ข้อสอบกฏหมายการศึกษาชุดที่ 2

100

Settings
Please wait...
 2

ก่อนทดลองสอบกรุณาใส่ชื่ ที่ช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยการคลิ กที่ Start Quiz  เลือกคำตอบโดยการคลิ๊ก ี่ปุ่มด้านหน้าตัวเลือกเ ียงคำตอบเดียว แล้วจึงคลิ๊กยืนยันคำตอบ ี่ Answer Submit ขอให้โชคดีทุกท่าน คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60  ยอดเยี่ยมที่ร้อยละ 90   ใช้เวลาไม่เกิน 80 นาที


Questions and Answers
 • 1. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
  • A. 

   20 กุมภาพันธ์

  • B. 

   21 กุมภาพันธ์

  • C. 

   22 กุมภาพันธ์

  • D. 

   23 กุมภาพันธ์

 • 2. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
  • A. 

   14 มาตรา

  • B. 

   15 มาตรา

  • C. 

   16 มาตรา

  • D. 

   17 มาตรา

 • 3. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
  • A. 

   นายสมัคร สุนทรเวช

  • B. 

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

  • C. 

   นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์

  • D. 

   นายมีชัย ฤชุพันธุ์

 • 4. 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

  • B. 

   เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น

  • C. 

   เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม

  • D. 

   เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า

 • 5. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • A. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่

 • 6. 
  ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
  • A. 

   180 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 7. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 8. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • A. 

   4 คน

  • B. 

   6 คน

  • C. 

   8 คน

  • D. 

   ทั้ง 9 คน

 • 9. 
  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  • A. 

   21

  • B. 

   27

  • C. 

   28

  • D. 

   29

 • 10. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
  • A. 

   7 หมวด

  • B. 

   8 หมวด

  • C. 

   9 หมวด

  • D. 

   10 หมวด

 • 11. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • A. 

   20 กุมภาพันธ์

  • B. 

   11 มิถุนายน

  • C. 

   19 สิงหาคม

  • D. 

   23 ธันวาคม

 • 12. 
  มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
  • A. 

   มาตรา 18

  • B. 

   มาตรา 21

  • C. 

   มาตรา 22

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 13. 
  บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
  • A. 

   นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย

  • B. 

   นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  • C. 

   นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง

  • D. 

   ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้

 • 14. 
  วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
  • A. 

   ราชการกำหนด

  • B. 

   รัฐบาลกำหนด

  • C. 

   ก.ค.ศ.กำหนด

  • D. 

   ค.ร.ม.กำหนด

 • 15. 
  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 16. 
  โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   มาตรา 82

  • B. 

   มาตรา 90

  • C. 

   มาตรา 96

  • D. 

   มาตรา 100

 • 17. 
  ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  • A. 

   90 วัน

  • B. 

   60 วัน

  • C. 

   30 วัน

  • D. 

   120 วัน

 • 18. 
  ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
  • A. 

   พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  • B. 

   ลาออกจากราชการ

  • C. 

   ตาย

  • D. 

   ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว

 • 19. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย “ขั้นต่ำ”สุดตามข้อใด
  • A. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • B. 

   ภาคทัณฑ์

  • C. 

   ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%

  • D. 

   ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

 • 20. 
  ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  • A. 

   100 บาท

  • B. 

   200 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   500 บาท

 • 21. 
  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการฯ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการ ส.พ.ฐ.

  • D. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 • 22. 
  คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
  • A. 

   28 คน

  • B. 

   27 คน

  • C. 

   23 คน

  • D. 

   21 คน

 • 23. 
  วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
  • A. 

   24 ธันวาคม

  • B. 

   20 สิงหาคม

  • C. 

   21 กุมภาพันธ์

  • D. 

   12 มิถุนายน

 • 24. 
  ในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   คณาจารย์

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้บริหารการศึกษา

 • 25. 
  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
  • A. 

   สกสค.

  • B. 

   ครุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   คุรุสภา

 • 26. 
  ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
  • A. 

   ค่าธรรมเนียม

  • B. 

   เงินอุดหนุน

  • C. 

   ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 27. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  • A. 

