Meteorologija

104 Questions | Total Attempts: 93

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Meteorologija


Questions and Answers
 • 1. 
  Vazdušni omotač oko Zemlje nazivamo:
  • A. 

   Troposfera

  • B. 

   Egzosfera

  • C. 

   Atmosfera

  • D. 

   Homosfera

 • 2. 
  Kojim redosledom se prostiru slojevi  atmosfere,  prema promeni  temperature sa visinom
  • A. 

   Troposfera,stratosfera,mezosfera,jonosfera,egzosfera

  • B. 

   Sratosfera,troposfera,mezosfera,jonosfera

  • C. 

   Sratosfera,jonosfera,troposfera,mezosfera

  • D. 

   Troposfera,jonosfera,stratosfera,mezosfera

 • 3. 
  U kom sloju atmosfere  se odvijaju procesi  koji utiču na vreme i vremenske  pojave
  • A. 

   U tropopauzi.

  • B. 

   U mezosferi

  • C. 

   U stratosferi

  • D. 

   U troposferi

 • 4. 
  Najniži sloj atmosfere  koji se prostire od Zemljine površine do 10-12 km visine naziva se:
  • A. 

   Jonosfera

  • B. 

   Tropopauza

  • C. 

   Troposfera

  • D. 

   Stratosfera

 • 5. 
  Kako zovemo prelazni sloj atmosfere  u kome temperatura raste sa promenom visine, a koji se u standardnoj atmosferi nalazi na 11 km MSL:
  • A. 

   Stratopauza

  • B. 

   Tropopauza

  • C. 

   Mezopauza

  • D. 

   Jonopauza

 • 6. 
  Izotermija  je :
  • A. 

   Kada temperatura vazduha sa porastom visine ostaje ista

  • B. 

   Opadanje temperature sa visinom

  • C. 

   Porast temperature vazduha sa porastom visine

  • D. 

   Razlika temperature i tačke rose.

 • 7. 
  Šta je inverzija  temperature:
  • A. 

   Nema promene temperature sa visinom.

  • B. 

   Neodreñena promena temperature pri zemlji.

  • C. 

   Opadanje temperature sa visinom

  • D. 

   Porast temperature sa visinom

 • 8. 
  Kakvo vreme možemo očekivati zimi u inverzionom sloju:
  • A. 

   Maglu ili sumaglicu,slab vetar i nisku oblačnost

  • B. 

   Pojavu oluje

  • C. 

   Miran vazduh sa termikom srednje jačine.

  • D. 

   Dobru vidljivost i kumulusnu oblačnost.

 • 9. 
  Kakvo vreme možemo očekivati leti u inverzionom sloju sa visokim procentom vlažnosti vazduha:
  • A. 

   Jaku termiku zbog intenzivnog zagrevanja površine zemlje,dobru vidljivist i kumulusnu oblačnost

  • B. 

   Miran vazduh, sumaglicu i razvoj kumulusne oblačnosti nakon narušavanja inverzije

  • C. 

   Termiku srednje jačine i slabu vidljivost usled magle i sumaglice, stratusne oblake.

  • D. 

   Nagle promene vremena sa iznenadnim jakim vetrom.

 • 10. 
  Karakteristični oblaci koji se javljaju  na granici  inverzionog sloja su:
  • A. 

   Kumulonimbusi

  • B. 

   Altostratusi

  • C. 

   Stratusi

  • D. 

   Cirusi

 • 11. 
  “Tačka rose“ je:
  • A. 

   Temperatura pri kojoj je kondenzacija jednaka isparavanju

  • B. 

   Temperatura do koje se vazduh mora ohladiti da bi postao zasićen vlagom koju trenutno sadrži

  • C. 

   Znatno veća od temperature vazdušne mase.

  • D. 

   Razlika izmeñu stvarne temperature vazduha i temperature isparavanja

 • 12. 
  Temperatura  tačke rose u vazdušnoj masi:
  • A. 

   Ne omogućava procenu zasićenosti

  • B. 

