Ivana Sociologija (70 - 117)

82 Questions | Total Attempts: 84

SettingsSettingsSettings
Ivana Sociologija (70 - 117) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji teoreticar naglasavadrustevno-tehnicku stranu podele rada?
  • A. 

   Dirkem

  • B. 

   Platon

  • C. 

   Marks

  • D. 

   Kont

 • 2. 
  Rajt Mils se smatra zagovornikom koje sociologije?
  • A. 

   Marksisticki orijentisane sociologije

  • B. 

   Kriticke sociologije

  • C. 

   Fenomenoloske sociologije

  • D. 

   Strukturalisticke sociologije

 • 3. 
  Koji teoreticar naglasava drustveno-klasnu dimenziju rada?
  • A. 

   Marks

  • B. 

   Dirkem

  • C. 

   Platon

  • D. 

   Veber

 • 4. 
  Sta je to drustvena proizvodnja?
  • A. 

   Nista drugo do sam rad, i samo rad IVANAA, RAD!

  • B. 

   Stvaranje materijalnih dobara u drustvenom procesu

  • C. 

   Svrsishodno drustveno delovanje kojim ljudi prilagodjavaju prirodu svojim potrebama i stvaraju materijalnia dobra ili uticu na druge ljude pruzajuci im materijalne i nematerijalne usluge.

  • D. 

   Rad kojim se pruzaju materijalne i nematerijalne usluge

 • 5. 
  Sta znaci menadzmet?
  • A. 

   Rukovodjenje u drustvenom procesu radi izvrsavanja i ostvarivanja postavljenih zadataka

  • B. 

   Vestinu upravljanja ili rukovodjenja koja se ogleda u kombinovanju cinilaca proizvodnje radi ostvarivanja postavljenih ciljeva

  • C. 

   Iznalazenje najefikasnijih sredstava da bi se ostvarili poslovni ciljevi

  • D. 

   Organizovanje saradnika i upravljanje akcijama

 • 6. 
  Koja su dva osnovna oblika drustvene reprodukcije?
  • A. 

   Primarni i sekundarni

  • B. 

   Robni i proizvodni

  • C. 

   Naturalni i robni

  • D. 

   Proizvodni i potrosacki

 • 7. 
  Koja dva svojstva ima roba?
  • A. 

   Upotrebnu vrednost i vrednost

  • B. 

   Prometnu vrednost i potrosacku vrednost

  • C. 

   Prometnu vrednost i upotrebnu vrednost

  • D. 

   Vrednost i trzisnu vrednost

 • 8. 
  Sta je to novac?
  • A. 

   Platezno sredstvo

  • B. 

   Sredstvo prometa

  • C. 

   Specificna roba koja dobija privilegovanu drustvenu funkciju da na trzistu meri i izrazava vrednost svake druge robe i u robnoj razmeni ima ulogu opstek ekvivalenta

  • D. 

   Opsti ekvivalent u robnoj razmeni

 • 9. 
  Koje su funkcije novca?
  • A. 

   Sredstvo prometa, mera vrednosti, svetski novac

  • B. 

   Mera vrednosti, prometno sredstvo, platezno sredstvo, blago i svetski novac

  • C. 

   Platezno sredstvo, sredstvo prometa

  • D. 

   Mera vrednosti, platezno sredstvo

 • 10. 
  Sta je to populaciona politika?
  • A. 

   Obnavljanje (reprodukcija) stanovnistva

  • B. 

   Ostvarivanje sklada izmedju prirode i drustva

  • C. 

   Skup mera kojima drustvo usmerava svoj demografski razvoj. To su mere kojima se uskladjuju prirodno i mehanicko kretanje stanovnistva sa opstim razvojnim ciljevima i raspolozivim prirodnim i drustvenio-ekonomskim uslovima za pristojan zivot ljudi

  • D. 

   Usmeravanja procesa nataliteta i mortaliteta sa raspolozivim prirodnim i drustveno-ekonomskim uslovima.

 • 11. 
  Kako se naziva nauka koja proucava buducnost ljudskih drustava?
  • A. 

   Ekologija

  • B. 

   Genetski Inzinjering

  • C. 

   Futurologija

  • D. 

   Naucna Fantastika

 • 12. 
  Statusne grupe cine:
  • A. 

   Profesionalne grupe, ekonomske grupe, politicke grupe, verske skupine

  • B. 

   Plemena, narodi, nacije (ciganske)

  • C. 

   Porodica, rod, bratstvo

  • D. 

   Klase, slojevi, elite

 • 13. 
  Grupe se, prema prisnosti medju clanovima grupe, dele na:
  • A. 

   Skupove i zajednice

  • B. 

   Primarne i sekundarne

  • C. 

   Autoritarne i egalitarne

  • D. 

