Kiểm Tra 1 Tiết - Tin Học 12

40 Questions | Attempts: 247
Share

SettingsSettingsSettings
Kim Tra 1 Tit - Tin Hc 12 - Quiz

Đề gồm 40 câu - Thời gian làm bài 40 phút


Questions and Answers
 • 1. 
  Mô hình dữ liệu là :
  • A. 

   Tập các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

  • B. 

   Mô hình về quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu

  • C. 

   Mô hình về cấu trúc của dữ liệu

  • D. 

   Là một mô hình toán học trong đó có định nghĩa các đối tượng, các phép toán trên các đối tượng.

 • 2. 
  Cho bảng dữ liệu sau :                                                                                                                          Số thẻMã số sáchNgày mượn – trảNgày mượnNgày trảTV-02TO-0125-9-200730-9-2007TV-04TN-10312-9-200715-9-2007TV-02TN-10224-9-20075-10-2007TV-01TO-0125-10-200712-10-2007    Bảng dữ liệu trên không phải là một quan hệ vì :      
  • A. 

   Tên các thuộc tính bằng chữ việt.

  • B. 

   Có một cột thuộc tính là phức hợp.

  • C. 

   Không có thuộc tính tên người mượn

  • D. 

   Số bản ghi quá ít.

 • 3. 
  Lazada – Một cửa hàng thương mại điện tử (bán hàng trên mạng). Người mua hàng truy cập dữ liệu ở mức nào trong các mức sau ?
  • A. 

   Đọc (xem mọi dữ liệu)

  • B. 

   Xóa, sửa dữ liệu

  • C. 

   Đọc một phần dữ liệu được phép

  • D. 

   Bổ sung dữ liệu.

 • 4. 
  Cho dữ liệu gốc như sau : BBBBAAAAAACCCCC. Hãy cho biết kết quả sau khi nén dữ liệu là gì ? 
  • A. 

   4B6A5C

  • B. 

   3B6A5C

  • C. 

   4B6A4C

  • D. 

   3B7A5C

 • 5. 
  Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho bảng dữ liệu sau: Bảng này không là một quan hệ vì: Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trảTV-02TO – 0125 – 9 – 200730 – 9 – 2007TN – 10322 – 10 - 200725 – 10 – 2007TV-04TN – 10312 – 9 – 200715 – 9 – 2007TV02TN – 10224 – 9 – 20075 – 10 – 2007TV01TO – 0125 – 10 - 2007      
  • A. 

   Có hai bản ghi có cùng giá trị thuộc tính Mã số sách là TN – 013

  • B. 

   Một thuộc tính có tính đa trị

  • C. 

   Có bản ghi chưa đủ các giá trị thuộc tính

  • D. 

   Ðộ rộng các cột không bằng nhau

 • 6. 
  Chương trình sẽ dựa vào bảng phân quyền để nhận dạng đối tượng truy cập, thường là thông qua:              
  • A. 

   Giọng nói

  • B. 

   Vân tay

  • C. 

   Chữ kí điện tử

  • D. 

   User Name và Password

 • 7. 
  Khi nói về chính sách và ý thức của người dùng trong vấn đề bảo mật thông tin, phát biểu nào sau đây là sai ? 
  • A. 

   Người dùng có ý thức coi thông tin là một tài nguyên quan trọng.

  • B. 

   Người dùng phải có các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống.

  • C. 

   Người dùng cần có trách nhiệm cao, thực hiện tốt các quy trình, quy phạm của người quản trị hệ thống.

  • D. 

   Người dùng tự giác thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định.

 • 8. 
  Nén dữ liệu nhằm mục đích : 
  • A. 

   Ngăn chặn các truy cập không được phép.

  • B. 

   Người dùng truy cập dễ dàng hơn.

  • C. 

   Giảm dung lượng lưu trữ và tăng cường tính bảo mật.

  • D. 

   Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng.

 • 9. 
  Thao tác nào sau đây không phải thao tác tạo lập CSDL quan hệ? 
  • A. 

   Nhập dữ liệu ban đầu

  • B. 

   Chọn khoá chính

  • C. 

   Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng

  • D. 

   Tạo liên kết giữa các bảng

 • 10. 
  Chọn câu sai trong các câu sau đây:
  • A. 

   Có thể chọn khóa chính là một trường bất kì của bảng.

  • B. 

   Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu.

  • C. 

   Mỗi bảng có ít nhất một khóa.

  • D. 

   Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất.

 • 11. 
  Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về đặc trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ? 
  • A. 

   Các bộ là không phân biệt và thứ tự của các bộ là quan trọng

  • B. 

   Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng

  • C. 

   Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác

  • D. 

   Quan hệ không có thuộc tính là đa trị hay phức hợp

 • 12. 
  Ai là người đưa ra các giải pháp về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống?            
  • A. 

