Metodologija Razvoja Softvera

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Srdjan
S
Srdjan
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 717
Questions: 79 | Attempts: 717

SettingsSettingsSettings
Metodologija Razvoja Softvera - Quiz

Please answer these geometry questions. Find out your score at the end.


Questions and Answers
 • 1. 

  Šta se podrazumeva pod metodologijom razvoja softvera?

  • A.

   Pojednostavljeni prikaz realnosti sistema prikazanog formalnim jezikom modelovanja koji pokazuje od čega se sistem sastoji i kako će biti fizički i tehnički implementiran.

  • B.

   Implementacija životnog ciklusa softvera koji uključuje aktivnosti za svaku fazu, pravila za svaku aktivnost, standarde kvaliteta i isporučljivosti, organizaciju rada tima i alate i tehnike.

  • C.

   Tehnika za izvršavanje poslovnih zahteva za podacima i procesima.

  Correct Answer
  B. Implementacija životnog ciklusa softvera koji uključuje aktivnosti za svaku fazu, pravila za svaku aktivnost, standarde kvaliteta i isporučljivosti, organizaciju rada tima i alate i tehnike.
  Explanation
  The correct answer is the implementation of the software development life cycle, which includes activities for each phase, rules for each activity, quality and deliverability standards, team organization, and tools and techniques. This explanation describes the process of implementing the entire software development life cycle, including the necessary activities, rules, standards, organization, and tools and techniques required for successful software development.

  Rate this question:

 • 2. 

  Šta je vodopad model razvoja softvera?

  • A.

   Model koji se zasniva na kontinualnoj potrebi za usavršavanjem zahteva prolaskom kroz nekoliko sekvencijalnih iteracija.

  • B.

   Model koji se zasniva na iterativno-inkrementalnom pristupu razvoja softvera gde su članovi tima, zahtevi korisnika, brzi odziv na promene i  isporuka kvalitetnog softver važniji od pridržavanja striktnih planova, procesa ugovaranja i dokumentacije.

  • C.

   Model koji se sastoji od strogo definisanih sekvencionalnih procesa koji opisuju faze razvoja softvera, gde se u narednu fazu prelazi tek kada je potpuno završena prethodna faza.

  Correct Answer
  C. Model koji se sastoji od strogo definisanih sekvencionalnih procesa koji opisuju faze razvoja softvera, gde se u narednu fazu prelazi tek kada je potpuno završena prethodna faza.
  Explanation
  The correct answer is the waterfall model of software development. This model consists of strictly defined sequential processes that describe the phases of software development, where the next phase is only entered after the previous phase is completely finished.

  Rate this question:

 • 3. 

  Šta je MSF (Microsoft Solution Framework)?

  • A.

   Brzi agilni proces razvoja i održavanja složenih softverskih rešenja u okviru koga se mogu primeniti razni procesi i tehnike.

  • B.

   Skup modela, pravila i smernica za uspešno planiranje, projektovanje, razvoj i uvođenje poslovnih rešenja kombinujući vodopad i spiralni model.

  • C.

   Pristup razvoja softvera koji je iterativan, centriran oko arhitekture i vođen slučajevima korišćenja.

  Correct Answer
  B. Skup modela, pravila i smernica za uspešno planiranje, projektovanje, razvoj i uvođenje poslovnih rešenja kombinujući vodopad i spiralni model.
  Explanation
  MSF (Microsoft Solution Framework) is a set of models, rules, and guidelines for successful planning, designing, developing, and implementing business solutions by combining waterfall and spiral models. It provides a structured approach to software development that is iterative, architecture-centric, and driven by use cases.

  Rate this question:

 • 4. 

  Šta je RUP (Rational Unified Process)?

  • A.

   Brzi agilni proces razvoja i održavanja složenih softverskih rešenja u okviru koga se mogu primeniti razni procesi i tehnike.

  • B.

   Skup modela, pravila i smernica za uspešno planiranje, projektovanje, razvoj i uvođenje poslovnih rešenja kombinujući vodopad i spiralni model.

  • C.

   Pristup razvoja softvera koji je iterativan, centriran oko arhitekture i vođen slučajevima korišćenja.

  Correct Answer
  C. Pristup razvoja softvera koji je iterativan, centriran oko arhitekture i vođen slučajevima korišćenja.
  Explanation
  RUP (Rational Unified Process) is an approach to software development that is iterative, architecture-centric, and driven by use cases. It involves breaking down the development process into smaller iterations, focusing on the overall system architecture, and prioritizing use cases to guide the development. RUP combines elements from both the waterfall and spiral models, providing a set of models, rules, and guidelines for successful planning, designing, developing, and implementing business solutions.

  Rate this question:

 • 5. 

  Šta je Design Thinking?

  • A.

   Agilna metodologija razvoja softvera sa fokusom na brzi razvoj glavnih funkcionalnosti rešenja, kroz interativno-inkrementalni proces razvoja.

  • B.

   Okvir (framework) koji je centriran oko arhitekture softvera i vođen use case-ovima (slučajevima korišćenja).

  • C.

   Iterativni, nelinearni proces u kome se teži da se duboko razume korisnik, izazovu sopstvene pretpostavke i redefinišu problemi u cilju identifikovanja inovatinih rešenja.