   23 คน

  • B. 

   21 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   15 คน

 • 28. 
  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ   คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า

  • B. 

   มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง

  • C. 

   ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด

  • D. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 • 29. 
  ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 30. 
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
  • A. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

  • B. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 31. 
  คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตักเตือน

  • C. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

  • D. 

   ยกข้อกล่าวหา

 • 32. 
  17.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ
  • A. 

   กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

  • B. 

   ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

  • C. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 33. 
  การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การศึกษาชั้นป.1 ถึง ชั้น ป.6

  • B. 

   การศึกษาชั้นป. 1 ถึงชั้น ม. 3

  • C. 

   การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 34. 
  ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เด็ก”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เยาวชนอายุ 7 – 18 ปี

  • B. 

   เด็กอายุระหว่าง 7 – 16 ปี

  • C. 

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • D. 

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

 • 35. 
  ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ภายใน.........นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น    ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   15 วัน

  • C. 

   หนึ่งเดือน

  • D. 

   เก้าสิบวัน

 • 36. 
  ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 37. 
  “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา”จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  • A. 

   หมวด 4

  • B. 

   หมวด 6

  • C. 

   หมวด 8

  • D. 

   หมวด 9

 • 38. 
  วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
  • A. 

   19 สิงหาคม

  • B. 

   20 สิงหาคม

  • C. 

   20 ธันวาคม

  • D. 

   24 ธันวาคม

 • 39. 
  ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ผู้สอน”ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ

  • B. 

   ครู

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 40. 
  ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   เลขาธิการ ส.พ.ฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 41. 
  ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ย่างเข้าปีที่เจ็ด

  • B. 

   เจ็ดปี

  • C. 

   เจ็ดปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่เกินเจ็ดปี

 • 42. 
  ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  • B. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • C. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 43. 
  ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 44. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง “พนักงานเจ้าหน้าที่”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   เลขาธิการ ส.พ.ฐ

  • B. 

   ปลัดกระทรวง

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

 • 45. 
  ตรงกับความหมายของ “การศึกษาตลอดชีวิต”ตามพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

  • B. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

  • C. 

   การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมและการสืบสานทางวัฒนธรรม

  • D. 

   การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • 46. 
  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ
  • A. 

   6 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   4 ข้อ

  • D. 

   3 ข้อ

 • 47. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
  • A. 

   มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

  • B. 

   มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

  • C. 

   ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 48. 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง....
  • A. 

   พ่อแม่ของบุคคลนั้น

  • B. 

   ฐานะครอบครัวของบุคคลนั้น

  • C. 

   ความสามารถของบุคคลนั้น

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 49. 
  การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 50. 
  สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง
  • A. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  • B. 

   การศึกษาในระบบ

  • C. 

   การศึกษานอกระบบ

  • D. 

   รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ข้อ ก ข หรือ ค ก็ได้

 • 51. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 52. 
  ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   ศูนย์การเรียน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 53. 
  การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก....
  • A. 

   พัฒนาการของผู้เรียน

  • B. 

   ความประพฤติ

  • C. 

   สังเกตพฤติกรรมการเรียน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 54. 
  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   7

 • 55. 
  คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน
  • A. 

   27

  • B. 

   59

  • C. 

   31

  • D. 

   26

 • 56. 
  ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการค้าเสรีในท้องถิ่น

 • 57. 
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   5

 • 58. 
  ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา

  • B. 

   รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • C. 

   รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา

  • D. 

   รัฐมนตรีโดยให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา

 • 59. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   ปริมาณสถานศึกษา

  • B. 

   จำนวนประชากร

  • C. 

   วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

  • D. 

   ทุกข้อถูกต้อง

 • 60. 
  มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
  • A. 

   มาตรา 8

  • B. 

   มาตรา 39

  • C. 

   มาตรา 10

  • D. 

   มาตรา 22

 • 61. 
  การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   ความรู้ คุณธรรม

  • B. 

   กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

  • C. 

   พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด

 • 62. 
  ตามพระราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ครู

  • C. 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 63. 
  ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 64. 
  หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   โรงเรียน

  • B. 

