4. Matte Quiz 2b Statistik

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By KristinaAxelsson
K
KristinaAxelsson
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 2,966
Questions: 16 | Attempts: 233

SettingsSettingsSettings
4. Matte Quiz 2b Statistik - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  En kulturförening ville ta reda på kommunens invånares intresse för ett nytt kulturhus. Man delade därför ut en enkät till 200 personer vid entrén till teatern. Vilka av följande alternativ är den högsta bidragande faktorn till ett mätfel som begås i denna undersökning:

  • A.

   200 människor är inte tillräckligt - fler borde bli tillfrågade!

  • B.

   Man måste göra ett slumpmässigt urval! Folk som besöker teatern är mer intresserade av kultur än den genomsnittliga medborgaren!

  Correct Answer
  B. Man måste göra ett slumpmässigt urval! Folk som besöker teatern är mer intresserade av kultur än den genomsnittliga medborgaren!
  Explanation
  The highest contributing factor to a measurement error in this survey is that a random sample must be taken. People who visit the theater are more interested in culture than the average citizen. This means that the survey results may not accurately represent the interests of the entire population, as it is biased towards individuals who are already interested in culture. To obtain a more representative sample, a random selection of individuals from the entire population should be made.

  Rate this question:

 • 2. 

  Vad kallas detta diagram?

  Correct Answer
  Lådagram
  Explanation
  The correct answer is "Lådagram" because it is the Swedish term for a box plot or box and whisker plot. A box plot is a graphical representation of a dataset that displays the minimum, first quartile, median, third quartile, and maximum values. It is called a "lådagram" in Swedish because the plot resembles a box or a "låda" in Swedish.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hur stor är variationsbredden?

  Correct Answer
  45
  Explanation
  Variationsbredden = största värdet - minsta värdet = 80 - 35 = 45

  Rate this question:

 • 4. 

  Hur stort är kvartilavståndet?

  Correct Answer
  30
  Explanation
  Kvartilavståndet = övre kvartil - nedre kvartil = 70 - 40 = 30

  Rate this question:

 • 5. 

  Följande data visar resultatet från ett teoritest på en Trafikskola i Umeå: Beräkna standardavvikelsen med hjälp av följande formel: (som också finns i formelbladet) Svara med en decimal.

  Correct Answer
  4,3
  4.3
  Explanation
  För att beräkna standardavvikelsen behöver vi först medelvärdet:


  Sedan stoppar vi in varje enskilt värdes avvikelse från medelvärdet i formeln:
  T.ex. första värdet 7 avviker med 13-7=6 från medelvärdet. 9 avviker med 13-9=4 från medelvärdet osv.

  Rate this question:

 • 6. 

  Livslängden (antal körda mil) för bildäcket Rubber Gold 5000 antas vara normalfördelad med medelvärde 3600 och standardavvikelsen 600. Hur många procent av däcken kan köras mellan 3000 och 4200 mil?

  Correct Answer
  68,2
  68,2%
  Explanation
  Du behöver normalfördelningskurvan som finns i formelbladet:
  Området mellan 3000 och 4200 mil motsvaras av 34,1%+34,1% = 68,2% enligt bilden ovan.

  Rate this question:

 • 7. 

  Livslängden (antal körda mil) för bildäcket Rubber Gold 5000 antas vara normalfördelad med medelvärde 3600 och standardavvikelsen 600. Hur många procent av däcken behöver bytas före 3000 mil?

  Correct Answer
  15,9
  15,9%
  Explanation
  Du behöver normalfördelningskurvan som finns i formelbladet:  Om däcket behöver bytas före 3000 mil så betyder det att det håller att köra max 3000 mil på. Området som motsvaras av 3000 mil och mindre är 13,6%+2,3% = 15,9 % enligt bilden ovan.

  Rate this question:

 • 8. 

  Vid Nationella provet i matematik bad en lärare några elever ange hur många timmar de hade studerat inför provet. Läraren gjorde sedan en tabell som visade elevernas studietid och resultat. Sedan förde läraren in värdena i ett koordinatsystem för att undersöka om det fanns korrelation. Finns det någon korrelation?

  • A.

   Ja, det finns korrelation!

  • B.

   Nej, det finns ingen korrelation!

  Correct Answer
  A. Ja, det finns korrelation!
  Explanation
  The answer "Ja, det finns korrelation!" suggests that there is a correlation between the students' study time and their results. This implies that the more hours a student studied, the better their result was on the test. The mention of the teacher creating a table and plotting values on a coordinate system indicates that there was a visual representation of the data, which likely showed a pattern or trend between study time and test results. Thus, the answer concludes that there is indeed a correlation between the two variables.

  Rate this question:

 • 9. 

  Mellan vilka följande händelser finns det ett kausalt samband?

  • A.

   Hur länge en affär har öppet och hur stor försäljning affären har

  • B.

   Hur varmt det är och hur mycket glass som säljs

  • C.

   Antal jordbävningar i Asien och vilket resultat du får på Nationella provet

  • D.

   Hur billiga apelsiner är och hur många personer som är förkylda

  Correct Answer(s)
  A. Hur länge en affär har öppet och hur stor försäljning affären har
  B. Hur varmt det är och hur mycket glass som säljs
  Explanation
  Kausalt samband = orsakssamband

  Hur länge en affär har öppet påverkar hur stor försäljning affären gör. En affär som bara har öppet en timme om dagen borde sälja mindre än om affären hade haft öppet 9 timmar.

  Varmt väder gör att folk blir sugna på en svalkande glass. Det är inte lika lockande att äta glass i hagel och snöstorm.

  Antal jordbävningar i Asien påverkar knappast resultatet på Nationella provet här i Sverige.

  Att apelsiner är billiga på vintern och att folk är förkylda på vintern kan göra att det blir korrelation mellan händelserna. Men det är knappast apelsinerna som orsakar att folk blir förkylda, utan det beror på andra faktorer. (ingen kausalitet alltså)

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 16, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 25, 2013
  Quiz Created by
  KristinaAxelsson
Back to Top Back to top
Advertisement