  Correct Answer
  C. Iterativni, nelinearni proces u kome se teži da se duboko razume korisnik, izazovu sopstvene pretpostavke i redefinišu problemi u cilju identifikovanja inovatinih rešenja.
  Explanation
  Design Thinking je iterativni, nelinearni proces koji ima za cilj duboko razumeti korisnika, izazvati sopstvene pretpostavke i redefinisati probleme kako bi se identifikovala inovativna rešenja. Ova metodologija podrazumeva da se korisnik stavi u centar procesa razvoja, a kroz iterativne cikluse istraživanja, definisanja problema, generisanja ideja, prototipiziranja i testiranja, dolazi se do konačnog rešenja koje najbolje zadovoljava potrebe korisnika. Ovaj pristup omogućava timu da se fokusira na stvarne potrebe korisnika i da kreira inovativna rešenja koja će doneti stvarnu vrednost.

  Rate this question:

 • 6. 

  Šta je Kanban?

  • A.

   Okvir koji se koristi za implementaciju agilnog razvoja softvera gde se limitirani set zadataka povlači (pull) kroz tok vrednosti (value stream) u realnom vremenu, kako bi članovi tima u svakom trenutku sagledali stanje svakog dela posla.

  • B.

   Metodologija koja pomaže razvojnom timu da odgovori na kritična poslovna pitanja kroz brzi razvoj prototipa i testiranja od strane korisnika.

  • C.

   Iterativni, nelinearni proces u kome se teži da se duboko razume korisnik, izazovu sopstvene pretpostavke i redefinišu problemi u cilju identifikovanja inovatinih rešenja.

  Correct Answer
  A. Okvir koji se koristi za implementaciju agilnog razvoja softvera gde se limitirani set zadataka povlači (pull) kroz tok vrednosti (value stream) u realnom vremenu, kako bi članovi tima u svakom trenutku sagledali stanje svakog dela posla.
  Explanation
  Kanban je okvir koji se koristi za implementaciju agilnog razvoja softvera. U ovom okviru, tim koristi limitirani set zadataka koji se povlači (pull) kroz tok vrednosti (value stream) u realnom vremenu. Ovo omogućava članovima tima da u svakom trenutku imaju uvid u stanje svakog dela posla. Kanban pomaže timu da vizualizuje radne zadatke, prati napredak i identifikuje eventualne prepreke ili uska grla u procesu. Ova metoda omogućava kontinuirano poboljšavanje timskog rada i efikasnost u isporuci softvera.

  Rate this question:

 • 7. 

  Koje su tri ključne discipline MSF okvira?

  • A.

   Upravljanje procesima

  • B.

   Upravljanje timovima

  • C.

   Upravljanje sprintovima

  • D.

   Upravljanje projektima

  • E.

   Upravljanje rizicima

  Correct Answer(s)
  A. Upravljanje procesima
  B. Upravljanje timovima
  E. Upravljanje rizicima
  Explanation
  The three key disciplines of the MSF framework are process management, team management, and risk management. These disciplines are essential for successful project management and ensuring that processes are efficient, teams are effectively managed, and risks are identified and mitigated. By focusing on these disciplines, organizations can improve their project outcomes and increase their overall success rate.

  Rate this question:

 • 8. 

  Šta se podrazumeva pod upravljanjem rizicima?

  • A.

   Razvoj znanja, veština i sposobnosti tima koje su neophodne za upravljanje rizicima tokom razvoja softvera

  • B.

   Proaktivno upravljanje, odlučivanje i kontinualna ocena rizika tokom životnog ciklusa razvoja softvera

  • C.

   Pripremanje i praćenje rasporeda projekta, alociranje resursa, upravljanje rizicima i upravljanje kvalitetom

  Correct Answer
  B. Proaktivno upravljanje, odlučivanje i kontinualna ocena rizika tokom životnog ciklusa razvoja softvera
  Explanation
  The correct answer is "Proaktivno upravljanje, odlučivanje i kontinualna ocena rizika tokom životnog ciklusa razvoja softvera." This answer suggests that risk management involves actively identifying and assessing risks, making decisions based on that assessment, and continuously evaluating and monitoring risks throughout the software development lifecycle. It emphasizes the importance of taking a proactive approach to managing risks rather than simply reacting to them as they arise.

  Rate this question:

 • 9. 

  Metodologije ili okviri razvoja softvera su:

  • A.

   SDLC (Software Development Life Cycle)

  • B.

   Scrum

  • C.

   OUP (Open Unified Process)

  • D.

   SOA (Servisno orijentisana arhitektura)

  • E.

   Design Thinking

  • F.

   UI (User Interface) Design

  Correct Answer(s)
  B. Scrum
  C. OUP (Open Unified Process)
  E. Design Thinking
  Explanation
  The given correct answer includes Scrum, OUP (Open Unified Process), and Design Thinking. These are all methodologies or frameworks used in software development. Scrum is an agile framework that focuses on iterative and incremental development. OUP is a software development process that combines the best practices from various methodologies. Design Thinking is a problem-solving approach that emphasizes empathy, experimentation, and collaboration. These methodologies and frameworks provide structured approaches for software development, ensuring efficient and effective development processes.

  Rate this question:

 • 10. 

  Koje su faze MSF okvira:

  • A.

   Faza empatije

  • B.

   Stvaranje vizije rešenja (Envisioning)

  • C.

   Planiranje rešenja ili projektovanje sistema

  • D.

   Kreiranje prototipa rešenja

  • E.

   Razvoj rešenja

  • F.

   Stabilizacija

  • G.

   Uvođenje (Deploying)

  • H.

   Održavanje

  • I.