   Zatvorene i otvorene

 • 14. 
  Koja su tri oblika etnickog grupisanja
  • A. 

   Porodica, rod, bratstvo

  • B. 

   Klase, slojevi, elite

  • C. 

   Pleme, narod, nacija

  • D. 

   Teritorijalne zajednice, susedske grupe, narod

 • 15. 
  Brak se kroz istorijske oblike javljao kao:
  • A. 

   Obicajni, grupni, monogamni

  • B. 

   Grupni brak, poligamija, monogamni brak

  • C. 

   Crkveni, gradjanski, fakticki

  • D. 

   Obicajni, poligamija, monogramija

 • 16. 
  Svojina, prema objetku posedovanja, moze biti:
  • A. 

   Privatna, grupna

  • B. 

   Licna, drzavna

  • C. 

   Nad predmetima za licnu potrosnju (licna svojina) i nad sredstvima za drustvenu proizvodnju

  • D. 

   Drustvena i drzavna

 • 17. 
  Koji su to novi drustveni pokreti?
  • A. 

   Liberalni, nacionalni, studentski, mirovnjacki

  • B. 

   Radnicki, rasni, antinuklearni

  • C. 

   Ekoloski, studentski, antinuklearni, zenski, omladinski, mirovnjacki

  • D. 

   Antinuklearni, ekoloski, rasni

 • 18. 
  Sta jue to drustvena pokretljivost?
  • A. 

   Individualna i grupna pomeranja pojedinaca i grupa

  • B. 

   Sve izmene uloga i polozaja pojedinaca i grupa u okviru neke strukture, pri cemu mreza/uloga i polozaja ostaje nepromenjena.

  • C. 

   Usvojeni nacin drustvenog delovanja koji je znacajan za odrzavanje i funkcionisanje drustva

  • D. 

   Funkcionalno samostalna i realtivno stabilna celina drustvenog delovanja i odnosa pojedinaca i grupa

 • 19. 
  Definisite sta je to drustveni napredak ili progres:
  • A. 

   Svako napredovanje pojedinaca ili grupa na hijerarhijskoj lestvici ugleda i moci

  • B. 

   Drustveni razvoj koji je usmeren prema ciljevima i fundamentalnim vrednostima covekovog drustvenog zivota

  • C. 

   Ustaljeni nacin vrsenja drustvenog delovanja koji je znacajno za funkcionisanje i odrzavanje drustvenog poretka

  • D. 

   Univerzalni drustveni preokret u razvoju proizvodnih snaga i celokupne proizvodne tehnologije

 • 20. 
  Koji teoreticar je smatrao da je covek zoon-politikon?
  • A. 

   Platon

  • B. 

   Aristotel

  • C. 

   Kant

  • D. 

   Dirkem

 • 21. 
  Totem je:
  • A. 

   Stroga zabrana koja se smatra svetom i natprirodnom i koju prate odlucne sankcije

  • B. 

   Postojanje tajne, nevidljive sile koja povezuje sve predmete i bica u prirodi

  • C. 

   Misterozna, tajanstvena rodbinska ili bratska veza izmedju grupe ljudi jednog plemena i zajednickog pretka od koga se vodi poreklo.

  • D. 

   Kult - predmet obozavanja i prinosenja zrtava

 • 22. 
  Na cemu se zasniva Katolicka crkva?
  • A. 

   Principu centralizma i papskog apsolutizma

  • B. 

   Sabornoscu i autokefalnoscu

  • C. 

   Sabornoscu i papskom apsolutizmu

  • D. 

   Autokefalnoscu i centralizmu

 • 23. 
  Koja su dva osnovna tipa razgovora?
  • A. 

   Intervju, anketa

  • B. 

   Sa i bez ucestvovanja

  • C. 

   Direktno i indirektno

  • D. 

   Pojedinacno i masovno

 • 24. 
  Klasifikacija je
  • A. 

   Kvantitivno oznacavanje pojava na osnovu precizno utvrdjenih pravila

  • B. 

   Merenje drustvenih odnosa i veza u malim grupama

  • C. 

   Logicka radnja kojom se jedna grupa pojava deli na vrste medjusobno srodnih pojava

  • D. 

   Kvantitativna tehnika kojom se opisuje ucestalost javljanja drustvenih pojava

 • 25. 
  Koja tri nivoa primene uporedno metoda u sociologiji postoje?
  • A. 

   Opsti, posebni, pojedinacni

  • B. 

   Direktan indirektan, opsti

  • C. 

   Primaran, sekundaran, tercijaran

  • D. 

   Kada je uporedjuju varijeteti jedne pojave u okviru jednog drustva kada se jedna pojava uporedjuje sa istom pojavom u drugom drustvu istog nivoa razvijenosti, kada se uporedjuju iste ili srodne drustvene pojave u raznim drustvima.

Back to Top Back to top