   Zajedno sa temperaturom vazduha služi za procenu zasićenosti,odnosno relativne važnosti

  • C. 

   Služi za prognozu jačine vetra.

  • D. 

   Je uvek veća od temperature vazdušne mase

 • 13. 
  Šta je od navedenog  merilo stabilnosti atmosfere:
  • A. 

   Temperatura pri zemlji

  • B. 

   Jačina vetra

  • C. 

   Termički gradijent

  • D. 

   Vazdušni pritisak

 • 14. 
  Uzorak (delić) nezasićenog  vazduha se u donjim  slojevima troposfere podiže usled zagrevanja ako je:
  • A. 

   Hladniji u odnosu na okolni vazduh

  • B. 

   Termički gradijent manji od 0,6°C/100m

  • C. 

   Topliji u odnosu na okolni vazduh

  • D. 

   Termički gradijent 0,4°C/100m

 • 15. 
  Opadanje temperature vazduha sa visinom po Meñunarodnoj standardnoj atmosferi(ICAO) Iznosi:
  • A. 

   0,65 °C/100m

  • B. 

   1,00 °C/100m

  • C. 

   1,50 °C/100m

  • D. 

   0,85 °C/100m

 • 16. 
  Vazdušni pritisak je:
  • A. 

   Težina vazdušnog stuba po jedinici površine

  • B. 

   Snaga kojom vazduh pritiska zemljinu površinu.

  • C. 

   Sila pritiska vazduha

  • D. 

   Masa vazduha po jedinici površine

 • 17. 
  Linije koje povezuju  tačke sa istim vazdušnim pritiskom nazivaju se:
  • A. 

   Adijabate

  • B. 

   Izotahe

  • C. 

   Izonefe

  • D. 

   Izobare

 • 18. 
  U atmosferi,pritisak sa visinom:
  • A. 

   Je stalan

  • B. 

   Opada

  • C. 

   Raste

  • D. 

   Nije definisano

 • 19. 
  Sa visinom vazdušni  pritisak:
  • A. 

   Ostaje nepromenjen

  • B. 

   Padne na približno polovinu vrednosti na visini od 3000m.

  • C. 

   Padne na približno polovinu vrednosti na visini 5500m

  • D. 

   Konstantno opada za 1hPa na svakih 8km

 • 20. 
  Sa promenom visine pritisak opada jer se:
  • A. 

   Temperatura vazduha smanjuje

  • B. 

   Gustina vazduha smanjuje

  • C. 

   Temperatura vazduha ostaje stalna.

  • D. 

   Ubrzanje sile zemljine teže smanjuje

 • 21. 
  Prema ICAO standardnoj atmosferi na zemljinoj površini pritisak iznosi:
  • A. 

   1013,2 mb

  • B. 

   1000,0 mb

  • C. 

   989,0 mb

  • D. 

   1020,0 mb

 • 22. 
  Matematička  relacija koja najbolje  aproksimira promenu  atmosferskog pritiska sa promenom visine,naziva se:
  • A. 

   Koriolisova jednačina

  • B. 

   Bernulijeva jednačina

  • C. 

   Barometarska visinska formula

  • D. 

   Lilijentalova kriva

 • 23. 
  Promena pritiska sa promenom visine u atmosferi dešava se prema:
  • A. 

   Eksponencijalnoj zakonitosti

  • B. 

   Linearnoj zakonitosti

  • C. 

   Kvadratnoj zakonitosti

  • D. 

   Slučajnim promenama

 • 24. 
  Šta će pokazivati visinomer posle sletanja ako smo ga podesili na QFE aerodroma:
  • A. 

   QNH

  • B. 

   Visinu aerodroma.

  • C. 

   Visinu iznad srednjeg nivoa mora.

  • D. 

   Nulu

 • 25. 
  Koji su nazivi osnovnih oblika polja vazdušnog pritiska:
  • A. 

   Front, greben, ciklon

  • B. 

   Ciklon, anticiklon, greben, dolina, sedlo

  • C. 

   Okluzija, dolina, sedlo

  • D. 