   Implementacija

  Correct Answer(s)
  B. Stvaranje vizije rešenja (Envisioning)
  C. Planiranje rešenja ili projektovanje sistema
  E. Razvoj rešenja
  F. Stabilizacija
  G. Uvođenje (Deploying)
  Explanation
  The correct answer is the phases of the MSF framework are: Envisioning, Planning or system design, Solution development, Stabilization, and Deployment. This means that the first phase is to create a vision for the solution, then plan and design the system, followed by developing the solution, stabilizing it, and finally deploying it. The other phases mentioned in the options, such as empathy, prototype creation, maintenance, and implementation, are not part of the MSF framework.

  Rate this question:

 • 11. 

  Tokom definisanja vizije (Envisioning) poslovnog rešenja u okviru MSF okvira:

  • A.

   Pravi se konceptualni, logički i fizički dizajn rešenja.

  • B.

   Identifikuju se ciljevi, domen i ograničenja projekta, razmatra izvodljivost projekta, procenjuju neophodni resursi, formira se projektni tim i analiziraju rizici.

  • C.

   Priprema se okruženje za uvođenje rešenja, ažurira se dokumentacija, pravi se plan testiranja, plan bezbednosti, backup plan i vrsi obučavanje.

  Correct Answer
  B. Identifikuju se ciljevi, domen i ograničenja projekta, razmatra izvodljivost projekta, procenjuju neophodni resursi, formira se projektni tim i analiziraju rizici.
  Explanation
  During the Envisioning phase of the MSF framework, the goals, scope, and constraints of the project are identified. The feasibility of the project is considered, necessary resources are estimated, a project team is formed, and risks are analyzed. This phase also involves preparing the environment for the solution implementation, updating documentation, creating a testing plan, security plan, backup plan, and conducting training.

  Rate this question:

 • 12. 

  Koja je uloga menadžera softverskog proizvoda (Product Manager) prema MSF okviru:

  • A.

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B.

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C.

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D.

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • E.

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • F.

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

  Correct Answer
  D. Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.
  Explanation
  The role of a Product Manager according to the MSF framework is to lead initial discussions with clients, gather requirements, negotiate scope, establish deadlines, constraints, and manage risks.

  Rate this question:

 • 13. 

  Koja je uloga program menadžera (Program Manager) prema MSF okviru:

  • A.

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • B.

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • C.

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D.

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • E.

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • F.

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

  Correct Answer
  B. Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.
  Explanation
  The correct answer is "Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja." This answer is supported by the statement in the passage that the Program Manager is responsible for analyzing and designing the system, as well as assembling a complete functional specification for the solution.

  Rate this question:

 • 14. 

  Koja je uloga testera (TESTER) prema MSF okviru:

  • A.

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B.

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C.

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • D.

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • E.

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • F.

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

  Correct Answer
  D. Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.
  Explanation
  The role of a tester according to the MSF framework is to find errors, test all modules to ensure that the final solution is as stable as possible, and compare the functionality of the program with the goals and vision of the project.

  Rate this question:

 • 15. 

  Koja je uloga menadžera uvodjenja  (Release Manager) prema MSF okviru:

  • A.

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • B.

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • C.

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

  • D.

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • E.

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  Correct Answer
  B. Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.
  Explanation
  The role of a Release Manager, according to the MSF framework, is to create user manuals, implement and install the system, and be responsible for introducing, managing, and maintaining the system. They are in charge of providing instructions for system usage and ensuring its successful implementation and operation. This includes handling any necessary updates or maintenance tasks.

  Rate this question:

 • 16. 

  Koja je uloga  (USER EXPERIENCE) prema MSF okviru:

  • A.

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • B.

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C.

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • D.

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

  • E.

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  Correct Answer
  D. Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.
  Explanation
  The role of User Experience (UX) according to the MSF framework is to analyze the performance, user interfaces, and other functionalities of the software in order to make it more usable. This involves evaluating how well the software meets the needs and expectations of the users, identifying any errors or issues, and testing all modules to ensure the final solution is stable. The UX professional is responsible for comparing the functionality of the program with the project's goals and vision, ultimately aiming to improve the overall usability of the software.

  Rate this question:

 • 17. 

  Sta je kontrolna tacka ili milestone u okviru metodologija razvoja softvera?

  • A.

   Definišu ponašanja i odgovornosti pojedinca ili tima.

  • B.

   Sumira rezultate prethodne faze, u njoj se donose značajne odluke za ceo projekat, služi kao dogovor između naručioca posla i realizatora i kao osnova za razvoj naredne faze.

  • C.

   Služi kao osnova za testiranje sistema i kontrolu rada tima

  Correct Answer
  B. Sumira rezultate prethodne faze, u njoj se donose značajne odluke za ceo projekat, služi kao dogovor između naručioca posla i realizatora i kao osnova za razvoj naredne faze.
  Explanation
  A kontrolna tacka ili milestone u okviru metodologija razvoja softvera je tačka u projektu koja označava završetak određene faze i postizanje određenih rezultata. Ona sumira rezultate prethodne faze i služi kao osnova za donošenje značajnih odluka za ceo projekat. Takođe, predstavlja dogovor između naručioca posla i realizatora i služi kao osnova za razvoj naredne faze.

  Rate this question:

 • 18. 

  Koje su sve faze razvoja softvera prema RUP metodologiji?

  • A.

   Početna faza (Inception)

  • B.

   Faza kreiranja product backlog-a

  • C.

   Faza elaboracije

  • D.

   Faza određivanja arhitekture softverskog proizvoda

  • E.

   Faza konstrukcije

  • F.

   Faza testiranja

  • G.

   Faza trazicije

  • H.

   Faza razvoja

  Correct Answer(s)
  A. Početna faza (Inception)
  C. Faza elaboracije
  E. Faza konstrukcije
  G. Faza trazicije
 • 19. 

