ข้อสอบกฏหมายการศึกษาชุดที่ 2

100 | Total Attempts: 7463

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 2

ก่อนทดลองสอบกรุณาใส่ชื่ ที่ช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่ Start Quiz  เลือกคำตอบโดยการคลิ๊ก ี่ปุ่มด้านหน้าตัวเลือกเ ียงคำตอบเดียว แล้วจึงคลิ๊กยืนยันคำตอบ ี่ Answer Submit ขอให้โชคดีทุกท่าน คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60  ยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 90   ใช้เวลาไม่เกิน 80 นาที


Questions and Answers
 • 1. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
  • A. 

   20 กุมภาพันธ์

  • B. 

   21 กุมภาพันธ์

  • C. 

   22 กุมภาพันธ์

  • D. 

   23 กุมภาพันธ์

 • 2. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
  • A. 

   14 มาตรา

  • B. 

   15 มาตรา

  • C. 

   16 มาตรา

  • D. 

   17 มาตรา

 • 3. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
  • A. 

   นายสมัคร สุนทรเวช

  • B. 

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

  • C. 

   นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์

  • D. 

   นายมีชัย ฤชุพันธุ์

 • 4. 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

  • B. 

   เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น

  • C. 

   เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม

  • D. 

   เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า

 • 5. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • A. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่

 • 6. 
  ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
  • A. 

   180 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 7. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 8. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • A. 

   4 คน

  • B. 

   6 คน

  • C. 

   8 คน

  • D. 

   ทั้ง 9 คน

 • 9. 
  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • A. 

   21

  • B. 

   27

  • C. 

   28

  • D. 

   29

 • 10. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
  • A. 

   7 หมวด

  • B. 

   8 หมวด

  • C. 

   9 หมวด

  • D. 

   10 หมวด

 • 11. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • A. 

   20 กุมภาพันธ์

  • B. 

   11 มิถุนายน

  • C. 

   19 สิงหาคม

  • D. 

   23 ธันวาคม

 • 12. 
  มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
  • A. 

   มาตรา 18

  • B. 

   มาตรา 21

  • C. 

   มาตรา 22

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 13. 
  บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
  • A. 

   นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย

  • B. 

   นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  • C. 

   นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง

  • D. 

   ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้

 • 14. 
  วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
  • A. 

   ราชการกำหนด

  • B. 

   รัฐบาลกำหนด

  • C. 

   ก.ค.ศ.กำหนด

  • D. 

   ค.ร.ม.กำหนด

 • 15. 
  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 16. 
  โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   มาตรา 82

  • B. 

   มาตรา 90

  • C. 

   มาตรา 96

  • D. 

   มาตรา 100

 • 17. 
  ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  • A. 

   90 วัน

  • B. 

   60 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   120 วัน

 • 18. 
  ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
  • A. 

   พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  • B. 

   ลาออกจากราชการ

  • C. 

   ตาย

  • D. 

   ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว

 • 19. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย “ขั้นต่ำ”สุดตามข้อใด
  • A. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • B. 

   ภาคทัณฑ์

  • C. 

   ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%

  • D. 

   ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

 • 20. 
  ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  • A. 

   100 บาท

  • B. 

   200 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   500 บาท

 • 21. 
  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการฯ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการ ส.พ.ฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 • 22. 
  คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
  • A. 

   28 คน

  • B. 

   27 คน

  • C. 

   23 คน

  • D. 

   21 คน

 • 23. 
  วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
  • A. 

   24 ธันวาคม

  • B. 

   20 สิงหาคม

  • C. 

   21 กุมภาพันธ์

  • D. 

   12 มิถุนายน

 • 24. 
  ในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   คณาจารย์

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้บริหารการศึกษา

 • 25. 
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
  • A. 

   สกสค.

  • B. 

   ครุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   คุรุสภา