   Anticiklon, front, sedlo

 • 26. 
   U vazduhu zasićenom  vodenom  parom na temperaturi većoj od 0°C, uz prisustvo kondenzacionih jezgara:
  • A. 

   Došlo bi do sublimacije

  • B. 

   Došlo bi do zaleñivanja

  • C. 

   Došlo bi do kondenzacije

  • D. 

   Ništa se neće dogoditi

 • 27. 
  Maksimalni pritisak vodene pare utoliko je veći:
  • A. 

   Ne zavisi od temperature vazduha

  • B. 

   U koliko je jačina vetra veća.

  • C. 

   U koliko je veća temperatura vazduha

  • D. 

   U koliko je manja temperatura vazduha

 • 28. 
  Vazduh prezasićen  vodenom  parom najčešće se sreće u:
  • A. 

   Visokim slojevima atmosfere

  • B. 

   Prizemnim slojevima iznad okeana

  • C. 

   Sa vetrom pri zemlji.

  • D. 

   Prizemnim slojevima iznad polarnih predela

 • 29. 
  Odredi fenomen koji dokazuje postojanje prezasićene  vodene pare u gornjim slojevima troposfere:
  • A. 

   Sedefasti oblaci

  • B. 

   Stratusni oblaci.

  • C. 

   Pojava duge na nebu.

  • D. 

   Tragovi kondenzacije od aviona

 • 30. 
  Vjetar je:
  • A. 

   Kretanje vazduha zbog razlike u pritisku.

  • B. 

   Vetrikalno kretanje vazduha zbog zagrevanja tla

  • C. 

   Kretanje vazduha u atmosferi koje je posledica opšte cirkulacije atmosfere.

  • D. 

   Horizontalno kretanje vazduha pod dejstvom rezultante sledećih sila: sile gradijenta pritiska, Koriolisove sile, centrifugalne sile i sile trenja.

 • 31. 
  Iznad sloja trenja (slobodna atmosfera)  vazduh struji:
  • A. 

   Približno paralelno izobarama.

  • B. 

   Normalno na izobare.

  • C. 

   Talasasto prema izobarama.

  • D. 

   Bez odreñenog pravila.

 • 32. 
  U sloju trenja vazduh struji  :
  • A. 

   Paralelno izobarama

  • B. 

   Ka oblasti niskog pritiska pod odreñenim uglom

  • C. 

   Normalno na izobare

  • D. 

   Nema strujanja

 • 33. 
  Kako uticaj sile trenja sa visinom slabi, intenzitet vetra sa visinom:
  • A. 

   Opada

  • B. 

   Ne menja se

  • C. 

   Raste

  • D. 

   Stalan je

 • 34. 
  Kada duvaju bura i košava, intenzitet vetra sa visinom:
  • A. 

   Opada

  • B. 

   Raste

  • C. 

   Ne menja se

  • D. 

   Ne zna se

 • 35. 
  Instrument za merenje pravca i brzine vetra zove se:
  • A. 

   Altimetar

  • B. 

   Variometar

  • C. 

   Anemometar

  • D. 

   Aneroid

 • 36. 
  Atmosferski pritisak izmeren na aerodromu i sveden na srednji  nivo mora naziva se:
  • A. 

   QNH pritisak

  • B. 

   Normalni pritisak

  • C. 

   QFE pritisak

  • D. 

   QNE pritisak

 • 37. 
  Atmosferski pritisak izmeren na aerodromu i sveden na nivo piste naziva se:
  • A. 

   QNE pritisak

  • B. 

   QFE pritisak

  • C. 

   QTH pritisak

  • D. 

   QNH pritisak

 • 38. 
  U slučaju  kada je vazduh zasićen vodenom  parom:
  • A. 

   Temperatura vazduha je manja od temperature tačke rose

  • B. 

   Temperatura vazduha je veća od temperature tačke rose

  • C. 

   Temperatura vazduha je ista kao i temperatura tačke rose

  • D. 

   Temperatura vazduha je veća od temperature tačke rose

 • 39. 
  Vazdušne mase po svojim  termičkim karakteristikama mogu biti:
  • A. 