  Koje se sve aktivnosti odvijaju u početnoj fazi (Inception) razvoja softvera prema RUP metodologiji?

  • A.

   Definiše se arhitektura softvera

  • B.

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • C.

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • D.

   Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje

  • E.

   Obučavaju se korisnici

  • F.

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • G.

   Identifikuju rizici, procenjuju troškovi i vremena razvoja softvera

  • H.

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

  Correct Answer
  F. Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja
  Explanation
  In the initial phase of software development according to the RUP methodology, activities such as defining the vision, domain, key requirements, actors, and use cases are carried out. This involves determining the overall goals and scope of the software, identifying the key stakeholders and their needs, and defining the specific features and functionalities that the software should have. This phase sets the foundation for the rest of the development process and helps ensure that the software meets the requirements and expectations of the users.

  Rate this question:

 • 20. 

  Koje se sve aktivnosti odvijaju u fazi elaboracije (ELABORATION) razvoja softvera prema RUP metodologiji?

  • A.

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • B.

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • C.

   Obučavaju se korisnici.

  • D.

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • E.

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

  • F.

   Definiše se arhitektura softvera

  Correct Answer(s)
  B. Detaljno se opisuju zahtevi korisnika
  F. Definiše se arhitektura softvera
  Explanation
  In the elaboration phase of software development according to the RUP methodology, the activities include detailing the user requirements and defining the software architecture. This phase focuses on understanding and documenting the specific needs and expectations of the users, as well as designing the overall structure and components of the software system. By thoroughly describing the requirements and defining the architecture, the development team can have a clear understanding of what needs to be built and how the software will be structured.

  Rate this question:

 • 21. 

  Koje se sve aktivnosti odvijaju u fazi konstrukcije(CONSTRUCTION) razvoja softvera prema RUP metodologiji?

  • A.

   Definiše se arhitektura softvera

  • B.

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • C.

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • D.

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

  • E.

   Identifikuju rizici, procenjuju troškovi i vremena razvoja softvera

  Correct Answer
  B. Iterativno se razvija i testira kompletan softver
  Explanation
  In the construction phase of software development according to the RUP methodology, the complete software is developed and tested iteratively. This means that the development process is divided into iterations or cycles, where each iteration involves developing and testing a portion of the software. This approach allows for early feedback and continuous improvement throughout the development process. By developing and testing the complete software iteratively, any issues or bugs can be identified and resolved at an early stage, leading to a more robust and reliable final product.

  Rate this question:

 • 22. 

  Koje se sve aktivnosti odvijaju u fazi tranzicije  (TRANSITION) razvoja softvera prema RUP metodologiji?

  • A.

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • B.

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • C.

   Definiše se arhitektura softvera

  • D.

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • E.

   Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje

  • F.

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

  Correct Answer
  E. Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje
  Explanation
  In the transition phase of software development according to the RUP methodology, the activities include validating and preparing the software for implementation in a real environment. This involves ensuring that the software meets the required specifications and is ready to be deployed. It also involves preparing the necessary resources and infrastructure for the software to be used in a real-world setting. This phase is crucial in ensuring the successful implementation and integration of the software into the intended environment.

  Rate this question:

 • 23. 

  Osnovne uloge (role) prema SCRUM okviru su:

  • A.

   Rukovodilac projekta

  • B.

   Program menadžer

  • C.

   Vlasnik proizvoda (Product Owner)

  • D.

   Scrum master

  • E.

   Razvojni tim

  • F.

   Tim za uvođenje rešenja u realno okruženje

  Correct Answer(s)
  C. Vlasnik proizvoda (Product Owner)
  D. Scrum master
  E. Razvojni tim
  Explanation
  The correct answer is Vlasnik proizvoda (Product Owner), Scrum master, and Razvojni tim. In the SCRUM framework, the Product Owner is responsible for defining and prioritizing the product backlog, ensuring that the team is working on the most valuable features. The Scrum master is responsible for facilitating the Scrum process and removing any obstacles that may hinder the team's progress. The Razvojni tim (Development team) is responsible for delivering the product increment at the end of each sprint. These roles work together to ensure the successful implementation of the project.

  Rate this question:

 • 24. 

  Koje su odgovornosti vlasnika proizvoda (Product owner) prema SCRUM okviru:

  • A.

   Osigurava da je tim funkcionalan i produktivan

  • B.

   Štiti tim od spoljnih ometanja

  • C.

   Rešava sve probleme tokom sprinta

  • D.

   Agilno razvijaju i testiraju željene funkcionalnosti projekta

  • E.

   Zastupa klijenta, utvrđuje vremenski raspored projekta

  • F.

   Definiše i postavlja prioritetne funkcionalnosti

  • G.

   Prihvata ili odbacuje rezultate sprinta

  Correct Answer(s)
  E. Zastupa klijenta, utvrđuje vremenski raspored projekta
  F. Definiše i postavlja prioritetne funkcionalnosti
  G. Prihvata ili odbacuje rezultate sprinta
  Explanation
  The responsibilities of the product owner in the SCRUM framework include representing the client and determining the project schedule, defining and prioritizing the functional requirements, and accepting or rejecting the sprint results. They play a crucial role in ensuring that the project meets the client's needs, setting priorities for the development team, and making decisions on the acceptance of the work completed during each sprint.

  Rate this question:

 • 25. 

  Koje su odgovornosti Scrum mastera prema SCRUM okviru:

  • A.

   Zastupa klijenta, utvrđuje vremenski raspored projekta

  • B.

   Definiše i postavlja prioritetne funkcionalnosti

  • C.

