikom srednje jačine.

  • D. 

   Dobru vidljivost i kumulusnu oblačnost.

 • 9. 
  Kakvo vreme možemo očekivati leti u inverzionom sloju sa visokim procentom vlažnosti vazduha:
  • A. 

   Jaku termiku zbog intenzivnog zagrevanja površine zemlje,dobru vidljivist i kumulusnu oblačnost

  • B. 

   Miran vazduh, sumaglicu i razvoj kumulusne oblačnosti nakon narušavanja inverzije

  • C. 

   Termiku srednje jačine i slabu vidljivost usled magle i sumaglice, stratusne oblake.

  • D. 

   Nagle promene vremena sa iznenadnim jakim vetrom.

 • 10. 
  Karakteristični oblaci koji se javljaju  na granici  inverzionog sloja su:
  • A. 

   Kumulonimbusi

  • B. 

   Altostratusi

  • C. 

   Stratusi

  • D. 

   Cirusi

 • 11. 
  “Tačka rose“ je:
  • A. 

   Temperatura pri kojoj je kondenzacija jednaka isparavanju

  • B. 

   Temperatura do koje se vazduh mora ohladiti da bi postao zasićen vlagom koju trenutno sadrži

  • C. 

   Znatno veća od temperature vazdušne mase.

  • D. 

   Razlika izmeñu stvarne temperature vazduha i temperature isparavanja

 • 12. 
  Temperatura  tačke rose u vazdušnoj masi:
  • A. 

   Ne omogućava procenu zasićenosti

  • B. 

   Zajedno sa temperaturom vazduha služi za procenu zasićenosti,odnosno relativne važnosti

  • C. 

   Služi za prognozu jačine vetra.

  • D. 

   Je uvek veća od temperature vazdušne mase

 • 13. 
  Šta je od navedenog  merilo stabilnosti atmosfere:
  • A. 

   Temperatura pri zemlji

  • B. 

   Jačina vetra

  • C. 

   Termički gradijent

  • D. 

   Vazdušni pritisak

 • 14. 
  Uzorak (delić) nezasićenog  vazduha se u donjim  slojevima troposfere podiže usled zagrevanja ako je:
  • A. 

   Hladniji u odnosu na okolni vazduh

  • B. 

   Termički gradijent manji od 0,6°C/100m

  • C. 

   Topliji u odnosu na okolni vazduh

  • D. 

   Termički gradijent 0,4°C/100m

 • 15. 
  Opadanje temperature vazduha sa visinom po Meñunarodnoj standardnoj atmosferi(ICAO) Iznosi:
  • A. 

   0,65 °C/100m

  • B. 

   1,00 °C/100m

  • C. 

   1,50 °C/100m

  • D. 

   0,85 °C/100m

 • 16. 
  Vazdušni pritisak je:
  • A. 

   Težina vazdušnog stuba po jedinici površine

  • B. 

   Snaga kojom vazduh pritiska zemljinu površinu.

  • C. 

   Sila pritiska vazduha

  • D. 

   Masa vazduha po jedinici površine

 • 17. 
  Linije koje povezuju  tačke sa istim vazdušnim pritiskom nazivaju se:
  • A. 

   Adijabate

  • B. 

   Izotahe

  • C. 

   Izonefe

  • D. 

   Izobare

 • 18. 
  U atmosferi,pritisak sa visinom:
  • A. 

   Je stalan

  • B. 

   Opada

  • C. 

   Raste

  • D. 

   Nije definisano

 • 19. 
  Sa visinom vazdušni  pritisak:
  • A. 

   Ostaje nepromenjen

  • B. 

   Padne na približno polovinu vrednosti na visini od 3000m.

  • C. 

   Padne na približno polovinu vrednosti na visini 5500m

  • D. 

   Konstantno opada za 1hPa na svakih 8km

 • 20. 
  Sa promenom visine pritisak opada jer se:
  • A. 

   Temperatura vazduha smanjuje

  • B. 

   Gustina vazduha smanjuje

  • C. 

   Temperatura vazduha ostaje stalna.

  • D. 

   Ubrzanje sile zemljine teže smanjuje

 • 21. 
  Prema ICAO standardnoj atmosferi na zemljinoj površini pritisak iznosi:
  • A. 

   1013,2 mb

  • B. 

   1000,0 mb

  • C. 

   989,0 mb

  • D. 

   1020,0 mb

 • 22. 
  Matematička  relacija koja najbolje  aproksimira promenu  atmosferskog pritiska sa promenom visine,naziva se:
  • A. 

   Koriolisova jednačina

  • B. 

   Bernulijeva jednačina

  • C. 

   Barometarska visinska formula

  • D. 

   Lilijentalova kriva

 • 23. 
  Promena pritiska sa promenom visine u atmosferi dešava se prema:
  • A. 

   Eksponencijalnoj zakonitosti

  • B. 

   Linearnoj zakonitosti

  • C. 

   Kvadratnoj zakonitosti

  • D. 

   Slučajnim promenama

 • 24. 
  Šta će pokazivati visinomer posle sletanja ako smo ga podesili na QFE aerodroma:
  • A. 

   QNH

  • B. 

   Visinu aerodroma.

  • C. 

   Visinu iznad srednjeg nivoa mora.

  • D. 

   Nulu

 • 25. 
  Koji su nazivi osnovnih oblika polja vazdušnog pritiska:
  • A. 

   Front, greben, ciklon

  • B. 

   Ciklon, anticiklon, greben, dolina, sedlo

  • C. 

   Okluzija, dolina, sedlo

  • D. 

   Anticiklon, front, sedlo