   Tople i suve

  • B. 

   Vlažne i suve

  • C. 

   Tople i hladne

  • D. 

   Suve i vlažne

 • 40. 
  U ciklonu (na severnoj  hemisferi), na visini  iznad sloja trenja, vazduh struji:
  • A. 

   Suprotno smeru kretanja kazaljke na satu

  • B. 

   Od centra ka periferiji

  • C. 

   Poprečno na ciklon

  • D. 

   U smeru kretanja kazaljke na satu

 • 41. 
  U anticiklonu (na severnoj  hemisferi), na visini  iznad sloja trenja,vazduh struji:
  • A. 

   Suprotno smeru kretanja kazaljke na satu

  • B. 

   Ka centru

  • C. 

   U smeru kretanja kazaljke na satu

  • D. 

   Poprečno na anticiklon

 • 42. 
  U ciklonu postoji preovlañujuće kretanje :
  • A. 

   Na gore (uspono)

  • B. 

   Nema strujanja

  • C. 

   Advektivno

  • D. 

   Na dole (nispono)

 • 43. 
  Raspodela pritiska u ciklonu je takva da je u centru ciklona  pritisak:
  • A. 

   Najniži

  • B. 

   Stalan

  • C. 

   Promenljiv

  • D. 

   Najviši

 • 44. 
  Raspodela pritiska u anticiklonu je takva da je u centru anticiklona:
  • A. 

   Pritisak najviši

  • B. 

   Nema razlike u odnosu na periferiju

  • C. 

   Promenljiv

  • D. 

   Pritisak najniži

 • 45. 
  Spuštanje  vazduha u centru anticiklona dovodi  do pojave porasta temperature na odreñenoj visini,  i ona se zove:
  • A. 

   Inverzija subsidencije

  • B. 

   Temperaturna korekcija

  • C. 

   Adijabatska izotermija

  • D. 

   Termička konvekcija

 • 46. 
  Posledica  spuštanja vazduha u letnjem anticiklonu je:
  • A. 

   Stvaranje inverzije, hlañenje okoline, stvaranje oblačnosti

  • B. 

   Hlañenje vazduha, stvaranje stratusne oblačnosti i pojava padavina

  • C. 

   Zagrevanje vazduha, nestanak inverzije, razvedravanje

  • D. 

   Zagrevanje vazduha, stvaranje inverzije subsidencije, razvedravanje

 • 47. 
  Koji vremenski uslovi  su karakteristični za zimski anticiklon:
  • A. 

   Sumaglica ili magla, stratusna oblačnost, niska temperatura, povremeno slabe padavine.

  • B. 

   Porast temperature i dobra vidljivost.

  • C. 

   Slaba vidljivost usled snežne mećave.

  • D. 

   Dobra vidljivost, konvektivna oblačnost, pljuskovi.

 • 48. 
  Usled spuštanja vazduha u anticiklonu ,možemo reći da je u tom području atmosfera:
  • A. 

   Stabilna

  • B. 

   Promenljiva

  • C. 

   Labilna

  • D. 

   Nestabilna

 • 49. 
  Karakteristike nestabilne vazdušne mase su:
  • A. 

   Niska temperatura, oblaci tipa nimbostratus, rosulja.

  • B. 

   Izražena konvektivna oblačnost, pljuskovite padavine, loša vidljivost usled pljuskova.

  • C. 

   Stratusna oblačnost i stalnim padavinama.

  • D. 

   Slojasta oblačnost, ujednačene padavine slabog intenziteta, dobra vidljivost

 • 50. 
  Vlažnu i nestabilnu vazdušnu  masu u letnjem periodu  prepoznajemo po:
  • A. 

   Magli i jakoj turbulenciji

  • B. 

   Kumulusnim oblacima i pljuskovima

  • C. 

   Stratusnoj oblačnosti i padavinama istog intenziteta

 • 51. 
  Vlažnu i nestabilnu vazdušnu  masu u zimskom  periodu  prepoznajemo po:
  • A. 