   Prihvata ili odbacuje rezultate sprinta

  • D.

   Osigurava da je tim funkcionalan i produktivan

  • E.

   Štiti tim od spoljnih ometanja

  • F.

   Rešava sve probleme tokom sprinta

  • G.

   Agilno razvijaju i testiraju željene funkcionalnosti projekta 

  Correct Answer(s)
  D. Osigurava da je tim funkcionalan i produktivan
  E. Štiti tim od spoljnih ometanja
  F. Rešava sve probleme tokom sprinta
  Explanation
  The responsibilities of a Scrum Master, according to the SCRUM framework, include ensuring that the team is functional and productive, protecting the team from external disruptions, and resolving any problems that arise during the sprint. This involves creating an environment where the team can work efficiently and removing any obstacles that may hinder their progress. The Scrum Master also plays a role in facilitating communication and collaboration within the team, as well as with stakeholders. They are not responsible for representing the client, defining and prioritizing functionalities, or accepting or rejecting sprint results.

  Rate this question:

 • 26. 

  Sta je Product Backlog prema SCRUM okviru:

  • A.

   Lista funkcionalnosti kojima su dodeljeni težinski poeni, a koji treba da budu realizovani u jednom sprintu.

  • B.

   Lista željenih korisničkih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu.

  • C.

   Lista za praćenje napredovanja sprinta gde se po danima unosi koliko je poena ostalo timu za realizaciju.

  Correct Answer
  B. Lista željenih korisničkih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu.
  Explanation
  Product Backlog prema SCRUM okviru je lista željenih korisničkih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu. Ova lista sadrži sve funkcionalnosti, poboljšanja i promene koje su potrebne za razvoj proizvoda. Prioriteti se određuju na osnovu poslovnih ciljeva i vrednosti korisnika. Tim koristi Product Backlog kao osnovu za planiranje i prioritizaciju aktivnosti tokom razvojnog procesa. Ovaj alat omogućava transparentnost i fleksibilnost u procesu razvoja proizvoda.

  Rate this question:

 • 27. 

  Sta je Sprint Backlog prema SCRUM okviru:

  • A.

   Lista funkcionalnosti kojima su dodeljeni težinski poeni, a koji treba da budu realizovani u jednom sprintu.

  • B.

   Lista željenih korisničkih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu.

  • C.

   Lista za praćenje napredovanja sprinta gde se po danima unosi koliko je poena ostalo timu za realizaciju.

  Correct Answer
  A. Lista funkcionalnosti kojima su dodeljeni težinski poeni, a koji treba da budu realizovani u jednom sprintu.
  Explanation
  The Sprint Backlog in the SCRUM framework refers to a list of functionalities that are assigned weighted points and are intended to be implemented within a single sprint. This backlog helps the team prioritize and plan their work for the sprint, ensuring that the most important functionalities are addressed first. The weighted points assigned to each functionality help the team estimate and track their progress during the sprint.

  Rate this question:

 • 28. 

  Sta je Sprint Burndown grafikon (grafikon spaljivanja, tj. smanjenja težinskih poena sprinta) prema SCRUM okviru:

  • A.

   Grafikon željenih korisničkih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu

  • B.

   Grafikon funkcionalnosti kojima su dodeljeni težinski poeni, a koji treba da budu realizovani u sprintu

  • C.

   Grafikon za praćenje napredovanja sprinta gde se po danima unosi koliko je poena ostalo timu za realizaciju

  Correct Answer
  C. Grafikon za praćenje napredovanja sprinta gde se po danima unosi koliko je poena ostalo timu za realizaciju
  Explanation
  The correct answer is the graph for tracking the progress of the sprint, where the remaining points for the team to complete are entered on a daily basis. This graph, known as the Sprint Burndown chart, helps the team visualize their progress and how much work is left to be done in the sprint. It allows them to track their velocity and make adjustments if needed to ensure they meet their sprint goals.

  Rate this question:

 • 29. 

  Metodologije ili okviri koji sadrže agilne procese razvoja softvera su:

  • A.

   Vodopad

  • B.

   RUP

  • C.

   Agile MSF

  • D.

   Spiralni

  • E.

   Extreme Programming (XP)

  • F.

   Kanban

  Correct Answer(s)
  C. Agile MSF
  F. Kanban
  Explanation
  The correct answer is Agile MSF and Kanban. Agile MSF (Agile Microsoft Solutions Framework) is a methodology that combines the principles of agile development with the Microsoft Solutions Framework. It focuses on iterative development, collaboration, and continuous improvement. Kanban is a framework that uses visual boards to manage and track work in progress. It emphasizes flexibility, transparency, and continuous delivery. Both Agile MSF and Kanban are examples of methodologies or frameworks that incorporate agile processes in software development.

  Rate this question:

 • 30. 

  Metodologije ili okviri koji sadrže iterativne procese razvoja softvera su:

  • A.

   Vodopad

  • B.

   RUP

  • C.

   Agile MSF

  • D.

   Spiralni

  • E.

   Extreme Programming (XP)

  • F.

   Kanban

  Correct Answer
  D. Spiralni
  Explanation
  Spiralni je jedan od okvira koji sadrže iterativne procese razvoja softvera. Ovaj okvir se koristi za razvoj kompleksnih i rizičnih projekata koji zahtevaju kontinuirano testiranje i evaluaciju. Spiralni pristup podrazumeva iterativni ciklus koji se sastoji od četiri faze: planiranje, analiza i inženjering, konstrukcija i evaluacija. Svaka faza uključuje definisanje ciljeva, identifikaciju rizika i alternativa, implementaciju i evaluaciju. Ovaj pristup omogućava timu da se prilagođava promenama i da kontinuirano poboljšava softver tokom razvojnog procesa.

