മലയാളം ജനറൽ സയൻസ് ക്വിസ് 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Arun
A
Arun
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 19,987
Questions: 10 | Attempts: 19,003

SettingsSettingsSettings
മലയാളം ജനറൽ സയൻസ് ക്വിസ് 1 - Quiz

Malayalam General Science Quiz 1


Questions and Answers
 • 1. 

  ഗ്രീഡ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?

  • A.

   എയിഡ്സ്

  • B.

   സിഫിലിസ്

  • C.

   ക്ഷയം

  • D.

   സ്കര്‍വി

  Correct Answer
  A. എയിഡ്സ്
 • 2. 

  നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 63 മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വര്‍ഗീകരിച്ച് 1869 ഇല്‍ ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്?

  • A.

   ഡിമിട്രി മെന്‍ഡലിയെവ്

  • B.

   ചാള്‍സ് ബാബേജ്‌

  • C.

   റൂധാര്‍ഫോര്‍ഡ്

  • D.

   ചാള്‍സ് മെന്‍ഡലിയെവ്

  Correct Answer
  A. ഡിമിട്രി മെന്‍ഡലിയെവ്
  Explanation
  Dmitri Mendeleev is the correct answer because he is known for creating the periodic table of elements in 1869. This table organized the elements based on their atomic number and properties, providing a systematic way to categorize and study them. Mendeleev's periodic table has been a fundamental tool in the field of chemistry and has undergone several modifications and additions since its creation.

  Rate this question:

 • 3. 

  മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി?

  • A.

   മാലിയസ് (Malius)

  • B.

   ഇന്‍കാസ് (Incus)

  • C.

   സ്റ്റേപ്പിയസ് ( Stapes)

  • D.

   ഇവയൊന്നുമല്ല

  Correct Answer
  C. സ്റ്റേപ്പിയസ് ( Stapes)
  Explanation
  The question asks for the smallest bone in the human body. The options given are Malius, Incus, Stapes, and none of these. The correct answer is Stapes because it is indeed the smallest bone in the human body. The Stapes bone is located in the middle ear and is involved in transmitting sound vibrations from the ear drum to the inner ear.

  Rate this question:

 • 4. 

  ചന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം

  • A.

   ടൈറ്റാനിയം

  • B.

   ഇരുമ്പ്

  • C.

   അലൂമിനിയം

  • D.

   വനേഡിയം

  Correct Answer
  A. ടൈറ്റാനിയം
  Explanation
  Titanium is the metal that is most commonly found in the Earth's crust and is known for its high strength, low density, and corrosion resistance. It is widely used in various industries, including aerospace, automotive, and medical, due to its excellent properties. Therefore, titanium is the correct answer as the metal that is most commonly seen on the lunar surface.

  Rate this question:

 • 5. 

  സോണാറില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദതരംഗം?

  • A.

   അള്‍ട്രാവയലറ്റ്

  • B.

   അള്‍ട്രാസോണിക്

  • C.

   ഇന്‍ഫ്രാറെഡ്

  • D.

   അള്‍ട്രാറെഡ്

  Correct Answer
  B. അള്‍ട്രാസോണിക്
  Explanation
  The correct answer is "അള്‍ട്രാസോണിക്". This is because "അള്‍ട്രാസോണിക്" is the Malayalam translation of the term "ultrasonic", which refers to a type of sound wave with a frequency higher than the upper limit of human hearing.

  Rate this question:

 • 6. 

  ജന്തുശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവ്

  • A.

   അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

  • B.

   ന്യൂട്ടണ്‍

  • C.

   രുധര്‍ഫോര്‍ഡ്

  • D.

   ജോൺ ഡാൾട്ടൻ

  Correct Answer
  A. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
  Explanation
  The given question asks for the father of biology. The correct answer, "അരിസ്റ്റോട്ടിൽ" (Aristotle), is a well-known Greek philosopher and scientist who made significant contributions to the field of biology. He is often referred to as the "father of biology" due to his extensive studies and observations on plants and animals.

  Rate this question:

 • 7. 

  അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകം?

  • A.

   ഓക്സിജൻ

  • B.

   കാര്‍ബണ്‍ഡൈ ഓക്സൈഡ

  • C.

   ഹൈഡ്രജന്‍

  • D.

   Nitrogen

  Correct Answer
  A. ഓക്സിജൻ
  Explanation
  The correct answer is "ഓക്സിജൻ" (Oxygen). Oxygen is the second most abundant element in the Earth's atmosphere, after nitrogen. It makes up about 21% of the atmosphere and is essential for the survival of most living organisms. Oxygen is involved in various biological and chemical processes, including respiration and combustion. It is also a key component of water and many other compounds.

  Rate this question:

 • 8. 

  വൈറ്റമിൻ B9 ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്

  • A.

   ഫോളിക് ആസിഡ്

  • B.

   സിട്രിക്കാസിഡ്

  • C.

   ട്രൈ അയഡോ മീഥേൻ

  • D.

   ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

  Correct Answer
  A. ഫോളിക് ആസിഡ്
  Explanation
  Folic acid is a type of vitamin B9 that is commonly found in foods such as leafy green vegetables, citrus fruits, and beans. It is an essential nutrient for the body as it plays a crucial role in cell growth and division, DNA synthesis, and the production of red blood cells. Folic acid is particularly important for pregnant women as it helps prevent certain birth defects in the baby's brain and spine. Therefore, the correct answer is folic acid.

  Rate this question:

 • 9. 

  ഓറഞ്ച്; നാരങ്ങ എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ്?

  • A.

   സിട്രിക്കാസിഡ്

  • B.

   ഫോളിക് ആസിഡ്

  • C.

   ട്രൈ അയഡോ മീഥേൻ

  • D.

   സാലിസിലിക് ആസിഡ്

  Correct Answer
  A. സിട്രിക്കാസിഡ്
  Explanation
  The correct answer is citric acid.

  Rate this question:

 • 10. 

  ചേമ്പ് - ശാസത്രിയ നാമം?

  • A.

   കൊളക്കേഷ്യ എസ് ക്കുലെന്റ

  • B.

   Citrus aurantiifolia

  • C.

   Helianthus

  • D.

   Artocarpus heterophyllus

  Correct Answer
  A. കൊളക്കേഷ്യ എസ് ക്കുലെന്റ
  Explanation
  The correct answer is "കൊളക്കേഷ്യ എസ് ക്കുലെന്റ" because it is the scientific name for Lime, which is also known as "ചേമ്പ്" in Malayalam.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.