   Visokoj snežnoj mećavi i nimbostratusu

  • B. 

   Vedrom nebu sa dugim sunčanim periodima.

  • C. 

   Kumulusima sa niskim bazama i pluskovima snega

  • D. 

   Oblacima tipa altostratus i niskom snežnom mećavom

 • 52. 
  Za stabilnu vazdušnu  masu u zimskom  periodu  karakteristična je pojava:
  • A. 

   Dobra vidljivost i slaba termika i stratokumulusna oblačnost

  • B. 

   Magle i sumaglice, stratusne oblačnosti, slabog vetra

  • C. 

   Obilne snežne padavine.

  • D. 

   Niska snežna mećava i altostratus

 • 53. 
  Gustina vazduha, koja u najvećoj  meri zavisi od temperature i vazdušnog pritiska, raste ako:
  • A. 

   Vazdušni pritisak raste i ako temperatura raste

  • B. 

   Vazdušni pritisak opada i temperatura takoñe opada

  • C. 

   Vazdušni pritisak raste a temperatura opada

  • D. 

   Vazdušni pritisak opada a temperatura raste

 • 54. 
  Koju vrednost ima gustina  vazduha prema ICAO standardnoj atmosferi:
  • A. 

   1,226 kg/m kubnom

  • B. 

   0,001293 g/m kubnom

  • C. 

   1,226 g/m kubnom

  • D. 

   1,239 g/L

 • 55. 
  U slučaju  kada pri stalnom  pritisku vazduha temperatura raste:
  • A. 

   Opada temperatura tačke rose

  • B. 

   Raste temperatura tačke rose

  • C. 

   Opada gustina vazduha

  • D. 

   Relativna vlažnost ostaje ista

 • 56. 
  Koji sastojak  vazduha je osnovni uzrok meteoroloških pojava?
  • A. 

   Azot + kiseonik

  • B. 

   Vodena para + aerosol

  • C. 

   Ugljen dioksid

  • D. 

   Kiseonik + aerosol

 • 57. 
  Pod pojmom  “vidljivost pri zemlji“ podrazumevamo:
  • A. 

   U odnosu na odreñene repere

  • B. 

   Vidljivost iz kabine vazduhoplova u smeru ka zemlji

  • C. 

   Vidljivost duž poletno sletne staze

  • D. 

   Vrednost horizontalne vidljivosti koju meri ovlašćena osoba na aerodromu

 • 58. 
  Horizontalna vidljivost može biti smanjena na vrednosti od 0 do 999m usled:
  • A. 

   Sumaglice, jakog snega, slabih pljuskova

  • B. 

   Magle, slabog snega, umerenih pljuskova

  • C. 

   Magle, jakog snega, jakih pljuskova

  • D. 

   Niske oblačnosti

 • 59. 
  Ako je horizontalna vidljivost smanjena na 1000-5000m, pri malom sadržaju vodene pare, onda tu pojavu nazivamo:
  • A. 

   Suva mutnoća (haze)

  • B. 

   Zamaglica

  • C. 

   Sumaglica

  • D. 

   Slaba magla

 • 60. 
  Kada je magla, temperatura vazduha, temperatura tačke rose  i relativna  vlažnost  imaju sledeće vrednosti:
  • A. 

   Temperatura vazduha je jednaka temperaturi tačke rose, relativna vlažnost je ~100%

  • B. 

   Temperatura vazduha je različita od temperature tačke rose a relativna vlažnost visoka

  • C. 

   Temperatura vazduha je konstantna, tačka rose je iznad temperature vazduha, vlažnost je mala.

  • D. 

   Temperatura vazduha je jednaka temperaturi tačke rose a relativna vlažnost je zanemarljiva

 • 61. 
  Radijaciona magla nastaje:
  • A. 

   Noću iznad hladne morske površine

  • B. 

   Na vrhovima planina tokom dana.

  • C. 

   Iznad površine tla u popodnevnim satima

  • D. 

   Iznad površine tla u hladnim i mirnim noćima

 • 62. 
  Advektivna magla se javlja :
  • A. 