  Rate this question:

 • 31. 

  Koje metodologije spadaju u tradicionalne?

  • A.

   Vodopad

  • B.

   Agile MSF

  • C.

   RUP

  • D.

   Spiralni

  • E.

   Scrum

  • F.

   Design Thinking

  Correct Answer
  A. Vodopad
  Explanation
  The traditional methodologies refer to the sequential and linear approach to software development. The Waterfall methodology, also known as Vodopad, is a traditional methodology that follows a sequential process, where each phase is completed before moving onto the next. Agile MSF, RUP, Spiral, Scrum, and Design Thinking are all iterative and flexible methodologies that do not fall under the traditional category.

  Rate this question:

 • 32. 

  Koje metodologije ili okviri su okrenuti generisanju inovativnih rešenja koje rešavaju konkretne potrebe korisnika?

  • A.

   Scrum

  • B.

   Kanban

  • C.

   Design Thinking

  • D.

   Design Sprint

  • E.

   Scrumban

  • F.

   RUP

  Correct Answer(s)
  C. Design Thinking
  D. Design Sprint
  Explanation
  Design Thinking and Design Sprint are both methodologies that are focused on generating innovative solutions that address specific user needs. Design Thinking is a human-centered approach that emphasizes empathy, collaboration, and experimentation to understand and solve complex problems. Design Sprint, on the other hand, is a time-constrained process that helps teams quickly prototype and test ideas to validate their potential before investing further resources. Both methodologies prioritize user needs and aim to foster creativity and innovation in problem-solving.

  Rate this question:

 • 33. 

  Koje godine je dat prvi formalni opis vodopad modela?

  • A.

   1950-tih

  • B.

   1960-tih

  • C.

   1970-tih

  • D.

   1980-tih

  • E.

   1990-tih

  • F.

   2000-tih

  • G.

   2010-tih

  Correct Answer
  C. 1970-tih
  Explanation
  The first formal description of the waterfall model was given in the 1970s. This model is a sequential design process in which progress flows steadily downwards through the phases of requirements analysis, design, implementation, testing, deployment, and maintenance. It was introduced by Dr. Winston W. Royce in a paper published in 1970, titled "Managing the Development of Large Software Systems." The waterfall model was one of the earliest software development methodologies and laid the foundation for many subsequent models and approaches.

  Rate this question:

 • 34. 

  Koje godine se vezuju za nastavak prvih iterativnih metodologija razvoja softvera, npr. Spiralni model?

  • A.

   1950-tih

  • B.

   1960-tih

  • C.

   1970-tih

  • D.

   1980-tih

  • E.

   1990-tih

  • F.

   2000-tih

  • G.

   2010-tih

  Correct Answer
  D. 1980-tih
  Explanation
  The correct answer is 1980-tih. This is because in the 1980s, there was a significant shift in software development methodologies towards iterative approaches. The Spiral model, which is mentioned in the question, was introduced by Barry Boehm in 1986. This model emphasized a repetitive and incremental approach to software development, where each iteration involved planning, risk analysis, development, and evaluation. This marked a departure from the earlier waterfall model and laid the foundation for modern iterative methodologies such as Agile.

  Rate this question:

 • 35. 

  Na koji jezik se oslanja RUP metodologija:

  • A.

   XML

  • B.

   C++

  • C.

   JSON

  • D.

   UML

  • E.

   HTML

  • F.

   JAVA

  Correct Answer
  D. UML
  Explanation
  RUP (Rational Unified Process) je metodologija razvoja softvera koja se oslanja na jezik UML (Unified Modeling Language). UML je standardizovani jezik za vizuelizaciju, specifikaciju, konstrukciju i dokumentaciju softvera. RUP koristi UML kao osnovu za modeliranje i analizu sistema, što omogućava timovima da jasnije razumeju zahteve, arhitekturu i procese razvoja softvera.

  Rate this question:

 • 36. 

  Šta je cilj sastanka planiranja sprinta (Sprint Planning Meeting) prema Scrum-u:

  • A.

   Identifikovanje korisničkih priča

  • B.

   Kreiranje product backlog-a

  • C.

   Sortiranje korisničkih priča prema prioritetu izvršavanja u product backlog-u

  • D.

   Kreiranje sprint backlog-a i procena vremena trajanja sprinta

  • E.

   Razmena ideja, dinamike rada i mogućih problema tokom sprinta DNEVNI SASTANAK

  • F.

   Prezentovanje urađenog tokom jednog sprinta

  • G.

   Retrospektiva urađenog i identifikovanje mogućih poboljšanja funkcionalnosti

  Correct Answer
  D. Kreiranje sprint backlog-a i procena vremena trajanja sprinta
  Explanation
  The goal of the Sprint Planning Meeting in Scrum is to create a sprint backlog and estimate the duration of the sprint. This involves selecting user stories from the product backlog, prioritizing them, and determining how many can be completed within the sprint timeframe. The team also discusses and plans for any potential issues or challenges that may arise during the sprint. The meeting is focused on setting the direction for the upcoming sprint and ensuring that the team has a clear understanding of the work to be done.

  Rate this question:

 • 37. 

  Šta je osnovni cilj LEAN principa?

  • A.

   Pravovremena proizvodnja za upravljanje i kontrolu proizvodnog procesa

  • B.

   Ograničiti broj artikala koji sme da se proizvodi tokom određenog segmenta radnog procesa

  • C.