   โรงเรียนเอกชน

  • C. 

   สพท.

  • D. 

   สพฐ.

 • 65. 
  ข้อใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
  • A. 

   ระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 66. 
  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   1 ประเภท

  • B. 

   2 ประเภท

  • C. 

   3 ประเภท

  • D. 

   4 ประเภท

 • 67. 
  ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ “คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา” คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   เลขาธการ สพฐ.

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักฯ

 • 68. 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

  • B. 

   หนึ่งเดือน

  • C. 

   สิบห้าวัน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

 • 69. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช
  • A. 

   7 กรกฎาคม

  • B. 

   24 ธันวาคม

  • C. 

   12 มิถุนายน

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์

 • 70. 
  ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ส่วนกลาง

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 71. 
  หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคค
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   สอศ.

 • 72. 
  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกธิการให้ออกเป็น
  • A. 

   กฎกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   พระราชบัญญัติฯ

 • 73. 
  ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง
  • A. 

   ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา

  • B. 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • D. 

   เป็นประธานโดยตำแหน่งทุกข้อ

 • 74. 
  คณะกรรมการในข้อใดมีหน้าที่...พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา...การติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล...โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...ฯ
  • A. 

   คณะกรรมการสภาการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการอุดมศึกษา

 • 75. 
  หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย

  • B. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับภารกิจ

  • C. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 76. 
  คณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.  มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   1 ชุด

  • B. 

   2 ชุด

  • C. 

   3 ชุด

  • D. 

   4 ชุด

 • 77. 
  หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สพท.

  • D. 

   โรงเรียน

 • 78. 
  ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้
  • A. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • B. 

   สำนักงานต่างๆของการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน

  • C. 

   โรงเรียน

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข

 • 79. 
  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
  • A. 

   ปลัดกระทรวง

  • B. 

   รองปลัดกระทรวง

  • C. 

   ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

  • D. 

   เลขาฯปลัดกระทรวง

 • 80. 
  ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด
  • A. 

   ยุบเลิก

  • B. 

   โอน

  • C. 

   ยุบ

  • D. 

   แยก

 • 81. 
  การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 82. 
  ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ
  • A. 

   การรักษาราชการแทน

  • B. 

   การปฏิบัติราชการแทน

  • C. 

   การรักษาการในตำแหน่ง

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 83. 
  สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สกอ.

  • C. 

   สอศ.

  • D. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

 • 84. 
  การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.
  • A. 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา

  • B. 

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักทดสอบกลาง

 • 85. 
  การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค  เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.
  • A. 

   กลุ่มอำนวยการ

  • B. 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • C. 

   กลุ่มนโยบายและแผน

  • D. 

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • 86. 
  การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้
  • A. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข

 • 87. 
  การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
  • A. 

   สามสิบวัน

  • B. 

   หกสิบวัน

  • C. 

   เก้าสิบวัน

  • D. 

   หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

 • 88. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   เลขาฯ สพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 89. 
  ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ให้ออก

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 90. 
  ข้อใดไม่ถือเป็น “เงินเดือน”
  • A. 

   เงินวิทยฐานะ

  • B. 

   เงินประจำตำแหน่ง

  • C. 

   เงินเดือน

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข

 • 91. 
  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ “กงช.”
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 • 92. 
  ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ “กงช.”
  • A. 

   ปลัดกระทรวง

  • B. 

   เลขาธิการ ก.พ.

  • C. 

   อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

 • 93. 
  วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 • 94. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 • 95. 
  วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

 • 96. 
  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   24 ธันวาคม

  • B. 

   21 กุมภาพันธ์

  • C. 

   12 มิถุนายน

  • D. 

   20 สิงหาคม

 • 97. 
  คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สกสค.

  • B. 

   กงช.

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   สพท.

 • 98. 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด
  • A. 

   หมดอายุ

  • B. 

   ถูกสั่งเพิกถอน

  • C. 

   ถูกสั่งพักใช

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 99. 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ

  • B. 

   ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  • C. 

   แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 100. 
  จากข้อความ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม......ฯ” เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