   Noću iznad hladne morske površine pri vetru od 1-3m/s

  • B. 

   Pri vetru većem ili jednakom 7m/s,u bilo koje doba dana

  • C. 

   Nad površinom tla pri slabom vetru

  • D. 

   Kada nema vetra a vazdušni pritisak je nizak.

 • 63. 
  Koji uslovi  pozitivno utiču na stvaranje  radijacione magle:
  • A. 

   Mokro tlo.

  • B. 

   Jak vetar pri tlu.

  • C. 

   Vedre noći ili noći sa malo oblačnosti.

  • D. 

   Suve zemljine površine.

 • 64. 
  Magla se najčešće javlja pri pojavi:
  • A. 

   Inverzije

  • B. 

   Izotermije

  • C. 

   Kada je termički gradijent 3-6°C/100m.

  • D. 

   Vlažne adijabate.

 • 65. 
  Oblaci su po definiciji:
  • A. 

   Strujanje vazduha ne visinama.

  • B. 

   Mera sadržaja vodene pare

  • C. 

   Skup sitnih vodenih kapi ili kristala leda koji su nastali procesima kondenzacije i sublimacije na česticama aerosola

  • D. 

   Vidljiva manifestacija onog što se u atmosferi dešava

 • 66. 
   Prema visini  na kojoj su nastali oblaci se dele na:
  • A. 

   Visoke,srednje,niske i oblake vertikalnog razvoja

  • B. 

   Visoke,srednje,gomilaste

  • C. 

   Niske, slojaste,visoke i konvektivne

  • D. 

   Visoke,slojaste,niske i grmljavinske

 • 67. 
  Padavine ne očekujemo iz oblaka:
  • A. 

   Cb

  • B. 

   Ci

  • C. 

   Ns

  • D. 

   St

 • 68. 
  Padavine se javljaju  iz:
  • A. 

   Ci, Cs, Cc

  • B. 

   Cc, Ac, Ci

  • C. 

   Ac, As, Cu cong

  • D. 

   As, Ns, Sc, Cu, Cb, St

 • 69. 
  Padavine u vidu pljuskova padaju iz:
  • A. 

   Cb

  • B. 

   Sc

  • C. 

   Ci

  • D. 

   Cu

 • 70. 
  Dugotrajne,ujednačene padavine snega ili kiše očekujemo iz:
  • A. 

   Sc

  • B. 

   Ns

  • C. 

   As

  • D. 

   St

 • 71. 
  Koji od navedenih  oblaka se sastoje samo od ledenih kristala:
  • A. 

   Cs, Cc, Ci

  • B. 

   Cs, Cu, Ni

  • C. 

   Cb, Cu, Ns

  • D. 

   Cc, As, Cu

 • 72. 
  Oblaci koji se javljaju  na srednjim visinama  (2-5km) su:
  • A. 

   Cs, Cc

  • B. 

   Sc, Ac, Cc

  • C. 

   As, Ac

  • D. 

   As, Ns, Ac

 • 73. 
  Koji oblaci nagoveštavaju pojavu oluje:
  • A. 

   Rotorni cumulusi

  • B. 

   Cirusi

  • C. 

   Altocumulusi castelanusi-Ac cast.

  • D. 

   Cirocumulusi

 • 74. 
  Koji od navedenih  oblaka se prostire kroz sve nivoe oblačnosti:
  • A. 

   Cb

  • B. 

   Ci

  • C. 

   Ac

  • D. 

   Sc

 • 75. 
  Koji od navedenih  slojastih oblaka se prostire kroz sve nivoe oblačnosti:
  • A. 

   St

  • B. 

   Ci

  • C. 

   Ns

  • D. 

   As

 • 76. 
  Koja vrsta oblaka je karakteristična za stabilnu atmosferu:
  • A. 

   St

  • B. 

   Ac

  • C. 

   As

  • D. 

   Sc

 • 77. 
  Koji oblaci nastaju usled termičke  konvekcije:
  • A. 

   Cu

  • B. 

   Ac

  • C. 