   Smanjenje svih vrsta gubitaka u proizvodnji

  • D.

   Smanjiti vreme ciklusa proizvodnje (lead time)

  Correct Answer
  C. Smanjenje svih vrsta gubitaka u proizvodnji
  Explanation
  The basic goal of LEAN principles is to reduce all types of losses in production. This means identifying and eliminating any activities or processes that do not add value to the final product. By minimizing waste, such as excess inventory, overproduction, and defects, LEAN principles aim to improve efficiency, quality, and customer satisfaction. This can be achieved through various techniques, such as implementing standardized work processes, continuous improvement, and employee involvement. Overall, the focus is on optimizing the production process to eliminate waste and maximize value.

  Rate this question:

 • 38. 

  Za koju kompaniju se vezuje primena osnovnog Lean koncepta u proizvodnji automobila:

  • A.

   Toyota

  • B.

   Ford

  • C.

   General Motors

  Correct Answer
  B. Ford
  Explanation
  The correct answer is Ford. Ford is often associated with the application of the basic Lean concept in automobile production. Lean manufacturing focuses on reducing waste, improving efficiency, and maximizing value for the customer. Ford has implemented Lean principles such as just-in-time production, continuous improvement, and eliminating non-value-added activities in their manufacturing processes. This has helped Ford streamline their operations, reduce costs, and deliver high-quality vehicles to their customers.

  Rate this question:

 • 39. 

  Ukoliko je četvoro (*1.5)u timu, koliko maksimalno zadataka može da se radi u fazi razvoja rešenja, prema Kanban metodi:

  • A.

   4

  • B.

   5

  • C.

   6

  • D.

   7

  • E.

   8

  Correct Answer
  C. 6
  Explanation
  According to the Kanban method, the maximum number of tasks that can be worked on in the solution development phase with a team of four is six.

  Rate this question:

 • 40. 

  Koji su osnovni koncepti Kanban metode:

  • A.

   Push metod

  • B.

   Pull metod

  • C.

   Proizvodnja Just in Case

  • D.

   Proizvodnja Just in Time

  • E.

   Vizuelizacija toka poslova

  • F.

   Ograničenje zadataka po segmentima toka procesa (Work in Progress, WIP)

  • G.

   Merenje vremena ciklusa (Lead time).

  Correct Answer(s)
  B. Pull metod
  D. Proizvodnja Just in Time
  E. Vizuelizacija toka poslova
  Explanation
  The basic concepts of the Kanban method include the Pull method, which focuses on only producing items when there is demand, the Just in Time production approach, which aims to minimize inventory and waste by producing items exactly when they are needed, and the visualization of workflow, which involves making the work process visible and easily understandable for all team members. These concepts help to optimize productivity, reduce waste, and improve overall efficiency in the Kanban system.

  Rate this question:

 • 41. 

  Šta je Design Sprint?

  • A.

   Agilna metodologija razvoja softvera sa fokusom na brzi razvoj glavnih funkcionalnosti rešenja, kroz interativno-inkrementalni proces razvoja.

  • B.

   Okvir (framework) koji je centriran oko arhitekture softvera i vođen use case-ovima (slučajevima korišćenja).

  • C.

   Metodologija koja pomaže razvojnom timu da odgovori na kritična poslovna pitanja kroz brzi razvoj prototipa i testiranja od strane korisnika

  Correct Answer
  C. Metodologija koja pomaže razvojnom timu da odgovori na kritična poslovna pitanja kroz brzi razvoj prototipa i testiranja od strane korisnika
  Explanation
  Design Sprint je metodologija koja pomaže razvojnom timu da odgovori na kritična poslovna pitanja kroz brzi razvoj prototipa i testiranja od strane korisnika. Ova metoda omogućava timu da brzo iterira kroz različite ideje i koncepte, kako bi identifikovali najbolje rešenje za dati problem. Kroz design sprint, tim može efikasno testirati prototipe sa stvarnim korisnicima i prikupiti njihove povratne informacije, što omogućava donošenje informisanih odluka i poboljšanje finalnog proizvoda.

  Rate this question:

 • 42. 

  Faze Design Sprint metodologije su:

  • A.

   Faza empatije

  • B.

   Razumevanje problema

  • C.

   Definisanje potreba korisnika

  • D.

   Skiciranje

  • E.

   Generisanje ideja

  • F.

   Odlučivanje

  • G.

   Kreiranje prototipa

  • H.

   Validacija ideje

  • I.

   Razvoj rešenja

  • J.

   Testiranje

  Correct Answer(s)
  D. Skiciranje
  H. Validacija ideje
  I. Razvoj rešenja
  J. Testiranje
  Explanation
  The correct answer is Skiciranje, Validacija ideje, Razvoj rešenja, Testiranje. This is because these four steps are part of the Faze Design Sprint methodology. Skiciranje refers to sketching or creating rough designs of potential solutions. Validacija ideje involves testing and validating the ideas generated during the sprint. Razvoj rešenja is the development phase where the chosen solution is further refined and developed. Finally, Testiranje refers to testing the developed solution to ensure its effectiveness and usability.

  Rate this question:

 • 43. 

  U kojoj fazi Design Thinking-a se definišu tačke gledišta korisnika (POV):

  • A.

   Faza empatije

  • B.

   Definisanje potreba korisnika

  • C.

   Generisanje ideja

  • D.

   Kreiranje prototipa

  • E.