   Các tổ chức

  • B. 

   Chính phủ

  • C. 

   Người phân tích, thiết kế và người quản trị CSDL

  • D. 

   Người dùng

 • 13. 
  Trong một CSDL quan hệ có thể có:    
  • A. 

   Thuộc tính đa trị hay phức hợp

  • B. 

   Hai bộ giống khóa chính

  • C. 

   Các thuộc tính cùng tên ở nhiều quan hệ khác nhau

  • D. 

   Hai quan hệ cùng tên

 • 14. 
  Tìm câu trả lời sai. Biên bản hệ thống dùng để:      
  • A. 

   Phát hiện các truy vấn không bình thường

  • B. 

   Cung cấp thông tin đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đối với hệ thống

  • C. 

   Hỗ trợ khôi phục hệ thống khi có sự cố

  • D. 

   Giảm dung lượng lưu trữ và tăng cường tính bảo mật

 • 15. 
  Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật, khai thác CSDL quan hệ được gọi là:     
  • A. 

   Hệ quản trị CSDL quan hệ

  • B. 

   Hệ quản trị CSDL

  • C. 

   CSDL quan hệ

  • D. 

   Hệ CSDL quan hệ

 • 16. 
  Cập nhật dữ liệu trong CSDL quan hệ là :     
  • A. 

   Tạo bảng, chọn khóa chính, lưu cấu trúc

  • B. 

   Thêm, xóa, chỉnh sửa bản ghi

  • C. 

   Truy vấn, sắp xếp, kết xuất báo cáo

  • D. 

   Tạo liên kết giữa các bảng

 • 17. 
  Khi khai thác CSDL quan hệ ta có thể:     
  • A. 

   Tạo bảng, chỉ định khóa chính, tạo liên kết

  • B. 

   Đặt tên trường, chọn kiểu dữ liệu, định tính chất trường

  • C. 

   Thêm, sửa, xóa bản ghi

  • D. 

   Sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo

 • 18. 
  Cho các thao tác sau :       B1: Tạo bảng                                                                                                                       B2: Đặt tên và lưu cấu trúc       B3: Chọn khóa chính cho bảng                                                                         B4: Tạo liên kếtKhi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:    
  • A. 

   B1-B3-B4-B2

  • B. 

   B2-B1-B2-B4

  • C. 

   B1-B3-B2-B4

  • D. 

   B1-B2-B3-B4

 • 19. 
  Hãy chọn câu sai trong các câu sau đây:
  • A. 

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích giảm khả năng rò rỉ thông tin trên đường truyền

  • B. 

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích giảm dung lượng lưu trữ thông tin

  • C. 

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích tăng cường tính bảo mật khi lưu trữ.

  • D. 

   Mã hóa thông tin nhằm mục đích để đọc thông tin được nhanh và thuận lợi hơn.

 • 20. 
  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 
  • A. 

   Hiệu quả của bảo mật chỉ phụ thuộc vào hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng.

  • B. 

   Có thể thực hiện bảo mật bằng giải pháp phần cứng.

  • C. 

   Bảo mật hạn chế được thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn

  • D. 

   Hiệu quả của bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức người dùng.

 • 21. 
  Phát biểu nào sau đây là sai?                    
  • A. 

   CSDL tổ chức tốt là CSDL có ít bảng.

  • B. 

   Trong mỗi bảng của CSDL quan hệ có thể có rất nhiều bản ghi

  • C. 

   Nhờ liên kết giữa các bảng, ta tập hợp được thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ.

  • D. 

   Một bảng có thể liên kết với nhiều bảng trong CSDL quan hệ.

 • 22. 
  Khi xét một mô hình CSDL ta cần quan tâm đến các vấn đề gì ?  
  • A. 

   Các ràng buộc dữ liệu (tích hợp dữ liệu)

  • B. 

   Cấu trúc của CSDL

  • C. 

   Các thao tác, phép toán trên CSDL

  • D. 

   Tất cả các yếu tố

 • 23. 
  Trong CSDL quan hệ  “Bộ” dùng để chỉ ? 
  • A. 

   Bảng

  • B. 

   Cột

  • C. 

   Hàng

  • D. 

   Kiểu dữ liệu

 • 24. 
  Một quan hệ trong CSDL quan hệ có mấy đặc trưng chính ? 
  • A. 

   2 đặc trưng

  • B. 

   3 đặc trưng

  • C. 

   4 đặc trưng

  • D. 

   5 đặc trưng

 • 25. 
  Để dễ dàng, nhanh hơn và hạn chế bớt khả năng nhầm lẫn khi nhập dữ liệu ta sử dụng đối tượng nào sau đây ?: 
  • A. 

   Bảng

  • B. 

   Biểu mẫu

  • C. 

   Mẫu hỏi

  • D. 

   Báo cáo

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.