   Ns

  • D. 

   Cc

 • 78. 
  Koji oblaci nastaju usled turbulentnog transporta:
  • A. 

   Nc

  • B. 

   Ac

  • C. 

   Ns

  • D. 

   Sc

 • 79. 
  Dinamička  konvekcija je uslovljena je mehaničkim dejstvom podloge  na vazduh u kretanju, i karakteristična je za:
  • A. 

   Velike vodene površine

  • B. 

   Planinske oblasti

  • C. 

   Rečne tokove

  • D. 

   Ravničarske oblasti

 • 80. 
  Termička konvekcija je uslovljena:
  • A. 

   Pojavom ciklona u blizini.

  • B. 

   Indeksom nestabilnosti

  • C. 

   Nejednakim zagrevanjem raznorodne podloge

  • D. 

   Količinom vodene pare

 • 81. 
  Konvekcija koja se razvija u nezasićenom  vazduhu, pri vedrom vremenu naziva se:
  • A. 

   Suva ili plava termika

  • B. 

   Vlažna termika

  • C. 

   Ciklinizacija

  • D. 

   Subsidencija

 • 82. 
  Konvekcija koja se razvija u zasićenom  vazduhu i praćena je pojavom  Cu zove se:
  • A. 

   Plava termika

  • B. 

   Vlažna termika

  • C. 

   Pseudo termika

 • 83. 
  Ispod kojih oblaka se javljaju  izraženi termički stubovi:
  • A. 

   Cc, Ac, Cu

  • B. 

   Sc, Ns

  • C. 

   Cu, Cu cong

  • D. 

   Ac, Ns

 • 84. 
  Koja vrsta oblaka je karakteristična za nestabilnu atmosferu:
  • A. 

   Nimbusi

  • B. 

   Stratokumulusi

  • C. 

   Sve vrste stratusa

  • D. 

   Sve vrste Cu

 • 85. 
  Pre podne su se razvili Cu, u podne je više od polovine neba pokriveno Cu-ma, možemo očekivati:
  • A. 

   Pojavu magle.

  • B. 

   Prelazak Cu u As.

  • C. 

   Razvoj Cu u Cb i pojavu oluje.

  • D. 

   Raspad Cu i pojavu plave termike.

 • 86. 
  Koja vrsta oblaka se stvara u proleće i leto, kao posledica jakog zagrevanja tla:
  • A. 

   Cc

  • B. 

   Cu cong.

  • C. 

   Sc

  • D. 

   Ni

 • 87. 
  Zaleñivanje  se javlja u:
  • A. 

   St, Ac, Sc, Cu

  • B. 

   Cc, As, Cs

  • C. 

   Ni, Ci, Cs

  • D. 

   Ns, Cu cong, Cu, St, Cb

 • 88. 
  Koji oblačni  sistem je karakterističan za hladni frontu  zimskom  periodu:
  • A. 

   St, As, Sc, Ac, Cc + maskirani Cb

  • B. 

   Ni, Ci, Cs

  • C. 

   Ns, Ac, Ci + maskirani Cu cong

  • D. 

   Cu, Ac, Cc

 • 89. 
  Koji oblačni  sistem je karakterističan za hladni front II vrste u letnjem periodu:
  • A. 

   Ac-cast, Cb

  • B. 

   Ni, Ci

  • C. 

   Ns, Cb

  • D. 

   Cu, Ac, Cc

 • 90. 
  Na koliko  jako uspono  strujanje možemo naići u olujnom oblaku Cb-u:
  • A. 

   Do 2m/s

  • B. 

   Do 5m/s

  • C. 

   Do 40m/s

  • D. 

   Ispod 10m/s

 • 91. 
  Pojava Cs ukazuje na približavanje:
  • A. 

   Fronta okluzije

  • B. 

   Toplog fronta

  • C. 

   Ciklona

  • D. 

   Hladnog fronta

 • 92. 
   Na kom rastojanju od toplog  fronta koji se približava se pojavljuju prvi Ci:
  • A. 

   400-800km

  • B. 

   100-120km

  • C. 