   Testiranje

  Correct Answer
  B. Definisanje potreba korisnika
  Explanation
  In the Design Thinking process, the phase where the points of view of the users (POV) are defined is the "Definisanje potreba korisnika" phase. This phase involves understanding and empathizing with the users, gaining insights into their needs, desires, and challenges. By defining the users' needs, the design team can better identify opportunities for innovation and create solutions that address those needs effectively.

  Rate this question:

 • 44. 

  U kojoj fazi Design Thinking-a se definišu mape empatije

  • A.

   Faza empatije

  • B.

   Definisanje potreba korisnika

  • C.

   Generisanje ideja

  • D.

   Kreiranje prototipa

  Correct Answer
  A. Faza empatije
  Explanation
  In the empathy phase of Design Thinking, empathy maps are defined. This phase involves understanding and empathizing with the users or customers for whom the design solution is being created. Empathy maps help in gaining insights into the users' needs, desires, and pain points, which then inform the design process. This phase is crucial for developing a deep understanding of the users and their experiences, which ultimately leads to creating more effective and user-centered solutions.

  Rate this question:

 • 45. 

  Ko je razvio Design Sprint?

  • A.

   IBM

  • B.

   Microsoft

  • C.

   Google

  • D.

   Stanford

  Correct Answer
  C. Google
  Explanation
  Google je razvio Design Sprint, koji je metodologija za brzo prototipiranje i testiranje ideja. Design Sprint je razvijen u Google Ventures (GV), investicijskoj grani Googlea, kao način za brzo i efikasno rješavanje složenih problema i razvoj novih proizvoda. Metodologija je postala popularna i široko korištena u industriji tehnologije i dizajna.

  Rate this question:

 • 46. 

  Šta su obrasci projektovanja (Design patterns):

  • A.

   Opšte, ponovo upotrebljivo rešenje za probleme koji se često mogu pojaviti u arhitekturi softvera

  • B.

   Ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opšte rešenje za učestale probleme u razvoju softvera

  • C.

   Opisno rešenje problema koje zavisi od programskog jezika i mogu se primeniti samo na određene tehnologije

  Correct Answer
  B. Ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opšte rešenje za učestale probleme u razvoju softvera
  Explanation
  Design patterns are reusable solutions to common problems that occur in software architecture. They provide a general solution for frequent issues in software development. These patterns involve reusable software code that offers a general solution for common problems in software development. They are not dependent on programming languages or specific technologies, making them applicable in various contexts.

  Rate this question:

 • 47. 

  Koji su osnovni tipovi obrazaca projektovanja softvera (Design patterns):

  • A.

   Strukturni obrasci

  • B.

   Obrasci arhitekture

  • C.

   Kreacioni obrasci

  • D.

   Obrasci ponašanja

  • E.

   Obrasci uvođenja

  • F.

   Obrasci sistema

  Correct Answer(s)
  A. Strukturni obrasci
  C. Kreacioni obrasci
  D. Obrasci ponašanja
  Explanation
  The basic types of software design patterns are structural patterns, creational patterns, and behavioral patterns. Structural patterns deal with the composition of classes and objects to form larger structures, while creational patterns focus on the creation of objects in a flexible and decoupled manner. Behavioral patterns, on the other hand, concentrate on the interaction between objects and the distribution of responsibilities.

  Rate this question:

 • 48. 

  Koji su osnovni elementi obrazaca projektovanja (Design Patterns):

  • A.

   Problem koji obrazac rešava

  • B.

   Arhitektura softvera

  • C.

   Resursi koji su potrebni za rešavanje problema

  • D.

   Programski kod koji se odmah može izvršiti

  • E.

   Pravila kako treba koristiti resurse za rešavanje problema

  • F.

   Smernice gde treba koristiti patern

  Correct Answer(s)
  A. Problem koji obrazac rešava
  C. Resursi koji su potrebni za rešavanje problema
  E. Pravila kako treba koristiti resurse za rešavanje problema
  F. Smernice gde treba koristiti patern
  Explanation
  The correct answer includes the basic elements of design patterns, which are the problem that the pattern solves, the resources needed to solve the problem, the rules for using the resources to solve the problem, and the guidelines for where to use the pattern. These elements are essential for understanding and implementing design patterns effectively.

  Rate this question:

 • 49. 

  Koji obrasci spadaju u grupu kreacionih:

  • A.

   Chain of responsibility

  • B.

   Factory Method

  • C.

   Facade

  • D.

   Builder

  • E.

   Bridge

  • F.

   Memento

  • G.

   Decorator

  Correct Answer(s)
  B. Factory Method
  D. Builder
  Explanation
  The correct answer includes the patterns "Factory Method" and "Builder". These two patterns belong to the group of creational design patterns. The Factory Method pattern provides an interface for creating objects, but allows subclasses to decide which class to instantiate. The Builder pattern separates the construction of an object from its representation, allowing the same construction process to create different representations. Both patterns are used to create objects in a flexible and reusable way.

  Rate this question:

 • 50. 

  Koji su strukturni obrasci?

  • A.

   Factory Method

  • B.

   Facade

  • C.

   Builder

  • D.

   Bridge

  • E.

   Memento

  • F.

   Decorator

  • G.

   Chain of responsibility

  Correct Answer(s)
  B. Facade
  D. Bridge
  F. Decorator
  Explanation
  The correct answer is Facade, Bridge, and Decorator. These are all examples of structural design patterns in software development. The Facade pattern provides a simplified interface to a complex system, making it easier to use. The Bridge pattern decouples an abstraction from its implementation, allowing them to vary independently. The Decorator pattern adds new functionality to an object dynamically, without changing its structure. These patterns help improve the flexibility, maintainability, and reusability of software systems.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.