   40-60km

  • D. 

   60-80km

 • 93. 
  Turbulencija u “tragu iza velikih  aviona“ javlja se:
  • A. 

   Samo iza velikih aviona

  • B. 

   Samo kada je let aviona miran.

  • C. 

   Iza bilo koje letilice u vazduhu bez obzira na veličinu

  • D. 

   Iza svih vrsta aviona

 • 94. 
  Konvektivna turbulencija se javlja:
  • A. 

   Na granici termičkog stuba i okolne atmosfere

  • B. 

   Kao nispono kretanje oko oblaka

  • C. 

   U centru termičkog stuba

  • D. 

   U prostoru izmedju termičkih stubova.

 • 95. 
  Mehanička turbulencija nastaje zbog trenja vazduha o podlogu,a zavisi od:
  • A. 

   Stabilnosti atmosfere, pravca vetra, temperature

  • B. 

   Vlažnosti vazduha, brzine vetra, stabilnosti atmosfere

  • C. 

   Brzine vetra, temperature vazduha i hrapavosti podloge

  • D. 

   Brzine vetra i stabilnosti atmosfere.

 • 96. 
  Na pojavu turbulencije pri tlu, pri postojanju planinskih talasa ukazuju:
  • A. 

   Oblaci Cu i Ns

  • B. 

   Oblaci Ac lenticularis i rotorni oblaci

  • C. 

   Oblaci Ac castelanus i Cu

  • D. 

   Oblaci Ac i Cu

 • 97. 
  Smicanje vetra na malim visinama  javlja se u sledećim  meteorološkim situacijama:
  • A. 

   Pri prolasku hladnog fronta, u planinskim talasima

  • B. 

   U oblastima anticiklona pri niskim temperaturama.

  • C. 

   Na toplom frontu, na frontu okluzije, oko Cb-ja

  • D. 

   Na frontu, pri buri i košavi, na granici inverzionog sloja, ispod Cb-ja na „udarnom frontu“

 • 98. 
  Koji meteorološki izveštaji  su namenjeni   za letove ispod FL150:
  • A. 

   GAMET, AIRMET, SIGMET, METAR

  • B. 

   GAMET, ROFOR, AIREP

  • C. 

   GAMET, ROFOR, SIGMET

 • 99. 
  SWC do FL100 - karte značajnog  vremena, iznad odreñene države ili oblasti  predstavljaju prognozu u slikovnom obliku  sledećih  značajnih  meteoroloških pojava i elemenata :
  • A. 

   Očekivani položaj fronta, oblačne zone sa naznačenom količinom i vrstom oblaka, kao i oblasti sa maglom ili sumaglicom, zone turbulencije,oblasti sa padavinama,visinu nulte izoterme...

  • B. 

   Položaj ciklona i anticiklona,položaj fronta,padavinske zone položaj Cb

  • C. 

   SWC nisu meteorološke karte.

  • D. 

   Visinu tropopauze,položaj mlazne struje,položaj fronta

 • 100. 
  Na priloženoj slici br.1 je?
  • A. 

   Stratus

  • B. 

   Nimbostratus

  • C. 

   Altocumulus castelanus

  • D. 

   Cumulus congestus

 • 101. 
  Na priloženoj slici br.2 je?
  • A. 

   Cumulus congestus

  • B. 

   Nimbostratus

  • C. 

   Cumulus mediocris

  • D. 

   Stratus

 • 102. 
  Na priloženoj slici br.3 je?
  • A. 

   Nimbostratus

  • B. 

   Cumulus congestus sa kišom

  • C. 

   Cumulus congestus

  • D. 

   Stratus

 • 103. 
  Na priloženoj slici br.4 je?
  • A. 

   Altocumulus congestus

  • B. 

   Stratus

  • C. 

   Nimbostratus

  • D. 

   Cumulus congestus

 • 104. 
  Na priloženoj slici br.5je?
  • A. 

   Stratus

  • B. 

   Nimbostratus

  • C. 

   Cumulus castelanus

  • D. 

   Cumulus congestus